«Πολυκεντρικές περιφέρειες:
Συμπληρωματικότητα και Θεσμική
Διακυβέρνηση σε San Francisco Bay
Area, Randstad and Emilia ...
Πολυκεντρικότητα
Η πολυκεντρικότητα αναφέρεται σε περιφέρειες οι οποίες αποτελούνται από πολλά αστικά
κέντρα τα οποία συ...
Οι περιφέρειες επιδιώκουν την πολυκεντρικότητα ως πολιτικό στόχο για πολλούς λογούς, με
κύριο την επιθυμία να βελτιώσουν ...
San Francisco Bay Area
Η περιφέρεια του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο αποτελείται από εννέα χώρες που περικλείνουν
τη περιφέρ...
από το άλλο. Εδώ η ανάλυση αντιστοιχίας χρησιμοποιείται για να καθορίσει το βαθμό στον
όποιο η συμπληρωματικότητα υπάρχει...
B) υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ των σημείων και
Γ) εντοπίζεται ο ν-διάστατος χώρος που ταιριάζει καλυτέρα στα σημεία.
...
είναι τόπος κατοικίας διαφόρων εθνικών και διεθνών διοικητικών γραφείων. Επίσης
κυριαρχεί στην γεωργία . Το Ρόττερνταμ , ...
(περιφέρεια-δήμος-επαρχία) υπάρχει από το 1948, όταν έγινε δεκτό το Ιταλικό Σύνταγμα.
Σημαντικές αλλαγές στην τοπική αυτο...
η νέου τύπου βιομηχανική οργάνωση φάνηκε πιο άκαμπτη σε περίοδο κρίσης από οτι άλλα
μέρη της Ιταλικής οικονομίας. Όλα αυτ...
Ως κράτος μέλος της Ε.Ε η Emilia Romagna επίσης αποτελεί στόχο του ESDP. Έτσι πολύ
πιθανό η πολιτική ανάπτυξης της, να έχ...
Polycentrism and Institutional government
of 11

Polycentrism and Institutional government

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polycentrism and Institutional government

  • 1. «Πολυκεντρικές περιφέρειες: Συμπληρωματικότητα και Θεσμική Διακυβέρνηση σε San Francisco Bay Area, Randstad and Emilia Romagna» της Margaret Cowell. (δημοσιεύτηκε από Urban Studies,5/2010) Εισαγωγή Το άρθρο πραγματεύεται την έννοια της πολυκεντρικότητας και το τρόπο με τον οποίο η πολύκεντρη ανάπτυξη, η επηρεαζόμενη από τη συνέργεια, σχετίζεται με τη βιομηχανική σύνθεση και την οικονομική συμπληρωματικότητα σε περιφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας την Correspondence Analysis σε τρεις πολύκεντρες περιφέρειες, οι οποίες είναι η περιοχή του κόλπου του San Francisco, η Emilia Romagna και το Randstad, υπολογίζεται η συμπληρωματικότητα των οικονομικών προφίλ των πόλεων μέσα στις τρεις περιφέρειες και παραθέτονται τα αποτελέσματα. (Σημειώνεται ως το άρθρο αποτελεί αναδημιουργία της μελέτης του Meijers (2005) σχετικά με τη συμπληρωματικότητα στην περιφέρεια του Randstad ). Τέλος, σχηματίζονται τρεις πρωταρχικές υποθέσεις , με πρωταγωνιστές τις τρεις περιφέρειες, αναφορικά με την επιρροή της θεσμικής διακυβέρνησης στα περιφερειακά αποτελέσματα, προς μελλοντική έρευνα.
  • 2. Πολυκεντρικότητα Η πολυκεντρικότητα αναφέρεται σε περιφέρειες οι οποίες αποτελούνται από πολλά αστικά κέντρα τα οποία συσχετίζονται λειτουργικά μεταξύ τους, είτε μέσω ανταγωνισμού είτε μέσω συνεργασίας. Το περιεχόμενο της έννοιας αυτής επηρεάστηκε από πολλές άλλες έννοιες όπως «αστικά δίκτυα» (urban networks), «η περιφερειακή πόλη» ( the regional city),αστικά χωράφια (urban fields), «μητρόπολη» (metropolis), αλλά στη βιβλιογραφία ένας τελικά ορισμός υπερισχύει, ο όποιος αποτελείται από τρεις άξονες και είναι ο εξής: οι πολυκεντρικές περιφέρειες α) απαρτίζονται από έναν αριθμό ιστορικά διακριτών πόλεων που είναι οριοθετημένες σε σχετικά μεγάλη ή μικρή εγγύτητα β) εμφανίζουν έλλειψη μιας καθαρά ηγετικής πόλης, η όποια να κυριαρχεί σε πολίτικο-οικονομικό-πολιτισμικό (cultural) επίπεδο και εν τέλει αποτελούνται από ένα μικρό αριθμό μεγάλων αστικών κέντρων, που δεν διαφέρουν αναφορικά με το μέγεθος ή γενικότερα την γενική οικονομική τους σημασία, και από ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό μικρότερων αστικών κέντρων και γ) οι πόλεις-μελή δεν είναι χωρικά διακριτές αλλά αποτελούν ανεξάρτητες πολιτικές ολότητες. Το περιεχόμενο της πολυκεντρικότητας μπορεί να αναφέρεται σε διάφορες κλίμακες περιφέρειας αλλά το συγκεκριμένο άρθρο περιορίζεται στις υπεραστικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των πόλεων στις αστικές πολύκεντρες περιφέρειες το San Francisco Bay Area,το Randstad και την Emilia Romagna. Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των planners και των πολιτικών για την πολυκεντρικότητα έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω του πολλαπλασιασμού του πολυκεντρικού πρότυπου σε διάφορα σχεδιαστικά και δημόσια έγγραφα, η ομοκεντρικότητα έχει αποτελέσει μέρος πολίτικου σχεδιασμού σε κάποιες περιφέρειες αρκετά πιο πριν [ Second Report on Physical planning, Netherlands (1958), European Spatial Development Perspective (ESDP)]
  • 3. Οι περιφέρειες επιδιώκουν την πολυκεντρικότητα ως πολιτικό στόχο για πολλούς λογούς, με κύριο την επιθυμία να βελτιώσουν το οικονομικό τους κλίμα καθώς και για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που δημιουργεί έναντι των μονόκεντρων ή ακεντρων περιφερειών. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις πολυκεντρικές οικονομίες αποτελεί μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Μέχρι τώρα οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν πώς αυτές οι οικονομίες διαφέρουν με βάση τα βιομηχανικά συμπλέγματα ,τη λειτουργικότητα, τη διασπορά πληθυσμού , τη κοινωνική συνοχή, τη πρόσβαση στην εργασία, τις υποδομές μεταφορών και άλλες παραμέτρους αλλά λίγοι έχουν σκεφτεί πώς η οικονομία επηρεάζεται από τη συνέργια ,η όποια αναφέρεται στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ μιας ομάδας διακριτών αλλά κοντινών αστικών κέντρων τα όποια αλληλεπιδρούνε μεταξύ τους με έναν συνεργειακό τρόπο, τέτοιο που η οικονομία της περιφέρειας ως σύνολο είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. Συνέργεια Η έννοια της συνέργειας αναφέρεται αρχικά σε οικονομικά δίκτυα και ειδικότερα σε δίκτυα που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων και των μέσων μεταφοράς και επικοινωνιών, τα οποία εμπεριέχουν ένα σύστημα από κόμβους, ροές και πλέγματα. Η δύναμη αυτών των οικονομικών δικτύων επηρεάζεται εν μέρη από την πολιτισμική κληρονομία, η οποία ορίζεται ως δίκτυα οργανωμένης αμοιβαιότητας και πολιτιστικής σταθερότητας, που υπάρχει σε μια δοσμένη περιφέρεια. Η συνέργεια υπάρχει εκεί όπου υπάρχει μια ανάδυση ενός δικτύου μέσω επαρκούς και αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης (Meijers 2005). Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι βάση των οποίων η συνέργεια επιδρά στις οικονομίες των πολύκεντρων αστικών περιφερειών. Ο πρώτος, η συμπληρωματικότητα (complementarity) , σχετίζεται με την κάθετη συνέργεια η όποια προκύπτει από μια διαδικασία εξειδίκευσης, αναδιανομής πόρων και δραστηριοτήτων ανάμεσα στους συμμετέχοντες σύμφωνα με την συμμέτοχη τους. Στον δεύτερο ,η οριζόντια συνέργεια, η όποια προέρχεται από τις οικονομίες κλίμακας οι οποίες προκύπτουν από συνεργατικές προσπάθειες. Τρίτος τρόπος, οι θετικές εξωτερικότητες οι οποίες προκύπτουν από το συνδυασμό συμπληρωματικότητας και συνεργασίας σε μια περιφέρεια. Σε αυτό το άρθρο λαμβάνονται υπόψη οι δυο πρώτοι τρόποι ,συμπληρωματικότητα και συνεργασία, και ο βαθμός στον οποίο εμφανίζονται στα δίκτυα μεταξύ των αστικών κέντρων. Για να φτάσουμε στο υπεραστικό επίπεδο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος της πρακτόρευσης (agency) .Η πρακτόρευση είναι το μέσο το όποιο διαμορφώνει τα δίκτυα μέσω τεσσάρων αλληλεπιδρώντων βασικών τρόπων: α) εταιρείες παροχής υπηρεσιών β) διακυβέρνησης πόλεων γ) θεσμοί/ιδρύματα τομέα υπηρεσιών και δ) κράτη-έθνη. Στην ανάλυση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Η επιλογή των τριών αυτών περιφερειών έγινε διότι αυτές μαζί δείχνουν πως η χωρική στρατηγική της πολυκεντρικότητας έχει εκδηλωθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Σημειώνεται πως η κάθε μια από αυτές τις περιφέρειες διαφέρουν στο βαθμό που έχουν μια περιφερειακή πολιτική, στο βαθμό που η διακυβέρνηση έχει ενεργητικά ακολουθήσει την πολυκεντρικότητα και στην δύναμη της περιφερειακής της ταυτότητας. (Αυτές οι διαφορές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των υποθέσεων που παρουσιάζονται στο τέλος.) Οι case study περιφέρειες
  • 4. San Francisco Bay Area Η περιφέρεια του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο αποτελείται από εννέα χώρες που περικλείνουν τη περιφέρεια αλλά τέσσερα είναι τα κυρία αστικά κέντρα και αυτά είναι το Σαν Φρανσίσκο, το Σαν Χοσέ, η Σάντα Ρόζα και το Οακλαντ. Η περιφέρεια έχει πληθυσμό 6,9 εκατομμύρια, εργατικό δυναμικό 3,5 εκατομμύρια , χωρική έκταση 17,930 τ.χλμ και το επίπεδο ανεργίας όλης της περιφέρειας κατά μέσο ορό το 2007 ήταν 4.5 %. Το 2002, η περιφέρεια κατείχε το 24% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (nonfarm jobs) όλης της πολιτείας (state) . Η βάση απασχόλησης είναι η βιοτεχνία, όμως η Bay Area έχει μια ποικίλη οικονομία και οι διάφορες πόλεις που την απαρτίζουν προσφέρουν απασχόληση σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες. Το 2002, το 25% του εργατικού δυναμικού της χώρας του Σαν Φρανσίσκο απασχολούταν σε χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές ή επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες. Στη Σάντα Κλάρα το 23% του εργατικού της δυναμικού απασχολούνταν σε τομείς πληροφόρησης και βιοτεχνίας. Εmilia Romagna Η περιφέρεια της Εmilia Romagna χωροθετειται στο βόρειο μισό της Ιταλίας. Ανατολικά περιβρέχεται από την Αδριατική ,δυτικά από τον πόταμο Πο και από το Νότο συνορεύει με τα Απέννινα όρη. Αποτελείται από εννέα επαρχίες αλλά και εδώ τέσσερα είναι τα κυρία αστικά κέντρα και αυτά είναι η Μπολόνια, η Πάρμα Ρέτζιο, η Μόντενα, και η Νελ Εμιλία. Ο συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας είναι 4 εκ. , η χωρική έκταση 22,124 τ. χλμ (πέμπτη μεγαλύτερη επαρχία στην Ιταλία) και το εργατικό δυναμικό άγγιζε το 2006 τα 2,6 εκ. Σημείο αναφοράς της περιφέρειας αποτελούν τα συμπλέγματα και τα δίκτυα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η Εμιλία Ρομάνα κατέχει τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στην Ιταλία, με έντονη τη συμμέτοχη των γυναικών στο εργατικό δυναμικό The Randstad Η περιφέρεια του Randstad είναι μια περιφέρεια έκτασης 6,400 τ.χλμ σε σχήμα πετάλου με μια πράσινη περιοχή στο κέντρο, η οποία περιτριγυρίζεται απo 4 κύριες πόλεις, το Άμστερνταμ, την Ουτρέχτη, την Χάγη και το Ρόττερνταμ. Ο πληθυσμος της το 2006 ήταν 6.7 εκ. και το εργατικό δυναμικό του 3,2 εκ. Κατέχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σε όλη την Ευρώπη, παρουσιάζει υψηλή παραγωγικότητα και υψηλή ποσοστά εκπαίδευσης. Η περιοχή του Άμστερνταμ παρουσίασε μια μείωση στη μεταποίηση και τις εμπορικές λειτουργιές αλλά μια άνθηση σε ανεπτυγμένες νέες οικονομικές δραστηριότητες όπως business services ,τουρισμό και χρηματιστηριακές υπηρεσίες .Η Ουτρέχτη αποτελεί εμπορικό κέντρο για εγχώριες οικονομίες υπηρεσιών. Τέλος, η Χάγη και το Ρόττερνταμ αποτελεί έδρα εθνικών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Θεωρείται το κύριο λιμάνι της Ολλανδίας και αποτελεί οικονομική βάση σε μεταφορικές, λογιστικές λειτουργιές, ασφαλιστικές και πετροχημικές βιομηχανίες. Μεθοδολoγία Ένας από τους κυριότερους τρόπους μέτρησης της συμπληρωματικότητας σε μια πολύκεντρη περιφέρεια είναι η ανάλυση αντιστοιχίας (correspondence analysis) . Η τεχνική αυτή αναλύει τη συσχέτιση μεταξύ δυο ή περισσότερων κατηγοριοποιημένων μεταβλητών αναπαριστώντας τις κατηγορίες των μεταβλητών ως σημείο σε μικρό-διάστατο χώρο. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης είναι τέτοια που η οι κατηγορίες με όμοια κατανομή θα αναπαριστούνται με σημεία που είναι σε μικρή εγγύτητα, ενώ αυτά με ανόμοια κατανομή θα είναι μακριά το ένα
  • 5. από το άλλο. Εδώ η ανάλυση αντιστοιχίας χρησιμοποιείται για να καθορίσει το βαθμό στον όποιο η συμπληρωματικότητα υπάρχει στις τρεις διαφορετικές περιφέρειες Η συνεργασία εξετάζεται καλύτερα μέσω μια ποιοτικής εξέτασης των μοντέλων διακυβέρνησης και τις θεσμικές δομές στην εργασία σε μια δοσμένη περιφέρεια. Γνωρίζοντας περισσότερα για την περιφερειακή διακυβέρνηση καθώς και για δομές κυβέρνησης είναι χρήσιμο στην εξήγηση του πως και γιατί συγκεκριμένες πολύκεντρες περιφέρειες γίνονται περισσότερο ή λιγότερο συνεργικές μέσα στο χρόνο. Ως οικονομικό προφίλ αναφέρεται στον αριθμό επαγγελμάτων σε κάθε 2-ψηφιο επίπεδο του NAICS και NACE (συστήματα ταξινόμησης βιομηχανιών) Τα στοιχεία για την απασχόληση στο San Fransisco Bay Area προέρχονται από την CES βάση δεδομένων ,για την Emilia Romagna από Ιstat-National Statistics και για το Randstad από την CBS data base. Και οι τρεις συλλογές δεδομένων αναπαριστούν τον αριθμό επαγγελμάτων κατά είδος βιομηχανίας μιας συγκεκριμένη περιοχής. Τα στοιχεία για την Εμιλία Ρομάνα και τη περιοχή του κόλπου είναι για τη περίοδο 1996- 2001 ενώ για το Ράντσταντ 1996-2002 ( λόγω μη διαθεσιμότητας) και η χωρική κλίμακα με βάση την όποια έχουν συλλεχτεί τα στοιχεία της κάθε περιφέρειας είναι συγκριτική αλλά διαφέρει ονομαστικά. Στη ανάλυση αντιστοιχίας η συμπληρωματικότητα μετριέται από ένα στατιστικό μέγεθος που ονομάζεται total inertia και δείχνει το βαθμό διαφοροποίησης των οικονομικών προφίλ των αστικών κέντρων μιας ομάδας πόλεων. Αν inertia=0 αυτό σημαίνει ότι όλες οι πόλεις αυτής της ομάδας έχουν το ίδιο οικονομικό προφίλ. Αν inertia=Ν(αριθμός πόλεων) -1 (η μεγίστη τιμή που μπορεί να πάρει τότε σημαίνει ότι όλες οι πόλεις έχουν διαφορετικό οικονομικό προφίλ Ειδικότερα, η total inertia είναι ένα μέγεθος που μας δείχνει σε τι βαθμό τα οικονομικά προφίλ (τα οποία αναπαριστούνται ως σημεία) έχουν διαχυθεί γύρω από ένα κέντρο βάρους, το όποιο αναπαριστά το μέσο οικονομικό προφίλ των πόλεων που βρίσκονται υπό μελέτη. Ο υπολογισμός της total inertia σε δυο διαφορετικές περιόδους επιτρέπει την διαχρονική σύγκριση της inertia για μια περιφέρεια. Για να συγκρίνουμε μεγέθη total inertia μεταξύ περιφερειών χρειάζεται ένα άλλο μέγεθος .Κατά τον Meijers αυτό είναι μια κανονικοποιημένη αναλόγια συμπληρωματικότητας όπου διαιρείς την total inertia από την maximum total inertia και πολλαπλασιάζεις με 100. Ένα από τα μειονεκτήματα της ανάλυσης είναι πως τα αποτελέσματα της δεν λένε τίποτα για τις σχέσεις μεταξύ εταιρειών και παικτών μέσα σε μια πολύκεντρη περιφέρεια. Βεβαία, υπολογίζοντας σε ποιες οικονομικές λειτουργείς εξειδικεύεται η κάθε πόλη και ποιες είναι πιο διασκορπισμένες έξω από την πόλη ,καθώς και το βαθμό στον οποίο η κάθε πόλη ψάχνει σε μια άλλη συμπληρωματικά αγαθά και υπηρεσίες επιτρέπει να κάνουμε υποθέσεις για τις εν δυνάμει αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πόλεων. Μια από τις πιο χρήσιμες πτυχές της ανάλυσης αντιστοιχίας είναι η γραφική παράσταση tης κάθε περιφέρειας η οποία μας δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις πόλεις(στήλες) και τις οικονομικές δραστηριότητες(γραμμές) και είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 3-βηματων. Α) υπολογισμός των σχετικών συχνοτήτων και μαζών ή οριακών αναλογιών
  • 6. B) υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ των σημείων και Γ) εντοπίζεται ο ν-διάστατος χώρος που ταιριάζει καλυτέρα στα σημεία. Σε αυτή τη περίπτωση μας ενδιαφέρει να δούμε τις σχέσεις μεταξύ πόλεων και οικονομικών προφίλ. Η ανάλυση αντιστοιχίας πραγματοποιήθηκε και για τις τρεις περιφέρειες και στα δυο χρόνια μελέτης ενώ η γραφική αναπαράσταση μόνο για το έτος 2001. Και στις τρεις περιπτώσεις η χώρα-βάση αντιπροσώπευε το μέσο προφίλ των πόλεων που υπάρχουν. Αν δυο πόλεις είναι κοντά σημαίνει πως έχουν παρόμοιο οικονομικό προφίλ. Το ίδιο ισχύει και για τις οικονομικές δραστηριότητες. Αν δυο τομείς είναι σχετικά κοντά, τότε διανέμονται όμοια ανάμεσα στις πόλεις. Όσο για την ερμηνεία της άμεσης σχέσης πόλεων- τομέων ο Meijer’s προτείνει πως οι πόλεις και οι δραστηριότητες θα είναι κοντά η μια στην άλλη όταν η παρατηρούμενη τιμή για αυτό το ζευγάρι στο πινάκα είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και η απόσταση μεταξύ τους θα είναι μεγάλη όταν η παρατηρούμενη τιμή είναι μικρότερη από την αναμενόμενη τιμή. Eυρήματα - Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν πως η συμπληρωματικότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1996-2001 έχει μειωθεί και στις τρεις πολύκεντρες περιφέρειες κάτι που παράλληλα σημαίνει ότι η κάθε περιφέρεια έγινε λιγότερο διαφοροποιημένη εσωτερικά. Στο San Francisco η συμπληρωματικότητα μειώθηκε κατά 17.5 , κατά 18.5 στο Randstadκαι κατά 28.8 στην Emilia Romagna. Η περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο παραμένει η πιο συμπληρωματική περιφέρεια με ποσοστό 4.7 το 2001. Τα οικονομικά προφίλ του Randstad 4.4 και της Εμιλία Ρομάνα 1.4 είναι λιγότερο συμπληρωματικά από την περιοχή του κόλπου καθώς επίσης και τα δυο έχουν γίνει σημαντικά λιγότερο διαφοροποιημένα μέσα στο χρόνο. Η ομοιογένεια αυξήθηκε και οι οικονομικοί ρολόι της κάθε πόλης μέσα σε κάθε περιφέρεια έχουν γίνει πιο ομογενοποιημένοι. Με βάση όλα τα παραπάνω φαίνεται πως η συνέργεια σε περιφερειακό επίπεδο έχει μειωθεί επίσης. San Fransisco Bay Area Η γραφική παράσταση μας δείχνει πως το 2001, οι τέσσερις πόλεις της περιοχής του κόλπου έχουν σχετικά διακριτά οικονομικά προφίλ . Το Οακλαντ έχει μια δεσπόζουσα θέση στο λιανεμπόριο, υγειονομική περίθαλψη , κοινωνική πρόνοια. Το Σαν Χοσέ κυριαρχεί σε οικονομικές δραστηριότητες σχετικά με υπηρεσίες εκπαίδευσης και παράγωγη διαρκών αγαθών, το όποιο δικαιολογεί τη σχέση του Sillicon Valley με την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας και την ποικιλία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπά ρχουν εκεί. Το Σαν Φρανσίσκο όπως κάποιος θα περίμενε κυριαρχεί σε οικονομικές δραστηριότητες σχετικά με πληροφόρηση ,συγκοινωνίες ,τον υψηλό αριθμό τουριστικών αξιοθέατων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που βρίσκονται εκεί. Η Σάντα Ρόζα παρουσιάζει πολύ ψηλά ποσοστά απασχόλησης στις κατασκευές και την γεωργία. Γενικά, φαίνεται ότι υπάρχει ένας ισορροπημένος καταμερισμός εργασίας στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Randstad Όσο για την περιφέρεια του Randstad , η Ουτρέχτη είναι τοποθετημένη σχετικά κοντά στην βάση, το Άμστερνταμ. Η Χάγη και το Ρόττερνταμ δείχνουν διακριτά διαφορετικές η μια από την άλλη και από το μέσο προφίλ. Η Χάγη, είναι κυρίαρχη στο τομέα διακυβέρνησης καθώς
  • 7. είναι τόπος κατοικίας διαφόρων εθνικών και διεθνών διοικητικών γραφείων. Επίσης κυριαρχεί στην γεωργία . Το Ρόττερνταμ , σπίτι στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης κυριαρχεί στις συγκοινωνίες ,τη παραγωγή διαρκών αγαθών, τη κατασκευή και σε διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η Ουτρέχτη έχει μια ισχυρή θέση στο χονδρεμπόριο, το real estate και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Άμστερνταμ ένας βασικός τουριστικός προορισμός και έδρα σε ένα κύριο Ευρωπαϊκό κόμβο , έχει περισσότερες δουλειές στην διαμονή και στις υπηρεσίες εστίασης, τέχνες ,διασκέδαση και αναψυχή καθώς επίσης και σε υπηρεσίες χρηματιστηριακές και πληροφόρησης. Γενικά οι κύριες πόλεις του Άμστερνταμ είναι κάπως συμπληρωματικές αν και το Άμστερνταμ μαζί με την Ουτρέχτη παρουσιάζουν κάπως κοινά χαρακτηριστικά. Emilia Romagna Οι τέσσερις κύριες πόλεις στην Εμιλία Ρομάνα είναι σχετικά συμπληρωματικές μένα βαθμό επικάλυψης. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Reggio Emilia και της Parma , οι οποίες κι οι δυο έχουν υψηλή απασχόληση στο κατασκευαστικό τομέα και στην παράγωγη μη- διαρκών αγαθών. Η Modena έχει σχετικά υψηλή απασχόληση στη παράγωγη διαρκών αγαθών και στις υπηρεσίες διαχείρισης .Η Bologna ,πολιτιστικό κεφάλαιο και έδρα της περιφέρειας ,κυριαρχεί σε διαφόρους τομείς όπως υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, real estate, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες , business services, κυβερνήσεις, τέχνες διασκέδαση και αναψυχή, μεταφορές και πληροφόρηση. Συμπληρωματικότητα και Θεσμική Δομή. Παρατηρήθηκε ότι ο βαθμός συμπληρωματικότητας διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια. Αυτό, κατά την αρθρογράφο οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις διαφορές τις θεσμικής διακυβέρνησης, της κουλτούρας και άλλων παραγόντων. Έτσι, αναπτύσσονται τρεις πρωταρχικές υποθέσεις αναφορικά με το ρόλο των θεσμών στη διαμόρφωση των περιφερειακών αποτελεσμάτων, οι οποίες προτείνονται για ενδοσκόπηση στο μέλλον. Η πρώτη υπόθεση αναφέρει: « Πολύκεντρες περιφέρειες με ισχυρή κυβέρνηση παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα συμπληρωματικότητας» Μια πιθανή εξήγηση που δίνεται για αυτήν την υπόθεση, ενώ κάποιος θα περίμενε να συμβαίνει το αντίθετο, είναι πως η περιφερειακή διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλει σε λιγότερο δύσκαμπτους διαχωρισμούς μεταξύ των δήμων. Και αυτό με τη σειρά του να οδηγεί σε μεγαλύτερη αποκέντρωση καθώς και στην μη- εστίαση των δήμων για σχηματισμό δικού τους μοναδικού επιχειρησιακού στοιχείου. Στην αντίθετη περίπτωση ,περιοχές με ασθενή περιφερειακή διακυβέρνηση μπορεί να είναι πιο πιθανό να επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στην αύξηση της «δίκης» τους ανταγωνιστικότητας μέσα από το ήδη υπάρχον επιχειρησιακό περιβάλλον, εμμένοντας στα αυστηρά όρια των δήμων τους. Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από την μελέτη των τριών περιφερειών σχετικά με την πρώτη υπόθεση, είναι οι εξής: Η Εμιλία Ρομάνα είναι η μονή , από τις τρεις περιφέρειες, με ισχυρή περιφερειακή κυβέρνηση. Αποτελείται από 9 δήμους και 341 επαρχίες, οι οποίοι έχουν τα δικά τους διακριτά σύνορα και αποκλειστικές διοικητικές δυνάμεις που χορηγούνται από το Ιταλικό Σύνταγμα και από εθνικούς και περιφερειακούς νομούς. Η μεταβίβαση της δύναμης από το κέντρο προς περιφερειακούς και τοπικούς θεσμούς πρόσφατα ,2003, ενισχύθηκε στην Ιταλία. Ένα 3-επιπεδο σύστημα υπό-εθνικής ,άμεσα εκλεγόμενης και πολύλειτουργικής κυβέρνησης
  • 8. (περιφέρεια-δήμος-επαρχία) υπάρχει από το 1948, όταν έγινε δεκτό το Ιταλικό Σύνταγμα. Σημαντικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν συμβεί τις δυο τελευταίες δεκαετίες καθώς η Ιταλία οδεύει προς την ομοσπονδοποίηση ,βασισμένη σε περιφερειακό επίπεδο. Το Randstad παρόλο που θεωρείται το προϋπάρχον πρότυπο πολύκεντρης περιφέρειας, δεν έχει δική του περιφερειακή κυβέρνηση. Παρολ΄αυτα έχει κάποιες οιονεί διακυβερνώμενες ολότητες που δρουν σε περιφερειακή κλίμακα, που είναι η Delta Metropolis Association και η Regio Randstad. Η Delta Metropolis Association (2000) αποτελεί μια ανεπίσημη συνεργασία από 12 επαρχίες και 4 επιμελητήρια του Randstad. Η Regio Randstad μέχρι το 2008 (μετά διασπάστηκε) ήταν μια επίσημη συνεργασία από 4 δήμους ,4 περιφερειακές αρχές και τις 4 κύριες πόλεις του Randstad. Οι αντιπρόσωποι της συνεργάστηκαν με το House of Dutch Provinces στις Βρυξέλλες και ανέλαβε να προετοιμάσει πολιτικές και να κάνει διάφορες προσπάθειες για τη δημιουργία lobby το 2004. Στην Περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, παρόλο που δεν υπάρχει μια πολυλειτουργική περιφερειακή διοίκηση, το 1960 σχηματίστηκε ένας οργανισμός γνωστός ως Association of Bay Area Governments ( ABAG ) ο όποιος απαρτιζόταν από αντιπροσώπους από 6 χώρες και 54 πόλεις και επηρεάστηκε ιδιαίτερα από πολιτικούς ηγέτες και τοπικούς συλλόγους. Σήμερα η ABAG αντιπροσωπεύει 101 πόλεις και τις 9 χώρες στην περιοχή του κόλπου. Επίσημα αποτελεί την υπηρεσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού της περιφέρειας και ανεπίσημα θα μπορούσε να αποτελεί την περιφερειακή κυβέρνηση της περιοχής του κόλπου του. Παρόλο που οι πόλεις σε αυτή την περιφέρεια δουλεύουν μαζί περιστασιακά, ο καθαρός διαχωρισμός και η ανταγωνιστικότητα ανάμεσα τους διατηρείται Η δεύτερη υπόθεση αναφέρει: «Περιοχές με ισχυρότερες περιφερειακές ταυτότητες θα έχουν υψηλοτέρα ποσοστά συμπληρωματικότητας» Ξεκαθαρίζεται πως η ισχυρή ταυτότητα αντανακλά ένα συλλογικό ενδιαφέρον ή διακριτό χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης περιφέρειας ενώ η ισχυρή περιφερειακή κυβέρνηση ένα είδος πρώτιστης αρχής. Κατά τον Anderson (1991) η ταυτότητα προσδιορίζεται ως μια αφήγηση που επιτρέπει σε μια εγκατεστημένη κοινωνία να δώσει νόημα στο σύστημα και στις νόρμες τις οποίες τηρεί. Γενικά, πιστεύεται πως ένα κοινωνικό σύστημα με έντονη περιφερειακή ταυτότητα θα διευκόλυνε την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων σε μια περιφέρεια. Αυτό σημαίνει πως μια εταιρεία σε μια περιφέρεια με έντονη ταυτότητα είναι πιθανό να έψαχνε συνεργασίες μέσα στην ιδία την περιφέρεια, λογω του αισθήματος «κοινής επένδυσης». H Emilia Romagna έχει ιστορικά αποδεδειχθεί μια περιφέρεια με ισχυρή περιφερειακή ταυτότητα. Αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην κυριαρχία της Ιταλικής κομμουνιστικής παράταξης (Italian Community Party) ,μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που επηρέασε πολύ την τοπική πολιτική. Η παράταξη αυτή νομιμοποίησε τη εργασία επί πληρωμή και την δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων από εργάτες που ζητούσαν αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία δίκης τους επιχείρησης. Ο πολλαπλασιασμός αυτών των μικρών επιχειρήσεων αποτέλεσε τη βάση για την ανάδυση ενός νέου περιεχομένου γνωστό ως βιομηχανικές περιοχές ή αποκεντρωμένα δίκτυα ευέλικτων εξειδικευμένων μικρό- επιχειρήσεων , που έγιναν οι ηγετικές δυνάμεις της βιομηχανικής οικονομίας στην Emilia Romagna. Η περιφέρεια επίσης έγινε γνωστή για τα κέντρα καινοτομίας τα οποία προώθησαν τη συστημένη αλληλεπίδραση χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Έρευνες έδειξαν πως αυτή
  • 9. η νέου τύπου βιομηχανική οργάνωση φάνηκε πιο άκαμπτη σε περίοδο κρίσης από οτι άλλα μέρη της Ιταλικής οικονομίας. Όλα αυτά, επέτρεψαν τη περιφέρεια να δημιουργήσει συλλογική ταυτότητα και τους "κανόνες του παιχνιδιού ",που έγιναν οι βάσεις του Εμιλιανου μοντέλου, το οποίο και άλλες χώρες προσπάθησαν να αναπαράγουν. Παρόλη αυτή την ισχυρή περιφερειακή της ταυτότητα, η συμπληρωματικότητα της βρίσκεται χαμηλότερα από αυτή του Randstad και της περιοχής του κόλπου. Αυτό ίσως να οφείλεται σε δυο αλλαγές που έγιναν στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη αναφέρεται στην αποδυνάμωση της κάποτε κυρίαρχης κομμουνιστικής υπό-κουλτούρας η οποία ίσως να σχετίζεται με μια λιγότερο συνοχική κοινωνία και η άλλη στην προσπάθεια των τοπικών συστημάτων παράγωγης να μειώσουν τα κόστη εργασίας αυξάνοντας τα επίπεδα λειτουργιάς εξωτερικά της περιφέρειας ή μετακινώντας κάποιες διαδικαστικές δραστηριότητες έξω από την περιφέρεια. Όσο για το Randstad ,παρόλο που είναι γνωστό ως μια διασυνδεδεμένη περιφέρεια ,παραμένει κάπως κατακερματισμένο. Αυτό ίσως να οφείλεται στον ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα στο Βόρειο (Άμστερνταμ και Ουτρέχτη) και Νότιο Randstad (Χάγη και Ρόττερνταμ). Κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια αυτή είναι η ασυναρτησία των μικρών πόλεων και προαστίων που βρίσκονται ανάμεσα στις κύριες πόλεις καθώς και τα, χαμηλά επίπεδα διασύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων που ζουν σε αυτές. Εμφανίζει χαμηλά ποσοστά παν-Randstad μετακίνησης και έλλειψη περιφερειακών πολιτικών διακυβέρνησης Έτσι παρά το ότι ακούγεται, Το Ranstad έχει μια μέτριας ισχύος περιφερειακή ταυτότητα που το κατατάσσει ανάμεσα στην Emilia Romagna και τη περιοχή του Κόλπου , με βάση την συμπληρωματικότητά του που επίσης βρίσκεται ανάμεσα των άλλων δυο περιφερειών. Τέλος, το San Francisco ενώ δεν διακρίνεται για την ισχυρή περιφερειακή του κυβέρνηση, δείχνει να έχει μια έντονη περιφερειακή ταυτότητα. Προσπάθειες για την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής από τοπικούς ακτιβιστές καθώς επίσης για βελτίωση των μέσων μεταφοράς και των εγκαταστάσεων αναψυχής, έχουν δημιουργήσει μέσα στο χρόνο επιτροπές ειδικού σκοπού, όπως η Bay Conservation and Development Commission και η Metropolitan Transport Commission. Η ισχυρή περιφερειακή του ταυτότητα μπορεί να οφείλεται καταρχάς στην μοναδική τοπογραφία του αλλά και σε διάφορες άλλες πτυχές που κάνουν αυτό το μέρος μοναδικό και θεμιτό, όπως το πολύ καλώς δομημένο και προσδόκιμο δίκτυο μεταβίβασης (Bay Area Rapid Transit) αλλά και η πληθώρα επιχειρήσεων προηγμένης τεχνολογίας (κυρίως λογά του Silicon Valley). Η περιφέρεια αυτή δείχνει να συμπεριφέρεται σαν μια συνεκτική μονάδα, γιατί εμφανίζει και τα υψηλοτέρα ποσοστά συμπληρωματικότητας. Η τρίτη υπόθεση αναφέρει: « Η συμπληρωματικότητα είναι μεγαλύτερη σε περιοχές που έχουν επιδιώξει την πολυκεντρικότητα ως στρατηγική ανάπτυξης.» Oι αρχές τις πολυκεντρικότητας έχουν υπάρξει μέρος εγγράφων σχεδιασμού της Ολλανδίας από το 1958 και η εννoια της παραμένει μια σημαντική θεμελίωση του Ολλανδικού σχεδιασμού μέχρι και σήμερα. Έτσι, συχνά το Randstad χρησιμοποιείται ως πρότυπο πολυκεντρικού σχεδιασμού και οι προσεγγίσεις του αναπαράγονται σε έγγραφα σχεδιασμού παγκοσμίως. Επίσης, η στρατηγική ανάπτυξή του έχει συνδράμει στην ευρύτερη χρήση της ιδέας στην Ευρώπη (ESDP). Τα αρχεία που παραχώθηκαν από τα περιφερειακά δίκτυα δείχνουν καθαρά ότι η ομοκεντρικότητα έχει ξεκάθαρα επιδιωχθεί στην περιφέρεια.
  • 10. Ως κράτος μέλος της Ε.Ε η Emilia Romagna επίσης αποτελεί στόχο του ESDP. Έτσι πολύ πιθανό η πολιτική ανάπτυξης της, να έχει επηρεάσει από την ιδέα της πολυκεντρικότητας. Το ESPON υποστηρίζει πως η πολυκεντρικότητα στην Ιταλία είναι ένας έμμεσος αλλά ξεκάθαρος στόχος σε πολλές εθνικές τομεακές πολιτικές όπως η εκπαίδευση, η οικονομία και οι μεταφορές. Ο βαθμός στον οποίο η πολυκεντρικότητα έχει απορροφηθεί στο τοπικό σχεδιασμό και στις πολιτικές προσπάθειες δεν έχει ποσοτικοποιηθεί ακόμα. Κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι λογω της νεότητας της πολυκεντρικότητας στην Ιταλία, παραμένει δευτερεύουσας προτεραιότητας στόχος. Το San Francisco δεν έχει επιδιώξει σαφείς στρατηγικές πολυκεντρης ανάπτυξης. Παρολ'αυτα, αν δούμε την έννοια της πολυκεντρικότητας με μια ευρύτερη έννοια είναι πιθανό πως η περιοχή εμφανίζεται να έχει θέσει σε προτεραιότητα τη πολύδεντρη ανάπτυξη . Λαμβάνοντας υπόψη, το προσβάσιμο δημόσιο σύστημα διαβίβασης ,τα υψηλή επίπεδα πολιτιστικής έγνοιας για ανάπτυξη και την πυκνότητα των αστικών της κέντρων τότε θα δούμε πως έχεε αναμφισβήτητα δουλέψει υπό ένα παραδειγματικό πλαίσιο όμοιο της πολυκεντρικότητας. Σύνοψη - Κριτική Σε αυτό το άρθρο είδαμε έννοιες όπως η πολυκεντρικοτητα, η συνέργεια, μάθαμε πως μετριέται η συμπληρωματικότητα και το ρολό των θεσμικών δόμων στη συμπληρωματικότητα των πολυκεντρικών περιφερειών. Παρατηρήθηκε μια διαχρονική γενική μείωση του βαθμού συμπληρωματικότητας ανάμεσα στις περιφέρειες, κάτι που σημαίνει μείωση διαφοροποίησης των οικονομικών προφίλ των πόλεων. Κατά την άποψη μου, μέσα από όλα αυτά, βλέπουμε το ρολό που παίζουν η γεωγραφική προσπελασιμοτητα , το κοινωνικό κεφάλαιο , η νέα παγκοσμιοποιημενη οικονομία , οι αλλαγές στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στο αναπτυξιακό πρότυπο για τη διαμόρφωση της βιομηχανικής σύνθεσης μιας πολύδεντρης περιφέρειας καθώς και τη ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών κάθε περιοχής στο συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον με γνόμωνα τις δυνατότητες αλλά και αδυναμίες της. THE END_

Related Documents