નદીનીરેતમાંરમતુંનગર મળે ન મળે,ફરીઆ દ્રશ્યસ્મૃતિપટઉપર મળે ન મળે.<br />
ભરી લો શ્વાસમાં એની સુગંધનો દરિયો,પછી આ માટીની ભીની અસર મળે ન મળે.<br />
પરિચેતોનેધરાઈનેજોઈલેવાદો,આહસતાચહેરા;આમીઠીનજર મળે ન મળે.<br />
ભરી લો આંખમાંરસ્તાઓબારીઓ, ભીંતો,પછી આ શહેર, આ ગલીઓ, ઘરમળે ન મળે<br />
રડી લો આજસંબંધોનેવીંટળાઈઅહીં,પછીકોઈનેકોઈનીકબર મળે ન મળે. વળાવાઆવ્યાછે એ ચ્હેરાફરશેઆંખોમાં,ભલેસફરમાંકોઈહમસફર મળે ન મળે.<br />
ધૂળથીમાથુ ભરી લઉં'આદિલ‘, અરેઆ ધૂળપછીઉમ્રભર મળે ન મળે<br />
મળે ન મળે<br />મળે ન મળે<br />મળે ન મળે<br />મળે ન મળે<br />મળે ન મળે<br />
મળે …….ન ………મળે………..<br />
of 8

Nadi

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nadi

  • 1. નદીનીરેતમાંરમતુંનગર મળે ન મળે,ફરીઆ દ્રશ્યસ્મૃતિપટઉપર મળે ન મળે.<br />
  • 2. ભરી લો શ્વાસમાં એની સુગંધનો દરિયો,પછી આ માટીની ભીની અસર મળે ન મળે.<br />
  • 3. પરિચેતોનેધરાઈનેજોઈલેવાદો,આહસતાચહેરા;આમીઠીનજર મળે ન મળે.<br />
  • 4. ભરી લો આંખમાંરસ્તાઓબારીઓ, ભીંતો,પછી આ શહેર, આ ગલીઓ, ઘરમળે ન મળે<br />
  • 5. રડી લો આજસંબંધોનેવીંટળાઈઅહીં,પછીકોઈનેકોઈનીકબર મળે ન મળે. વળાવાઆવ્યાછે એ ચ્હેરાફરશેઆંખોમાં,ભલેસફરમાંકોઈહમસફર મળે ન મળે.<br />
  • 6. ધૂળથીમાથુ ભરી લઉં'આદિલ‘, અરેઆ ધૂળપછીઉમ્રભર મળે ન મળે<br />
  • 7. મળે ન મળે<br />મળે ન મળે<br />મળે ન મળે<br />મળે ન મળે<br />મળે ન મળે<br />
  • 8. મળે …….ન ………મળે………..<br />

Related Documents