Kursīšu pagasta bibliotēka- informācijas centrsPrezentācija Saldus novada pirmskolas izglītības iestāţu ...
VĒSTURE Bibliotēka pastāvējusi jau 1924. gadā No 1920.g. darbojusies Kursīšu Izglītības biedrība (IB) 1940. ga...
BIBLIOTĒKAS DARBINIEKI Bibliotēkā vīriešu un sieviešu ēras No pirmsākumiem Stirna, R.Upenieks, J.Grīnbergs, A.Cuk...
BIBLIOTĒKA Misija - izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošana Pašvaldības finansēta vietējas ...
BIBLIOTĒKAS KLIENTI Skolēni un studenti Pensionāri Strādājošie Iestādes un uzņēmumi (pasts, skola, bērnudārzs, z/s, ...
BIBLIOTĒKĀ1. Grāmatas un ţurnāli2. Elektroniskie resursi – EK, datubāzes3. Alfabētiskais un sistemātiskais katalogs4...
BIBLIOTĒKAS FONDS Pašvaldības līdzekļi, projekti, dāvinājumi un ziedojumi Ārzemju, uzziņu un nozaru literatūra Laikra...
FINANSES (Ls) Izdevumi t.sk. t.sk. algu fonds komplek...
DARBS SKAITĻOS 2010 2011 2012Lietotāju skaits 310 303 277 Izsniegums ...
SADARBĪBA Sadarbība ar skolu ◦ “Bērnu ţūrija”, projektu realizēšana… Sadarbība ar pagasta kultūras cilvēkiem ...
AKCIJAS UN PROGRAMMAS Pasākumu cikls "Ceļojumu piezīmes" (kopš 2010.g.) Pasākumu cikls "Portrets tuvplānā“ (kopš 2011....
LABAS LIETAS Bibliotēkas logo Kursīšu bibliotēkas gadagrāmatas Informatīvais izdevums “Lasonis” – elektroniski Bērnu ...
BIBLIOTĒKAS CITASAKTIVITĀTES  Mājas lapas www.kursisi.lv redaktors  Pagasta informatīvā izdevuma “Kursīšnieks” veido...
UZZINI PAR MUMS  Internetā – www.kursisi.lv ; www.draugiem.lv/Kursisu.bibliot eka ; www.biblioteka.lv  Laikrakstos –...
ATZINĪBAS UN APBALVOJUMI (1) 1977. g. LPSR Kultūras ministrija b-kai piešķir teicama darba nosaukumu 1996.g. I. R...
ATZINĪBAS UN APBALVOJUMI (2)  2007.g. ATZINĪBAS RAKSTS Saldus rajona kultūras namu, kultūras darba organizatoru ...
SADARBĪBA AR KURSĪŠU PII (1) ESOŠĀS SADARBĪBAS FORMAS UN AKTIVITĀTES  Grāmatas un nepieciešamie uzziņu materiāli  Da...
“Stāsti par… profesijas”
Mārtiņdiena bibliotēkā
“Stāsti par… fotogrāfija” unizstādes apmeklējums
Izstādes apmeklējums
Lasām grāmatiņu un skatāmiesfilmiņas
Apskatām Mārtiņmasku izstādi
“Stāsti par… lāči”
Izstādes apmeklējums
Lasām grāmatas
Skatāmies grāmatas un skatāmiesfilmas
SADARBĪBA AR KURSĪŠU PII (2) NĀKOTNES SADARBĪBAS FORMAS UN AKTIVITĀTES  Pasākumi ciklā “Stāsti par…” uzlabošana, daţād...
PALDIES PAR UZMANĪBU! ???
Prezentācija Saldus novada PII pedagogiem
Prezentācija Saldus novada PII pedagogiem
of 31

Prezentācija Saldus novada PII pedagogiem

Kursīšu bibliotēkas prezentācija Saldus novada PII pedagogiem. Bibliotēkas darbs un sadarbības formas ar Kursīšu bērnudārzu. 18.03.2013 Kursīšos
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentācija Saldus novada PII pedagogiem

 • 1. Kursīšu pagasta bibliotēka- informācijas centrsPrezentācija Saldus novada pirmskolas izglītības iestāţu darbiniekiem Mārtiņš Lagzdons 18.03.2013
 • 2. VĒSTURE Bibliotēka pastāvējusi jau 1924. gadā No 1920.g. darbojusies Kursīšu Izglītības biedrība (IB) 1940. gadā IB bibliotēku pārņēmusi Kursīšu Lauksaimniecības biedrība V. Ancītis, raksta, ka Kursīšos pirmā b- ka sākusi darboties 1872. gadā Vairāk kārt mainījusi atrašanās vietas No 2010.gada septembra jaunas telpas
 • 3. BIBLIOTĒKAS DARBINIEKI Bibliotēkā vīriešu un sieviešu ēras No pirmsākumiem Stirna, R.Upenieks, J.Grīnbergs, A.Cukurs No 1953. g. E.Vabole, R.Bergmane, R.Vītola (Ţelve) u.c. 1971. g, bibliotēkā sāk strādāt I.Romane, bibliotēkai veltīti 34 darba gadi 2005. g. – Mārtiņš Lagzdons un Ilzīte Griķe No 2009.gada beigām tikai viens darbinieks
 • 4. BIBLIOTĒKA Misija - izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošana Pašvaldības finansēta vietējas nozīmes bibliotēka Nodrošina izglītības un mūţizglītības iespējas Glabā un nodod sabiedrības rīcībā kultūras mantojumu Piedāvā izklaides un brīvā laika pavadīšanas iespējas Attīsta kultūrvidi Veido un uztur labvēlīgu sociālo vidi
 • 5. BIBLIOTĒKAS KLIENTI Skolēni un studenti Pensionāri Strādājošie Iestādes un uzņēmumi (pasts, skola, bērnudārzs, z/s, uzņēmumi, u.c.) Bibliotēkas
 • 6. BIBLIOTĒKĀ1. Grāmatas un ţurnāli2. Elektroniskie resursi – EK, datubāzes3. Alfabētiskais un sistemātiskais katalogs4. Novadpētniecības kartotēka, tematiskās mapes5. Internets6. Uzziņas un konsultācijas7. Kopēšana, printēšana, datoru izmantošana, fakss, brošēšana8. Izstādes un pasākumi, nodarbības9. Apmācības, konkursi, akcijas, programmas
 • 7. BIBLIOTĒKAS FONDS Pašvaldības līdzekļi, projekti, dāvinājumi un ziedojumi Ārzemju, uzziņu un nozaru literatūra Laikraksti un ţurnāli Datu bāzes Interneta resursi CD un DVD Tematiskās mapes, foto albūmi
 • 8. FINANSES (Ls) Izdevumi t.sk. t.sk. algu fonds komplektēšanai t.sk. Algu Grāmata Pārējie Bibliotēkas noGads izdevum budžets pašvaldība fonds Darbiniek s (t.sk. Periodik (iesk. elektroni i s u skaits a soc. skie nod.) resursi)2007 17 944 16 869 5769 2 1531 766 98782008 17 128 16 143 7081 2 2771 895 63812009 15 643 15 156 6400 1 1385 683 52882010 16 387 16 387 5157 1 1541 678 90112011 12 094 11 899 5221 1 2406 678 37892012 14 819 13 859 6636 2 2358 698 4658
 • 9. DARBS SKAITĻOS 2010 2011 2012Lietotāju skaits 310 303 277 Izsniegums 15357 15187 16334 Apmeklējumu skaits 9742 9583 9407
 • 10. SADARBĪBA Sadarbība ar skolu ◦ “Bērnu ţūrija”, projektu realizēšana… Sadarbība ar pagasta kultūras cilvēkiem ◦ Pasākumi, projekti, materiāli… Sadarbība ar bibliotēkām ◦ SBA, pieredze, konsultācijas, pasākumi “BŢ”… Sadarbība ar bibliotēkas lietotājiem ◦ Izstāţu veidošana, krājuma komplektēšana…
 • 11. AKCIJAS UN PROGRAMMAS Pasākumu cikls "Ceļojumu piezīmes" (kopš 2010.g.) Pasākumu cikls "Portrets tuvplānā“ (kopš 2011.g.) – literāras tikšanās Pasākumu cikls bērniem "Stāsti par...“ (kopš 2011.g.) Lasīšanas akcija pieaugušajiem "Lasi un vērtē...“ Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu/jauniešu žūrija” (kopš 2006.g.)
 • 12. LABAS LIETAS Bibliotēkas logo Kursīšu bibliotēkas gadagrāmatas Informatīvais izdevums “Lasonis” – elektroniski Bērnu un jauniešu/mediju zona
 • 13. BIBLIOTĒKAS CITASAKTIVITĀTES  Mājas lapas www.kursisi.lv redaktors  Pagasta informatīvā izdevuma “Kursīšnieks” veidotājs  Darba grupu dalībnieks plānošanas dokumentu un koncepciju izstrādei  LBB KN vadītājs
 • 14. UZZINI PAR MUMS  Internetā – www.kursisi.lv ; www.draugiem.lv/Kursisu.bibliot eka ; www.biblioteka.lv  Laikrakstos – “Saldus Zeme”, “Kursisnieks”, Saldus novada ziņas, LA, …  Daţreiz arī TV un radio  Afišās, ielūgumos, sarunās
 • 15. ATZINĪBAS UN APBALVOJUMI (1) 1977. g. LPSR Kultūras ministrija b-kai piešķir teicama darba nosaukumu 1996.g. I. Romanei LR Kultūras ministrijas atzinības raksts par aktīvu, radošu un ilggadīgu darbu 2006. g. bibliotēka, nominācijā pagasta odziņa sakoptāko pašvaldību konkursā Bibliotēkas vadītājs atzīts par „Gada kursīšnieku kultūrā" 2006. gadā Konkursā “Gatavojamies akreditācijas” – Saldus RP “Atzinības raksts” un SPB nominācija “Mājīgākā bibliotēka” M. Lagzdons “Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" laureāts 2007 gadā Kurzemes reģionā
 • 16. ATZINĪBAS UN APBALVOJUMI (2)  2007.g. ATZINĪBAS RAKSTS Saldus rajona kultūras namu, kultūras darba organizatoru un bibliotēku sadarbības kultūrizglītojošo un tradīciju pasākumu konkursā pasākuma "Bērnu svētki "VINNIJA PŪKA MEDUS PODS“  2008.g. SRP ATZINĪBA MĀRTIŅAM LAGZDONAM par nozīmīgu veikumu Saldus rajona kultūrvides veidošanā  2008. g. RAPLM GODA DIPLOMS MĀRTIŅAM LAGZDONAM par daudzveidīgas un kvalitatīvas dzīves, izglītības un kultūras vides attīstības nodrošināšanu  2011.gadā APLIECINĀJUMS - MĀRTIŅŠ LAGZDONS - SALDUS NOVADA GADA KULTŪRAS DARBINIEKS 2011
 • 17. SADARBĪBA AR KURSĪŠU PII (1) ESOŠĀS SADARBĪBAS FORMAS UN AKTIVITĀTES  Grāmatas un nepieciešamie uzziņu materiāli  Datorpakalpojumi, kopēšana, skenēšana, laminēšana  Izstāţu apmeklējumi bibliotēkā  Pasākumi ciklā “Stāsti par…”  Multiplikācijas filmu demonstrējumi  Grāmatu priekšā lasīšana
 • 18. “Stāsti par… profesijas”
 • 19. Mārtiņdiena bibliotēkā
 • 20. “Stāsti par… fotogrāfija” unizstādes apmeklējums
 • 21. Izstādes apmeklējums
 • 22. Lasām grāmatiņu un skatāmiesfilmiņas
 • 23. Apskatām Mārtiņmasku izstādi
 • 24. “Stāsti par… lāči”
 • 25. Izstādes apmeklējums
 • 26. Lasām grāmatas
 • 27. Skatāmies grāmatas un skatāmiesfilmas
 • 28. SADARBĪBA AR KURSĪŠU PII (2) NĀKOTNES SADARBĪBAS FORMAS UN AKTIVITĀTES  Pasākumi ciklā “Stāsti par…” uzlabošana, daţādošana  Ceļojošā grāmatu kopa “Grāmatu čemodāns” bērnudārzā  Dalība “Bērnu ţūrijā”  Priekšā lasīšanas aktualizēšana, iesaistot vecvecākus, sabiedrības pārstāvjus
 • 29. PALDIES PAR UZMANĪBU! ???

Related Documents