SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA 7
WsT:ęP 11
ROZDZIALI
ORGANIZACJA POKOJOWA BRONI PANCERNYCH
ORAZ DYSLOKACJA JEDNOSTEK I SZKOLENIE. 1...
WSTĘP
B:ori pancerna- albo raczej jej namiastka- pojawiła się na polach bitew już w starożytności. Wojow-
:ucy od niepamię...
12
próbę odpowiedzi na kilka drażliwych pytań, które pojawiały się podczas analizowania tej kampanii wo-
jennej, m.in.:
dl...
of 3

Polska bron-pancerna-w-1939-roku-organizacja-pokojowa-i-wojenna-jednos

Zajrzyj do książki "Polska bron-pancerna-w-1939-roku-organizacja-pokojowa-i-wojenna-jednos' w internetowej księgarni historycznej Grzbiet.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Internet      


Transcripts - Polska bron-pancerna-w-1939-roku-organizacja-pokojowa-i-wojenna-jednos

  • 1. SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 7 WsT:ęP 11 ROZDZIALI ORGANIZACJA POKOJOWA BRONI PANCERNYCH ORAZ DYSLOKACJA JEDNOSTEK I SZKOLENIE. 19 l. BATALIONY PANCERNE . 25 2. DYWIZJONY POCI~GÓW PANCERNYCH 93 ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA WOJENNA BRONI PANCERNYCH -BATALIONY CZOŁGÓW I DYWIZJONY PANCERNE 109 l. BATALIONY CZOŁGÓW LEKKICH 7TP 112 2. BATALION CZOŁGÓW LEKKICH R-35 . 150 3. DYWIZJONY PANCERNE . 172 ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA WOJENNABRONI PANCERNYCH -SAMODZIELNE KOMPANIE, SZWADRONY, POCIĄGI PANCERNE 203 l. SAMODZIELNE KOMPANIE CZOŁGÓW LEKKICH WOLNOBIEŻNYCH. 204 2. SAMODZIELNE KOMPANIE CZOŁGÓW ROZPOZNAWCZYCH 217 3. SAMODZIELNE KOMPANIE CZOŁGÓW LEKKICH SZYBKOBIEŻNYCH 243 4. SzWADRONY CZOŁGÓW ROZPOZNAWCZYCH W DYWIZJONACH ROZPOZNAWCZYCH BRYGAD MOTOROWYCH) . 262 5. POCI~GI PANCERNE 270 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA WOJENNA- ODDZIAŁY SŁUŻB BRONI PANCERNYCH I SŁUŻBY MPS . 298 l. OŚRODKI ZAPASOWE BRONI PANCERNYCH 299 2. PARKI BRONI PANCERNYCH. 317 3. KOLUMNY SAMOCHODOWE . 326 4. POLOWE ROZLEWNIE MPS . 340 Przykładowy rozdział książki: Polska broń pancerna w 1939 roku. Organizacja pokojowa i wojenna jednostek http://grzbiet.pl/sklep/polska-bron-pancerna-w-1939-roku-organizacja-pokojowa-i-wojenna-jednos Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
  • 2. WSTĘP B:ori pancerna- albo raczej jej namiastka- pojawiła się na polach bitew już w starożytności. Wojow- :ucy od niepamiętnych czasów dążyli to tego, by osłonić swe ciała pancerzem przed ciosami nieprzy- ='-"-lecz dopiero w XIX wieku, w wyniku postępu technicznego, pojawiły się możliwości zbudowania ::>:>".uJow bojowych, co przyczyniło się do narodzenia broni pancernej w pełnym tego słowa znaczeniu. ?:-Ke nad sprzętem pancernym rozpoczęto w różnych krajach dość wcześnie i z różnym skutkiem. ~,...:::_a z.a prekursorów uznaje się Brytyjczyków, którzy skonstruowali pojazdy pancerne (najbliższe :o::>;-.::><i iormie) i z powodzeniem zastosowali je w bitwie nad Sommą w 1916 r. Od tej chwili nastąpił ..-:-.:z bunliwy rozwój sprzętu pancernego i broni pancernej jako rodzaju wojsk, który z upływem czasu :_--=:...-.Jziełnił się. ·,,~:.-m okresie, gdy Polski nie było jeszcze na mapie Europy, już zaistniała polska broń pancerna. Pod- = I ,.·ojny światowej, w dniu 4 czerwca 1917 r., z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kierowanego = :cnego Komitetu Narodowego Polskiego powstała polska ochotnicza formacja wojskowa, powoła­ ~_. ~tern prezydenta Francji Raymonda Poincare'ego. Była to Armia Polska we Francji, zwana też -~ą Armią" (od koloru francuskich mundurów) lub Armią Hallera (po objęciu dowództwa przez = i<>zeia Hallera). . •-~ została zorganizowana na terytorium Francji na zasadzie zaciągu ochotniczego spośród Pola- .._,.. ;.iużących w wojsku francuskim, z polskich jeńców wojennych z armii państw centralnych, a także '=-----~ei emigracji z Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady (poprzez Obóz Kościuszko) i Brazylii. 0'=>o'SZ-m dowódcą Armii był Francuz generał Louis Archinard, a od 4 października 1918 r. "Błękitną •---=-· dowodził gen. JózefHaller. ~ iiooniec I wojny światowej z jednostek tejże Armii w walkach uczestniczył tylko l. Pułk Strzelców ,.= ~ 1918 r. w Szampanii), a od października 1918 r.- także l. Dywizja Strzelców Polskich. Ar:ost liczebności Armii dowodzonej przez gen.Józefa Hallera nastąpił dopiero po zakończeniu woj- :'i ·,·"'i skład wchodziły wtedy trzy 2-dywizyjne korpusy oraz dwie samodzielne dywizje (strzelców =-.,;nej), pułk czołgów i oddziały lotnicze. Właśnie l. Pułk Czołgów z Armii Hallera jest najstarszą e:r.._--;ttą pancerną Wojska Polskiego, od której rozpoczął się rozwój polskiej broni pancernej. "=",jsz.a praca ukazuje zebrane obszerne dane oraz wyniki analiz organizacyjno-kwatermistrzow- ~ dotyczących oddziałów liniowych polskiej broni pancernej okresu dwudziestolecia międzywojen- o"'?:· "'!! stanu na koniec okresu jej istnienia - przed kampanią 1939 roku. Chronologia powstania od- -,:.,,..... polskiej broni pancernej oraz historia ich walk zostały szeroko opisane przez bardzo wielu Auto- ~ '•-!<!Ie informacji o oddziałach pancernych można znaleźć w internecie. Są to opracowania niejedno- = -e na bardzo wysokim poziomie, ale daje się w nich zauważyć niemal zupełny brak opracowań _~ _•~ '-uaiących sprawy organizacyjno-kwatermistrzowskie. Praca ta ma na celu tę "białą kartę" zapisać. ;;...--...-rueż z.agadnienia konstrukcyjne, charakterystyki taktyczno-techniczne itp., dotyczące sprzętu =~"?-!lego i samochodowego, obsady personalne i inne, omówiło już (niekiedy bardzo obszernie) wie- :.:. ~'..:::0row. Niniejsze opracowanie ma być niejako ich daleko rozwiniętym uzupełnieniem, a w wielu =~ uszczegółowieniem informacji zamieszczonych w tych publikacjach. ~•..=.mzuiąc dostępną literaturę pod względem organizacji i zabezpieczenia kwatermistrzowskiego na- ::-,..-'.......i-em na wiele trudności. Stwierdziłem nawet, że materiały archiwalne zawierały pewne nieścisłości =~.-:ę--:z sprzeczności, wynikające z bieżącego korygowania planów w wojsku II RP, zwłaszcza u jej _·..-.:nu..-ześnie, w niniejszym opracowaniu zasygnalizowałem powszechnie panującą opinię o niewiel- e.,.-:±. iaką odegrała polska broń pancerna podczas działań wojennych w 1939 roku. Podjąłem także Przykładowy rozdział książki: Polska broń pancerna w 1939 roku. Organizacja pokojowa i wojenna jednostek http://grzbiet.pl/sklep/polska-bron-pancerna-w-1939-roku-organizacja-pokojowa-i-wojenna-jednos Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
  • 3. 12 próbę odpowiedzi na kilka drażliwych pytań, które pojawiały się podczas analizowania tej kampanii wo- jennej, m.in.: dlaczego pojawiały się wątpliwości, co do wyszkolenia polskich żołnierzy pancernych? dlaczego sygnalizowano wielokrotnie zły stan techniczny polskiego sprzętu pancernego? z czego wynikały problemy zaopatrzeniowe? dlaczego we wspomnieniach weteranów często pojawia się problem braku map? Już w tym miejscu należy postawić tezę, że mimo niewielkiej liczebności, polska broń pancerna ode- grała jednak istotną rolę w tamtej kampanii wojennej - choć z pewnością można było wykorzystać po- siadane oddziały pancerne o wiele bardziej efektywnie. Mam świadomość, że mimo iż rozważania na kartach niniejszej pracy w wielu fragmentach mają cha- rakter nowatorski, to podjętej problematyki nie uważam wcale za wyczerpaną. Wiele zagadnień szczegó- łowych, dotyczących polskiej broni pancernej nie jest do końca opracowanych, przede wszystkim ze względu na trudności z dostępem do materiałów źródłowych i publikacji oraz niekiedy ze względu na rozbieżność, a nawet sprzeczność tych danych w publikacjach. Uwzględniając ewentualne niedoskona- łości prezentowanego opracowania, pozostaje jednak nadzieja, że praca ta pozwoli na inne, pełniejsze spojrzenie na zagadnienia związane z polską bronią pancerną w 1939 roku. Przedmiotem pracy jest szczegółowe przedstawienie pokojowej organizacji polskich oddziałów pan- cernych okresu XX-lecia międzywojennego' oraz struktur organizacyjnych zmobilizowanych oddziałów pancernych' wystawionych na wojnę obronną w 1939 r. Przedstawiłem także inne, istotne dane związa­ ne z polską bronią pancerną u schyłku II Rzeczypospolitej, takie jak: dyslokacja jednostek' oraz zagad- nienia wyszkoleniowe czasu pokoju. Omawiając struktury wojenne, przedstawiam również zagadnienia mające istotny wpływ na kształt organizacyjny jednostek: dowodzenie i łączność oraz zabezpieczenie kwatermistrzowskie (techniczne i tyłowe). Przesłanki podjęcia tematu badawczego były ściśle określone, choć zróżnicowane. Zagadnienia orga- nizacyjne dotyczące polskiej broni pancernej w II RP, które omawiam w swojej pracy, były traktowane w dotychczas wydanych publikacjach bardzo pobieżnie, wręcz marginalnie. Ponadto należy stwierdzić, że w wielu opracowaniach znajdują się istotne nieścisłości i bardzo mylące przeinaczenia. Analizując lite- raturę dotyczącą struktur organizacyjnych Wojska Folskiego okresu międzywojennego, dają się zauwa- żyć liczne i najczęściej mało udane próby szczegółowego przybliżania struktur organizacyjnych, jednak spójnego i dokładnego materiału, dotyczącego organizacji polskich broni pancernych - co z przykrością należy stwierdzić - dotychczas nie opracowano. Również dotychczas opracowane rozważania dotyczące zagadnień kwatermistrzowskich w broniach pancernych nie zostały szerzej naświetlone. Kilka prac, któ- re pojawiły się na ten temat, daje jedynie pewne ogólne podstawy do rozwinięcia tego zagadnienia i sta- nowią przyczynek do rozwijania dalszych badań. Należy w tym miejscu podkreślić, iż rysuje się tu zbieżność obranego tematu pracy np. z publikacją p. Rajmunda Szubańskiego pt. Folska broń pancerna 1939. Zakres mojej pracy obejmuje tematykę, która w tej -jakże przecież wartościowej publikacji- jest omawiana na zaledwie kilkunastu stronach. Ponadto trzeba zaznaczyć, że wskazana publikacja zawiera istotne błędy: błędnie jest tam przedstawiona organi- zacja dywizjonu pancernego, nie uniknięto błędów w wykazach stanowisk funkcyjnych w batalionach czołgów lekkich, etc. Ponadto, zdziwienie wywołuje nazywanie zawartych w wymienionej publikacji~ stawień stanów etatowych, etatami jednostek - co jest błędem merytorycznym. Pozostała problematyka omawiana szczegółowo przeze mnie (dowodzenie i łączność, zabezpieczenie techniczne i tyłowe), w wy- mienionej publikacji jest całkowicie pomijana'. Poza charakterem poznawczym, moja praca stanowi próbę zidentyfikowania możliwych przyczyn do- tkliwych problemów, które stanęły przed polskimi oddziałami pancernymi w trakcie kampanii wojennej we wrześniu 1939 r., takimi jak: problemy z utrzymaniem zadowalającego stanu technicznego sprzętu pancerno-motorowego, problemy z zaopatrzeniem (szczególnie w paliwo) oraz brak map. 1 Bataliony pancerne i dywizjony pociągów pancernych. ! Bataliony czołgów lekkich, dywizjony pancerne. samodzielne kompanie czołgów lekkich, samodzielne kompanie czołgów rozpo- znawczych, pociągi pancerne, ośrodki zapasowe bron t pancernych 1 pociągów pancernych, parki broni pancernych, kolumny samo- chodowe, polowe rozlewnie MPS. 1Przedstawiono dokładną dyslokację, ze wskaza:1L.:'IT: o c-..~ ktow koszarowych na przedwojennych mapach taktycznych, szczegółowych lub też na planach miast. 4 Zakres tematyczny niniejszej pracy (organ!za..:-Ta po;..oh.'>'••;a 1 woJenna), w publikacji R. Szubańskiego o podobnym tytule, zawiera się na zaledwie kilkunastu stronach i jest potrakto.,.. .o.:: :-.o.~ .:!zo ogoln1kowo. Autortej książki koncentruje się raczej na walkach jednostek pancernych, więc tematykę organizacy,no-e:a:o·... ł -;v:ca~:.:>.,.·al mJ.rginalnie. Przykładowy rozdział książki: Polska broń pancerna w 1939 roku. Organizacja pokojowa i wojenna jednostek http://grzbiet.pl/sklep/polska-bron-pancerna-w-1939-roku-organizacja-pokojowa-i-wojenna-jednos Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl

Related Documents