180
Orlo v V., Tajny polockoj istorii, Minsk 1995.
Pi ro ż y ń s ki 1., Zdziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku.
No...
Iwan IV Groźny
Bojarzy moskiewscy z XVI s.
Strzel= moskiewski z XVIIXVll s.
Poselstwo moskiewskie XVIIXVll s.
Jazda moskie...
182
Zamek Turowla zdobyty w 1579 r.
Zamek Koziany zdobyty w 1579 r.
Zamek Sitno zdobyty w 1579 r.
Zamek Susza zdobyty w 15...
SPIS TREŚCI
Wstęp ........................................... 3
Armia Iwana IV Groźnego ........................... 8
Armi...
WSTĘP
W 1575 r. Iwan Groźny łamiąc warunki rozejmu zajął polską
Parnawę, a dwa lata później całe Inflanty aż po Dźwinę.
W ...
4
względem całokształtu przygotowań militarnych, jak i szyb­
kiego oraz efektywnego zakończenia walk. Na głównym
teatrze d...
5
nie szczędząc przy tym krytycznych uwag pod adresem cara 5•
Najwięcej miejsca wyprawie połockiej 1579 r. poświęcił V.
No...
6
Jana Zamoyskiego miał dostęp do kancełarii królewskiej
i szeregu nieznanych nam dokumentów, korzystał ponadto
z pracy Bi...
7
łCych dostrzec wiele faktów pomijanych dotąd przy opisie
itwy o Połock 13• Dopiero konfrontacja źródeł ikonograficz­
.yc...
of 9

Polock 1579

Fragment książki, spis treści, index - z księgarni internetowej Grzbiet.pl http://grzbiet.pl/sklep/
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polock 1579

  • 1. 180 Orlo v V., Tajny polockoj istorii, Minsk 1995. Pi ro ż y ń s ki 1., Zdziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wieka w Zurychu ;: lat 1560-1587, ,;aszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", t. MCLIV, z. 115, Kraków 1995. Pi war ski K., Niedoszła wyprawa tzw. radoszkowicka Zygmunta Augusta na Moskwę (Rok 156718), ,,Ateneum Wileńskie, t. V. 1928. Pl e wczyński M., Wojny i wojskowość polska wXVI wieku. t. ID. Zabrze-Tarnowskie Góry 2013. Rap p oport P. A., Drevnyje russkije kreposti. Moskva 1965. Raz i n E., Historia sztuki wojennej, t. II, Warszawa 1960. Sa h a novi c H., Polackaja vajna l563-1579. ,,Adradienne. His­ tarycny Almanach", vyp. l, Minsk 1995. Sapunov A. P., Vitebskaja Starina, t. IV, cz. I. Vitebsk 1885. Sapu n o v A. P.. Risunki kriepostiej postrojennych po powieleniu cara Ivana Vasylevicza Groznago poste zavojemnia Polocka v 1563 gadu, ,,Polocko-Vitebskaja Starina", t. II, 1912. Ser czy k W. A., Iwan N Groiny, Wrocław 1986. Skry n ni kow R., Iwan Groźny, Warszawa 1979. So l o v i e v S. M., 1staria Rossii s drevniejszich 1·remien. t. VI. Moskva 1960. Sp i er a lski Z., Mielecki Mikołaj, [w:] PSB. t. XX. Wroc­ ław-Warszawa-Kraków 1975. Tkać ou M. A., Abaroncyja :.:.budavanni zachodnich z,jamel Belarusi XIII-XVIII st., Minsk 1978. Tkać o u M. A., Zamki Belorussii. Minsk 1987. Umi a s t ows ki R., Geografja wojenna Rzeczpospolitej Polskiej i ziem ościennych, Warszawa 1924. Wi mmer J., Historia piechoty polskiej do roku 1864. Warszawa 1978. Wi s ner H., Król i car. Rzeczpospolita i Mosirn·a w XVI i X'/l wieku, Warszawa 1995. Ż y gu l ski Z., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europ_,. i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1975. http://grzbiet.pl/ksiazki/polock-1579 Przykładowy rozdział książki: Połock 1579 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 2. Iwan IV Groźny Bojarzy moskiewscy z XVI s. Strzel= moskiewski z XVIIXVll s. Poselstwo moskiewskie XVIIXVll s. Jazda moskiewska z XVI s. Stefan Batory Jan Zamoyski WYKAZ LUS"TRA.CJ Żołnierze polscy i węgierscy z XVI s. Plan Połocka z 1579 r. Piechur i husarz polski z XVI s. Żołnierz piechoty węgierskiej z XVI s. Żołnierz piechoty wybranieckiej z XVI s. Husaria z początku XVII s. Zbroja przypisywana hetmanowi Krzysztofowi Radziwiowi. Szable węgiersko-polskie z XVIJXVll s. Zbroja i szyszak Stefana Batorego Bechter z XVI s. Fragment mapy ziemi połockiej z 1579 r. Oblężenie Połocka w 1579 r. wg G. Macka Plan szturmu Połocka 29 Vlll 1579 r. wg P. Zumthorna Oblężenie Połocka w 1579 r. wg S. Pachoowieckiego Obóz polski pod Poockiem Zamek Wysoki i Zamek Strzelecki w 519 r. Zapołocie w 1579 r. Zamek Krasne zdobyty w 1579 r. http://grzbiet.pl/ksiazki/polock-1579 Przykładowy rozdział książki: Połock 1579 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 3. 182 Zamek Turowla zdobyty w 1579 r. Zamek Koziany zdobyty w 1579 r. Zamek Sitno zdobyty w 1579 r. Zamek Susza zdobyty w 1579 r. Zamek Sokół zdobyty w 1579 r. http://grzbiet.pl/ksiazki/polock-1579 Przykładowy rozdział książki: Połock 1579 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 4. SPIS TREŚCI Wstęp ........................................... 3 Armia Iwana IV Groźnego ........................... 8 Armia polska i litewska wdrugiej połowie XVI w. . ...... 20 Geneza konfliktu. Utrata Połocka w 1563 r.............. 32 Walki o Inflanty wlatach 1575-1578 .................. 61 Przygotowania do kampanii połockiej ................. 84 Marsz na Połock w 1579 r.......................... 108 Oblężenie ...................................... 122 Szturm i kapitulacja twierdzy ....................... 142 Epilog kampanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Bibliografia ..................................... 176 Wykaz ilustracji ................................. 181 http://grzbiet.pl/ksiazki/polock-1579 Przykładowy rozdział książki: Połock 1579 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 5. WSTĘP W 1575 r. Iwan Groźny łamiąc warunki rozejmu zajął polską Parnawę, a dwa lata później całe Inflanty aż po Dźwinę. W rękach polskich pozostała jedynie Ryga, a Szwedzi utrzymali się w Rewlu. Nigdy jeszcze państwo moskiewskie nie odniosło takich sukcesów w toczonej od lat wojnie inflanckiej. 11 sierpnia 1579 r. pod Połockiem stanęła armia Stefana Batorego rozpoczynając dwudziestodniowe oblężenie, za­ kończone zdobyciem jednej z największych twierdz nad Dźwiną. Był to kulminacyjny moment pierwszej (spośród trzech. jakie miano przeprowadzić za panowania tego władcy) kampanii moskiewskiej. Zdobycie Połocka przez armię polsko-litewską było pierwszym poważnym sukcesem w zmaganiach z Moskwą. Otworzyło drogę do odcięcia Inflant od państwa moskiewskiego i złamania potęgi Iwa­ na IV Groźnego. Oblężenie Połocka zasługuje na uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, dopiero tutaj wykazana została w całej pełni trafność reform Stefana Batorego zapoczątkowanych wdzie­ dzinie polskiej wojskowości. Po drugie, kampania zwraca uwagę swoją metodycznością i starannością zarówno pod http://grzbiet.pl/ksiazki/polock-1579 Przykładowy rozdział książki: Połock 1579 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 6. 4 względem całokształtu przygotowań militarnych, jak i szyb­ kiego oraz efektywnego zakończenia walk. Na głównym teatrze działań wojennych toczono wyłącznie walki oblęż­ nicze, w których znaczną wartość wykazała piechota i ar­ tyleria. Jazda służyła w tym wypadku do działań osłonowych oraz dywersyjno-wywiadowczych, co było rzadkością wdo­ tychczasowych zmaganiach z Moskwą. Pierwsza wyprawa Batorego przeciw Moskwie ma już swoją obszerną literaturę, m.in. odrębny szkic historyczny autorstwa K. Górskiego i mniejszy artykuł w Encyklopedii wojskowej 1• Wszystkie trzy kampanie Batorego przedstawił O. Laskowski 2. Wysiłek militarny Rzeczypospolitej i cało­ kształt przygotowań wojskowych do kampanii 1579 r. znamy też dzięki obszernym studiom H. Kotarskiego 3• Pozostałe opracowania, cytowane w dalszej części książki, zawarte zostały bądź to w szerszych pracach dotyczących historii wojskowości, bądź w biografiach Batorego. mają więc z ko­ nieczności charakter bardziej ogólny. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim praca K. Olejnika. przedstawiająca króla pod kątem jego działalności wojskowej~. Historycy rosyjscy poświęcili jak dotąd o wiele więcej miejsca zdobyciu Połocka przez Iwana Groźnego w 1563 r.. niż odzyskaniu go przez Batorego w 1579 r. Jako pierwszy szerzej opisał zwycięską kampanię Batorego M. Karamzin. 1 K. G6 r ski, Pierws~a 11"1>}11<1 &ec:",pospolitej : Wielkiem Księstwem Moskiewskit·m ~a Batorego. ..Biblioteka Warszawska"". t. II. 189~. s. 93-117: Encyklopediall'l>jskowa, red. O. Laskowski. t. VI, Warszawa 1937. s. 66~-«>-1. 2 O. La s ko wski. Les rampagnes de Batory emure la Mosrorie. [w:] Etienne Batory, roi de Pologne, Cracovie 1935. J H. Kot ar ski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny injkl!lckiej 1576-1582. Sprall'y organizacxjne, cz. 1-ll, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. XVI. 1970, s. 64--123; i cz. U, t. XVII, 1971, s. 51-124. 4 K. Olej ni k, Stefan Batory 1533-1586, Warszawa 1988. http://grzbiet.pl/ksiazki/polock-1579 Przykładowy rozdział książki: Połock 1579 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 7. 5 nie szczędząc przy tym krytycznych uwag pod adresem cara 5• Najwięcej miejsca wyprawie połockiej 1579 r. poświęcił V. Novodvorskij (a właściwie W. Nowodworski), historyk polski z przełomu XIX i XX s. piszący większość swych prac po rosyjsku 6. W ZSRR tematyka związana z ob­ lężeniem Połocka przez Batorego nie cieszyła się zbyt wielką popularnością i dopiero ostatnio powrócili do niej historycy białoruscy 7• Wśród licznych źródeł poświęconych wyprawie połockiej na pierwszym miejscu należy wymienić relacje urzędowe powstałe z polecenia króla: Edictum Regium de supplica­ tionibus ob captam Polociam oraz Rerum post captam Polociam contra Mascum gestum narrafio 8. Mimo że powstały one na potrzeby propagandy wojennej, ich zwięzła treść oraz przejrzystość relacji czyni z nich źródło wielce wiarygodne. Kolejnym cennym źródłem do dziejów oblężenia Połocka są prace J. Bielskiego (kontynuatora i wydawcy dzieł swego ojca M. Bielskiego), M. Stryjkowskiego i R. Heiden­ steina. Bielski, uczestnik kampanii połockiej zawarł w swej pracy wiele szczegółów z przebiegu oblężenia 9• Heidenstein co prawda pod Połockiem nie był, ale poprzez ' M. Kar a mzi n. Historya państwa Rossyjskiego, przeł. G. Buczyński, t. IX. Warszawa 1827. ' V. No vod vo rski j. Borba za Livaniu mel.du Moskvoju i Reću Pospolitoju (/570-1582), Petersburg 1904. ' Chodzi tu o populamonaukowy szkic H. Sahanovića, Polackaja vajna 1563-1579. ,,Adradżenne. Histaryćny Almanach", vyp. l, Minsk 1995, ~- 61-82. Walkami o Połock zajęli się też D. Aleksandrov i D. Volochin, niestety z ich obszernej pracy opublikowano jak dotąd tylko fragment traktujący o oblężeniu w 1563 r. ' Oba opublikowano w: Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce, wyd. E. Rykaczewski, t. l, Berlin-Poznań 1864, s. 317-328, a także winnych cytowanych w niniejszej pracy. 9 M. Bie lski, Kroni/w po/siw, wyd. K. J. Turowski, t. II, Sanok 1856. http://grzbiet.pl/ksiazki/polock-1579 Przykładowy rozdział książki: Połock 1579 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 8. 6 Jana Zamoyskiego miał dostęp do kancełarii królewskiej i szeregu nieznanych nam dokumentów, korzystał ponadto z pracy Bielskiego 10• Również Stryjkowski, choć du­ chowny, ale w młodości obeznany ze służbą wojskową, korzystał w swym opracowaniu z wielu źródeł i relacji uczestników oblężenia 11 • Pewnych wiadomości uzupe­ łniających dzieje oblężenia Połocka dostarczają też inne relacje polskie i obce, a ze źródeł rosyjskich przede wszystkim urzędowa Razriadnaja kniga 12• Można na­ tomiast pominąć zupełnie pracę A. Gwagnina. która jest kompilacją Stryjkowskiego i innych autorów. Mankamentem wszystkich źródeł dotyczących oblężenia Połocka w l579 r. jest niewielka ilość zawartych w nich dat. Nie odnaleziono dotąd żadnego diariusza oblężenia twierdzy, który by przedstawiał kolejne dni walki. Stąd też istnieje spora luka między wydarzeniami z 12 sierpnia. a podpaleniem umocnień Zamku Wysokiego 29 sierpnia. Oczywiście wiemy, jakie działania podejmowano w prze­ ciągu owych 16 dni. ale nie wszystkie jesteśmy w stanie odpowiednio uszeregować. Rekonstrukcja przebiegu oblężenia nie byłaby możliwa bez współczesnych rycin i planów. Szesnastowieczne ryciny odbiegają oczywiście od współczesnych map. jednak ilustrują układ umocnień, ukształtowanie terenu. rozmieszczenie wojsk, a nawet starają się w sposób plastyczny przedstawić kluczowe momenty walk. Podstawowe źródła ikonograficzne dotyczące oblężenia Połocka były wykorzystywane już przez historyków dziewiętnastowiecznych. Tym niemniej staraniem S. Alexandrowicza odkryto kilka nowych planów. pozwala- 10 R. He i de ns t e i n. Parnięmiki wojny nwskiewskiej. oprac. J. Czubek. Lwów 1894. 11 M. Stryjkowski. Kronika polska. litewska. jnudzka i ws:ystkiej Rusi, wyd. M. Malinowski. t. 11, Warszawa 1846. 12 Razriadnaja kniga 1475-1605, red. B. I. Bogdanov, t. lll. cz. l. Moskva 1984. http://grzbiet.pl/ksiazki/polock-1579 Przykładowy rozdział książki: Połock 1579 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 9. 7 łCych dostrzec wiele faktów pomijanych dotąd przy opisie itwy o Połock 13• Dopiero konfrontacja źródeł ikonograficz­ .ych z przekazami pisanymi pozwala na, w miarę pełne, tdtworzenie przebiegu oblężenia Połocka w 1579 r. n S. Ale xa ndr o w i c z, Nowe źródło ikonograjicme do oblężenia Połocka w 1579 r., .,Kwartalnik Histońi Kultury Mateńalnej". r. XIX, 1971, s. 3-29; Te nże, ir6dła kanograjicme do wyprawy połockiej Stefana Batorego roku 1579, [w:] Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), red. z. Kalpus i W. Rezmer, Toruń 1998, s. 17-43; Także A. Be ly, Polack u njameckich ..ljatućich listkach" XVI st. lnfljanckaja vajna na staronkach perlych europejskich hazet, .,Spadćyna", nr VI, 1997, s. 213-219. http://grzbiet.pl/ksiazki/polock-1579 Przykładowy rozdział książki: Połock 1579 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl

Related Documents