Wtymdniunefsztabugeneralnego.baronConn.d.imi
nistersprawzagranic;mycb,llrabiaBerchtold.postano....i.li
wypowiedzieć Serbii...
Re Bomba
SPIS 'l'R~ŚCI
CZI<Ś( f>JEilW~7.A
:-VTl: l :-tA.C<X:J V
!aria Annuncjała
:arodziny
rryumf i śm1erć matki
Przestrac...
Podróżdookolaświata
HrabianbCbotek
Zakochani
$mierćojr.a
'yulrowienie
Darnidworu
Skandal w pewnym W)1womym domu
o,.,.
Nago...
Opieka redakcyjna
Jolanta Korkuć
Redakcja
Barbara Taborska
Korekta
Ewa Kochanowicz, Urszula Srokosz-Martiuk
Projekt okładk...
.lr.t{Jzymję,CIISIII'Ziu.lr.awieobdarzył.wydaljejsiętalr.piękn)'
iesluchalago~zprzyjemnośc~.M)'łlila;Mojenastęp
netytuly b...
szczęśliwi: zawdzięc1.amy lo przede wszystkim Tobie! Gdzie
bylibyśmy dziś, gdybyś nic zachowała się wobec nas lak
~zlaehet...
na Węsrzech. Fraaciszek FerdyDaDd wiedzial dobrze.
oświadczenieKossutbawżadnymrazienieomaczakn
wrogojci między nim a opozy...
- To jest o wiele bardziej skomplikowane, ni:i. myślisz­
odpowiedział. zmuszając sią do możliwie niezbyt przykrego
tonu. -...
clu;:~ uJrodaaneao męża ulwimlzit w pnekmwl.iu. ie j
lllllliętnoU znajduje pelne raspokojenie w miloki ' 11
&poscibchciala...
-leks~nder. napisał do Ż'jącego w Viedniu ojca. eks-króla
lil;ma. ze zamierza się zan;czr<: z wdową. Drag; Masin.
lilan zn...
poznać, że te inspirowane rozprawy mniej godzą w król
Serbiiniżwanstriackiegonastępcętronu
Franciszek Ferdynand, który pie...
którego Frandszek Ferdynand mial wręcz nabożną cześć.
7. Rennwegu wchodziło się na dziedziniec gwardii, które-
mu pawilon ...
of 12

Nastepca tronu-powiesc-o-franciszku

Zajrzyj do książki "Nastepca tronu-powiesc-o-franciszku' w internetowej księgarni historycznej Grzbiet.pl
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Internet      


Transcripts - Nastepca tronu-powiesc-o-franciszku

 • 1. Wtymdniunefsztabugeneralnego.baronConn.d.imi nistersprawzagranic;mycb,llrabiaBerchtold.postano....i.li wypowiedzieć Serbii wojnę. Conrid uzna!, że dogodruej s;;ego pretekstu do "'YJ'O"iedzenia wojny nigd1· się już nieznajdzie.Bercbtoldpodzieliltęopinię.polecilposiOW1 nadzwyczajnemuwtalić"inęr:ząduserbskiegozazamach wSarajewie,zapeWIIilsobiezbrojn~pomocniemiediegoce sarza i zaczął sztunnować F'ranci>tb [ózefa. by un.,;kat zgo dę na .malą kamą ekspedycjf. która po1.,nna rw~tt Serbi~ nakolamt.Czteryt)"godniebroniłsięosiemdztesięciocztero letni monarcha pned wypowiedzeniem wojn1· z powodl' Franciszka Ferdynanda. wreszcie poddal się slwierdzaj~c -Takwięcmójbratanekjuzzz.agrobudopiąljednal ,..., .Mała kama eksped)·cja" przerodziła się"' "1elką wo1nę która wymazala z mapy Europ)· monarchię al!Stro·węgiersq amilionyludzipozb<twilażyda Spełniło się natomiast mili"Zeme spiskowców o wiell.im niezależnym pal1stwie wnrstkich połudmowych Slow1an Ale tego llyumfu nie doży! ani Dantlo tlić. skawl)· przez austriacki sąd w Sarajewie na śmterć i po"1eszony. ani małoletnispiskowcy Princip,Grabetićabrino,·ić. kt617} podczas wojny ponietli męczel'tską śmierć w twierd~· Tere zin w Czechach. Powojnie ekshumowano zwłoki Principa przewieziono do Sarajewa i lam pogrzebano Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 2. Re Bomba SPIS 'l'R~ŚCI CZI<Ś( f>JEilW~7.A :-VTl: l :-tA.C<X:J V !aria Annuncjała :arodziny rryumf i śm1erć matki Przestrach ).·lacocha [)'Esie <·7.l;,ŚC J)Jll'UA DZ!J-:DZJC"JWO :-l"iP.podobni bracia Dwaj zatroskani ojcowie ~taly garnizon :icpokój iaslępca Ironu C7J;:ś<'. TIU.H:JA SZG7..t;:ŚCJE ' :lESZC7J~ŚGil' 31 42 56 67 83 96 111 123 144 Konopisz 171 Sopron. nie Odenburg 184 Chory wzbrania się być chorym 197 Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 3. Podróżdookolaświata HrabianbCbotek Zakochani $mierćojr.a 'yulrowienie Darnidworu Skandal w pewnym W)1womym domu o,.,. Nagonka Sufragan CZJ~;śtPV,TĄ BELWEDER l SCHO~'BRt~;..: Niewidzialnawaga $mienelnygruch .PięknyOUo"umiera $więlyjerzy Bo$nia l'owslnymywani 1914 Spiskowcy "' "' "',., •oo m OstJzeżeniB 548 Pndr<iżdoSarajewa 566 28cunvca 587 Pom]dak rana obowiązuje i zmarłych 608 Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 4. Opieka redakcyjna Jolanta Korkuć Redakcja Barbara Taborska Korekta Ewa Kochanowicz, Urszula Srokosz-Martiuk Projekt okładki i stron tytułowych Marek Pawłowski Zdjęcie na okładce Arcyksiążę Franciszek Ferdynand z żoną Zofią i dziećmi Redakcja tedmiczna Bo7.ena Korhut Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 5. .lr.t{Jzymję,CIISIII'Ziu.lr.awieobdarzył.wydaljejsiętalr.piękn)' iesluchalago~zprzyjemnośc~.M)'łlila;Mojenastęp netytuly będ~ bnmiet jeszcze piękniej. Apewoesodniir.. na prukllrWSZ)'IIIkim deklarKjom o meczeniu Się pnw. ~ mimusielidatje!olylui.Jalr.wymusilillllZiWatti~malzen &twa,ta.lr.będęsiękied)·łnazywKoiemalżonqcesuza hacesilrzOWij. TrzydziestodwuletniiiiZofaabylir.uszaęili"·iona.zelllljZ nie zauważa drobnych ubytk6w pięknoki. które zacz:ona ly już niszayt smukle proporcje jej cialir.. Biodra stały sio; ostatnioniecozbylroz~·ste.tak.ies~~:zuplir.twil'lopięk nych~"Choczacb.któta~·skalajejmiłośtFranciszb Fenlynanda.ukaz)"Willajużpierw.ueślad)·niepom)"Sln)"Cb zmian;podlnódek.kt6fesosubteln)·owalnadawalfrapuią q wdzięk obliczu nie całkiem odpowiadającemu kanono wipięknakobieceso"'PDtocznymrozumiemulfiOSIOM·a zrobilsięszeroł.iitlusl)'.oluąsleaSpoliczkiniemiai)'Jlll owesokapryśnqo.przukok.ipoliczkoweled"·iepod~ łloneso.specyficzueJOpowlbu.jakioieuchodziluwagina· wettychmęiczyzn.klórymsięhrabiankaniepodobala.l.cz budzily wtażeoie zdrowia i jędrności. To WSZ)'Sib:l me miało znaczenia.skorojejwyględzacbwyalfnnciszlaFetd)'IIID· d1. Jut po pierwszych tygoclniillch Zofia pozb)~l się lęku. opmiaM.c:esokażdękobielę.klórejcialoieharakterporaz pilll'wlizycodziennie.bezprzerwy.W)'Jil"ionesąnaspoi· rzenlł ukochanego mężczyzny. Po piem'SZ)"Ch typlniKh bylapewniejszaswesoniż.lr.iedykolwiekit.tpewnośćdala jejswobodęiodprężanieweii'IUIInne,oobylojejpouzebne. abypmpędzitobcMf.klóraoddnia"ubuistnialir.między ~a posępnym. przez krew '"')'dl pnodk6w rasldepionra• wsobiearcybięciem.~dziel'lpo"ubieszgęłliwymałżo. lllkpisałdomacochy:.JestełmyobojenieW)-powiedzianie Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 6. szczęśliwi: zawdzięc1.amy lo przede wszystkim Tobie! Gdzie bylibyśmy dziś, gdybyś nic zachowała się wobec nas lak ~zlaehetnic i wzmszająco! Mówimy też nieustannie o Tobie i nasza wdzięczność nie zna granic. Nie możemy Ci zaofe· rować nic prócz zapewnienia, że zrobiJaś dla nas bardzo ,·icle i i.c dwoje sw~·cl1 dzieci uczyniłaś na cale życie szczęś· liw~·mi. .. Soph nic ez~·ta tego listu, gdyż po17.ądkuje wlaś· nie korespondencję z proSbami o wsparcie. A więc mogę Ci. najukm:hal1sza Mamo, powiedzieć w cztery Ot::zy, :i.c Soph lo skarb. a ja jestem nieopisanie szczęśliwy! Ona tak się trosz· cz~· o mnie. że ż~·je mi sh; wspaniale, jestem zupełnie zdrów i dużo mniej nerwowy. Czuję się jak nowo narodzony... Je· slem "głębi mej duszy absolutnie pr;,o.ekonany. że będziemy oboje nieopisanie s;,o.c;,o~śłiwi do kresu naszych dni. Dobra, kodJana ~lamo. 1Y odgadłaś. żu mi w ten sposób pomożesz! !.:h~ch dobry lłóg, do którego dwa razy dziennic modlę się z Zofią w kaplicy, nagrodzi Ci. kochana Mamo, wszystko, co dlanas uczyniłaś"". " dszę t}•ch s1.1:zęśliwyd1 dni wtargnęła ;,o.askakująca wiadomust z Węgier. Frandszck Kossuth, przywódca opo· zycyjnej Partii Xiczawislo5ci, która od lat z jes;,o.e;,o.e większą nienawiścią niż rządząca magnateria nazywała następcę tronu najnieb1~zpim:znicjszym wrogiem Madziarów, złożył w imieniu swej z dnia na dzień Jlotężniejszej partii oświad· c1.enic. że naród węgierski nie traktuje rcnuncjacji Francisz· ka Ferd)•nanda jako prawnic obowiązującej. Jeśli Franciszek l'erdynand po śmierci N·anciszka Józefa zostanie eesarzem Austrii i królem Węgier, to wedle starego węgierskiego prawa jego małżonka, której nierówność urodzenia nie jest na Węg· rzech przeszkodą, zostanie królową Węgier: naród węgier­ ski uważa również przyszle dzieci 1:ranciszka fó"erdynanda zrodzone z tego małżeństwa za pelooprawnych dziedziców 387 Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 7. na Węsrzech. Fraaciszek FerdyDaDd wiedzial dobrze. oświadczenieKossutbawżadnymrazienieomaczakn wrogojci między nim a opozycyjnymi Madziarami. klól podolmie jak. przedlem byli zdecydowani przy pierwszet darza~cejsięokazjiwyrzucifzaburtęd)·nastięHabsbwgo aprzede wszystkim jego. Zaskakuiit!! mwiadezenie nie b• politycznymzwrotemnakorzyśćnastępą·tronu.ale""Yr: niem rzuconym Wiedniowi. cesaJ"ZO"i. ktm,· się "·zbran dopuścić, z&Ddllieaiyczeniem Madziarów. ZimtiUl memt kieso węgierski jako język komend "" oddzialach ho.owedo PartiaNiezawislo.kiiądalaponadto.ieby"·Zalita"iiwol bylo stacjonować jed)·nie jednostkom z l!lildziarU.imt ofi rami. Ponieważ cesan 5pruci"ial się t~·m życzeniom. l liaNiezawislokimilewitalakaidąok.azję.~·IIOrozziOSI i zmart"·ić. Pragnęła mu codziennie na no""O udowadni żecesłrzAustriiniejestabsoluln}·mwladcąMadzian: - Obrzydliwa komedia - po"·iedzial Franciszek Fen nanddoZofii.kiedyprzec:zytalrelacjeosensaq;nejpos wiepartiiiCossutha.Zofiaws.zelakodostrzegla"·oś"·i; czeniuPartiiNiez.awislo.ki pomyjlny znak. Uznala.ie madzlarsbdeklarw:jawpieru·uml)"godniujejlllilłzt stwajestpcx:z(tkiemkorzystneaozwrotuwopiniipublicUI iul.:ochanymalżonekpowinien.pnez"")-eięi.ającwszelk slareresentymentyiwszelkieuzasadnioncinieuzasadniDl antypatie.przyM.ćka~"")'Cią&niętąrękę.klllnsroz.i~ wiedeflskimwrogom. -Moiem)iląuczdwie.moZeiyl;qsobienc:zerze.żeb 11111111 dzieci i potomkowie rządzili na Wurm:h- ośMa. c:zylarezolutnie. Jesooczy. ktclnzawszespocl!ywałyne niejtylkoo;zu~ z milości4 i pożądaniem. pociemniały; i~h ~ny błękit pm ~tll11ilaSZ1181Jl8łl. Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 8. - To jest o wiele bardziej skomplikowane, ni:i. myślisz­ odpowiedział. zmuszając sią do możliwie niezbyt przykrego tonu. -Ci plugawq· nienawid7.ą mnie bardziej niż cesarza, kh11.~wiadczeniejestczystąkpiną. - Dałam się jedynie. żebyśmy nie przeoczyli jakiejś szans~·. Jeśli sprawa tak wygląda, nie chcę naluralnie więcej otymmyślei:. - Tak. nie myśl o tym więcej - powiedział. kończąc rozmowę. ' zlrrn nastroju opuścił pokój. Och. jest naprawdę trudnym człowiekiem. pomyślała, nie będzie mi z nim lekko. Ma slras7.liwe up!7.cdzcnia. Ko- biecie nic wolno - takie jest jego jlr?.ckonanie - intereso- wal: się polit~·ką. wiedzieć cokolwiek o polityce. Nie zgo· dzi się nigdy uznać mnie za swego polilycznego doradcę, chocia:i. nasze małżeilstwo i problemy dziedziczenia muszą być najważniejszymi punktami jego polityki. No cóż, będę wywierać na niego wpływ powoli. ostrożnie. krok po kroku i udowodnię mu. że nie jestem pozbawiona zdolności poli· ty~.:znego rozumowania. ' następn~'Ch doiach wystr1.cgala się. by nie jloruszyć drażliwego lematu. W miodowych tygodniach musi mu da· wać tylko radość. czynić go szczęśliwym. Zrozumiała, że potrzebne jest zrównoważenie temperamentów. On był nie· cierpliwy. dlatego ona musiała być cierpliwa. On zbytłatwo dawał się ponosić nierozwadze, dlatego ona powinna działać rozważnie. usuwać wszelki material wybuchowy powodują­ cy jego nerwowość i dążyć ze spokojem, ale uporczywie, do tnvałej harmonii współżycia. l'rancis:r.ck Ferdynand nie mógł wiedzieć, że jej ambicja aż za dobrze rozumie jego ambicję, a nawet ją przewyższa. Czuła, że ta cecha nigdy nie pozwoli jej spocząć; ale ambicja musiała płonąć niewidocznie, Zofia 3AO Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 9. clu;:~ uJrodaaneao męża ulwimlzit w pnekmwl.iu. ie j lllllliętnoU znajduje pelne raspokojenie w miloki ' 11 &poscibchcialanimkierować.plOWidZićJO.UCZJogićsZCZII liwym. l ftoanciszek Ferdyn;md byl sza.ęSiiwy. Takżeonabybszczęiliwa.Obcość.slr.rytość.posępno wiesospojrzeniu.wjegonalurzepoci;malriąogromn_ Fociualo ją OIJllmnie lo. że nie Qllkie!n nmuniala jego, skakujiJO!sposępnienia.klórespadalriakpiorunzjasneJ nieba. Mężczyzna by! islolą pełn~ lajemnic:msc1. nigd~· n miała żadneso. nigd~· żadnqo nie znala. Choć mgd)· me u eydowalasię,jakjejnajstilflzaiDiljmlodsz.asiostra.M'sVI cło klasztoru. byla zawsze JOloWa - pobomiejw DIZ ws1 sey.gorliwsr.aodinnychwwielbieniuflosa-spędzicZ)'C ustóp Jezusa i swe poi4dliwe serce pozbawić WSZ)'slkiett coziemsł.ie.Tanzspaeerowalapowspanialychalerachc downegoparkuzwysotim.M'YIWOm)'DlmęicZ)'ZDą.spa! znlm,czulasięznlmzespolonaQI])·mcialem:cZ)·żlom bylodośt.bywypelnifwszyslkiemyili.wsZ)"Sikiezmysl sunotnieslarzej1JC1!jsiędziewceyny?lbbylwielkiczasie!; i jej życia. Alenieminąljeszczemiesiącodślubu,gdyspoluijmi< dowycht)'JOdniwKonopiszcieZOiilillponowniezakłócon R:l owej pnykn!J wymianie zdll'l młod.a para nie IDÓWIII ju wUjl:ejoKosaucie:taltżewWiedDiuniewieleuwagipoślrio cono deklaracji madziarskiej Partii Niezawisłaki. Cesar. 5ptl!zallipiecwlschl.podiqonieobecnośćdworsb.poh lyb odpoa.ywala. MOAieDuovo jednał.. kt6ry aie dlcilł do pukie,byost)'lioieaouiedośfjeszczezaspollojoaeiiCZIW! zemsty,zDBlazlnawelwtympolilyczniespokojD}'Dllipcu oklzj,dokonlynuowenianapnkinaFraociszbFerdyJIIn da. 'Dl okazji; dalo wyd1nenie. klóre Monlelluovo osobikie iAuslrięiiUIIoobcllodzilo.Owudzies!OczlendelniknliSerbii. Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 10. -leks~nder. napisał do Ż'jącego w Viedniu ojca. eks-króla lil;ma. ze zamierza się zan;czr<: z wdową. Drag; Masin. lilan znał tę podstarzałą jui kobietę. która od (:wierćwie­ t7a hda kochank;t licznych ofir.erów belgradzkiego garni· zonu. :apisał s~·nowi. oddanemu damie z półświatka. że prott~stuje przeciw zaręcz·nom. a zawarcie lego małżeństwa uw~ża z~ bezdenną glupott.;. która n~psuje kn"i 11· narodzie i może z<~grozić bezpiecze1islwu dynastii Obrenoviciów. Gdr Aleksander odpDwiedział na len ojcowski protest ofi- Lj~lnym Dgłuszt~niem zart.;czyu. .li!an w~·slal z Karlovych 'arow do swego syn<J nastt.;pując~·telegram: ,.Jako ojciec ubo- lewam nad krokiem. którv uczyuileś. jako dowódca armii ustępuję". :-.:~sh;pnego dnia 11· wielu austriackich i 1n;gierskich ga- zetach pojawih· się w~·,,·olującc zdziwienie artykuły wstęp· ne. któn~ zajmowały się zaręczynami króla Aleksandra i pro- testem jego ojca.' artykui<Jch t~·ch podkreślano. że nie tylko ojcit~c Aleksandra. ale także serbski korpus oficerski i cały nan'1d protestują przeciwko związkowi Aleksandra z Dragą lasin; dccyz1a króla. hv tę kobietę. co poraziła jego zmysły. uczn1il: królową. jest nic do pojęcia. Każdy zdrowo myślący człowiek. nit~ chcący widzieć symboli, jakimi są Iron i oj- czyzna. unur?.anych w błocie. musi głęboko ubolewać, że znajdują się dziś w Europie wysoko urodzeni. zrządzeniem bo:i:ym powolani do kierowania losami narodów mężowie, u których zmysłowa namiętność tłumi, jak się wydaje, po· czucie godności ich wysokiego urzędu i wzniosłą wielkość ich obowiązków wobec uświęconej tradycji. Monarcha, dep· czący pojęcie legitymizmu przez nieodpowiednie do swego stanu małżeństwo, wstrząsa podwalinami państwa. W takim enigmatycznym tonie pisały gazety, zwłaszcza półoficjalne, całymi dniami i nie trzeba było wyjątkowej bystrości, aby 391 Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 11. poznać, że te inspirowane rozprawy mniej godzą w król Serbiiniżwanstriackiegonastępcętronu Franciszek Ferdynand, który pieni~c się ze złości prz cxytalkilkatychal1ykul6w.chcialnatychmiaslje<;hatd lschl iwnieśćdocesanazażalenienatebezczelneatal Zofia odradziła mu to 1sklonila szalej~cego maiżonka d pozostaniawi<Dnopiszcie. - Pozw6l im mówić i pisać. co chcą - rzekła - w wlaściw')'m czasie odplactsz im pięknym za nadobne. Franciszek ferd}'lland dilstę ulagodzić i pozostaL z.g. dzilsręnawet.bj•przezresztęletmchl}'Sodmwi<Dnopls cienieczytaćżadnychgazet.chociażbrlprzyzwycza]On zarazpośniadaniupoświęcaćgodzinęnaich lekturę. Kilk dni później chwalił już mądrość Zofii i rozwagę, pumewa lenz dopiero przeżywał najpręWiejsze dm swego l}'Cli prz spokojnejpracyll'ogrodzieinaszczęśliwychwie<;zornl·d przechadz.kachubokuukochanej,któraodgadl11'ilawsz_I'S kiejegomyśliispelnialawsz:yslkieżyczenia.Onazastrz· razydzienniemodlilasięgorąco,żebyB6gzechcialul:.ara• izdruzgolaćichnieprzrtaci6l.~dzazemstyrosla"·Zofi z każdrm nowym ciosem. jaki "Togowie Franciszka Ferd.t nandakierowaliprze<;iwkoniej,niewidzialnej.którajednal hacznicizmocnąwiarąwkończące•nzelkiewalki"·lasne zwycięstwo ~z}1ala chciwie VSZ)'Stkie hstr igazet)'. zdradza jące.ktonależydonieprzyjacielskiegoobozu. Podniachspędzonychwkonoptszcienasl'łl'tlkrótki.po świę<ony zwłaszcza polowaniu pobj1 w dobnie Bliihnbach poe>.ymmłodzimalżonkowiewprowadzilisiędonoweso wiedeńskiegomieszkania w Belwederze Tębarokowąbudowlęwzni6slnagranicydwudztelnic L.andstruseiWiedeń,archttektJohannLucas,·onHilde­ brąndl na życzenie księcia Eugeniusza Sabaudz~iego, dla Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 • 12. którego Frandszek Ferdynand mial wręcz nabożną cześć. 7. Rennwegu wchodziło się na dziedziniec gwardii, które- mu pawilon ogrodowy wodza dodawał piękności i wdzię­ ku. Od ro7.czlonkowanej z wielkim artyzmem budowli Dol- nego Belwederu ciągnął się w kicrunku poludniowym ku wzniesieniu z pałacem. nazywanym Górnym Belwederem, tarasowato polożony ogród. Podlużny, prostokątny pałac z kopulastą mansardową nadbudową w środku i czterema narożn)·mi wieżami zdobnymi w okrągłe kopuły zachwy- cił młodą parę o wiele bardziej niż ogród. który. zbyt ar- t)·st)unie ukształtowany. ledwic pozwalał się domyślać czegoś ze wspaniałości natury nie zdanej na ludzką pomoc: mimo to nowo?.eńcy ehodzili godzinami wzdłuż wymode· lowam·ch na kształt liściasłych korytarzy klonowych, bu- kowych i kasztanowych alei, siedzieli godzinami na brze- gal:h tarasowych sad1.awek i patrzyli na nereidy. bóstwa, geniuszy i herosów. którzy połyskując odbijali się od po- tężnych skalnych bloków. zonę cieszył pr7.epych nowych pomieszczeń mieszkalnych. W Konapiszcie przeszkadzały jej skromne rozmial}· więks1.ości pokoi. We wspaniałym, za· pełnionym dziełami sztuki Belwederze znalazła rezydencję godną przyszłego cesarza i przyszłej cesarzowej. Na widok illiJlonującego podjazdu i obliczonego na wielkie przyjęcia westybulu, z którego szerokie schody prowadziły na parter, a oskrzydlające je boczne schody na pierwsze piętro, zona zapewne odczula ból, że w tym pięknym palaeu, niegdy- siejszej siedzibie księcia Eugeniusza, szlachetnego rycerza, będzie przyjmowała jedynie gości drugiej rangi, spoza naj- lepszego dworskiego towarzystwa. W tym momencie po raz pierwszy przeszył ją także strach, że Franciszek Ferdynand wcześniej czy później odczuje boleśnie brak niektórych przyjaciół z dawnych czasów, których stracił z jej powodu 393 Przykładowy rozdział książki: Następca tronu. Powieść o Franciszku Ferdynandzie http://grzbiet.pl/sklep/nastepca-tronu-powiesc-o-franciszku-ferdynandzie/ Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl

Related Documents