Projekt uchwały
budżetowej na 2016
1
Budżet miasta Lublin na 2016 r.
Dochody budżetu – 1.693.557.641 zł
z tego:
dochody bieżące – 1.530.804.363 zł
dochody mają...
Budżet miasta Lublin na 2016 r.
Deficyt budżetu – 18.262.508 zł
Nadwyżka operacyjna – 50.793.569 zł
Przychody budżetu z ty...
Struktura dochodów budżetu miasta (1.693.557.641 zł)
4
Dochody własne
1.048.192.674 zł
61,89%
Dotacje celowe i inne
środki...
Struktura dochodów własnych (1.048.192.674 zł zł)
5
Gospodarka mieszkaniowa
(dz. 700)
113.432.500 zł
10,82%
Pomoc społeczn...
Struktura wydatków budżetu miasta (1.711.820.149 zł)
6
Transport i łączność
(dz. 600)
312.125.504 zł
18,23%
Kultura i ochr...
Struktura wydatków bieżących (1.480.010.794 zł)
7
Transport i łączność
(dz. 600)
214.007.312 zł
14,46%
Kultura i ochrona
d...
Struktura wydatków majątkowych (231.809.355 zł)
8
Drogi publiczne
(rozdz. 60014, 60015,
60016, 60017, 60095)
79.821.392 zł...
Dziękuję za uwagę
of 9

Prezentacja projektu budżetu na 2016

http://uk.businessinsider.com/wish-rumored-to-reject-acquisition-offers-from-amazon-and-alibaba-2015-11
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prezentacja projektu budżetu na 2016

  • 1. Projekt uchwały budżetowej na 2016 1
  • 2. Budżet miasta Lublin na 2016 r. Dochody budżetu – 1.693.557.641 zł z tego: dochody bieżące – 1.530.804.363 zł dochody majątkowe – 162.753.278 zł Wydatki budżetu – 1.711.820.149 zł z tego: wydatki bieżące – 1.480.010.794 zł wydatki majątkowe – 231.809.355 zł 2
  • 3. Budżet miasta Lublin na 2016 r. Deficyt budżetu – 18.262.508 zł Nadwyżka operacyjna – 50.793.569 zł Przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytu – 100.340.000 zł Rozchody budżetu przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji – 81.987.492 zł 3
  • 4. Struktura dochodów budżetu miasta (1.693.557.641 zł) 4 Dochody własne 1.048.192.674 zł 61,89% Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 15.088.180 zł 0,89% Subwencje 402.930.388 zł 23,79% Środki europejskie 64.370.803 zł 3,80% Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 36.226.683 zł 2,14% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 126.748.913 zł 7,49%
  • 5. Struktura dochodów własnych (1.048.192.674 zł zł) 5 Gospodarka mieszkaniowa (dz. 700) 113.432.500 zł 10,82% Pomoc społeczna (dz. 852, 853) 13.649.170 zł 1,30% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dz. 756) 727.382.544 zł 69,39% Bezpieczeństwo publiczne (dz. 754) 1.761.100 zł 0,17% Transport i łączność (dz. 600) 116.449.400 zł 11,11% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) 50.898.000 zł 4,86% Pozostałe dochody (dz. 010, 710, 750, 758, 801, 854) 24.619.960 zł 2,35%
  • 6. Struktura wydatków budżetu miasta (1.711.820.149 zł) 6 Transport i łączność (dz. 600) 312.125.504 zł 18,23% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) 70.225.140 zł 4,10% Kultura fizyczna i turystyka (dz. 630, 926) 62.466.909 zł 3,65% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) 115.313.264 zł 6,74% Pozostałe wydatki (dz. 010, 020, 758) 57.151.634 zł 3,34% Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 720) 33.423.904 zł 1,95% Administracja publiczna (dz. 750, 751) 118.332.183 zł 6,91% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752, 754) 35.515.700 zł 2,08% Obsługa długu (dz. 757) 32.500.000 zł 1,90% Oświata (dz. 801, 803, 854) 609.177.220 zł 35,59% Ochrona zdrowia (dz. 851) 18.322.900 zł 1,07% Pomoc społeczna (dz. 852, 853) 247.265.791 zł 14,44%
  • 7. Struktura wydatków bieżących (1.480.010.794 zł) 7 Transport i łączność (dz. 600) 214.007.312 zł 14,46% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) 49.705.140 zł 3,36% Kultura fizyczna i turystyka (dz. 630, 926) 33.986.000 zł 2,30% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) 96.779.011 zł 6,54% Pozostałe wydatki (dz. 010, 020, 758) 29.772.298 zł 2,01% Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 720) 20.056.176 zł 1,35% Administracja publiczna (dz. 750, 751) 114.137.183 zł 7,71% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752, 754) 31.475.745 zł 2,13% Obsługa długu (dz. 757) 32.500.000 zł 2,20% Oświata (dz. 801, 803, 854) 593.859.528 zł 40,13% Ochrona zdrowia (dz.851) 17.682.900 zł 1,19% Pomoc społeczna (dz. 852, 853) 246.049.501 zł 16,62%
  • 8. Struktura wydatków majątkowych (231.809.355 zł) 8 Drogi publiczne (rozdz. 60014, 60015, 60016, 60017, 60095) 79.821.392 zł 34,43% Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710) 13.367.728 zł 5,77% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) 20.520.000 zł 8,85% Administracja (dz. 750) 4.195.000 zł 1,81% Kultura fizyczna (dz. 926) 21.647.649 zł 9,34% Turystyka (dz. 630) 6.833.260 zł 2,95% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) 18.534.253 zł 7,99% Transport zbiorowy (rozdz. 60004) 2.796.800 zł 1,21% Infrastruktura portowa i telekomunikacyjna (rozdz. 60041, 60053) 15.500.000 zł 6,69% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) 4.039.955 zł 1,74% Rezerwy na inwestycje (dz. 758) 27.379.336 zł 11,81% Inwestycje w oświacie (dz. 801, 854) 15.317.692 zł 6,61% Pomoc społeczna (dz. 852, 853) 1.216.290 zł 0,52% Ochrona zdrowia (dz. 851) 640.000 zł 0,28%
  • 9. Dziękuję za uwagę

Related Documents