1
2
Slajd 3:Obraz na jaki patrzymy może okazać się dwuznaczny z powodu braku istotnejinformacji, albo na skutek nadmiaru nieis...
Slajd 4:W różnych definicjach psychologii pojawia się człowiek i zachowanie. To jestpodstawą do spostrzeżeń na temat tego,...
5
Slajd 6:Przykład eksperymentu, który pokazuje w jaki sposób zmieniać się może naszezachowanie pod wpływem informacji, któr...
Slajd 7:Inny eksperyment pokazujący wpływ kontekstu na zachowanie.Osoby badane wcześniej odpowiadały na pytania kwestionar...
Slajd 8:Psychometria to teoria testów. Służy budowaniu narzędzi, których zadaniem będzie wsposób rzetelny, trafny, znormal...
Slajd 9:Ważne, bardzo ważne, najważniejsze!!!* Pomiar psychologiczny musi być użyteczny: dotyczyć zjawisk obserwowalnych i...
Slajd 10:Rozkład normalny. Na przykład przy pomiarze inteligencji nasze wyniki znajdują sięgdzieś na podobnej skali. Więks...
Slajd 11:Wymagania jakie stawiane są przed testami.Więcej: W. J. Paluchowski: Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe...
Slajd 12:Wybrane rodzaje testów. Najbardziej ogólny podział to metody standardowe (np.testy zdolności umysłowych pojmowany...
Slajd 13:Przykład tablicy z testu projekcyjnego – Test Rorschacha (zahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Rorschacha). To tes...
Slajd 14:Miejsce dla diagnozy psychometrycznej.Na każdym z tych poziomów - związanych z przywołaną przykładowo selekcjązaw...
Slajd 15:Przerywnik.Jaką informację wyławia układ nerwowy na podstawie sygnałów docierających doniego z narządów zmysłu?Pr...
Slajd 16:Czego praktycznego mogę się dowiedzieć z testów psychometrycznych (właściwieużytych)? ...
Slajd 17:W jaki sposób narzędzia psychometryczne mogą być pomocne w coachingu?Pomocne dla coacha (identyfikacja celu pracy...
Slajd 18:Przykłady narzędzi. Slajd I.Nie wyczerpuje on całości dostępnych na rynku narzędzi psychometrycznych, które zpowo...
Slajd 19:Przykłady narzędzi. Slajd II.Nie wyczerpuje on całości dostępnych na rynku narzędzi psychometrycznych, które zpow...
Slajd 20:Szersze omówienie narzędzia iP121 Career Coach w osobnej prezentacji. ...
Slajd 21:Szersze omówienie narzędzia iP121 Career Coach w osobnej prezentacji. ...
22
of 22

Narzędzia psychometryczne w praktyce coacha - wersja z notatkami

Prezentacja wygłoszona podczas spotkania CSG w dniu 31 maja 2011 roku rozszerzona o dodatkowe informacje.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Career      Education      Technology      


Transcripts - Narzędzia psychometryczne w praktyce coacha - wersja z notatkami

 • 1. 1
 • 2. 2
 • 3. Slajd 3:Obraz na jaki patrzymy może okazać się dwuznaczny z powodu braku istotnejinformacji, albo na skutek nadmiaru nieistotnych danych. Może być też dwuznaczny,gdyż istnieje wiele sensownych sposobów jego interpretowania. Przykładem takiegoobrazu, gdzie konkurują ze sobą dwa spostrzeżenia jest praca Salvadora Dali: Targniewolników wraz ze znikającym popiersiem Woltera.Wiele innych przykładów świadczy o tym w jaki sposób nasza świadomość przetwarzainformacje, jakie ma z tym trudności i do jakich przekłamań to prowadzi. Wzrokowykanał sensoryczny nie jest tutaj jedynym zmysłem, jaki potrafi nas oszukać. Dlategowarto mieć tego świadomość, korzystając także z narzędzi do diagnozypsychologicznej. 3
 • 4. Slajd 4:W różnych definicjach psychologii pojawia się człowiek i zachowanie. To jestpodstawą do spostrzeżeń na temat tego, co to jest proces diagnozypsychometrycznej: jest badaniem zachowań człowieka.Współczesne spojrzenie na psychologię (wywiedzione z prac Gordona Allporta)zawiera w sobie rozróżnienie nauk na nomotetyczne i idiograficzne. Podejścienomotetyczne ukierunkowane jest na działalność badawczą skoncentrowaną naodkryciu i wyjaśnieniu ogólnych prawidłowości rządzących zachowaniem ludzi.Podejście idiograficzne skupione jest natomiast na rozumieniu i opisaniu jednostkijako niepowtarzalnej indywidualności. Rozróżnienie to pociąga za sobą, czasamiodmienne i budzące żywe dyskusje, podejście do człowieka i do diagnozypsychologicznej.Więcej: J.G. Campbell, C.S. Hall, G. Lindzey: Teorie osobowości. Wydanie nowe.Warszawa 2006. 4
 • 5. 5
 • 6. Slajd 6:Przykład eksperymentu, który pokazuje w jaki sposób zmieniać się może naszezachowanie pod wpływem informacji, które do nas docierają. Świadomość tego jestważna przy diagnozie.W tym przypadku eksperyment badał wpływ pamięci operacyjnej na osoby badane(słuchały w poczekalni radia) i pokazywał, że np. skłonność do zachowańkooperacyjnych w grze można podnieść do 81% dzięki wcześniejszej ekspozycjibadanych na informacje radiowe na temat osoby oddającej nerkę dla kogośpotrzebującego. 6
 • 7. Slajd 7:Inny eksperyment pokazujący wpływ kontekstu na zachowanie.Osoby badane wcześniej odpowiadały na pytania kwestionariusza zdolnościjęzykowych, gdzie pojawiały się pojęcia związane ze starością, ale nie mówiące o niejwprost. Druga grupa odpowiadała na pytania kwestionariusza, gdzie pojawiały sięsłowa nie związane ze starością. Eksperyment polegał na pomiarze czasu przejścia dowindy. Osoby „eksponowane” na starość pokonywały dystans 12 metrów w 18,1 s zaśte z drugiej grupy w 17,3 s. Czas 15,7 s dotyczy z kolei trzeciej grupy: tym osobompokazywano zdjęcia osób w podeszłym wieku. 7
 • 8. Slajd 8:Psychometria to teoria testów. Służy budowaniu narzędzi, których zadaniem będzie wsposób rzetelny, trafny, znormalizowany pomiar próbek zachowań ludzi w określonychkontekstach psychologicznych.Więcej:(1) A. Anastasi, S. Urbina: Testy psychologiczne. Warszawa 1999.(2) E. Hornowska: Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2007. 8
 • 9. Slajd 9:Ważne, bardzo ważne, najważniejsze!!!* Pomiar psychologiczny musi być użyteczny: dotyczyć zjawisk obserwowalnych iinterpretowalnych.Brak uniwersalności pomiaru psychologicznego oznacza, że ten sam wynik uzyskanyza pomocą różnych narzędzi ma inne znaczenie psychologiczne. Przykładem są np.testy inteligencji (np. podejście Wechslera i podejście Ravena), które wyrastają zinnego spojrzenia na naturę inteligencji.* Test psychologiczny opisuje tylko fragment zachowań, dlatego ważna jestświadomość tego, jaki fragment wybrano i w jakim celu to zrobiono.* Pomiar jest zawsze obarczony błędem, bo to tylko próbka zachowań, zbadana wokreślonym czasie. Interpretacja wyniku uwzględniać musi błąd pomiaru.Czy np. zerowy wynik w teście oznacza, że dana osoba nie ma tej cechy, czy tylko niemiała ona możliwości się ujawnić? – to problem przełożenia skal w pomiarze narzeczywistość.Psychometria za definicją Hornowskiej to: „gałąź psychologii zajmująca sięokreśleniem warunków, jakie powinny spełniać narzędzia wykorzystywane dopomiaru cech psychologicznych, oraz budowaniem modeli wiążących wyniki takichpomiarów z rzeczywistymi wartościami mierzonych cech.” (s.20) 9
 • 10. Slajd 10:Rozkład normalny. Na przykład przy pomiarze inteligencji nasze wyniki znajdują sięgdzieś na podobnej skali. Większość ludzi ma wyniki średnie, grupujące się wokółwartości średniej. Czasami na wyniki średnie mówi się też w diagnozie: wynikiprzeciętne. Proszę zwrócić uwagę, jaką wartość niesie taki komunikat oparty o pewienschemat językowy. Wielu ludzi utożsamia bowiem słowo „przeciętny” z wynikiemniskim. „Przeciętny” w języku diagnostycznym oznacza po prostu „taki jak większośćludzi”. Jest to kolejna sprawa o jakiej podczas diagnozy należy pamiętać. 10
 • 11. Slajd 11:Wymagania jakie stawiane są przed testami.Więcej: W. J. Paluchowski: Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe.Warszawa 2006.Ważne: procedura badania i obliczania wyników musi być przestrzegana, gdyż takżeona podlega standaryzacji. Ponadto badanie testem jest zawsze czynnością dowolną,świadomą, która zależy od zgody i dobrej woli osoby badanej. 11
 • 12. Slajd 12:Wybrane rodzaje testów. Najbardziej ogólny podział to metody standardowe (np.testy zdolności umysłowych pojmowanych szeroko jak np. inteligencja, czy wąsko, jaknp. wybrane zdolności umysłowe; badanie osobowości, temperamentu) i metodyswobodne, wśród nich metody projekcyjne wykorzystywane w badaniu osobowości.Swobodne metody diagnostyczne to także wywiad psychologiczny i obserwacja. 12
 • 13. Slajd 13:Przykład tablicy z testu projekcyjnego – Test Rorschacha (zahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Rorschacha). To test z grupy swobodnych metoddiagnostycznych. Metody interpretacji wyniku to rozbudowane systemy (np. SystemCałościowy Exnera), które wymagają od diagnosty wiedzy i dużego doświadczeniainterpretacyjnego.Polecana książka: M. Stasiakiewicz: Test Rorschacha. Warszawa 2006. 13
 • 14. Slajd 14:Miejsce dla diagnozy psychometrycznej.Na każdym z tych poziomów - związanych z przywołaną przykładowo selekcjązawodową - jest miejsce dla narzędzi psychometrycznych. 14
 • 15. Slajd 15:Przerywnik.Jaką informację wyławia układ nerwowy na podstawie sygnałów docierających doniego z narządów zmysłu?Przykład na slajdzie to tzw. krata Heringa. Pokazuje wzajemne oddziaływanie na siebiekomórek nerwowych: praca receptorów okazuje się być zależna od sąsiadujących znimi receptorów. 15
 • 16. Slajd 16:Czego praktycznego mogę się dowiedzieć z testów psychometrycznych (właściwieużytych)? 16
 • 17. Slajd 17:W jaki sposób narzędzia psychometryczne mogą być pomocne w coachingu?Pomocne dla coacha (identyfikacja celu pracy, wsparcie klienta, ocena efektów,postępu realizacji procesu).Pomocne dla coachee (identyfikacja mocnych i słabych stron, potencjalnych luk douzupełnienia, atutów do rozwinięcia).Sama sesja informacji zwrotnej prowadzona po wykonaniu testu może być cenna dlaprocesu coachingu, bo sesja taka może być nie tyle zakomunikowaniem wyników, ilebardziej dyskusją na ich temat. Jest okazją do pogłębienia wglądu coachee w siebiesamego. Pozwala zastanowić się nad znaczeniem takiego a nie innego wyniku dlaklienta i jego rozwoju w procesie coachingu. 17
 • 18. Slajd 18:Przykłady narzędzi. Slajd I.Nie wyczerpuje on całości dostępnych na rynku narzędzi psychometrycznych, które zpowodzeniem stosować można (i stosuje się) w selekcji, rekrutacji, wspieraniurozwoju, czy kierowaniu karierą.Ważne: stosując każde z tych narzędzi należy wiedzieć, jaki jest cel badania, jakiemogą być jego ograniczenia, czy narzędzie w istocie odpowie na stawiane przez naspytania. Należy brać pod uwagę narzędzia sprawdzone, posiadające adekwatnewskaźniki trafności, rzetelności, standardową procedurę badania, polskąnormalizację.Na temat MBTI / JTI, w ramach spotkań Coaching Support Group, prelekcję 1 lutego2011 roku, wygłosiła Katarzyna Żmijewska. 18
 • 19. Slajd 19:Przykłady narzędzi. Slajd II.Nie wyczerpuje on całości dostępnych na rynku narzędzi psychometrycznych, które zpowodzeniem stosować można (i stosuje się) w selekcji, rekrutacji, wspieraniurozwoju, czy kierowaniu karierą.Na temat kwestionariusza iP121 Career Coach przygotowana jest osobna prezentacja. 19
 • 20. Slajd 20:Szersze omówienie narzędzia iP121 Career Coach w osobnej prezentacji. 20
 • 21. Slajd 21:Szersze omówienie narzędzia iP121 Career Coach w osobnej prezentacji. 21
 • 22. 22