Polska 2030Wyzwania rozwojowe<br />Spójność społeczna<br />
Wyzwania – społeczne <br /><ul><li>Potencjał demograficzny
Rynek pracy
Spójność społeczna
Rozwój kapitału społecznego</li></li></ul><li>Główny dylemat<br />
Charakterystyka dylematu<br />Konieczność zmiany paradygmatu z transformacji na integrację,<br />Model przygotowany na now...
Trójkąt wymiarów spójności społecznej <br />
Jakość życia<br /><ul><li>Wzrost zamożności polskiego społeczeństwa,
Wzrost zadowolenia z jakości życia,
Odrobienie wielu zaległości w stosunku do innych społeczeństw, </li></ul>Jednocześnie <br /><ul><li>Wzrost rozwarstwienia ...
 Trudna sytuacja rodzin z dziećmi,
Zróżnicowanie terytorialne również w ramach miast,
Mało informacji na temat sytuacji w małych miastach – koncentracja na wsi i dużych miastach,
Niewystarczające efekty w zmniejszaniu dolegliwości deficytów i dysfunkcji,</li></li></ul><li>Niska spójność społeczna w a...
of 14

Maciej Duszczyk - Spójność społeczna

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Health & Medicine      


Transcripts - Maciej Duszczyk - Spójność społeczna

 • 1. Polska 2030Wyzwania rozwojowe<br />Spójność społeczna<br />
 • 2. Wyzwania – społeczne <br /><ul><li>Potencjał demograficzny
 • 3. Rynek pracy
 • 4. Spójność społeczna
 • 5. Rozwój kapitału społecznego</li></li></ul><li>Główny dylemat<br />
 • 6. Charakterystyka dylematu<br />Konieczność zmiany paradygmatu z transformacji na integrację,<br />Model przygotowany na nowe wykluczenia społeczne oparty na wydobywaniu potencjałów osób z deficytami i dysfunkcjami oraz uznaniu priorytetu cykli życia, <br />Podstawą jest powszechność świadczenia pracy przy jednoczesnym wysokim poziomie aktywnego wsparcia dla wydobywania potencjałów poszczególnych osób czy grup społecznych, <br />Przejście od modelu „welfare state” do „workfare state”,<br />Wspieranie na wyższym niż obecnie poziomie tych grup społecznych, które bez transferów społecznych sobie nie poradzą i będą skazane na trwałą marginalizację,<br />Wzrost dostępu do szeroko rozumianych usług społecznych.<br />Przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia z modelem polityki społecznej „skrojonym” pod potrzeby przeprowadzanej transformacji – zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy mogą być w negatywny sposób dotknięci reformami,<br />Efektem jest rozbudowany system transferów społecznych na niskim poziomie - nie pozwalający na uniknięcie ryzyka wykluczenia społecznego,<br />Akceptacja dla braku aktywności oraz funkcjonowania z transferów uzupełnianych dochodami z szarej strefy,<br />Wzrost zróżnicowania zarówno pod względem dochodowym, jak i szans rozwojowych, <br />
 • 7. Trójkąt wymiarów spójności społecznej <br />
 • 8. Jakość życia<br /><ul><li>Wzrost zamożności polskiego społeczeństwa,
 • 9. Wzrost zadowolenia z jakości życia,
 • 10. Odrobienie wielu zaległości w stosunku do innych społeczeństw, </li></ul>Jednocześnie <br /><ul><li>Wzrost rozwarstwienia społecznego,
 • 11. Trudna sytuacja rodzin z dziećmi,
 • 12. Zróżnicowanie terytorialne również w ramach miast,
 • 13. Mało informacji na temat sytuacji w małych miastach – koncentracja na wsi i dużych miastach,
 • 14. Niewystarczające efekty w zmniejszaniu dolegliwości deficytów i dysfunkcji,</li></li></ul><li>Niska spójność społeczna w aspekcie terytorialnym <br />Trzy typy „polskich faweli”: <br />Regiony popegeerowskie (wioski), gdzie mamy do czynienia z biernością zawodową i społeczną,<br />Wielkie blokowiska powstałe w latach 60. i 70., gdzie mieszkają potomkowie pracowników zaimportowanych w celu industrializacji miast, <br />Tradycyjne regiony ubóstwa miejskiego, gdzie kumulują się zjawiska ubóstwa, np. warszawska Praga.<br />Zagrożenie ubóstwem w Polsce ma charakter wyspowy. Oznacza to, że brakuje jednoznacznego podziału np. na „biedny” wschód i „bogaty” zachód tak jak w Niemczech czy „biedne” południe i „bogatą” północ jak we Włoszech. W Polsce województwa warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie, gdzie ryzyko ubóstwa jest najwyższe, graniczą z województwem mazowieckim, gdzie jest ono najniższe. <br />W wielu wypadkach (np. w województwie mazowieckim) różnice dochodowe i rozwojowe są o wiele większe niż mierzone w perspektywie całego kraju. <br />Konieczność analizy klastrowości polskiej biedy.<br />
 • 15. Grupy wykluczone <br /><ul><li>Bardzo wysokie narażenie na wykluczenie rodzin wielodzietnych, a co za tym idzie najwyższy w UE wskaźnik narażenia na ubóstwo dzieci – świadczenia rodzinne w porównaniu z ulgami podatkowymi są niskie,
 • 16. Relatywnie niskie wskaźniki narażenia na wykluczenie osób starszych ale uwaga to się niebawem zmieni! – Silver economy,
 • 17. Sytuacja osób niepełnosprawnych – bardzo niskie wskaźniki aktywności oraz poziomu wykształcenia – rola rehabilitacji i ZPCh,
 • 18. Problem z dostępem do usług społecznych. </li></li></ul><li>Mieszkalnictwo<br /><ul><li>Deficyt mieszkaniowy w Polsce pogłębia się. Wzrost cen mieszkań w ostatnich latach zmniejszył ich dostępność,
 • 19. Pytanie czy mechanizm wsparcia kredytobiorców w czasie kryzysu może być powszechny,
 • 20. Konieczność zbadania efektywności instrumentów wsparcia dla posiadania własnego mieszkania,
 • 21. Pytanie o upowszechnienie systemu wynajmu. </li></li></ul><li>Transfery społeczne <br /><ul><li>Główny dylemat w zakresie systemu transferów społecznych polega na znalezieniu optimum pomiędzy świadczeniami opartymi na dochodach a świadczeniami, które nie są od nich zależne oraz świadczeniach indywidualnych i grupowych.
 • 22. Okazuje się, że 10% najbiedniejszych gospodarstw (czyli tzw. pierwszy decyl dochodowy) otrzymuje jedynie nieco ponad 10% całkowitej sumy transferów społecznych związanych teoretycznie z biedą i mniej niż decyl drugi, trzeci i czwarty. </li></li></ul><li>Nowe wykluczenia społeczne – przykłady <br /><ul><li>Wykluczenie cyfrowe - kształcenie ustawiczne pozwalające absorbować nowe technologie osobom, które mogłyby mieć z tym problem, a tym samym ich potencjał i doświadczenie nie byłyby w pełni wykorzystywane,
 • 23. Bieda energetyczna - niemożność korzystania z energii (głównie ze względu na jej cenę) w stopniu pozwalającym w pełni wykorzystywać potencjał rozwojowy,
 • 24. Dostęp do diagnostyki – kwestia profilaktyki medycznej zapobiegającej rozwoju chorób,
 • 25. Wykluczenie wcześniejszych emerytów – skutek indywidualnych decyzji i obawy przed rynkiem pracy,
 • 26. Praca nisko płatna – segmentacja rynku pracy i „pracujący biedni”.</li></li></ul><li>Rekomendacje<br />Efektywne wykorzystywanie potencjałów poszczególnych osób czy grup społecznych i to pomimo ich deficytów czy dysfunkcji,<br />Dalsze ograniczanie systemu świadczeń (renty, wcześniejsze emerytury) kierowanych do tych osób, które choćby z racji swojego wieku powinny w ramach solidarności społecznej osiągać całość swoich dochodów z pracy, co pozwoli na - <br />Wzrost nakładów na aktywne instrumenty polityki społecznej kierowane do osób, które mogłyby wyjść z wykluczenia. Budowa i efektywne wdrożenie systemu monitorowania procesów społecznych – przygotowanie na zagrożenie wzrostu narażenia na ubóstwo osób starszych,<br />Wprowadzenie nowych instrumentów pozwalających osobom starszym dłużej pozostawać w aktywności zawodowej,<br />Posiadanie zatrudnienia musi być traktowane jako instrument realnej inkluzji społecznej – klin podatkowy. <br />
 • 27. Rekomendacje<br />7. W przypadku osób wykluczonych ukierunkowywanie się na wydobywanie ich potencjałów – model nastawiony na klienta, <br />Wzrost dostępu do usług społecznych wysokiej jakości – np. rehabilitacji, edukacji ustawicznej, pośrednictwa pracy, Opracowanie klastrów biedy w Polsce.<br />Przygotowanie na nowe wykluczenia społeczne – analiza rozwiązań stosowanych w innych państwach,<br />Zmiana modelu dochodzenia do kompromisów w ramach debaty politycznej i społecznej – bez dyktatu żadnej ze stron, <br />Aktywna polityka społeczna oparta na cyklach życia oraz zmieniających się aspiracjach, <br />Odbycie debaty na temat możliwości zmiany podejścia do własności mieszkań poprzedzona analizą efektywności dotychczas stosowanych instrumentów,<br />Pogłębienie diagnozy w zakresie sytuacji w małych miastach, <br />Powstrzymanie procesu fawelizacji miast i przygotowanie się na wzrost napływu imigrantów,<br />Zmiana podejścia do roli samorządów. <br />
 • 28. Koniec <br />Dziękuje za uwagę!!<br />

Related Documents