Srovnání volnočasových aktivit dětí
nesportujících a sportujících v
kanoistickém oddíle Sparta Praha
Adéla Kotěšovcová
Ved...
Cíle práce:
Zjistit vliv klubového sportu na organizovanost
volného času dětí školního věku.
• porovnat volnočasové aktivi...
Metody:
• dotazníkové šetření
Charakteristika zkoumaného souboru:
• rozdáno celkem 107 dotazníků
• celkový počet responden...
Závěry:
Hypotéza 1: Domnívám se, že sportující děti budou mít více volnočasových
aktivit než děti nesportující.
Výsledek v...
Hypotéza 2:
Domnívám se, že 60% dětí si vybírá své volnočasové aktivity dobrovolně.
Výsledek výzkumu – hypotéza nebyla pot...
Hypotéza 3: Předpokládám, že 70% sportujících dětí bude mít lepší
prospěch než děti nesportující.
Výsledek výzkumu – hypot...
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
of 7

Prezentace bp kotěšovcová

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace bp kotěšovcová

  • 1. Srovnání volnočasových aktivit dětí nesportujících a sportujících v kanoistickém oddíle Sparta Praha Adéla Kotěšovcová Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Ivan Přibyl Oponent práce: PaedDr. Marie Hronzová
  • 2. Cíle práce: Zjistit vliv klubového sportu na organizovanost volného času dětí školního věku. • porovnat volnočasové aktivity sportujících a nesportujících dětí • zjistit dobrovolnost provozovaných volnočasových aktivit • zjistit vliv pravidelné sportovní činnosti na prospěch ve škole
  • 3. Metody: • dotazníkové šetření Charakteristika zkoumaného souboru: • rozdáno celkem 107 dotazníků • celkový počet respondentů byl po vytřídění 40 • poměrné zastoupení 20 sportujících a 20 nesportujících dětí 8 let 9let 10 let 11 let 12 let celkem dívky sportující 1 2 0 3 0 6 chlapci sportující 1 1 4 4 4 14 dívky nesportující 1 1 2 2 1 7 chlapci nesportující 1 2 2 5 3 13 celkem 4 6 8 14 8 40
  • 4. Závěry: Hypotéza 1: Domnívám se, že sportující děti budou mít více volnočasových aktivit než děti nesportující. Výsledek výzkumu – hypotéza byla potvrzena
  • 5. Hypotéza 2: Domnívám se, že 60% dětí si vybírá své volnočasové aktivity dobrovolně. Výsledek výzkumu – hypotéza nebyla potvrzena
  • 6. Hypotéza 3: Předpokládám, že 70% sportujících dětí bude mít lepší prospěch než děti nesportující. Výsledek výzkumu – hypotéza nebyla potvrzena známky sportující % nesportující % Rozdíl jedničky 7 35% 1 5% 30% dvojky 9 45% 12 60% 15% trojky 4 20% 6 30% 10% čtyřky 0 0% 1 5% 5% celkem 20 100% 20 100% 60%
  • 7. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Related Documents