EELGP
Politikat në Menaxhimin e Mbetjeve EELPG dhe Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve Skema e re e grumbullimit të mb...
•••••••••••••••••••••••••••••••••• Politikat ne Menaxhimin e Mbetjeve Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integ...
•••••••••••••••••••••••••••••••••• EELPG Perkundrejt PKMM Planifikim Financim ...
•••••••••••••••••••••••••••••••••• Skema e Re e Grumbullimit te Mbetjeve Planifikim Financim ...
•••••••••••••••••••••••••••••••••• Skema e Re e Grumbullimit te Mbetjeve Planifikim Financim Edukim Legjislacion
•••••••••••••••••••••••••••••••••• Skema e Re e Grumbullimit te Mbetjeve Planifikim Financim Edukim Legjislacion
•••••••••••••••••••••••••••••••••• Skema e Re e Grumbullimit te Mbetjeve Planifikim Financim E...
•••••••••••••••••••••••••••••••••• Sfida e Bashkise Fier ne te Ardhmen ...
of 9

Prezantimi I Konalsit Eelgp

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezantimi I Konalsit Eelgp

  • 1. EELGP
  • 2. Politikat në Menaxhimin e Mbetjeve EELPG dhe Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve Skema e re e grumbullimit të mbetjeveSfidat në të ardhmen
  • 3. •••••••••••••••••••••••••••••••••• Politikat ne Menaxhimin e Mbetjeve Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Strategjia Ndër Politikat kombëtare Strategji MSA Sektoriale e dhe strategjia e te tjera Mjedisit mbetjeve Plani kombëtar i menaxhimit të mbetjeve Planet Rajonale të Planet Lokale të EELGP Menaxhimit të Menaxhimit të project Mbetjeve Mbetjeve
  • 4. •••••••••••••••••••••••••••••••••• EELPG Perkundrejt PKMM Planifikim Financim Edukim Legjislacion  Norma e gjenerimit  150 M kosto investimi +  Ngritje e strukturave dhe  Hartimi i politikave, 50 M/V kosto operative ritja e kapaciteteve 350 dokumenteve  Përberja mercologjike persona (48 në nivel strategjike dhe  Mbyllja e vend rajonal, 220 në bashki e planeve të veprimit  Fuqia kalorifike depozitimeve deri 2015 komuna)  Zhvillimi i planeve të  Deri në 2015 ndarje në  Asistence teknike për të punës dhe burim për të paktën: mbështetur krijimin e procedurave operative Leter, plastike, metal. funksioneve të reja mbi për Nj.Q.V; menaxhimin e mbetjeve  Reduktimin e sasisë së  Zhvillimi dhe aprovimi lëndeve organike deri në i bazave ligjore për 75% organet rajonale MMU
  • 5. •••••••••••••••••••••••••••••••••• Skema e Re e Grumbullimit te Mbetjeve Planifikim Financim Edukim Legjislacion Organike Dru 4% 6% Leter 2% 53% 2% Karton Plastike e holle Plastike e trashe Qelq Tekstile Metale hekur Metale jo hekur Mbetje te rezikshme Produkte komplekse Inerte Kategori te tjera Te imta Prodhimi ditor = 108 ton Norma e gjenerimit = 0.9 kg/banore/dite Potenciali për riciklim = 28 ton ose 30%
  • 6. •••••••••••••••••••••••••••••••••• Skema e Re e Grumbullimit te Mbetjeve Planifikim Financim Edukim Legjislacion
  • 7. •••••••••••••••••••••••••••••••••• Skema e Re e Grumbullimit te Mbetjeve Planifikim Financim Edukim Legjislacion
  • 8. •••••••••••••••••••••••••••••••••• Skema e Re e Grumbullimit te Mbetjeve Planifikim Financim Edukim Legjislacion Hartimi i planit lokal të menaxhimit të mbetjeve urbane Hartimi i planit të veprimit Hartimi i planit rajonal të menaxhimit të mbetjeve Hartimi i politikave mjedisore
  • 9. •••••••••••••••••••••••••••••••••• Sfida e Bashkise Fier ne te Ardhmen DEKLARATA MJEDISORE Auditimi Verifikues (Auditimi i jashtem) Masat Korrektuese Auditim i Brendshem Quick Check Deklarata Mjedisore Auditim Mjedisor Eco-maps Ndërmarrja Pastrimit

Related Documents