PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN ...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN ...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URB...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN ...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITAL...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN ...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJ...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIV...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN ...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI U...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI U...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZI...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PR...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PR...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN ...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBA...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN ...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PR...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PR...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PR...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI UR...
PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN ...
of 23

Prezantim I Konalsit Energy Efficiency

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezantim I Konalsit Energy Efficiency

 • 1. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN IMPAKTI NE MJEDIS I POLITIKAVE TE STREHIMIT Partneriteti Shoqëri Civile – Pushtet Vendor drejtAdministrimit të Bashkëpronësisë në Ndërtesat e Banimit MSc. Konalsi Gjoka Universiteti POLISUniversiteti Ndërkombëtar i Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban
 • 2. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANPërmbajtjaPolitikat dhe prioritetet e BE për EnergjinëKonsumi i energjisë në vendin tonëKonsumi i energjisë nga banesat - rasti i rajonit të TiranësRivitalizimi urban në Bashkinë FierNdërtimi i instrumentave /ngritja e kapaciteteveNdërhyrjet për kursimin e energjisëKonkluzione dhe mësimet e nxjerra
 • 3. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Politikat e BE - “20-20-20 deri 2020” Reduktimi i gazeve Rritja e perdorimit Reduktimi i konsumit serë me 20% të BRE me 20% të energjisë me 20% Niveli aktual 100%Niveli aktual kundrejtobjektivit te -20% kundrejt objektivit te 2020 -10% 2020 Niveli aktual kundrejt objektivit te 2020 20%
 • 4. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Plani i veprimit për eficencën e energjisëKursimet me të medha të energjisë mund të bëhen në sektorin e ndërtesave të banimitdhe atyre tregëtare me një potencial të parashikuar 27 dhe 30 % respektivishtDisa nga masat e propozuara janë:• Vleresimi i performancës energjetike – Eco design• Etiketimi i konsumit të energjisë – Labeling• Zhvillimi i standarteve për rinovimin – Energy Performance Certification• Promovimin e ndërtesave që shpenzojne “zero” energji – Passive Building
 • 5. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANÇ’farë nënkupton EE për një banesë 150 m2? ÷ 2,5 ÷2 Banese e pa rinovuar Banese e rinovuar Banesa sipas standarteve Pasive/ngrohje me temp te ulet Konsumi vjetor i Konsumi vjetor i CO2 = 14 ton CO2 = 5.6 ton Konsumi vjetor i Konsumi i lendes CO2 = 2.8 ton Konsumi i lendes djegese per djegese per Konsumi i lendes ngrohje = 4500 ngrohje = 1800 djegese per litra litra ngrohje = 900 litra
 • 6. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Konsumi i energjisë – Sektori rezidencial100% Losses T&D&PP80% Others60% Agriculture40% Service Industry20% Household 0% 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
 • 7. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Konsumi i energjisë 3% Prodhimi i Ujit te 10% ngrohte 23% Ngrohja/freskimi 7% Gatimi17% Ndricimi Paisjet elektrike 40% Te tjera
 • 8. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANRast studimor Studimi mbi konsumin e energjisë dhe mirëmbajtjen e banesave në rajonin e Tiranë
 • 9. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Rast Studimor90 E pa suvatuar Sasia e energjisë që mund60 E suvatuar të përfitohet vetëm nga% termoizolimi i ndërtesave në30 E termoizoluar rajonin e Tiranës është 280 GWh/vit. 0 perpara 1930 1930-1960 1960-1990 pas 1990 Karakteristika të dritareve Viti i ndërtimit të banesave Me nje xham Dopio xham Mix Me grila Pa grila PjeserishtPara 1930 (%) 90 10 0 25 70 51930 – 1960 (%) 92.5 5.7 1.9 21.4 67.3 11.31960 – 1990 (%) 86.9 10.7 2.4 19.3 63.1 17.6Pas 1990 (%) 78.3 19.3 2.5 18.7 63.5 17.8
 • 10. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANRast studimor - Konkluzione Banorët mendojnë se përgjegjësia për mirëmbajen e banesave është • 20% e tyre, • 40% është e Bashkisë, dhe • 40% në raportin 50 me 50%, Në total energjia e fituar nga kursimet është: • 280 Gwh/vit - Termoizolimi • 180 Gwh/vit – Ndryshimi i llambave
 • 11. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Vazhdimi i punës për zbatimin e SZHQ2.4 Te integrohen ne Hartimi i programitqytet komunitetet për ndërtimin/rikonst.me te ardhura te ulta e banesave sociale4.1 Krijimi i një mjedisi Përgatitja e projektitmë të jetueshëm dhe më të rivitalizimitfunksional për banorët Rikonst. i fasadave6.1 Fuqizimi i Mbështetje & suportkapaciteteve në bashki - Institucionalvizionit për të ardhmen Trajnime
 • 12. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Krijimi i modelit të bashkëpunimit Ngritja e grupit të punës Përcaktimi i zonës për ndërhyrje Përzgjedhja e ndërtesës pilot
 • 13. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Organograma e projektit • Krijimin e fondit te restaurimit në Bashki Grupi Drejtues • Aprovimi i nderteses pilot 1. Admirim Shehi (K. i Keshillit Bashkiak) 2. Baftjar Zeqo (Kryetari i Bashkise) • Aprovimi i studimit te fisibilitetit per restaurim 3. Dritan Shutina (Drejtor i Co-Plan) 4. Doris Andoni (Drejtor Politikave te • Organizimi dhe monitorimi e tenderit Strehimit ne MPPTT) 5.Kryetaret e asambleve te formuara • Mbikqyrja e punimeve • Struktura institucionale per ligjin e bashkepronesise Njesia Grupi institucional e 1.Eriselda Çobo (Zv Kryetare, Urbaniste) • Pergatitja e udhëzuesit praktik per mirembajtjenmenaxhimit 2.Pellumb Hazizi (Drejtor PIU) • Udhezimet per krijimin dhe funksionimin e Asamblese 3.Shaqir Kurti (DKS)te projektit 4.Armanda Myzeqari (Juriste) 5.Griselda Rushanaj (specialiste DKS) • Manuali me normat, standartet dhe guidat termike 6.Perfaqesues nga MPPTT • Fushata sensibilizuese per effcencen Grupi teknik • Krijimi i asamblese se bashkepronareve dhe • Darina Kokona pergatitja e procedurave te funksionimit • Teida Shehi • Krijimi i fondit te komunitetit • Redion Biba • Ekspert te fushes • Kryerja e auditimeve energjetike
 • 14. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANZgjedhja e ndërtesës pilot
 • 15. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANGjendja aktuale e ndërtesës
 • 16. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Fushata informimi dhe edukimi Pergatitja dhe shperndarja e materialeve informuese edukuese Takime me komunitetin Takime individuale me banoret
 • 17. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Mbështetje për formimin e asamblesë • 2 takime me rreth të gjerë • 3 takime me rreth të kufizuar/hyrje • Të paktën 30 takime me kryefamiljarë te apartamenteve • 6 takime për konsolidimin e asamblesë Vendimi për krijimin e asamblesë Vendimi për krijimin e kryesisë Regullorja e operimit të asamblesë
 • 18. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANNgritja e strukturës institucionale në Bashki
 • 19. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANNdërhyrjet në infrastrukturë 1. Gërryerje fasade 2. Material ngjitës 3. Shtrese polisteroli 4. Kunja plastike mbajtëse 5. Rrjete mbajtëse dhe suvatim 6. Finitura e fasadës Zëvendësimi i dritareve ekzistuese me dritare PVC me dopio xham dhe grila termike Termoizolim i kornizës së dritareve me polisterol dhe shtresë mbrojtëse metalike termo dhe hidro izoluese
 • 20. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANNdërhyrjet në infrastrukturë 1. Largimi i të gjitha objekteve dhe gerryerja e tarracës 2. Riparimi i gropave dhe të carave 3. Material ngjites dhe shtresë polisteroli me pore të medha 4. Shtrese hidroizolimi 5. Shtrese betoni mbrojtese
 • 21. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIANNdërhyrjet në infrastrukturë
 • 22. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Përfitimet e pritshme 50% 450 kwh 4335 lek/muaj Ngrohje/Ftohje 2600 lek/muajme energji elektrike 225 kwh 1732 lek/muaj 31200 lek/vit 40% 3660 lek/muaj Ngrohje/Ftohje me 400 kwh 1900 lek/muajgaz dhe energji elektrike 240 kwh 22800 lek/vit 1848 lek/muaj 30% Ngrohje/Ftohje 350 kwh 2985 lek/muaj 1100 lek/muaj e pjesshme 245 kwh 13200 lek/vit 1886 lek/muaj
 • 23. PERDORIMI ME EFICENCE I ENERGJISE NE BANESA RIVITALIZIMI URBAN PROJEKT I FINANCUAR NGA KOMUNITETI EUROPIAN Konkluzionet dhe mësimet e nxjerraInformimi si per ceshtjet e bashkepronesise edhe te eficences se energjiseKrijimi i asambleve te bashkepronareve dhe mirembajtja e pjeseve te perbashketaeshte nje detyrim sa qytetar aq edhe institucionalNjQV kane nevoje per ritje kapacitetesh per te zbatuar ligjin e bashkepronesiseper te plotesuar misionin e rivitalizimit urban te qyteteveInvestimet per ristrukturimin energjetik te banesave jane te shtrenjta qofte perbanoret ashtu edhe per NJQV. Megjithate keto jane investime pozitive dhe sektoribankar mund te luaje nje rol te rendesishem

Related Documents