‫هب للم سید رذریشاي (ردویش)‬
‫تنهايي‬
...
‫مي كىد، و چىن اكش لیلي روان و هب حركت خىیش اداهم میدهدو آنمدر صاف و پاك است هك ميتىان رد آن مهتاب‬
...
‫نيس‬ ‫هم‬
‫اما افسىص و صد افسىص هك باس هم سماني هك اس دنیاي خیاالت بخىد میايم رد يه جايم، تيم، تى بامه ...
‫هس‬
‫خىشحال است هك تي اش را هب تمام كائىات اثبات مي كىد. مه هم دوباري هست خىاهم شد، صرياد خىاهم كشید و شعر‬
...
Namaeashiqanae Sayedzarirshah Darwish Kokchapress
of 5

Namaeashiqanae Sayedzarirshah Darwish Kokchapress

نامه عاشقانه از سید ذریرشاه درویش
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Namaeashiqanae Sayedzarirshah Darwish Kokchapress

  • 1. ‫هب للم سید رذریشاي (ردویش)‬ ‫تنهايي‬ ‫كس‬ ‫سماني هك تنهايي است، سماني هك بي ي است، سماني هك همً چيش بي روگ است، همً صدا اه خامىش اند، سماني هك تمام‬ ‫نيس سخ‬ ‫مىجىدات اس تي ه مي ضىيىد؛ رد يك فضاي طاكه و بيزوگ و رد همً جا خامىشي حاكم است. همً سز هب پا بالشت‬ ‫تفكر نهادي و رد خىاب اند: سميه، خاك، نبات، حيىان و حتي خىرشید هك گردانىدي سميه بدور محىر خىد است رد خىاب‬ ‫ظل‬ ‫است. و لحاف مت هب سز كشیدي است، يعني شب است و مه بیدا رم. مه بیدا رم رد دنیاي خیال رد گردشم،‬ ‫یش‬ ‫مي اند م و فكر مي كنم رد دنیاي مصنىعي هك فقظ هب مه مربىط است قدم مي سنم. آري يك دنیاي مصنىعي‬ ‫است، خیال است اما خیلي گنشق است، سزسميني است سبشو خرم، مرزغاري است هك رد آن بجز آهىان سيبا‬ ‫بلب‬ ‫چش‬ ‫م و زغاالن انسك اندا م ديگردنبىدي اي وجىد ندا رد، باغي است و گلستاني است هك رد آن جز ل زهار داستان،‬ ‫نم‬ ‫رپندي اي ديگري رباي سزودن نغمً عشك، رپ ي سند. آسمان صاف وبي آالیش است، آبي است، مهتاب‬ ‫هم‬ ‫بس‬ ‫هچاردهم روس آ ته است، و ستاري اهاس خىرسىدي ذىان میدرخشىد هك ضىيي همً رد جىشش و رقصىد، رد يه جا بلي رد‬ ‫صح‬ ‫مج‬ ‫چش‬ ‫هم‬ ‫هم‬ ‫هم‬ ‫يه مرزغار، رد يه گلستان و رد يه باغ، ميطاري است نهايت شفاف هك چىن عشك نىن اس پاكي بت‬
  • 2. ‫مي كىد، و چىن اكش لیلي روان و هب حركت خىیش اداهم میدهدو آنمدر صاف و پاك است هك ميتىان رد آن مهتاب‬ ‫هم‬ ‫نم‬ ‫و ستاري گان را طىري هك رد آسمان میدرخشىد، مشاهدي ىد، تى ضىيي هك آسمان رد ردون يه چشمً طار صرود آمدي است و‬ ‫یش‬ ‫هم‬ ‫هم‬ ‫مي خىاهد بدنش را با آب چشمً بشىيد. رد كىار يه رود و رد كىار يه چشمً طار، تنها نشستً ام و فقظ هب يك چيش مي اند م‬ ‫و فكر مي كنم و با خىد مي ضىيم اينكً:‬ ‫اي كاش!‬ ‫تى بامه مي بىدي ات نىايي دلپذری ايه آبشار مرا مدهىش رت مي كرد، تى بامه مي بىدي ات نغمً سزايي ايه بلبالن ربايم‬ ‫هيجان ديگري مي آصريد، كاش تى ن مي بىدي.‬ ‫بام‬ ‫گف‬ ‫اي كاش تى بامه مي بىدي ات هب ايه آسمان مي تم هك مهتاب مه اس آن مهتاب آسماني سيبارت و دلربا رت است، اي‬ ‫قش‬ ‫عد‬ ‫كاش تى با مه مي بىدي ات ايه ستارگان هك با ن گااهي يب و رغيب هب مه ن گاي مي كنىد، اس ن گااهي چشمان نگت‬ ‫خجالت مي كشیدند و خيزي مي گرديدند، اي كاش تى بامه مي بىدي ات سندگي سيبا رت وگنشق رت مي بىد. تى بامه مي بىدي‬ ‫نم‬ ‫ات حیات لذت ديگر میدا شت و آرسوي مي بىد، جنت را باهم مي آصريديم ات هب امید جنت ديگري ااظتنر ي كشیديم.‬
  • 3. ‫نيس‬ ‫هم‬ ‫اما افسىص و صد افسىص هك باس هم سماني هك اس دنیاي خیاالت بخىد میايم رد يه جايم، تيم، تى بامه تي، و مه تنها‬ ‫نها‬ ‫یش‬ ‫مي اند م، مي سىسم و مي طاسم.‬ ‫ردویش‬ ‫اوليه مكتىبم بتى!‬ ‫نم‬ ‫لج‬ ‫مح‬ ‫زعزيم! چيه میدا ني هك بدن مرا اس خاك بت سزشتً اند و اس باران واف ربآن ريختً اند، ات ني ردست ىدي اند و آن‬ ‫پخ‬ ‫یدي اند.‬‫لجه را رد آتش عشك پختً اند. كالبدي مرا طاختً اند و اس خامي هب تگي رطان‬ ‫مك‬ ‫ايه كالبد سماني مل مي گردد و جان مي گيزد هك اس روح سيبايي قدرت رد آن بدمىد، بلي آن روح سيبايي قدرت رد‬ ‫شم‬ ‫نفض اهي خىشبىي تى نهفتً است و میدا نم سماني هك تى را منيبب و يم اس آن خىشبىيي تى هب مشامم ربسد هب كالبد بيجانم جان‬ ‫هس‬ ‫چش‬ ‫طف‬ ‫خىاهد دمید و بار ديگر چىن ل امیدواري هك م هب جهان تي مي گشايد،مي گيزيد صرياد مي كشد و گاهي هم مي خىددو‬
  • 4. ‫هس‬ ‫خىشحال است هك تي اش را هب تمام كائىات اثبات مي كىد. مه هم دوباري هست خىاهم شد، صرياد خىاهم كشید و شعر‬ ‫عشك و سيبايي را سمزهم خىاهم كرد.‬ ‫سم‬ ‫مج‬ ‫بلي هچ سيبا خىاهد بىد هك مه نيش مانىد كىسپشت نىرتدام رد رغب و نىن صحرايي رد شزق رباي ا يزالدا ي گنشق و‬ ‫لیلي باوافي خىد سمزهم نمايم، مانىد آن معجزي خلقت هك رد گهىاري شهادت صفايي و پاكي عشك را میدا د، مه هم هب تمام‬ ‫سيبايي اهي طبيعت ايه را بگىيم هك چيه سيبايي اس تى سيبا رت و گنشقرت نيست. مگر اس آن روس ميتزسم و هىل دارم هك تى‬ ‫مرا نخىاهي، كالبدم را بيجان صذا ري نفض گرمت را هك رد آن دم مسيحا نهفتً است اس مه صزهف نمايي.‬ ‫كس‬ ‫كس‬ ‫كس‬ ‫اس ايه آتش هك زنديك است مرا خا تز گرداند، رناهنيم. مه بسىسم و خا تز گردم، خا تزم را باد بدانمي رد رديايي‬ ‫صرقت و جدايي ربزياند.‬ ‫حق‬ ‫كس‬ ‫من‬ ‫كس‬ ‫اما ايه را مي خىاهم ربايت بگىيم هك: اگر خا تز مرا هم رد رديايي جدا يي ربزيانىد مانىد صىر هك خا تزش ضىاهي يقت‬ ‫میدا د مه نيش ايه را خىاهم گفت. بتى صادق ام رتا مي خىاهم، دوستت دارم و دوستت خىاهم‬ ‫داشت ......................‬