Председник општине Књажевац Милоша Обилића бр. 1, Књажевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА Н...
САДРЖАЈ: 1. Позив за подношење понуде ……………………………………………………… 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду………………………………...
Република СрбијаОПШТИНА КЊАЖЕВАЦОпштинска управаБрој: 404/1-37/2011-0214.11.2011. годинеКњажевац На основу члана 72. ...
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, ауколико то учини или уколико не п...
II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена Понуда се дост...
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: - у Обрасцу понуде (образац III у конкурсној документацији) н...
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу сачланом 57. Закона о јавним набавкама, ...
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра самоодређени податак садржан у докумен...
016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:Буџет Републике Србије). ...
III ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ1) Дајем понуду за јавну набавку услуге- превоза ученика за школску 2011/2012,2012/2013. и 2013/2014. ...
ПАРТИЈА 4:1) Дајем понуду за Партију 4, Минићево - Витковац - Петруша - Ошљане - Ново Корито -Минићево, превоз аутобусом (...
ПАРТИЈА 7:1) Дајем понуду за Партију 7, Минићево - Врбица - Стубал - Мали Извор - Боровац - Селачка- Минићево, превоз ауто...
Образац III б- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУНапомена: Образац III- б „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи којипонуду...
Образац III в- Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понудиНапомена: Образац III - в „Подаци о понуђачу који је ...
IV ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА ОЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТТИХ УСЛ...
Уколико понуђач даје понуду за обе партије потребно је да има запослена најмање двапрофесионална возача аутобуса.Докази:- ...
IV-2. Образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкамаРед.бр. ...
Ред.бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Ко је издао документ Број и датум ...
V МОДЕЛ УГОВОРА На основу члана 82. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 116/2008), а поспроведеном п...
Члан 3. Наручилац задржава право да: - у случају кашњења до 15 минута умањи накнаду за ту релацију 10% на месечно...
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона ооблигационим односима ...
VI ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Предмет јавне набавке је превоз ученика основних школа са територије општине Књажевац ушколски...
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕНапомена: понуђач попуњава образац структуре цене за сваку партију посебно. Цене седају по пређе...
место....................................датум ................................... м.п. ...
IX ОБРАЗАЦ ПУНОМОЋЈА ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ ОТВАРАЊУ ПОНУДА На основу члана 4. Правилника о поступку отварања понуда и обрас...
of 25

Prevoz opstina knjazevac

Prevoz opstina knjazevac
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Prevoz opstina knjazevac

 • 1. Председник општине Књажевац Милоша Обилића бр. 1, Књажевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- превоз ученика за школску 2011/2012, 2012/2013. и 2013/2014. годину за партије:4- МИНИЋЕВО – ВИТКОВАЦ – ПЕТРУША – ОШЉАНЕ – НОВО КОРИТО- МИНИЋЕВО7- МИНИЋЕВО – ВРБИЦА – СТУБАЛ – МАЛИ ИЗВОР – БОРОВАЦ – СЕЛАЧКА - МИНИЋЕВО ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА ЈАВНА НАБАВКА БР. 404/1-37/2011-02 НОВЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 1/25
 • 2. САДРЖАЈ: 1. Позив за подношење понуде ……………………………………………………… 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду…………………………………. 3. Образац понуде…………………………………………………………………………. 4. Образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова………………. 5. Модел уговора…………………………………………………………………………… 6. Техничке карактеристике…………………………………………………………… 7. Образац структуре цене .....................................................…………………. 8. Образац потврде за референце…………………………………………………… 9. Образац пуномоћја за присуствовањe отварању понуде………….... 2/25
 • 3. Република СрбијаОПШТИНА КЊАЖЕВАЦОпштинска управаБрој: 404/1-37/2011-0214.11.2011. годинеКњажевац На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 116/2008) Председникопштине Књажевац, објављује I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Врста поступка: отворени поступак 1. Наручилац Наручилац, Председник општине Књажевац, позива све заинтересоване понуђаче даприпреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом заподношење понуде. 2. Предмет јавне набавкеПредмет јавне набавке бр. 404/1-37/2011-02 су услуге превоза ученика за школске 2011/2012,2012/2013. и 2013/2014. године. Јавна набавка је обликована у укупно 2 партије, и то:Превоз аутобусом:Партија 4: Минићево - Витковац - Петруша - Ошљане - Ново Корито - МинићевоПартија 7: Минићево - Врбица - Стубал - Мали Извор - Боровац - Селачка - Минићево Техничке карактеристике предмета јавне набавке ближе су дефинисане у делу VI конкурснедокументације “Техничке карактеристике”. 3. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавнимнабавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 116/08) и подзаконским актима којима сеуређују јавне набавке. Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“бр. 83 од дана 09.11.2011. године и на Порталу јавних набавки. 4. Рок и начин подношења понуде Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до12.12.2011. до 10. сати у писарници наручиоца, на адресу Општинска управа општине Књажевац-Милоша Обилића 1. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачуће, на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сатпријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која јепримљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратитинеотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, наначин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понудемења односно која документа накнадно доставља. 3/25
 • 4. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, ауколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабранакао најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тимда ће понуђач на коверти назначити следеће: „Не отварати - Понуда за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку услугеученичког превоза за школске 2011/12, 2012/13, 2013/14, за партије 4 Минићево -Витковац - Петруша - Ошљане - Ново Корито - Минићево и 7 Минићево - Врбица - Стубал -Мали Извор - Боровац - Селачка – Минићево, редни број ЈН 404/1-37/2011-02“. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводисвој тачан назив и адресу, телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Понуђач може поднети само једну понуду. 5. Време и место отварања понуда Јавно отварање понуда одржаће се дана 12.12.2011. године у 10.30 часова, на адресинаручиоца Милоша Обилића 1, спрат први, канцеларија 40. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који желе даприсуствовују поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, наоснову којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Обавези подношења пуномоћја у поступку отварања понуда подлежу и предузетници идиректори или председници управних одбора привредних друштава. Понуђачи могу користитиобразац број 9- образац пуномоћја за присуствовање отварању понуда, као модел за израдупуномоћја. 6. Услови и преузимање конкурсне документације Конкурсна документација се може преузети радним даном од 7-15 часова у просторијамаОпштинске управе општине Књажевац, канцеларија бр. 12, почев од дана када је послат позив заподношење понуда, као и са званичне интернет презентације општине Књажевац-www.knjazevac.org.rs. Конкурсна документација може бити достављена и поштом или електронскомпоштом. Уколико се конкурсна документација преузима у просторијама СО Књажевац или се шаље наадресу понуђача, исти је дужан да приложи доказ о извршеној уплати 500,00 динара за откупконкурсне документације бесповратно на рачун 840-745151-843-03- остали приходи у корист нивоаопштине, а у позиву на број по модели 97 уписати 60045 са назнаком Откуп конкурснедокументације. Уплаћен износ се не враћа уплатиоцу без обзира на успех у поступку. 7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 15 дана од дана отварањапонуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана оддана њеног доношења. 8. Контакт Додатне информације могу се добити на телефон 019/731-623, локал 110 и 134, у времену од7,00 до 15,00 часова. Контакт особе су Марко Ристић и Марија Јеленковић. 4/25
 • 5. II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена Понуда се доставља у писменом облику, на српском језику. 2. Обавезна садржина понуде Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац III у конкурсној документацији) за сваку партију појединачно; 2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (образац III–б у конкурсној документацији); 3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник узаједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача (образац III–в уконкурсној документацији); 4) доказе о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама, наведене уУпутству како се доказује испуњеност услова из члана 44. Закона (образац IV-1 у конкурснојдокументацији); 5) попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из члана 44.Закона (образац IV-2 у конкурсној документацији); 6) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац V у конкурснојдокументацији); 7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (образац VII у конкурснојдокументацији); 8) банкарску гаранцију и писмо о намерама за издавање банкарске гаранције (тачка 9 у овојглави конкурсне документације) 3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њиховсаставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћенолице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи даобрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати,потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. Понуђач је у обавези да све елементе у понуди повеже траком и на првој страни конкурснедокументације на подлози од воска, којом се учвршују крајеви траке, отисне свој печат. 4. Поступак је обликован по партијама Понуђач испуњава услове за учествовање у поступку јавне набавке уколико поднесе понуду занајмање једну партију. 5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује узаједничкој понуди или као подизвођач Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкојпонуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подносипонуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду саподизвођачем. 6. Подизвођач 5/25
 • 6. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: - у Обрасцу понуде (образац III у конкурсној документацији) наведе назив и седиштеподизвођача; - попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац III–б у конкурснојдокументацији); - за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 44. Закона на начин предвиђену делу под IV-1.2. у конкурсној документацији. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подносипонуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на бројподизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, радиутврђивања испуњености тражених услова. 7. Заједничка понуда Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац III у конкурснојдокументацији) навести све учеснике у заједничкој понуди. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац"Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац III - в уконкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова из члана 44. Закона на начинпредвиђен у делу под IV- 1.3. у конкурсној документацији. Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују ипечатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијомпод тачком 3. у оквиру II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 8. Захтев у погледу траженог начина и услова плаћања и евентуалних других околностиод којих зависи исправност понуде 3.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања Наручилац се обавезује да понуђачу плати услуге превоза за претходни месец, у року од 30дана од дана пријема фактуре у књигу рачуна Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 3.2 Захтев у погледу рока испоруке Понуђач се обавезује да у циљу реализације јавне набавке услуге превоза ученика вршипревоз ученика са територије општине Књажевац сваког радног дана по школском календару за2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 годину за наведене партије. 3.3 Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. 9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији) понуђачи попуњавају ускладу са упутством датим у конкурсној документацији. Цена је фиксна и не може се мењати. Начин евентуалне промене цене након закључења уговора предвиђен је у члану 82. став4. Закона о јавним набавкама. Закон предвиђа да наручилац може да дозволи промену цене само изобјективних разлога. Уколико дође до повећања цена на тржишту понуђач је дужан да о томе обавести наручиоца,који ће се изјаснити да ли прихвата повећање. 6/25
 • 7. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу сачланом 57. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних деловакоје сматра меродавним. 9. Средства финансијског обезбеђењаПонуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђачаје у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерамабанке за издавање банкарских гаранција и то: 1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од: партија Износ банкарске гаранције IV Минићево - Витковац - Петруша - Ошљане - 89.100,00 динара Ново Корито - Минићево VII Минићево - Врбица - Стубал - Мали Извор - 103,680,00 динар Боровац - Селачка - Минићево са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист Општине Књажевац. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да садржи следеће: а) да ће Наручилац активирати банкарску гаранцију ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци б) да ће Наручилац активирати банкарску гаранцију ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла; 2. Писмо о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, која мора бити безусловна и платива на први позив и то: а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од: партија Износ банкарске гаранције IV Минићево - Витковац - Петруша - Ошљане - 237,600,00 динара Ново Корито - Минићево VII Минићево - Врбица - Стубал - Мали Извор - 276,480,00 динара Боровац - Селачка - Минићевоза сваку партију појединачно и са роком важења 30 дана дуже од дана истека уговора, односноизвршења посла. Напомена: износи наведени у писму о намерама банке морају бити изражени номинално. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију задобро извршење посла достави Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора. 11. Начин означавања поверљивих података у понуди Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који супосебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документимакоји су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и 7/25
 • 8. испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра самоодређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да будеобележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознакепотпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости податакадобијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за применуелемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истекарока предвиђеног за отварање понуда. 12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу наручиоца, са напоменом “ Захтев задодатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка услуга-превоза ученика, ЈН број 404/1-37/2011-02 за партије 4 и 7“, тражити од наручиоца додатнеинформације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека роказа подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријемазахтева одговор доставити у писаном облику поштом или телефаксом и истовремено ће туинформацију доставити и другим учесницима у поступку. 13. Рок за закључење уговора По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити позван дазакључи уговор, у року од највише 7 дана од дана када се стекну законски услови. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 7дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року,наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 14. Критеријум за избор најповољније понуде У предметном поступку јавне набавке критеријум за избор најповољније понуде је најнижапонуђена цена. 15. Захтев за заштиту права Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор оконкретној јавној набавци. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено саповратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији зазаштиту права. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против свакерадње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштитуправа наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од 3 (три)дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава садржина јавног позива или конкурснедокументације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца преистека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о избору најповољније понуде из члана 81. Закона о јавнимнабавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 79. Закона о јавнимнабавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавненабавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење преистека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50- 8/25
 • 9. 016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:Буџет Републике Србије). 16. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношењезахтева за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева зазаштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке додоношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права напредлог наручиоца не одлучи другачије. 17. Негативне референце Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач нијеиспуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили напредмет набавке- превоз ученика основних школа, за период од три године уназад од данаобјављивања јавног позива. Доказ из става 1. овe тачке може бити:1. правоснажна судска пресуда,2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза,3. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују обигациони односи. 9/25
 • 10. III ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ1) Дајем понуду за јавну набавку услуге- превоза ученика за школску 2011/2012,2012/2013. и 2013/2014. годину за партију 4 Минићево - Витковац - Петруша - Ошљане -Ново Корито - Минићево и партију 7 Минићево - Врбица - Стубал - Мали Извор - Боровац -Селачка – Минићево , ЈН број: 404/1-37/2011-02, за коју је позив објављен у „Службеномгласнику Републике Србије“ бр 83 од дана 09.11.2011. године и на Порталу јавнихнабавки. Општи подаци о понуђачу Назив понуђача: __________________________________________ Адреса понуђача: __________________________________________ Матични број понуђача: __________________________________________ Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): __________________________________________ Име особе за контакт: __________________________________________ Електронска адреса понуђача (e-mail): ____________________________________________ Tелефон: __________________________________________ Телефакс: __________________________________________ Број рачуна понуђача и назив банке: __________________________________________Напомена: Понуђач попуњава образац понуде за сваку партију посебно. Укупна цена засваку партију добија се множењем понуђене цене без ПДВ-а по једном пређеномкилометру, километражи предвиђеној за један школски дан и бројем школских дана затри школске године. 10/25
 • 11. ПАРТИЈА 4:1) Дајем понуду за Партију 4, Минићево - Витковац - Петруша - Ошљане - Ново Корито -Минићево, превоз аутобусом (заокружити и податке уписати за а, б или в):а) самосталноб) са подизвођачем:1. ___________________________________________________2. ___________________________________________________3. ___________________________________________________[навести назив и седиште свих подизвођача]в) као заједничку понуду:1. _________________________________________________2. _________________________________________________3. _________________________________________________[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]2) Цена за партију 4 износи: _______________ динара без ПДВ-а по пређеном километру x 55-километража на наведеној релацији за један школски дан x 540- број школских дана за три школскегодине = __________________ динара.3) Начин, рок и услови плаћањаПлаћање се врши у року од 30 дана од дана пријема рачуна.4) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.(Рок не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)место ................. М. П. потпис овлашћеног лицадатум ................. 11/25
 • 12. ПАРТИЈА 7:1) Дајем понуду за Партију 7, Минићево - Врбица - Стубал - Мали Извор - Боровац - Селачка- Минићево, превоз аутобусом (заокружити и податке уписати за а, б или в):а) самосталноб) са подизвођачем:1. ___________________________________________________2. ___________________________________________________3. ___________________________________________________[навести назив и седиште свих подизвођача]в) као заједничку понуду:1. _________________________________________________2. _________________________________________________3. _________________________________________________[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]2) Цена за партију 7 износи: _______________ динара без ПДВ-а по пређеном километру x 64-километража на наведеној релацији за један школски дан x 540- број школских дана за три школскегодине = __________________ динара.3) Начин, рок и услови плаћањаПлаћање се врши у року од 30 дана од дана пријема рачуна.4) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.(Рок не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)место ................. М. П. потпис овлашћеног лицадатум ................. 12/25
 • 13. Образац III б- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУНапомена: Образац III- б „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи којипонуду подносе са подизвођачем.Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, или на више партија, овај образацфотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. Општи подаци о подизвођачу Назив понуђача: __________________________________________ Адреса понуђача: __________________________________________ Матични број понуђача: __________________________________________ Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): __________________________________________ Име особе за контакт: __________________________________________ Електронска адреса понуђача (e-mail): ____________________________________________ Tелефон: __________________________________________ Телефакс: __________________________________________ Партија за коју се ангажује подизвођач: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________место ................. М. П. потпис овлашћеног лицадатум ................. 13/25
 • 14. Образац III в- Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понудиНапомена: Образац III - в „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребнода се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави засваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Општи подаци о понуђачу Назив понуђача: __________________________________________ Адреса понуђача: __________________________________________ Матични број понуђача: __________________________________________ Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): __________________________________________ Име особе за контакт: __________________________________________ Електронска адреса понуђача (e-mail): ____________________________________________ Tелефон: __________________________________________ Телефакс: __________________________________________ Број рачуна понуђача и назив банке: __________________________________________ Партија за за коју се даје заједничка понуда: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 14/25
 • 15. IV ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА ОЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТТИХ УСЛОВА IV-1. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 44. Закона Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 44. став 2. Закона ојавним набавкама.1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар.Доказ: копија извода из регистра Агенције за привредне регистре2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је основан за обављање делатности која јепредмет јавне набавке.Доказ: Оснивачки акт понуђача.НАПОМЕНА: Обавези подношења оснивачког акта не подлежу физичка лица- предузетници. Уњиховим понудама услов да је предузетник регистрован за обављање делатности која је предметјавне набавке доказује се копијом извода из регистра Агенције за привредне регистре3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му у року од две године пре објављивањајавног позива није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатностикоја је предмет јавне набавке.Докази: Потврда Агенције за привредне регистре која мора бити издата после дана објављивањајавног позива, односно дана 09.11.2011. године и мора да покрива период од две године преобјављивања јавног позива.4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавнедажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на њенојтериторији.Докази: Потврда (уверење) Пореске управе за измирење доспеле обавезе које администрира овауправа и потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирење доспеле обавезе пооснову изворних локалних јавних прихода (ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије одшест месеци од дана објављивања јавног позива, односно морају бити издате после дана 09.05.2011.године.Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да сеналази у поступку приватизације- Агенције за приватизацију.5) Услов: да је у претходне 3 обрачунске године (2008, 2009, 2010) остварио приход у минималномизносу од 650.000,00 динара.Доказ: Извештај о бонитету који издаје Агенција за привредне регистре.6) Услов: да је у претходних пет обрачунских година (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010) оствариопословни приход по основу јавног превоза путника у друмском саобраћају (линијски и ванлинијскисаобраћај) у износу од минимум 300.000,00 динара.Доказ: Потврда издата на обрасцу број 8 у Конкурсној документацији- потврда за референце,издата од стране сваког наручиоца посебно.7) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровскимкапацитетом и то да има најмање једног запосленог који мора бити професионални возач аутобуса. 15/25
 • 16. Уколико понуђач даје понуду за обе партије потребно је да има запослена најмање двапрофесионална возача аутобуса.Докази:- фотокопије радне/радних књижица,- фотокопије возачке/возачких дозвола,- ППОД образац који је оверен у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив иликасније,- списак запослених лица која ће обављати услугу превоза, потписан и оверен од стране понуђача,- фотокопије здравствених уверења за возача/возаче, не старија од године дана до дана истека роказа достављање понуда.8) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким капацитетоми то да располаже са минимум једним технички исправним аутобусом. Уколико понуђач даје понуду заобе партије потребно је да располаже са најмање два технички исправна аутобуса.Доказ:- Решење Министарства за инфраструктуру и енергетику о испуњености услова за отпочињање иобављање јавног линијског и ванлинијског превоза путника, које садржи елементе предвиђенечланом 42. Закона о превозу у друмском саобраћају (Сл. гласник РС број 46/95, 66/2001, 61/2005,91/2005, 62/2006 i 31/2011)- копије уговора о куповини/закупу/лизингу возила или рачуни о промету возила,- фотокопије саобраћајне/саобраћајних дозвола,- потврда/потврде о техничкој исправности возила, које издаје технички прегледНАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач мора да испуњава условепредвиђене у обрасцу IV-1 на редним бројевима 1-4, док услове на редним бројевима 5-8 понуђачииспуњавају заједно. 16/25
 • 17. IV-2. Образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкамаРед.бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Ко је издао документ Број и датум издавања документа Извод из регистра Агенције за 1 привредне регистре Оснивачки акт понуђача 2 Потврда Агенције за привредне регистре која мора бити издата после дана објављивања јавног позива, односно дана 09.11.2011. године и мора да покрива период од две године пре објављивања јавног позива. 3 Потврда (уверење) Пореске управе за измирење доспеле обавезе и потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирење доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације- Агенције за приватизацију. 4 Извештај о бонитету АПР за 2008, 2009 и 2010. годину. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за наведене 5 године. 6 Потврда за референце, издата од стране сваког наручиоца посебно. 17/25
 • 18. Ред.бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Ко је издао документ Број и датум издавања документа 1. фотокопије радне/радних 7 књижица, 2. фотокопије _____________________ ____________ возачке/возачких дозвола, 3. ППОД образац који је оверен у месецу који претходи месецу у коме је објављен _____________________ ____________ јавни позив или касније, 4.списак запослених лица која ће обављати услугу превоза, _____________________ ____________ потписан и оверен од стране понуђача, 5.фотокопије здравствених уверења за возача/возаче, не _____________________ ____________ старија од године дана до дана истека рока за достављање понуда. _____________________ ____________ 8 1. Решење Министарства за инфраструктуру и енергетику о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског и ванлинијског превоза путника _____________________ _____________ 2. копије уговора о куповини/закупу/лизингу возила или рачуни о промету _____________________ _____________ возила, 3. фотокопије саобраћајне/ саобраћајних дозвола, _____________________ _____________ 4. потврда/потврде о техничкој исправности возила _____________________ _____________НАПОМЕНА: Докази о испуњености услова из обрасца IV-2 4 могу се доставити у неоверенимкопијама, а понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у року од три дана оддана пријема писменог позива наручиоца, а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде,достави на увид оригинал или оверену фотокопију доказа. Уколико понуђач не достави оригинал илиоверену копију у прописаном року наручилац ће његову понуду одбити као неисправну, а достављањеоригинала или оверених фотокопија затражити од следећег понуђача на ранг листи. 18/25
 • 19. V МОДЕЛ УГОВОРА На основу члана 82. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 116/2008), а поспроведеном поступку јавне набавке услуга- превоза ученика за школску 2011/12, 2012/13 и 2013/14.годину у отвореном поступку обликованом по партијама, закључује се УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИУговорне стране:1. Општина Књажевац, коју заступа Младен Радосављевић, Председник општине, у даљем текстунаручилац и2. ______________________________________________________________, кога заступа (назив и седиште понуђача) ________________________________________ из __________________________________, у (име и презиме лица овлашћеног за заступање) (пребивалиште, адреса и број) даљем тексту понуђач.Предмет уговора: Реализација Одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступкуобликованом по партијама за јавну набавку услуга- услуге превоза ученика за школску 2011/12,2012813 и 2013/14 годину за партије 4 и 7, број _______________ од дана ______________ године(понуђач не попуњава ова празна места). Члан 1. Понуђач се обавезује да у циљу реализације предмета уговора врши превоз ученика,наставника и другог особља основних школа на територији општине Књажевац сваког радног дана пошколском календару за школску 2011/12, 2012/13. и 2013/14. годину на следећим релацијама:Партија Релација Цена по пређеном километру без ПДВ 4. Минићево - Витковац - Петруша - Ошљане - Ново Корито - Минићево- превоз аутобусом 7. Минићево - Врбица - Стубал - Мали Извор - Боровац - Селачка - Минићево- превоз аутобусом Члан 2. Понуђач се обавезује да врши превоз ученика по школском календару радних дана, саполасцима које ће ускладити са преподневном и поподневном школском сменом, према захтевушколе. Понуђач се обавезује да изда аутобуске карте за све кориснике превоза према списку које ћедоставити наручилац пре почетка превоза. 19/25
 • 20. Члан 3. Наручилац задржава право да: - у случају кашњења до 15 минута умањи накнаду за ту релацију 10% на месечном нивоу, - у случају кашњења до 30 минута умањи накнаду за ту релацију 20% на месечном нивоу, - у случају неодржаног превоза ученика најмање један дан да умањи накнаду за ту релацију50% на месечном нивоу, - у случају неодржаног превоза ученика најмање два дана узастопно да одмах једностранораскине уговор и ангажује другог превозника, који би обављао уговорени превоз на терет понуђачанајвише до 30 дана, и у време отказног рока, након чега се уговор са понуђачем раскида. О кашњењу или неодржаном превозу наручиоца обавештавају основне школе у недељнимизвештајима о извршеном превозу ученика. Члан 4. Понуђач се обавезује да превоз ученика врши искључиво возилима са којима је учествовао идобио предметну јавну набавку. Члан 5. Наручилац се обавезује да понуђачу плати услуге превоза за претходни месец, у року од 30дана од дана пријема фактуре у књигу рачуна. Члан 6. Наручилац се обавезује да евентуалне примедбе на квалитет превоза достави понуђачу уписменој форми у року од три дана, а понуђач је у обавези да одмах поступи по истим. Члан 7. Понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора положи каообезбеђење банкарску гаранцију за добро извршење посла у износима од: партија Износ банкарске гаранције IV Минићево - Витковац - Петруша - Ошљане - 237,600,00 динара Ново Корито - Минићево VII Минићево - Врбица - Стубал - Мали Извор - 276,480,00 динара Боровац - Селачка - Минићево Рок трајања банкарских гаранција је 30.07.2014. године. У случају промене рока за извршење уговорне обавезе важност банкарске гаранције морасе продужити. Члан 8. Наручилац може дозволити промену цена наведених у члану 1. овог уговора из разлогапредвиђених чланом 82. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 116/08). Члан 9. Овај уговор се може раскинути споразумом уговорних страна, због неизвршавањауговорних обавеза, због несавесног извршавања уговорних обавеза и отказом једне од уговорнихстрана. Отказни рок износи 30 дана. За време отказног рока обе уговорне стране су у обавези даизвршавају уговорне обавезе. Члан 10. 20/25
 • 21. На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона ооблигационим односима Члан 11. У случају спора надлежан је Привредни суд у Зајечару. Члан 12. Овај уговор је закључен у четири истоветна примерка, од којих је по два за свакууговорну страну.НАРУЧИЛАЦ ПОНУЂАЧПредседник општине Књажевац __________________________ (потпис понуђача и печат)Mладен Радосављевић 21/25
 • 22. VI ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Предмет јавне набавке је превоз ученика основних школа са територије општине Књажевац ушколским 2011/12, 2012/13 и 2013/14, на следећим релацијама:р.бр. релација Километража Километража по Број школских данапартије у оба правца школском дану за три школске године 4. Минићево - Витковац - Петруша - 27,5 55 540 Ошљане - Ново Корито - Минићево- превоз аутобусом 7. Минићево - Врбица - Стубал - Мали 32 64 540 Извор - Боровац - Селачка - Минићево- превоз аутобусом Превоз ученика врши се аутобусима. Понуђач је дужан да да врши превоз ученика по школском календару радних дана, саполасцима које ће ускладити са преподневном и поподневном школском сменом, према захтевушколе. Понуђач је дужан да издаје возне карте за све кориснике превоза према списку које ћедоставити наручилац пре почетка превоза. Понуђач је у обавези да превоз ученика врши искључиво возилима којима је учествовао упоступку јавне набавке. Сва возила са којима је понуђач учествовао морају бити исправна и регистрована у складу саважећим прописима о регистрацији моторних возила. Возилима могу да управљају једино лица са списка возача са којим је понуђач учествовао упоступку јавне набавке. 22/25
 • 23. VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕНапомена: понуђач попуњава образац структуре цене за сваку партију посебно. Цене седају по пређеном километру.4. Образац структуре цене за партију 4.Цена по пређеном километру за партију 4 без ПДВ-а ___________________ динараСтопа ПДВ-а _______ %Износ ПДВ-а на цену за партију 4 ___________________ динараЦена по пређеном километру за партију 4 са ПДВ-ом ___________________ динараПосебно исказати трошкове који чине цену по километру (изражено у динарима и процентуално) трошак динара %трошкови гориваОстало (навести ):место....................................датум ................................... м.п. ................................................. потпис овлашћеног лица7. Образац структуре цене за партију 7.Цена по пређеном километру за партију 7 без ПДВ-а ___________________ динараСтопа ПДВ-а _______ %Износ ПДВ-а на цену за партију 7 ___________________ динараЦена по пређеном километру за партију 7 са ПДВ-ом ___________________ динараПосебно исказати трошкове који чине цену по километру (изражено у динарима и процентуално) трошак динара %трошкови гориваОстало (навести ): 23/25
 • 24. место....................................датум ................................... м.п. ................................................. потпис овлашћеног лица VIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ(простор за заглавље) На основу члана 45. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС) издаје се ПОТВРДА Да је понуђач _______________________________________ у претходнe пет године (2006,2007, 2008, 2009 и 2010. године) наручиоцу вршио услуге јавног превоза путника у друмскомсаобраћају (линијски и ванлинијски саобраћај) у вредности одУкупна вредност Укупна вредност Укупна вредност Укупна вредност Укупна вредносту 2006. години у 2007. години у 2008. години у 2009. години у 2010. години УКУПНО: ___________________ динара Потврда се издаје на захтев понуђача __________________________________, радиучешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга ученичког превоза, ЈН бр.404/1-27/2011-02 коднаручиоца Председника општине Књажевац и у друге сврхе не може се употребити. Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.Место..............Датум ............. м.п. овлашћено лице 24/25
 • 25. IX ОБРАЗАЦ ПУНОМОЋЈА ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ ОТВАРАЊУ ПОНУДА На основу члана 4. Правилника о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника оотварању понуда (Сл. Гласник РС број 50/2009), понуђач, _________________________________,даје ПУНОМОЋЈЕ за присуствовање отварању понуда у поступку јавне набавке услуга- ученичког превоза зашколску 2011/12, 2012/13 и 2013/14 за партије 4 и 7 у отвореном поступку обликованом по партијамаброј 404/1-37/2011-02 лицу_________________________________________ (име и презиме)из _____________________, (место становања)са пребивалиштем у ____________________________, (улица и број)број личне карте _______________, издате од ПС ____________________,. Пуномоћје се даје за присуствовање отварању понуда у предметном поступку и у друге сврхене може се користити.У ____________________________Дана _________________________ ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА м.п. ______________________ 25/25

Related Documents