ประสิทธิภาพสู ง ทีคุณไว้ วางใจได้ เติมที่ ด้ วยฟี เจอร์ ระบบ NAS ขั้นสู ง ความจุสูงสุ ดถึง 16 TB
่
WD® บริ ษทในเครื อของเว...
ด้วยความที่เป็ นสายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ช้ นนําในกลุ่ม WD Red™ ที่ได้รับการออกแบบเป็ นพิเศษเฉพาะสําหรับระบบ NAS
ั
สําหรับใช้...
ประหยัดพลังงานได้ดวยแดชบอร์ด My Cloud EX4 รวมถึงใช้ชุดแอพพลิเคชันแบบเต็มของบริ ษทชั้นนํารายอื่นได้ ซึ่ง
้
ั
รวมถึง aMule, ...
of 3

ประสิทธิภาพสูง ที่คุณไว้วางใจได้เติมที่ ด้วยฟีเจอร์ระบบ Nas ขั้นสูง ความจุสูงสุดถึง 16 tb

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - ประสิทธิภาพสูง ที่คุณไว้วางใจได้เติมที่ ด้วยฟีเจอร์ระบบ Nas ขั้นสูง ความจุสูงสุดถึง 16 tb

  • 1. ประสิทธิภาพสู ง ทีคุณไว้ วางใจได้ เติมที่ ด้ วยฟี เจอร์ ระบบ NAS ขั้นสู ง ความจุสูงสุ ดถึง 16 TB ่ WD® บริ ษทในเครื อของเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชัน ผูนาระดับโลกด้านอุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ ั ่ ้ ํ โลกแห่งการเชื่อมต่อเครื อข่าย วันนี้ประกาศเปื ดตัว My Cloud™ EX4 ซึ่งเป็ นหน่วยเก็บข้อมูลบนเครื อข่ายNetwork Attached Storage (NAS) แบบใส่ฮาร์ดดิสได้ 4ตัวประสิ ทธิภาพสูง สําหรับสร้างระบบคลาวด์ส่วนบุคคล หวังเจาะตลาด บรรดาผูเ้ ชี่ยวชาญงานสร้างสรรค์ กลุ่มโพรซูเมอร์ที่มีความเป็ นมืออาชีพมากขึ้นที่หนมาสนใจซื้ออุปกรณ์เพือผลิตสิ นค้า ั ่ ่ ํ หรื อบริ การด้วยตนเอง รวมทั้งกลุมงาน และผูใช้ทวไป ที่กาลังมองหาวิธีการที่เชื่อถือได้ในการบันทึก แบ่งปั น สํารอง สตรี ม ้ ่ั และจัดการข้อมูลดิจิตอลขนาดใหญ่ จิม เวลช์ รองประธานฝ่ ายบริ หารและผูจดการทัวไปของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แบบติดตั้งภายนอกและกลุ่มคอนซูเมอร์ ้ั ่ ่ ั อิเล็กทรอนิกส์ของ WD กล่าวว่า “เราเชื่อว่าไม่มีที่ไหนเหมือนที่บานสําหรับเทคโนโลยีคลาวด์ ทุกคนพัวพันอยูกบข้อมูล ้ ่ ่ ดิจิตอลจํานวนหลายพันไฟล์ที่กระจายอยูในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือจํานวนหลายเครื่ อง การควบคุมความวุนวายใน การจัดการไฟล์เหล่านี้จึงเป็ นความท้าทาย แพลตฟอร์มคลาวด์ส่วนบุคคลของ WD ในสนนราคาจับต้องได้และมีความ น่าเชื่อถือสูงเป็ นโซลูชนที่สมบูรณ์แบบสําหรับผูใช้ที่ตองการวิธีการที่ง่ายดายและเป็ นส่วนตัวในการจัดการกับข้อมูล ั ้ ้ ทั้งหมดในทุกที่ และทุกเวลา”
  • 2. ด้วยความที่เป็ นสายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ช้ นนําในกลุ่ม WD Red™ ที่ได้รับการออกแบบเป็ นพิเศษเฉพาะสําหรับระบบ NAS ั สําหรับใช้งานในบ้านและสํานักงานขนาดเล็ก ฮาร์ดดิสก์ฉลากสี แดง WD Red ได้รับการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยี ั NASware™ 2.0 ซึ่งเป็ นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบฮาร์ดดิสก์ และปกป้ องข้อมูลของผูใช้ในกรณี ที่เกิดไฟดับหรื อไฟฟ้ า ้ ขัดข้อง นอกจากนี้แล้ว ฮาร์ดดิสก์ WE Red ยังมาพร้อมกับ 3D Active Balance Plus ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีเพิ่มการควบคุมความ สมดุลที่จะช่วยปรับปรุ งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อโดยรวมของฮาร์ดดิสก์ My Cloud EX4 มีตวเลือกความจุหลายรู ปแบบให้เลือกใช้ ผูใช้สามารถเลือกจากชนิดไดรฟ์ เลสที่สามารถปรับความจุดวย ั ้ ้ ตนเองตามความต้องการ และใส่ไดรฟ์ เพิ่มเพื่อเป็ นคลังเก็บเนื้อหาดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ หรื อจะเลือกจากระบบที่จะสร้าง พื้นที่ให้ตามขนาดจัดเก็บ 8 TB, 12 TB หรื อ 16 TB ที่จะทํางานทันทีที่จะแกะออกจากกล่อง ด้วยเทคโนโลยี Easy-SlideDrive ผูใช้งาน My Cloud EX4 จึงสามารถติดตั้งหรื อทํา hot-swap โดยใช้เวลาไม่กี่วนาทีโดยที่ไม่ตองใช้ไขควง ไม่ตองใช้ ้ ิ ้ ้ ชุดเดรื่ องมือ และไม่ตองใช้ถาดรองไดร์ฟ(ถอดเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ได้โดยไม่ตองหยุดการทํางานของพีซี) ้ ้ นอกจากนี้ ผูใช้ยงสามารถต่อฮาร์ดดิสก์แบบ USB 3.0 ที่ทางานร่ วมกันได้เข้ากับพอร์ตขยาย USB บน My Cloud EX4 เพื่อ ้ ั ํ ขยายความจุในการจัดเก็บได้ทนที ั [1] ระบบกําหนดค่าแบบ RAID 5 ทําให้หน่วยความจุสาหรับการจัดเก็บข้อมูลเหลือสามในสี่ ของหน่วยความจุ ระบบเซ็คค่า ํ แบบ RAID 0, JBOD หรื อมากกว่านั้น จะช่วยให้หน่วยความจุสาหรับจัดเก็บข้อมูลเหลือเต็มจํานวน หน่วยความจุที่มากกว่า ํ 0.1TB อาจถูกสํารองไว้สาหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบ non-user accessible ํ ปกป้ องข้อมูลในระดับสูงสุด ั My Cloud EX4 นําเสนอทางเลือกหลากหลายสําหรับผูใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กบข้อมูลดิจิตอล เพื่อป้ องกันข้อมูล ้ สูญหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยระบบ RAID 0, 1, 5, 10 หรื อเปิ ดโอกาสให้ผใช้เลือกจากโหมด spanningและโหมด JBOD เพื่อ ู้ เพิ่มทางเลือกมากยิงขึ้นในการจัดการข้อมูล ผูใช้ยงสามารถใช้ My Cloud EX4 ในการแบ็คอัพข้อมูลในคอมพิวเตอร์และ ้ ั ่ อุปกรณ์ท้ งหมดได้ดวยซอฟต์แวร์ SmartWare™ Pro สําหรับผูใช้งานพีซี ส่วนผูใช้เครื่ อง Mac ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก ั ้ ้ ้ ่ คุณสมบัติท้ งหมดที่มีอยูในซอฟต์แวร์สารองข้อมูล Apple® Time Machine® เพื่อปกป้ องข้อมูล นอกจากนี้แล้ว My Cloud ั ํ EX4 ยังสามารถแบ็คอัพตัวเองได้ ด้วยการแบ็คอัพไปยัง My Cloud EX4 อีกลูกหนึ่งในตําแหน่งที่ต้งอื่น หรื อไปยังบริ การ ั คลาวด์ เช่น Amazon, ElephantDrive และ CloudMe และเพื่อรับประกันการปกป้ องข้อมูลและความน่าเชื่อถือตลอด 24 ชัวโมงทุกวัน จึงได้มีเพิ่มอุปกรณ์จ่ายกําลังไฟ ( RPS) และพอร์ตอีเทอร์เน็ตไว้ใน EX4 ด้วย ่ การสตรี มและการให้บริ การข้อมูลในระดับสูง My Cloud EX4 ทําหน้าที่เป็ นเสมือนศูนย์กลางความบันเทิงดิจิตอลภายในบ้าน โดยจัดเก็บเนื้อหาภาพยนตร์และเพลง ได้มากถึง 16 เทราไบต์ และสามารถสตรี มไปยังอุปกรณ์มลติมีเดียใดๆ ก็ได้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ั DLNA®/UPnP® เช่น แผงควบคุมเกม สมาร์ททีวี และเครื่ องเล่นสื่อ WD TV® Live™ ขณะที่ Twonky 7.2, มีเดียเซิร์ฟเวอร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน DLNA 1.5 และเซิร์ฟเวอร์ iTunes® ก็ทาให้ง่ายต่อการสตรี มคลังภาพยนตร์และเพลงขนาด ํ ใหญ่ได้ นอกจากนี้ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์แบบบรู ณาการ (integrated file server), เซิร์ฟเวอร์ FTP, เซิร์ฟเวอร์สารองข้อมูล และเซิร์ฟเวอร์ ํ สําหรับดาวน์โหลดแบบ P2P ต่างก็ให้ทางเลือกในการให้บริ การข้อมูลขั้นสูงสําหรับผูใช้งาน My Cloud EX4 เช่นกัน ผูใช้ ้ ้ ยังสามารถปรับใช้ระบบ NAS ได้ตามต้องการ ตรวจดูความสมบูรณ์ของระบบ บริ หารจัดการผูใช้และคุณสมบัติการ ้
  • 3. ประหยัดพลังงานได้ดวยแดชบอร์ด My Cloud EX4 รวมถึงใช้ชุดแอพพลิเคชันแบบเต็มของบริ ษทชั้นนํารายอื่นได้ ซึ่ง ้ ั รวมถึง aMule, Icecast, Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin และ SqueezeCenter เข้าถึง My Cloud EX4 ได้จากทุกที่ แอพพลิเคชัน WD My Cloud สําหรับระบบเคลื่อนที่พร้อมใช้งานกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ iOS® and Android™ ช่วยให้ ผูใช้งานสามารถดูภาพถ่าย สตรี มวิดีโอและแบ่งปั น บันทึก และจัดการไฟล์จากที่ใดก็ได้บนสมาร์ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของ ้ ผูใช้ แอพพลิเคชันนี้ยงสามารถทําการรวมแบ่งปั นไฟล์ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย ทําให้ผใช้งานสามารถส่งอีเมลไฟล์ ้ ั ู้ แบ่งปันไฟล์เป็ นลิงก์ พิมพ์และเปิ ดไฟล์ดวยแอพพลิเคชันของบริ ษทอื่นได้ อีกทั้งยังสามารถรวมบริ การคลาวด์สาธารณะ ้ ั หลักๆ เข้าไว้ดวย เพื่อให้ผใช้งานสามารถถ่ายโอนไฟล์ได้อย่างง่ายดายจากบัญชีคลาวด์สาธารณะ2 บน Dropbox™, ้ ู้ SkyDrive® และ Google Drive™ [2] จําเป็ นต้องมีบญชีผใช้ Dropbox, SkyDrive หริ อ Google Drive บริ การคลาวด์สามารถเปลี่ยนแปลง ยุติ หรื อขัดข้องได้ใน ั ู้ เวลาใดก็ตาม และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ราคาและการวางจําหน่าย My Cloud EX4 มีวางจําหน่ายแล้วผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย (SIS Distribution) และร้านผูจาหน่ายปลีกที่ได้รับ ้ํ ่ การแต่งตั้งในประเทศไทย ราคาจําหน่ายปลีกที่แนะนําของผูผลิตอยูที่ 14,900 บาทสําหรับ My Cloud EX4 แบบไม่มีดิสก์ ้ ความจุ 8TB ราคา 28,900 บาท ความจุ 12TB ราคา 34,900 บาท และรุ่ นความจุ 16TB ราคา 42,900 บาท วันนี้สามารถดาวน์ โหลดแอพพลิเคชัน WD My Cloud สําหรับระบบเคลื่อนที่ได้แล้วจาก App StoreSM และ Google PlayTM สิ นค้า รับประกันตามเงื่อนไขกําหนดนาน 2 ปี การรองรับการทํางาน My Cloud EX4 สามารถทํางานร่ วมกับ Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, OS X Mountain Lion™, Lion®, Snow Leopard® รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งาน DLNA®/UPnP® ข้อมูลเกี่ยวกับ WD เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) หนึ่งในผูบุกเบิกอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก WD จัดจําหน่าย ้ สิ นค้าและบริ การให้แก่บุคคลทัวไป รวมทั้งองค์กรที่ตองการรวบรวม จัดการ และใช้ขอมูลดิจิตอล WD เป็ นผูผลิตฮาร์ด ้ ้ ้ ่ ไดรฟ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ในเรื่ องคุณภาพ ซึ่งช่วยในการเก็บรักษา ป้ องกันการสูญหายของข้อมูลและเพิ่ม ความสะดวกให้แก่ผใช้ WD ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 โดยผลิตภัณฑ์ดานจัดเก็บข้อมูลของเวสเทิร์น ดิจิตอลถูกจัดจําหน่าย ู้ ้ ให้แก่ผผลิตระบบและผูขายปลีกระดับชั้นนําที่ได้รับการคัดสรร ภายใต้แบรนด์เวสเทิร์น ดิจิตอล และดับบลิวดี สําหรับ ู้ ้ ข้อมูลในส่วนนักลงทุน สามารถเยียมชมเว็บไซต์ (www.westerndigital.com) เพื่ออ่านข้อมูลนักลงทุนและข้อมูลด้านการเงิน ่ ต่างๆ สําหรับหน้าเฟซบุคแฟนเพจในประเทศไทย คลิก http://www.facebook.com/wdcthailand หรื อค้นหา “WD Thailand” ๊

Related Documents