ั ี่ ิ ้ ใ ่ไ ่ไ ้ั ี่ ิ ้ ใ ่ไ ่ไ ้ChapterChapter 88 ทรัพยากรทีเสริมสร้างใหม่ไม่ได้ทรัพยากรทีเสริมสร้างใหม่ไม่ได้NN bl Rb...
1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้2. โดยที่ ค่าเสียโอกาสในการนําแร่ขึ้นมาใช้ (marginalopportunity cost) หรือ  ...
1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้2. การตัดสินใจของเจ้าของบ่อนํ้ามัน    1111ttttrrMCP  tt r...
มีสินแร่ทั้งสิ้น 2,500 ตันDemand คือ Pt=700-0.25qt ในทุก ๆ คาบเวลา่ ้ต้นทุนเพิมในการขุดแร่ เท่ากับ 200 บาท อัตราดอกเบีย 5 ...
สรุป กรณี แบบจําลอง 2 คาบเวลา1. ราคาสินแร่จะเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป แต่จะเพิ่มน้อยกว่า1. ราคาสนแรจะเพมขน เมอเวลาผานไป แต...
การหมดสิ้นไปของทรัพยากรและสวัสดิการของสังคมกรณีไม่มีทรัพยากรอื่นทดแทนี ี้ ้ ป ์ ี ักรณีนีเส้นอุปสงค์จะมีลักษณะ constant-el...
4. การเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่าง ๆ อันส่งผลต่อแผนการผลิตเราทราบแล้วว่า ปริมาณ q ที่คํานวณได้ในแต่ละช่วงเวลา้ ่ ไเป็นค่าเฉพาะ (u...
ี่ ื ่ ึ้ ใ ้ ้ ไ ่ ึ้4.1.2 กรณีแร่ต่างเหมืองกันมีคุณภาพต่างกันการที 2 เหมืองจะนําแร่ขึนมาใช้พร้อมกันจะไม่เกิดขึนเพราะเหตุ...
of 8

Nat econ ch8 (non renewable resource)

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nat econ ch8 (non renewable resource)

  • 1. ั ี่ ิ ้ ใ ่ไ ่ไ ้ั ี่ ิ ้ ใ ่ไ ่ไ ้ChapterChapter 88 ทรัพยากรทีเสริมสร้างใหม่ไม่ได้ทรัพยากรทีเสริมสร้างใหม่ไม่ได้NN bl Rbl R 1NonNon--renewable Resourcerenewable Resource1. แนวคิดทางทฤษฎีของทรัพยากรที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้1. แนวคดทางทฤษฎของทรพยากรทสรางขนใหมไมได1 1 ้ ิใ ํ ่ ่ ั ี่ ้ ใ ่ไ ่ไ ้1.1 ขอสมมุตในแบบจาลองอยางงาย ของทรพยากรทสรางใหมไมได1 บคคลมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพยากรพวกนี้1. บุคคลมกรรมสทธ ในทรพยากรพวกน2 พิจารณาในตลาดแข่งขันสมบรณ์ ผ้ผลิตร้ราคาของตลาด2. พจารณาในตลาดแขงขนสมบูรณ ผูผลตรูราคาของตลาด3 จดม่งหมายของผ้ผลิตคือกําไรสงสด3. จุดมุงหมายของผูผลตคอกาไรสูงสุด4 สามารถทราบ St k ของทรัพยากรได้4. สามารถทราบ Stock ของทรพยากรได5 ไม่คํานึงถึงความไม่แน่นอน U t i t25. ไมคานงถงความไมแนนอน Uncertainty1. แนวคิดทางทฤษฎีของทรัพยากรที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้1. แนวคดทางทฤษฎของทรพยากรทสรางขนใหมไมได1 2 ป ็ ั ี่ ้ ื1.2 ประเดนหลกทตองการทราบคอ1 ปริมาณที่เหมา สมของทรัพยากรที่จ ถกนําขึ้นมาใช้ในแต่ล1. ปรมาณทเหมาะสมของทรพยากรทจะถูกนาขนมาใชในแตละช่วงเวลา (What is the optimal flow of production over time)2. ช่วงเวลาสุดท้ายของการใช้ทรัพยากร (When will the stock beexhausted)31.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้1. การหากําไรสูงสุดยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม เหมือนกับการั ิ ใ ใ ิ ั่ ไป ื ื่ ไ ่ ื่ตัดสินใจในผลิตทัวไป คือ เงือนไข MR=MC แต่เนืองจากทรัพยากรประเภทนี้มีการตัดสินใจที่ขึ้นกับเวลามาเกี่ยวข้องด้วย(คือถ้าไม่นําขึ้นมาใช้วันนี้จะเหลือไว้ให้ใช้ในวันข้างหน้า และมีประเด็นการคิดลดเข้ามาเกี่ยวข้อง) ดังนั้น เงื่อนไขในการหากําไรสงสดจึงการคดลดเขามาเกยวของ) ดงนน เงอนไขในการหากาไรสูงสุดจงกลายเป็นเงื่อนไขที่ว่าMR = MC + (ค่าเสียโอกาสในการไม่ใช้ทรัพยากรในวันนี้)P = MC+ 4
  • 2. 1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้2. โดยที่ ค่าเสียโอกาสในการนําแร่ขึ้นมาใช้ (marginalopportunity cost) หรือ  ถือว่าเป็นกําไรสุทธิ หรือค่าตอบแทนที่เกิดจากทรัพยากรนั้น ซึ่งเรียกว่าทเกดจากทรพยากรนน ซงเรยกวาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากร(Resource rent)ฐหรือ ค่าความหายากของทรัพยากร(Scarcity rent)หรือ ราคาเงา (Shadow Price)้ ่ ั ่ ํ ึ้ ไ ้ ่ ไ ???5แลวคาดงกลาวกาหนดขนมาไดอยางไร ???1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้2. ค่าเสียโอกาสในการนําแร่ขึ้นมาใช้ () เกิดได้อย่างไร ???ลองพิจารณา เหตุการณ์นี้ถ้าเจ้าของบ่อนํ้ามัน มีเงิน 100 บาท อาจนําไปลงทุน เช่น ขุดนํ้ามัน่ ่มาขาย ลงทุนในพันธบัตร ฝากธนาคาร ซึ่งเขาจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สด แต่ในระยะยาวของตลาดแข่งขันสมบรณ์แล้ว ผลตอบแทนดทสุด แตในระยะยาวของตลาดแขงขนสมบูรณแลว ผลตอบแทนต่าง ๆ จากการลงทุนจะมีอัตราที่เท่ากัน หรือ ก็คือ r (อัตรา้ ่ดอกเบีย) นันเอง61.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้2. การตัดสินใจของเจ้าของบ่อนํ้ามัน้ ้ ้ถ้าราคานํ้ามันราคา100บาท อัตราดอกเบี้ย(r)=4% จะมีทางเลือกดังนี้o ขดนํ้ามันมาขายได้เงิน 100 บ. ฝากธนาคาร ปีหน้าจะมีเงิน 104 บ.o ขุดนามนมาขายไดเงน 100 บ. ฝากธนาคาร ปหนาจะมเงน 104 บ.o ไม่ขุดนํ้ามันขึ้นมาเพราะคาดว่าปีหน้า ราคานํ้ามันต้องสูงกว่า 104 บ.่ ืกล่าวคือ ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของ ค่าเสียโอกาส > r จะไม่มีการขุดนํ้ามันเลยุ ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของ ค่าเสียโอกาส < r จะขุดนํ้ามันขึ้นมากที่สุด ใ ้ ิ ึ้ ื่ ในระยะยาวแลวจะเกดดุลภาพขนเมออัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าทรัพยากร(ค่าเสียโอกาส; )7เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย(r)1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้2. การตัดสินใจของเจ้าของบ่อนํ้ามันMCPorMCP     ttMCPMCPMCP110โ ใ ี่ ี่ ้ ้ ่ ่   trr  110โดยหลักในการผลิตทีเหมาะสมทีสุดแล้ว ผู้ผลิตจะผลิตจนกระทัง มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเพิ่มหน่วยสุดท้ายในแต่ละคาบเวลาเท่ากันุ ุ ุ1 tt MCPMCP8    111ttrr
  • 3. 1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้2. การตัดสินใจของเจ้าของบ่อนํ้ามัน    1111ttttrrMCP  tt r 111 tt r1rttt 1RuleHotellingหรือ อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าทรัพยากร(ค่าเสียโอกาส; )9( ; )เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย(r)1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้rttt 1tอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าทรัพยากร() เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย(r)้ ้อัตราดอกเบียจึงเป็นตัวกําหนดว่าควรนําแร่ธาตุขึนมาใช้เท่าไร้ ่ ี้ถ้าการเพิมของ  < อัตราดอกเบีย rแร่ธาตุจะถูกนําขึ้นมาใช้หมดในคาบเวลาแรกเท่านั้นุ ูถ้าการเพิ่มของ  > อัตราดอกเบี้ย rแร่ธาตุจะไม่ถูกนําขึ้นมาใช้เลย10ถ้า r เพิ่มขึ้น อัตราการเพิ่มของ  จะมากขึ้น ทําให้นําแร่ขึ้นมาใช้มากขึ้น1.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณานําทรัพยากรขึ้นมาใช้3. จํานวนทรัพยากรทั้งหมดที่ถูกนําขึ้นมาใช้ในแต่ละปี ต้องูไม่เกินทรัพยากรทุนทั้งหมด Stock ที่มีอยู่Sqqq t  20 qqq t2011ตัวอย่างกรณี ต้นทุนคงที่ ราคาเปลี่ยนแปลงไปุcase ในหนังสือ Hartwick and Olewiler 199712
  • 4. มีสินแร่ทั้งสิ้น 2,500 ตันDemand คือ Pt=700-0.25qt ในทุก ๆ คาบเวลา่ ้ต้นทุนเพิมในการขุดแร่ เท่ากับ 200 บาท อัตราดอกเบีย 5 %จาก 025.0500200)025.0700(0 qqMCP  123.047605.1)125.0500(11qqrMCP123.0476025.0500 qq  0110 2500,2500 qqqq 13Hartwick and Olewiler 1997 p.276)2500(23.0476025.0500 0qq 1232112680  qq)1268(25.07000 P )1232(25.07001 P3830 P 3921 Pัต ิ่ม P ใน ต่ล ล ไ ้อตราการเพมของ P ในแตละคาบเวลาหาไดจาก383392PP023.0383383392001PPP140Hartwick and Olewiler 1997 p.276ส่วนค่า ในแต่ละคาบเวลาหาได้จาก1832003830  MCP1922003921  MCP 1ค่า ในคาบเวลาถัดมาจะเห็นได้ว่ามีค่าสูงขึ้นเมื่อยังไม่ได้คิดลด แต่่เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วก็จะมีค่าเท่ากัน 18305.120039211rMCP  05.11 r15Hartwick and Olewiler 1997 p.276อัตราการเพิ่มของ ในแต่ละคาบเวลาหาได้จาก050918319201  05.0183183001rtt 1 RuleHotellingt่ ่อัตราการเพิมของ P = 2.3% จะมีค่าน้อยกว่าอัตราการเพิมของ  = 5%16Hartwick and Olewiler 1997 p.277
  • 5. สรุป กรณี แบบจําลอง 2 คาบเวลา1. ราคาสินแร่จะเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป แต่จะเพิ่มน้อยกว่า1. ราคาสนแรจะเพมขน เมอเวลาผานไป แตจะเพมนอยกวาอัตราดอกเบี้ย่ โ ่ ่ ่ไ ่ไ ้ ่ ึ้2. ค่าเสียโอกาส ค่าเช่าทรัพยากร ทีไม่ได้คิดลดจะเพิมขึน ณระดับอัตราดอกเบี้ยหนึ่ง ๆๆ3. มูลค่าปัจจุบันของ ค่าเสียโอกาส ค่าเช่าทรัพยากร จะคงที่้4. ปริมาณสินแร่ที่ถูกนําขึ้นมาใช้จะลดลง17Hartwick and Olewiler 1997 p.277Present Value ofRent in period 0 Rent in period 10MCP rMCP11700r1500476025.0500 q1238.0476 q300183 1831q183 183500 1000 1500 2000 25000 1268q0 q118q0 q1Hartwick and Olewiler 1997 p.2782. การหมดสิ้นไปของทรัพยากรและสวัสดิการของสังคมความต้องการสินแร่ถูกกําหนดโดยอุปสงค์ ดังนั้นระดับราคาสงสดที่สังคมต้องการสินแร่คือ Chock Price การหมดPราคาสูงสุดทสงคมตองการสนแรคอ Chock Price การหมดความต้องการทรัพยากร อาจเนื่องจากมีทรัพยากรอื่นมาทดแทน่Pซึ่งไม่ใช่การหมดไปทางกายภาพของทรัพยากร้ ้ ิ ้ ิ โ ั ึ้ด้านผู้ผลิต จะต้องวางแผนการผลิตโดยขุดทรัพยากรขึนมาให้หมดพอดีที่ Chock Price ไม่เช่นนั้นจะมีทรัพยากรเหลืออยูู่หรือขาดรายได้ที่ควรจะได้รับ้ ั ิ ่ ึ้ ่ ั ัด้านสังคม ผลกระทบจากการหมดสินแร ขึนอยูกับระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งจะใช้ในการพัฒนาทรัพยากรตัวอื่นทดแทนต่อไป19ูการหมดสิ้นไปของทรัพยากรและสวัสดิการของสังคมกรณีมีทรัพยากรอื่นทดแทนไ ่ ํ ใ ้ ั ิ ั ใ ้ ิ่ ี่จะไม่ทําให้สวัสดิการของสังคมลดลง เพราะสามารถใช้สิงทีพัฒนาขึ้นมาทดแทนได้ เรียกว่า backstop technology เช่น......(แนวคิดของ Sustainability กล่าวว่า สิ่งที่จะมาแทนทรัพยากรที่หมดหรือ backstop technology ไปควรเป็น renewablereso rces)resources)backstop technology สิ่งที่มาทดแทนจะเกิดขึ้นเมื่อ marginal costbackstop technology สงทมาทดแทนจะเกดขนเมอ marginal costของสิ่งทดแทนเท่ากับราคา chock price ของทรัพยากรเดิม20จะพูดถึงในอีก 2 สไลด์ถัดไป
  • 6. การหมดสิ้นไปของทรัพยากรและสวัสดิการของสังคมกรณีไม่มีทรัพยากรอื่นทดแทนี ี้ ้ ป ์ ี ักรณีนีเส้นอุปสงค์จะมีลักษณะ constant-elasticitydemand curve นั่นคือ ราคาสุดท้ายเข้าใกล้อนันต์ุเพราะเมื่อทรัพยากรลดลง ราคาจะเพิ่มขึ้นสูงมาก จึงอาจไม่มีการไป ่ ้ ื ไ ่ ไปเกิด การหมดไปอย่างแท้จริง หรือ ไม่เกิดการหมดไปทางกายภาพ(complete depletion or physical depletion) แต่อาจเกิดการหมดไป( p p p y p )ของทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ (economic depletion) กล่าวคือื่ ั ี ้ ํ ใ ้ ไ ่ ํ ใ ้ไ ้เมือทรัพยากรมีน้อย ทําให้ราคาสูงมากจนไม่สามารถนํามาใช้ได้21การหมดสิ้นไปของทรัพยากรและสวัสดิการของสังคมP เดิม Chock Price อยู่ที่จุดตัดแกนตั้ง แต่กรณีนี้ backstop supply มี MC เท่ากับ K ดังนั้นDMC of BSqกรณน backstop supply ม MC เทากบ K ดงนนถ้าราคาทรัพยากรมีค่าสูงกว่า K สังคมก็จะเลือกใช้้Kqทรัพยากรทดแทนทันที ดังนั้น ทรัพยากรเดิมจึงไม่หมดไปในทางกายภาพ สังคมต้องมีการปรับตัวในการใช้เดมจงไมหมดไปในทางกายภาพ สงคมตองมการปรบตวในการใชสินแร่เก่า โดยปรับให้การหมดไปของแร่ เกิดขึ้น ณ คาบเวลาที่ราคาี ั่ ืแรกของ backstop supply พอดี นันคือราคาแรกของ backstop supply จะทํา MC of BSKP abp pp yหน้าที่เป็น Chock Price ของแร่ตัวเก่าั่ ( ้ ไ ่ป ั ใ ้ ใ ้ ่ /P0P0/b22นนเอง (ถ้าไม่ปรับแผนการใช้จะใช้แค่เวลา T/เกิด economic depletion)TP0cT/T3. การตัดสินใจระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมเนื่องจากในช่วงแรกที่ผ่านมาเราเข้าใจว่า การผลิตเป็นของ่ ื่เจ้าของเพียงรายเดียว ซึงเมือพิจารณาในระดับสังคมแล้วผู้ผลิตแต่ละรายจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร ในเมื่อผ้ผลิตแต่ละรายละรายจะกอใหเกดประสทธภาพไดอยางไร ในเมอผูผลตแตละรายมีสิทธิในการตัดสินใจที่แตกต่างกันเราทราบว่าการตัดสินใจนําสินแร่ขึ้นมาใช้ของผู้ผลิตแต่ละึ้ ั ่ ่ ิ ่ ั ิ่ ึ้ ใรายขึนกับค่าเช่าสินแร่(=P-MC) และอัตราการเพิมขึนของ ในเวลา t+1ว่ามีเท่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ r23สมมุติว่าในตลาดปัจจุบัน(current MKT. price) ในิ ้ ิ ํ่ ิ ไป ็ ไ ่ ํ ่ ึ้ ใความคิดของผู้ผลิตบางรายตําเกินไป เขาก็จะไม่นําแร่ขึนมาขายในเวลานี้ t โดยจะขายในราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (future MKT.price) และทําสัญญาขายแร่ในช่วงเวลา t+1 แทนการกระทําดังกล่าวของผู้ผลิตนี้จะทําให้ปริมาณสินแร่ที่มีในช่วงเวลาปัจจบัน (current output) ลดลงกว่าที่คาด และส่งผลในชวงเวลาปจจุบน (current output) ลดลงกวาทคาด และสงผลให้ราคาในตลาดปัจจุบันสูงขึ้น ในทํานองกลับกันปริมาณสินแร่ที่มี่ในช่วงเวลา t+1 (future output)จะมากกว่าที่คาด ราคาในอนาคตจึงตํ่าลง ท้ายที่สดระบบตลาดจะปรับตัวจนทําให้การเพิ่มขึ้นของจงตาลง ทายทสุดระบบตลาดจะปรบตวจนทาใหการเพมขนของราคาสุทธิของสินแร่ (=P-MC) เป็นอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ย24Hotelling 1931 อ้างถึงใน เพ็ญพร เจนกิจการ
  • 7. 4. การเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่าง ๆ อันส่งผลต่อแผนการผลิตเราทราบแล้วว่า ปริมาณ q ที่คํานวณได้ในแต่ละช่วงเวลา้ ่ ไเป็นค่าเฉพาะ (unique solution) ดังนันถ้าตัวแปรบางตัวเปลียนไปจะทําให้ปริมาณสินแร่ที่จะนําขึ้นมาใช้อย่างเหมาะสมในคาบเวลาจะทาใหปรมาณสนแรทจะนาขนมาใชอยางเหมาะสมในคาบเวลาต่าง ๆ และเส้นแนวทางราคา(price path) เปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยจะยกกรณี ที่จะนํามาพิจารณาดังนี้ป ี่ ป ิ ่4.1 การเปลียนแปลงคุณภาพของสินแร่4.2 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย4.3 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต254.1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินแร่โ ป ิ ้ ใ ่ ่ ี่ ใ ้ ่ ื ่ ี่ ี4.1.1 กรณีแร่ในเหมืองเดียวกันมีหลายคุณภาพโดยปกติแล้วในการขุดแร่ แร่ทีจะถูกนํามาใช้ก่อนคือแร่ทีมีคุณภาพดี ขุดง่ายหลังจากนั้นเมื่อแร่ชนิดนี้หมดไปก็จําเป็นต้องนําุ ุแร่ที่มีคุณภาพตํ่ากว่าขึ้นมาใช้ ซึ่งสะท้อนในรูปของต้นทุนต่อ่ ใ ํ ่ ึ้ ใ ้ ี่ ึ้ โ ้ ื ้ ้ ิ่หนวยในการนําแรขึนมาใช้ทีสูงขึน โดยเส้น fb คือเส้นต้นทุนเพิมในช่วงต่อของเวลา t และ t+1Pt+1 gเราจะได้ว่า ระยะ ab(1+r) = geผ้ผลิตจะไม่เห็นความแตกต่างPtcPt+1ab ef0c/0gผูผลตจะไมเหนความแตกตางระหว่างการนําสินแร่ขึ้นมาใช้ใน26qt qt+10 02 คาบเวลาเพ็ญพร เจนกิจการ4.1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินแร่ิ ่ ่ ี่ ใ ้ ิ ี ั ี ื ั4.1.2 กรณีแร่ต่างเหมืองกันมีคุณภาพต่างกันสมมุติว่า แร่ทีขุดในผู้ผลิตรายเดียวกันมีคุณภาพเหมือนกันแต่ แร่ของผู้ผลิตแต่ละรายมีคุณภาพต่างกัน เหมืองแรกมีต้นทุน c1ู ุ ุมีปริมาณแร่ s1 เหมืองที่สองมีต้นทุน c2 มีปริมาณแร่ s2 จากภาพ่ใ ื ี่ ํ ึ้ ใ ้ ่ ใ ี่แรในเหมืองที 1 จะถูกนําขึนมาใช้กอนในคาบเวลา T1 ขายทีราคา P1เมื่อใช้แร่ในเหมืองที่ 1 หมดแล้วจึงนําเอาแร่P/ในเหมืองที่ 2 ขึ้นมาใช้ในคาบเวลา T2 ขายที่ราคา P2 บาท และเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นสดP*P2a/ec ทราคา P2 บาท และเมอถงระยะเวลาสนสุดแร่ในเหมืองที่ 2 จะถูกใช้หมดพอดีP1c1d d/ab/c2b g27TT1 T2เพ็ญพร เจนกิจการโ ่ ี่ ื ี่ ไ ่ ่ ึ้4.1.2 กรณีแร่ต่างเหมืองกันมีคุณภาพต่างกันโดยราคาเริมแรกที P1 เหมืองที 2 จะไม่สามารถนําแร่ขึนมาขายได้เพราะมีต้นทุนสูงกว่าราคาที่เกิดขึ้นุ ูทําไมราคา P1 จึงเกิดได้ถ้าให้ราคาสิ้นสุดในคาบเวลาสุดท้าย T เกิดที่ P* ซึ่งผู้ผลิตรายที่ 2้ ใ ้ ่ใ ้ ี ่ ่ ่ ั /d/ ่ ่ ี้ ื่ ิตองใชแรใหหมดพอด คาเชาจะเทากบ a/d/ คาเชานเมอคดลดมาคาบเวลา T2 แล้วจะมีค่าเท่ากับ edPซึ่งราคา P2 นี้จะเป็นราคาสุดท้าย ของ้ ิ ํ ใ ้ ไ ้ ่ ่ ่ ัP*Pa/eผูผลตรายแรก ทาใหเขาไดคาเชาเทากบ egและเมื่อคิดลดมาคาบเวลา T1 ก็จะมีค่าP2P1c1d d/ab/c2b g28เท่ากับ abTT1 T2เพ็ญพร เจนกิจการ
  • 8. ี่ ื ่ ึ้ ใ ้ ้ ไ ่ ึ้4.1.2 กรณีแร่ต่างเหมืองกันมีคุณภาพต่างกันการที 2 เหมืองจะนําแร่ขึนมาใช้พร้อมกันจะไม่เกิดขึนเพราะเหตุการณ์นี้ผู้ผลิต 2 รายจะเผชิญกับราคาเดียวกัน แต่ต้นทุนของุ ู ญ ุผู้ผลิตแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยที่ผู้ผลิตรายแรกซึ่งมีต้นทุนตํ่าจะนําแร่ึ้ ใ ้ ่ ้ ั ใ ้ ่ไ ่ ้ ั ี ่ใ ื ี่ขึนมาใช้ก่อน ถ้าราคา P2 เขายังใช้แร่ไม่หมดพร้อมกับมีแร่ในเหมืองที2 เพิ่มขึ้น อุปทานของแร่จะเพิ่มขึ้นมากทําให้ราคาไม่สามารถเพิ่มไดุ้เพียงพอสําหรับผู้ผลิตรายที่ 2้ ่ ้Pดังนั้นผู้ผลิตรายที่ 1 จะผลิตแร่ขึ้นมาใช้จนหมด ก่อนที่แร่ในเหมืองที่ 2 จะP*Pa/e จนหมด กอนทแรในเหมองท 2 จะสามารถขุดขึ้นมาใช้ได้ นั่นคือ ราคา P2ป็ ้ ี่P2P1c1d d/ab/c2b g29จะเป็น chock price ของผู้ผลิตรายที 1TT1 T2เพ็ญพร เจนกิจการ4.2 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสมมุติว่า มีการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ทําให้ค่าเสียโอกาสในP*Pd/ a/อตราดอกเบย ทาใหคาเสยโอกาสในการเก็บแร่ไว้ในดินสูงขึ้น จึงมีการนําP0/ ad aแร่ขึ้นมาใช้ในเวลาเริ่มต้นเพิ่มขึ้น ราคาเริ่มต้นจึงลดลงจาก P0 เป็น P0/TP0/cT/T0dbT เรมตนจงลดลงจาก P0 เปน P0TT0 Tแต่ต่อมาแร่จะถกนํามาใช้ในอัตราที่ตํ่ากว่าเดิม เพราะแร่ในดินที่แตตอมาแรจะถูกนามาใชในอตราทตากวาเดม เพราะแรในดนทเหลืออยู่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น ดังนั้นในช่วงหลังเส้นแนวึ ั ึ้ ่ ํ ใ ้ ใ / ึ่ราคา จึงชันมากขึน และแร่จะถูกนํามาใช้หมดภายในเวลา T/ ซึงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น30เพ็ญพร เจนกิจการ4.3 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต่สมมุติว่า เดิมต้นทุนในการนําแร่มาใช้คงทีเท่ากับ c chock price=P* price path=aa/P*Pa/ d/f เทากบ c chock price P price path aaมีค่า =ab เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น c/ ราคาิ่ ้ ่ ี่ / ่ ีPP0/da dfเริมต้นจะอยู่ที P0/ price path=df แสดงว่ามีการนําแร่ขึ้นมาใช้น้อยลง ช่วงเวลาที่นําแร่T0P0dcTT0abT/c/มาใช้จะสั้นกว่าเดิม เมื่อถึง chock price สังคมจะยังเหลือแร่อยู่TT0 T/ดังนั้นอาจเกิดการปรับตัวโดย เมื่อเวลาผ่านไปจะนําแร่ขึ้นมาใช้ในอัตราที่สงขึ้น ทําให้ราคาแร่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เป็นไปตามอตราทสูงขน ทาใหราคาแรเพมขนในอตราทลดลง เปนไปตามprice path dd/ การหมดไปของแร่จะยาวนานขึ้น31เพ็ญพร เจนกิจการ

Related Documents