Natural Resource EconomicsNatural Resource Economicsดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัยู ุระบบเศรษฐกิจกับทรัพยากรธรรมชาติกฎธรรมชาติ...
ระบบเศรษฐกิจกับทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นจะเห็นว่าในกระบวนการผลิตนอกจากผู้ผลิตฐูจะต้องคํานึงถึง ระดับการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม...
Willingness to PayWillingness to PayP105Totalwillingness toQ5 100ness topayTotal willingness to pay = Total benefit5 10Tot...
Comparing Benefits and Costs Across TimeComparing Benefits and Costs Across TimeHow can we make decision when the benefits...
Benefit – Cost Analysis (Cont)Benefit Cost Analysis (Cont) กรณีที่มีกระแสของเงินเข้ามาทุกปี (X0, X1, X2… Xn) Present Val...
Example of Benefit – Cost AnalysisExample of Benefit Cost Analysisการวัดว่า the Clean Air Act สามารถสร้างผลตอบแทน(net bene...
The cheapest cost to protect the beach = 4 million baht annually(about $114,000)If using only use value, the B/C ratio < 1...
Nonuse ValueNonuse ValueThe value people are willingness to pay forimproving or preserving resources that they willnever ...
Economic Valuation Technique1. Revealed preference technique (Cont.)Rely on actual behavior data1.1. Travel cost technique...
Contingent ValuationContingent ValuationA sample of simple version of contingent valuationsurvey questionnaireคณมีความยิน...
End of Chapter 2
of 11

Nat econ ch2

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nat econ ch2

 • 1. Natural Resource EconomicsNatural Resource Economicsดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัยู ุระบบเศรษฐกิจกับทรัพยากรธรรมชาติกฎธรรมชาติ, กฎเทอร์โมไดนามิกส์ (Two laws of thermodynamics)ฐ1. Materials and energy can neither be created nor destroyed่ใ ปิ ไ ่ ้ ึ้ ใ ่ ื ํ ไ ้สสารอยู่ในระบบปิด ไม่สามารถสร้างขึนใหม่หรือทําลายลงได้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและพลังงาน สสารบนโลก มี่อยู่จํากัดเมื่อนํามาผลิตสินค้าและบริการย่อมต้องเกิดของเสียเป็นสสารอื่น กลับคืนสู่สภาพแวดล้อมู2. Nature’s capacity to convert matter and energy is not without boundขีดความสามารถของธรรมชาติมีจํากัด ในการแปรรปของเสียขดความสามารถของธรรมชาตมจากด ในการแปรรูปของเสยพลังงานที่ไม่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างั ใ ํ ิ่ ึ้พลังงานของสสารในทํางานจะเพิมขึนตลอดเวลาระบบเศรษฐกิจกับทรัพยากรธรรมชาติื ั ื ใ ป ั ปั ั ิ (ระบบเศรษฐกจกบทรพยากรธรรมชาตE 1 คือ ทรัพยากรหรือสสารในรูป พลังงานและปัจจัยการผลิต(energyand materials)E 2 คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะ แหล่งรองรับของเสีย (waste sink)เสย (waste sink)E 3 คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะในฐานะแหล่งั ( )นันทนาการ (amenity)E 4 คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะในฐานะแหล่งคํ้าจุนชีวิตโดยรวม(global life-support services)R 1 คือ กระบวนการผลิตย่อย ๆ ในการผลิตสินค้าหนึ่ง ๆR 1 คอ กระบวนการผลตยอย ๆ ในการผลตสนคาหนง ๆR 2 คือ กระบวนการผลิตย่อย ๆ ในการบริโภคสินค้าหนึ่ง ๆระบบเศรษฐกิจกับทรัพยากรธรรมชาติิ ้ ิR2R1ฐสนคาและบรการปัจจัยการผลิตE1แหล่งสสารE2แหล่งรองรับีE4้E3และพลังงาน ของเสีย แหล่งคํ้าจุนชีวิตแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
 • 2. ระบบเศรษฐกิจกับทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นจะเห็นว่าในกระบวนการผลิตนอกจากผู้ผลิตฐูจะต้องคํานึงถึง ระดับการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคํานึงด้วยว่าเมื่อทําการผลิตแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรตองคานงดวยวาเมอทาการผลตแลวจะสงผลกระทบอยางไรต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นแหล่ง่ ่รองรับของเสียบ้าง ซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตมักคํานึงเพียงว่าจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สดอย่างไรเท่านั้นวาจะใชทรพยากรอยางมประสทธภาพทสุดอยางไรเทานนแต่ไม่ได้คํานึงถึงผลจากการที่ใช้ทรัพยากรแล้วมีผลทําให้่ทรัพยากรอืน ๆ ได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร5หลักการในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต่างๆหลกการในการตดสนใจในการดาเนนกจกรรมตางๆB fit (B) > C t (C)Benefit (B) > Cost (C)B fit (B) < C t (C)Benefit (B) < Cost (C)B/C 1 B/C 1B/C > 1 or B/C < 1ต้นทน และผลตอบแทน (Cost & Benefit)ตนทุน และผลตอบแทน (Cost & Benefit) ประเด็น คือ เราจะวัดผลตอบแทนและต้นทุนอย่างไรไ ้ผลตอนแทน สามารถหาได้จาก Demand CurvePPp1p2Qq1 q20Willingness to PayWillingness to Payทุกๆ ปริมาณสินค้า/บริการที่ถูกซื้อ แสดงถึงมูลค่าของเงินที่คนๆึ่ ี ิ ี ี่ ่หนึง มีความยินดีทีจะจ่าย (Willingness to pay)สมมตินาย ก ต้องการซื้อสินค้า จํานวน 5 ชิ้น ความยินดีที่จะจ่ายสมมุตนาย ก ตองการซอสนคา จานวน 5 ชน ความยนดทจะจายทั้งหมด ในกรณีนี้คือ ผลรวมของ Willingness to pay ของสินค้า่ ี่หน่วยที 1, 2, 3, 4 และ 5
 • 3. Willingness to PayWillingness to PayP105Totalwillingness toQ5 100ness topayTotal willingness to pay = Total benefit5 10Total willingness to pay = Total benefitต้นทน (Cost)ตนทุน (Cost) ต้นทุนสามารถหาได้จาก Supply Curve ต้นทุนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของต้นทุนค่าเสียุ ญ ู ู ุโอกาส (Opportunity Cost)CostTotal Cost = Sum of Marginal Cost35สินค้าจํานวน 5 หน่วย มี Total Cost ?Q50ผลตอบแทน (Benefit)ผลตอบแทน (Benefit)Net BenefitP103Net BenefitQ35 100ผลตอบแทน (Benefit)ผลตอบแทน (Benefit)P1046Q35 1005 10ใ ้ ้ ่Net Benefit ของการใช้สินค้าจํานวน 4 หน่วย ?
 • 4. Comparing Benefits and Costs Across TimeComparing Benefits and Costs Across TimeHow can we make decision when the benefitsand costs may occur at different point of time?Benefit – Cost AnalysisBenefit Cost AnalysisTiming + Benefit and Cost  Present ValueHow can we find present value of some amount ofmoney?money?Benefit – Cost Analysis (Cont)Benefit Cost Analysis (Cont)มูลค่าของเงิน 100 บาท ในวันนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่ในอีก 1 ปี้ ้ ้ ั ( ี้ ) ่ ัข้างหน้า ถ้าอัตราผลตอบแทน (ดอกเบีย) เท่ากับ 10%= 100 * 1 10 = 110 บาท100 1.10 110 บาทมูลค่าของเงิน 110 บาท ใน 1 ปีข้างหน้าคิดเป็นมูลค่าเงินเท่าไหรในปีปั ั ้ ั ี้ ่ ั 10%ปปจจุบน ถาอตราดอกเบยเทากบ 10%= 110/1.10 = 100 บาทBenefit – Cost Analysis (Cont)Benefit Cost Analysis (Cont)Present Value (1 ปี) = X / (1+r)X = มูลค่าของเงิน้r = อัตราดอกเบีย (10% จากตัวอย่าง)Present Value (2 ปี) = X / (1+r)2Present Value (2 ป) = X / (1+r)P V l ( ปี) X / (1 )nPresent Value (n ป) = X / (1+r)nสตรนี้เรียกว่า “One Time” Present Valueู
 • 5. Benefit – Cost Analysis (Cont)Benefit Cost Analysis (Cont) กรณีที่มีกระแสของเงินเข้ามาทุกปี (X0, X1, X2… Xn) Present Value (X0, X1, X2… Xn)==Benefit – Cost Analysis (Cont)Benefit Cost Analysis (Cont)Year Benefit Cost PV B PV C0 0 10,000 0 10,0001 10 000 0 9 090 909 01 10,000 0 9,090.909 02 10,000 0 8,264.463 0, ,Total 20,000 10,000 17,355.370 10,000B/C = PVB/PVC = 1.735NPV = PVB – PVC = 7,355.372Benefit – Cost Analysis (Uncertainty Occurs!)Benefit Cost Analysis (Uncertainty Occurs!)ั ์ ี่ ิ ไ ่ ่ ผลลัพธ์ทีจะเกิดไม่แน่นอน ความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องในการคํานวณ่ ไ ้ ี่ ิ ึ้ โ ี ่ ่ ่ ป็ ี่เช่น ผลได้ทีจะเกิดขึนจากโครงการมีมูลค่า 100 บาท แต่ความน่าจะเป็นทีโครงการจะสําเร็จคือ ร้อยละ 80 และมีโอกาสไม่สําเร็จ ร้อยละ 20 ผลได้ที่น่าจะได้จากโครงการมีมูลค่าเท่าไหร่ ?E(Benefit) = p(X) + (1 p)(UX)E(Benefit) = p(X) + (1-p)(UX),UX = ผลได้จากกรณีไม่ประสบผลสําเร็จE(Benefit) = 0.8(100) + (1-0.8)(0) = 80Cost Effective AnalysisCost Effective Analysis กรณีที่ไม่มีข้อมูลผลได้จากโครงการ แต่รู้ต้นทุนของโครงการ เปรียบเทียบโครงการ และใช้อะไรตัดสินใจในการเลือกโครงการ ? เปรยบเทยบโครงการ และใชอะไรตดสนใจในการเลอกโครงการ ? พิจารณาจากต้นทุนเป็นหลักุ โครงการที่มีต้นทุนตํ่าสุด
 • 6. Example of Benefit – Cost AnalysisExample of Benefit Cost Analysisการวัดว่า the Clean Air Act สามารถสร้างผลตอบแทน(net benefit) ในช่วงเวลา 1970 ถึง 1990 ได้หรือไม่1975 1980 1985 1990 PV(net benefit) ในชวงเวลา 1970 ถง 1990 ไดหรอไม1975 1980 1985 1990 PVBenefit 355 930 1,155 1,248 22,200Cost 14 21 25 26 523Net Benefit 341 909 1,130 1,120 2,170หน่วย: ล้าน ล้าน US Dollarหนวย: ลาน ลาน US DollarExample from ThailandPort –induced erosion prediction and valuation of a localrecreational beach. Saengsupavanich et al. 2008.g pMap Ta Phut port Costal erosion in Nam Rin beachp pThis beach is located in rural area and not popular for outsidet i t H it i t i l d f ti ltourists. However, it is extensively used for recreationalpurposes for residents and people who live in city nearby.Small economic impact from outside tourists Small beach valueCost for protecting it is higher than benefit gained from outsideCost for protecting it is higher than benefit gained from outsidetourists.However, this is wrong because the recreational value from bothoutside and local tourists are ignored. In addition, the beach alsocontains non-use value.C i l i d li i h l f b h hContingent valuation was used to elicit the value of beach thatcannot be captured by economic impact.The individual beach value = 867.5 baht (about $25)The total beach value = 74 million baht (about $2.11 million) annuallyThe annual use value (from beach visitors (about 2,528 annually))$= 2.2 million baht (about $63,000)The annual non use value = 71.8 million baht (about $2.05 million)( $ )
 • 7. The cheapest cost to protect the beach = 4 million baht annually(about $114,000)If using only use value, the B/C ratio < 1 (63,000/114,000)Beach will not be protected.pIf using total value, which includes both use and non use values,the B/C ratio > 1 (2,110,000/114,000)the B/C ratio 1 (2,110,000/114,000)Beach will be protected.Values for Natural ResourcesValues for Natural Resources คําถามต่อมาก็คือ เราสามารถวัด มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติได้่ ไอย่างไร?Types of Values for Natural Resources1. Use Value2 Option Value2. Option Value3. Nonuse Value3. Nonuse ValueUse ValueUse Value The value from directly use of natural resourcesไม้จากป่ านํ้าจากแม่นํ้านาจากแมนาการไปเที่ยวนํ้าตก ทะเล ป่ า เป็นต้นOption ValueOption Value The value people place on a future ability to use thenatural resources Thi l fl h illi i This value reflects the willingness to preserve an optionto use the natural resource in the future even if one is notcurrently using it.
 • 8. Nonuse ValueNonuse ValueThe value people are willingness to pay forimproving or preserving resources that they willnever usenever use.Values for Natural ResourcesValues for Natural ResourcesTotal Willingness to Pay= Use Value + Option Value + Nonuse ValueHow do these uses add up to a demand curve (totalHow do these uses add up to a demand curve (totalwillingness to pay) for the environment?TWP= use value + Option Value + Non-Use ValueTotal use=benefit derived from physicalTotal use=benefit derived from physicaluse or access to an environmental good(direct, indirect, and option value)Are all the values above priced in the market?( , , p )pValuation Methods (Briefly)Valuation Methods (Briefly)1. Revealed Preference MethodsBased on actual observable choice and from which actual resourcevalue can be directly inferred.i.e. ชาวประมงเสียรายได้จากการรั่วของเรือบรรทุกนํ้ามัน เท่าไหร่ป ี่ ั ไ ้ ้ จํานวนปลาทีจับได้น้อยลง ราคาของปลา รายได้ที่สูญเสียจากการรั่วของเรือบรรทุกนํ้ามัน้วิธีนีวัดได้เฉพาะ Use Value ไม่สามารถใช้วั Nonuse Value ได้
 • 9. Economic Valuation Technique1. Revealed preference technique (Cont.)Rely on actual behavior data1.1. Travel cost technique1.1. Travel cost technique- Travel cost and time spend to visit siterepresent price to visit the site.- Can measure use value only.y1.2. Hedonic price technique- The price of a marketed good is related to itscharacteristics, or the services it provides.- Can measure use value only.Valuation MethodsValuation Methods2. Stated Preference MethodsThis technique may be used when the value is notdirectly observable.It can be used to elicit the nonuse valueIt can be used to elicit the nonuse valuei.e. การอนรักษ์ Gray Wolfi.e. การอนุรกษ Gray Wolf2. Stated Preference Method (Cont.)Rely on hypothetical dataRely on hypothetical data2.1. Contingent valuation technique- Directly asking people, in a survey, how muchDirectly asking people, in a survey, how muchthey would be willing to pay for specificenvironmental services.environmental services.- Can measure both use and non use values.2.2. Choice modeling technique2.2. Choice modeling technique- People are asked to compare choice set withtwo or more alternatives, and they are asked totwo or more alternatives, and they are asked tochoose one alternative.- Can measure both use and non use values.Ca easu e bo use a d o use va ues.Economic Methods for Measuring Environmental andResource ValuesMethod Revealed Preference Stated PreferenceDirect Market PriceSimulated MarketsContingent ValuationSimulated MarketsIndirect Travel Cost Attribute-Based ModelsHedonic Price Models Conjoint AnalysisChoice ExperimentsChoice ExperimentsContingent RankingContingent Rating
 • 10. Contingent ValuationContingent ValuationA sample of simple version of contingent valuationsurvey questionnaireคณมีความยินดีที่จะบริจาค บาทเพื่อใช้ในการคุณมความยนดทจะบรจาค…….บาทเพอใชในการอนุรักษ์ช้างป่ าไทยConjoint AnalysisConjoint AnalysisAttrib tes Choice A Choice B Choice CA sample of conjoint analysis survey questionnaireAttributes Choice A Choice B Choice CLive trees remaining No trees 459/acreDead trees remaining Remove all Remove all Not A and BPercent set aside 80% 20%Tax $40 $80Tax $40 $80I would choose(Please check only one)Choosing the Discount RateChoosing the Discount RateSocial opportunity cost of capitalThe cost of capitalThe risk premiumChoosing the Discount Rate (Cont)Choosing the Discount Rate (Cont)The cost of capitalLong term interest rates on government bondsLong term growth rate of GDP (decade)
 • 11. End of Chapter 2

Related Documents