Temë Diplome
“Politikat e punësimit dhe tregu i
punës në Shqipëri.”
 “Ok, u diplomova, po tani..??”
 “Sa mundësi kam unë, me arsimin
përkatës, të hedh hapat drejt të
ardhmes së dëshiruar?”...
Përmbajtja:
 Hyrje
 Pasqyrë e tregut të punës në Shqipëri.
 Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në
Shqipëri....
Vështrim mbi zhvillimin e tregut
të punës në Shqipëri.
 Punësimi, një nga problemet shqetësuese
imediate për Shqipërinë.
...
Karakteristika të përgjithshme të
tregut të punës në Shqipëri.
. Forca e punës =1.175.919 persona, dhe
shkalla e papunësi...
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Turqi
Spanjë
Slloveni
Sllovaki
Shqipëri
Serbi
Rumani
Rep. Ceke
Portugali
P...
Tabela 2: Shkalla e papunësisë sipas nivelit arsimor
(%).
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Gjithsej-Total Arsim fillor Arsim 8/...
Tabela 3: Shkalla e papunësië sipas grup-moshave (%).
0
5
10
15
20
25
30
35
Gjithsej-Total 14-24 25-54 55-64
2012
2013
Programet dhe politikat e
nxitjes së punësimit në
Shqipëri.
 Objektivi kryesor i politikave të
punësimit është mbështetja...
 Shërbimet e punësimit.
 Programet e nxitjes së punësimit.
 Politikat aktive dhe pasive të
punësimit.
 Strategjia Sekt...
Strategjia për punësim dhe
aftësim 2013-2020.
 Objektivi kryesor: identifikimi dhe skicimi
i politikave të duhura nxitëse...
Arsimi dhe kualifikimi: prirjet
dhe politikat.
 Ekziston një marrëdhënie e fortë dhe
pozitive midis nivelit arsimor, aftë...
Të rinjtë, më të kërcënuarit nga
papunësia.
 “Jemi ne shkaku i kësaj papunësie
apo janë mundësitë e pakta që
ofrohen?!”
...
Konkluzione:
 Punësimi është një nga problemet më
shqetësuese për Shqipërinë, dhe pa frikë
mund të themi se Shqipëria ren...
 Vendi aktualisht karakterizohet nga një
ekonomi me normë pozitive rritjeje por në
rënie.
 Shqipëria renditet në rradhët...
Faleminderit për vëmendjen !!
Udhëheqëse:
Prof. Assoc. Besa
Shahini
Punoi:
Ermina Teqja
Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)
of 17

Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)

Hyrje Pasqyrë e tregut të punës në Shqipëri. Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në Shqipëri. Arsimi dhe formimi profesional bazë për rritjen e punësimit rinor.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)

 • 1. Temë Diplome “Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri.”
 • 2.  “Ok, u diplomova, po tani..??”  “Sa mundësi kam unë, me arsimin përkatës, të hedh hapat drejt të ardhmes së dëshiruar?”  “Jemi ne shkaku i kësaj papunësie apo janë mundësitë e pakta që ofrohen?!”
 • 3. Përmbajtja:  Hyrje  Pasqyrë e tregut të punës në Shqipëri.  Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në Shqipëri.  Arsimi dhe formimi profesional bazë për rritjen e punësimit rinor.  Konkluzione.  Referenca.  Shtojca.
 • 4. Vështrim mbi zhvillimin e tregut të punës në Shqipëri.  Punësimi, një nga problemet shqetësuese imediate për Shqipërinë.  Shqipëria disponon një kapital njerëzor sa të vyer, aq dhe të vështirë për tu integruar në tregun e punës.  Kthim i lartë i emigrantëve përtej kufijve.  Gjatë periudhës 2001-2011, Produkti i Brendshëm Bruto për frymë u rrit dyfish. Në 2012, rritja e prodhimit ishte ende pozitive, megjithëse nën potencialin e saj, kurse gjatë vitit 2013 rritja pësoi rënie të mëtejshme.
 • 5. Karakteristika të përgjithshme të tregut të punës në Shqipëri. . Forca e punës =1.175.919 persona, dhe shkalla e papunësisë = 15,6%.  Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64 vjeç ishte 59,9% (70,2% për meshkujt dhe 50,4% për femrat).  Pothuajse 3 në 7 të punësuar me pagë punonin në një nga 5 sektorët kryesorë të ekonomisë si ndërtimi, administrata publike, industria përpunuese, arsimi dhe tregtia me shumicë dhe pakicë.
 • 6. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Turqi Spanjë Slloveni Sllovaki Shqipëri Serbi Rumani Rep. Ceke Portugali Poloni Maqedoni Mali i Zi Luksemburg Kroaci Kosovë Irlandë Hungari Hollandë Greqi Gjermani Francë Estoni Bullgari Britani e Madhe Belgjike Paga minimale Euro/Muaj Tabela 1: Pagat minimale në vend, Ballkan dhe vendet Europiane.
 • 7. Tabela 2: Shkalla e papunësisë sipas nivelit arsimor (%). 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Gjithsej-Total Arsim fillor Arsim 8/9 vjeçar Arsim i mesëm Arsim i lartë 2012 2013
 • 8. Tabela 3: Shkalla e papunësië sipas grup-moshave (%). 0 5 10 15 20 25 30 35 Gjithsej-Total 14-24 25-54 55-64 2012 2013
 • 9. Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në Shqipëri.  Objektivi kryesor i politikave të punësimit është mbështetja e punëkërkuesve në gjetjen e një pune të përshtatshme.  Megjithatë kanë akoma një impakt të kufizuar në uljen e nivelit të papunësisë.
 • 10.  Shërbimet e punësimit.  Programet e nxitjes së punësimit.  Politikat aktive dhe pasive të punësimit.  Strategjia Sektoriale e Punësimit 2007 – 2013.
 • 11. Strategjia për punësim dhe aftësim 2013-2020.  Objektivi kryesor: identifikimi dhe skicimi i politikave të duhura nxitëse të punësimit dhe formimit profesional të forcës së punës me qëllim hapjen e vendeve të punës.  Përfshin politikat aktive për gjithëpërfshirjen në tregun e punës si pasojë e segmentimit të tij.
 • 12. Arsimi dhe kualifikimi: prirjet dhe politikat.  Ekziston një marrëdhënie e fortë dhe pozitive midis nivelit arsimor, aftësive të individëve dhe rezultateve të tregut të punës.  Problemet me të cilat përballet arsimi sot.
 • 13. Të rinjtë, më të kërcënuarit nga papunësia.  “Jemi ne shkaku i kësaj papunësie apo janë mundësitë e pakta që ofrohen?!”  67.5% nga 200 studentë të pyetur mendojnë se Shqipëria ofron mundësi të mira punësimi por jo mjaftueshëm.
 • 14. Konkluzione:  Punësimi është një nga problemet më shqetësuese për Shqipërinë, dhe pa frikë mund të themi se Shqipëria renditet tek vendet me të prapambetura të Europës.  Shqipëria është një nga vendet e rajonit me moshën më të re të popullsisë. Ajo disponon një kapital njerëzor sa të vyer, aq dhe të vështirë për tu integruar në tregun e punës.  Mjedisi i biznesit mbizotërohet kryesisht nga SME-të, ndërkohë sektori i shërbimeve është ai që përbën kontributin kryesor në GDP.
 • 15.  Vendi aktualisht karakterizohet nga një ekonomi me normë pozitive rritjeje por në rënie.  Shqipëria renditet në rradhët e vendeve me paga më të ulëta në Evropë, dhe sipas Denid Vaugham Ëhitchead rritja e pagës minimale në Shqipëri duhet të jetë prioritet.  Politikat e punësimit janë një mjet i rëndësishëm për përmirësimin e situatës së tregut të punës, por gjithsesi kanë akoma një impakt të kufizuar në uljen e nivelit të papunësisë.  Pjesëmarrja e femrave në AP aktualisht vijon të jetë e ulët, duke i privuar në këtë mënyrë
 • 16. Faleminderit për vëmendjen !! Udhëheqëse: Prof. Assoc. Besa Shahini Punoi: Ermina Teqja

Related Documents