Powódź – przejściowe zjawisko hydrologicznepolegające na wezbraniu wód rzecznych lubmorskich w ciekach wodnych , zbiornika...
-POWÓDŹ ROZTOPOWA (ZATOROWA LUB ZIMOWA)Występuje na terenie Polski na przełomie stycznia i lutego orazw marcu. Jej przyczy...
-POWÓDŹ OPADOWA ( DESZCZOWA)Występuje najczęściej w okresie letnim. Może pojawiać się wróżnych rejonach Polski , ale najba...
-POWODŹ SZTORMOWA ( COFKA POWODZIOWA)Występuje najczęściej na Żuławach Wiślanych oraz przyujściu rzek wpadających bezpośre...
-POWODŹ POWSTALA W WYNIKU AWARIIURZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCHMa charakter lokalny. Rozpoczyna się w miejscach,gdzie znajduje ...
Po przejś ciu powodzi ludzie tracą dorobek całegoż ycia. W jednej chwili ich przytulny domek isprzę ty , które się w nim z...
Ochrona bierna:(organy państwowe isamorządowe). Dotyczybudowy obiektówhydrotechnicznych,zbiornikówretencyjnych, wałówprzec...
Oc hrona c z ynna:ob e jmujeog ranic z anies kutków powodz iprz e z s te rowanieurz ąd z e niamihyd rote c hnic z nymi.
Indywidualne przygotowania ograniczają cezagroż enie:•znajomość sygnałów alarmowych oraz miejscewakuacji i gotowość,•konta...
Czynności na wypadek ewakuacjipowodziowej :1.Zabezpieczyć dom oraz mienie.2.Zabrać zapasy oraz zwierzęta domowe.3.Wszystko...
C z ynno ś c i po powodz i:1.Podporządkować się komunikatom iinformacjom lokalnych władz kierujących akcjąprzeciwpowodziow...
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
Prezentacja powódź 1
of 25

Prezentacja powódź 1

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja powódź 1

 • 1. Powódź – przejściowe zjawisko hydrologicznepolegające na wezbraniu wód rzecznych lubmorskich w ciekach wodnych , zbiornikach lub namorzu powodujące po przekroczeniu przez wodęstanu brzegowego zatopienie znacznychobszarów lądu - dolin rzecznych, terenównadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzającedo wymiernych strat społecznych i materialnych.Jest jedną z najbardziej groźnych iniszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych.Walka z nią jest stale aktualnym problememogólnoświatowym. Poważny wpływ nawystępowanie powodzi ma istniejący układ rzekoraz występująca w poszczególnych okresachroku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.
 • 2. -POWÓDŹ ROZTOPOWA (ZATOROWA LUB ZIMOWA)Występuje na terenie Polski na przełomie stycznia i lutego orazw marcu. Jej przyczyną jest szybki i gwałtowny wzrosttemperatury. Wpływ na przebieg powodzi ma kierunek rzek ,ponieważ gdy na południu rozpoczyna się spływ lodów to napółnocy rzeki są jeszcze skute lodem. Powstają groźnekilkumetrowe zatory lodowe , dochodzi do spiętrzenia wód i wkonsekwencji do wylewu rzek poza wały ochronne.
 • 3. -POWÓDŹ OPADOWA ( DESZCZOWA)Występuje najczęściej w okresie letnim. Może pojawiać się wróżnych rejonach Polski , ale najbardziej zagrożone tereny toobszar Beskidów i Tatr oraz Kotlina Kłodzka .Są spowodowanemniej lub bardziej intensywnymi opadami deszczu.Najgroźniejsze, głównie ze względu na szybkość powstawania iprzemieszczania się, są wezbrania na rzekach górskich ipodgórskich.
 • 4. -POWODŹ SZTORMOWA ( COFKA POWODZIOWA)Występuje najczęściej na Żuławach Wiślanych oraz przyujściu rzek wpadających bezpośrednio do morza. Jejprzyczyną są silne wiatry wiejące w stronę lądu. Wówczasbardzo wysoka fala blokuje ujście wód rzecznych. Dochodzido spiętrzenia wody i jej wylewu. Najbardziej zagrożone sąmiejscowości położone w dolnych biegach rzek , a wszczególności przy ujściach do morza ,nadbrzeża i urządzeniaportowe.
 • 5. -POWODŹ POWSTALA W WYNIKU AWARIIURZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCHMa charakter lokalny. Rozpoczyna się w miejscach,gdzie znajduje się tama, zbiornik retencyjny, zaporawodna lub hydroelektrownia. Jest ona wynikiem błęduczłowieka. Najczęściej jest rezultatem awariitechnicznej lub katastrofy budowlanej.
 • 6. Po przejś ciu powodzi ludzie tracą dorobek całegoż ycia. W jednej chwili ich przytulny domek isprzę ty , które się w nim znajdują znikają podogromną iloś cią wody. Choć woda kiedyś opadato wszystko to , co było w domu nie nadaje się jużdo uż ytku. Oprócz strat materialnych w miejscachzalanych przez ż ywioł ludzie borykają się zproblemem wody pitnej. Takż e zalanemiejscowoś ci nie mają przesyłowych liniielektrycznych i telefonicznych. Nie moż na takż ezapomnieć o tym , ż e w czasie akcji ratunkowejludzie , którzy nie umieją pływać toną . Oprócztego czasami jest utrudniony dostę p doposzkodowanych i czasami służ by ratunkowe niedocierają na czas.
 • 7. Ochrona bierna:(organy państwowe isamorządowe). Dotyczybudowy obiektówhydrotechnicznych,zbiornikówretencyjnych, wałówprzeciwpowodziowych,regulacji rzek.
 • 8. Oc hrona c z ynna:ob e jmujeog ranic z anies kutków powodz iprz e z s te rowanieurz ąd z e niamihyd rote c hnic z nymi.
 • 9. Indywidualne przygotowania ograniczają cezagroż enie:•znajomość sygnałów alarmowych oraz miejscewakuacji i gotowość,•kontakt z władzami lokalnymi,•przygotowanie środków niezbędnych do przeżycia(zapas wody pitnej i sanitarno-higienicznej i zapasżywności i środków higieny, urządzenie dozagotowania wody i przyrządzania posiłków, odzież ibielizna osobista, zapasowe źródło światła, środkiopatrunkowe i lekarstwa, radio na baterie i telefon,dokumenty osobiste i rodzinne,•współudział w działaniach ochronnych,•ubezpieczenie rodziny oraz mienia.
 • 10. Czynności na wypadek ewakuacjipowodziowej :1.Zabezpieczyć dom oraz mienie.2.Zabrać zapasy oraz zwierzęta domowe.3.Wszystko załadować na własny środeklokomocji.4.Wyłączyć wszystkie urządzenia wbudynku.5.Ustalić sposób łączności lub miejscespotkania na wypadek rozłączenia odrodziny.6.Nie wzniecać paniki, pomagać.7.Spokojnie udać się w miejsce zbiórkilub środka transportu.
 • 11. C z ynno ś c i po powodz i:1.Podporządkować się komunikatom iinformacjom lokalnych władz kierujących akcjąprzeciwpowodziową.2.Unikać powrotu do domu przed opadnięciemwód.3.Poddać się zabiegom medyczno-sanitarnym.4.Skontrolować stan techniczny obiektu doktórego chcemy wrócić.5.Wyrzucić do specjalnych pojemników żywność iprzedmioty które miały kontakt z wodąpowodziową.6.Poddać kontroli lub naprawie instalacjeelektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne.

Related Documents