WARSZAWSKI UNIWERSY TET MEDYCZNY
OPTYMALIZACJA WARUNKÓW
PRZYGOTOWANIA GRZANEGO
WINA O MAKSYMALNEJ
POJEMNOŚCI
ANTYOKSY...
CELE PRACY
 Optymalizacja warunków przygotowania grzanego
wina z dodatkiem przypraw w celu otrzymania
napoju o maksyma...
MATERIAŁ DO BADAŃ
 Czerwone wino
p ó łwytrawne - Quay
Landing Shiraz oraz
Blossom Hill Californian
Red Wine
 Czerw...
1. Oznaczenie c a ł kowi tej z awa r to ś c i zwi ąz ków czynnych:
 Pol ifenole – metoda Fol ina-Ciocalteu
 Flawonoidy...
 Określenie różnicujących próbki zmiennych
eksperymentalnych - analiza PCA
 Dobór składu mieszanki przypraw za pomocą ...
WYNIKI ANALIZY DANYCH
 Przepis na mi e s z an k ę : na 10g – 3,5g g o ź d z i k ów, 3,5g cynamonu
i 3g imbi ru.
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW
AKTYWNYCH – WINA GRZANE
Oznaczenie zawar tości
polifenoli
Oznaczenie zawar tości
flawonoidów
2000...
PORÓWNANIE GRZANYCH WIN Z WINAMI
BAZOWYMI – ZAWARTOŚĆ POLIFENOLI
2500
2000
1000
500
0
1500
wino półwytrawne 1
win...
PORÓWNANIE GRZANYCH WIN Z WINAMI
BAZOWYMI - CA Ł KOWI TA P O J EMNO Ś Ć
ANTYOKSYDACYJNA (TEST FRAP)
70°C
20
18
16
1...
PORÓWNANIE GRZANYCH WIN Z WINAMI BAZOWYMI
– C A Ł KOWI TA P O J EMN O Ś Ć A N T YO K SY DAC Y J N A
TEST DPPH-EPR 70°C
...
PODSUMOWANIE
Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono
optymalny sposób przygotowania grzanego wina:
Wino wytrawne
...
PODSUMOWANIE
 Wykazano istnienie istotnych statystycznie korelacji pomięd zy
wszystkimi oznaczanymi parametrami win wyj...
Optymalizacja warunków przygotowania grzanego wina o maksymalnej pojemności antyoksydacyjnej
of 13

Optymalizacja warunków przygotowania grzanego wina o maksymalnej pojemności antyoksydacyjnej

Cele pracy Optymalizacja warunków przygotowania grzanego wina z dodatkiem przypraw w celu otrzymania napoju o maksymalnej pojemności antyoksydacyjnej Określenie związku właściwości antyoksydacyjnych z zawartością związków czynnych w próbkach sporządzonych z różnych rodzajów czerwonego wina
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Food      


Transcripts - Optymalizacja warunków przygotowania grzanego wina o maksymalnej pojemności antyoksydacyjnej

 • 1. WARSZAWSKI UNIWERSY TET MEDYCZNY OPTYMALIZACJA WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA GRZANEGO WINA O MAKSYMALNEJ POJEMNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ KLAUDIA KOLK Zakład Chemii Fizycznej WUM Promotor: Prof. dr hab. Iwona Wawer Opiekun naukowy: dr Katarzyna Zawada
 • 2. CELE PRACY  Optymalizacja warunków przygotowania grzanego wina z dodatkiem przypraw w celu otrzymania napoju o maksymalnej pojemności antyoksydacyjnej  Określenie związku właściwości antyoksydacyjnych z zawar tością związków czynnych w próbkach sporządzonych z różnych rodzajów czerwonego wina
 • 3. MATERIAŁ DO BADAŃ  Czerwone wino p ó łwytrawne - Quay Landing Shiraz oraz Blossom Hill Californian Red Wine  Czerwone wino wytrawne - Ultima Edition 2012  Czerwone wino p ó łsłodkie - Mogen David  Goździki  Cynamon  Kardamon  Imbir
 • 4. 1. Oznaczenie c a ł kowi tej z awa r to ś c i zwi ąz ków czynnych:  Pol ifenole – metoda Fol ina-Ciocalteu  Flawonoidy – metoda z wykorzystaniem chlorku glinu i azotanu ( I I I ) sodu  Antocyjany monomeryczne – metoda ró ż ni c owego pH 2. Oznaczenie c a ł kowitej p o j emno ś ci antyoksydacyjnej :  Test FRAP  Test DPPH-EPR METODY
 • 5.  Określenie różnicujących próbki zmiennych eksperymentalnych - analiza PCA  Dobór składu mieszanki przypraw za pomocą programu MatLab, z wykorzystaniem algorytmu knapsack ANALIZA DANYCH
 • 6. WYNIKI ANALIZY DANYCH  Przepis na mi e s z an k ę : na 10g – 3,5g g o ź d z i k ów, 3,5g cynamonu i 3g imbi ru.
 • 7. ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AKTYWNYCH – WINA GRZANE Oznaczenie zawar tości polifenoli Oznaczenie zawar tości flawonoidów 2000 1500 1000 500 0 2500 Polifenole mg/l 70°C 85°C 1400 1000 800 600 400 200 0 1200 Flawonoidy mg/l 70°C 85°C
 • 8. PORÓWNANIE GRZANYCH WIN Z WINAMI BAZOWYMI – ZAWARTOŚĆ POLIFENOLI 2500 2000 1000 500 0 1500 wino półwytrawne 1 wino półwytrawne 2 wino wytrawne wino półsłodkie Polifenole mg/l Wino bazowe 70°C Wino grzane 70°C
 • 9. PORÓWNANIE GRZANYCH WIN Z WINAMI BAZOWYMI - CA Ł KOWI TA P O J EMNO Ś Ć ANTYOKSYDACYJNA (TEST FRAP) 70°C 20 18 16 14 12 8 6 4 2 0 10 wino półwytrawne 1 wino półwytrawne 2 wino wytrawne wino półsłodkie FRAP mol/100ml Wino bazowe Wino grzane
 • 10. PORÓWNANIE GRZANYCH WIN Z WINAMI BAZOWYMI – C A Ł KOWI TA P O J EMN O Ś Ć A N T YO K SY DAC Y J N A TEST DPPH-EPR 70°C Pomiar po 5 minutach Pomiar po 30 minutach 1200 800 600 400 200 0 1000 DPPH mg/100ml Wino bazowe Wino grzane 1400 1000 800 600 400 200 0 1200 DPPH mg/100ml Wino bazowe Wino grzane
 • 11. PODSUMOWANIE Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono optymalny sposób przygotowania grzanego wina: Wino wytrawne Mieszanka goździków, cynamonu, imbiru w stosunku odpowiednio: 3,5 : 3,5 : 3,0 Temperatura 70°C
 • 12. PODSUMOWANIE  Wykazano istnienie istotnych statystycznie korelacji pomięd zy wszystkimi oznaczanymi parametrami win wyjśc iowych, ekstraktów przypraw i grzanego wina.  Czerwone wino wytrawne zawiera najwięcej związków polifenolowych.

Related Documents