Kasia Cianciara-Puhari!
30 31
Dwudziesty pierwszy wiek to bez
w!tpienia czas kobiet. Odnosz!
one ogromne sukcesy w polityc...
KasiaCianciara-Puhari!
„
„
32 33
kandydatka do tytu!u biznesPOLKA 2010
Autor: Kamil Ca!us
Pierwsze lata
– Udane ma#'e&stwo...
„
„
34
jak równie' organizacji polonijnych.
Kasia twierdzi, 'e to, co uda#o jej si% osi!gn!$,
zawdzi%cza cechom, które wpo...
of 3

Polki article Kasha Puharich

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polki article Kasha Puharich

  • 1. Kasia Cianciara-Puhari! 30 31 Dwudziesty pierwszy wiek to bez w!tpienia czas kobiet. Odnosz! one ogromne sukcesy w polityce, sztuce i biznesie, pozostaj!c jednocze"nie wspania#ymi matkami. Doskona#ym tego przyk#adem jest Kasia Cianciara- Puhari$, zarz!dzaj!ca najwi%ksz! w USA polsko-ameryka&sk! agencj! marketingowo-reklamow!. Jest ona uwa'ana za jedn! z najlepszych profesjonalistek w swojej bran'y. Nale'!ca do niej i dzia#aj!ca z powodzeniem od wielu lat firma Integra Communications ma na swoim koncie wiele nagród i wyró'nie& za szeroko poj%t! dzia#alno"$ w dziedzinie komunikacji spo#ecznej w"ród Amerykanów, jak i Polonii ameryka&skiej. biznes POLKA Kasia i Mario
  • 2. KasiaCianciara-Puhari! „ „ 32 33 kandydatka do tytu!u biznesPOLKA 2010 Autor: Kamil Ca!us Pierwsze lata – Udane ma#'e&stwo oparte jest na dobrej komunikacji – mówi Kasia. Trzeba zaufa$ jej zdaniu. Od 15-tu lat jest, bowiem szcz%"liw! 'on!, od siedmiu tak'e matk!. Od dawna za" odnosz!c! sukcesy bizneswoman, która o ko- munikacji mi%dzykulturowej wie bardzo wiele nie tylko dzi%ki pracy. Kasia ma to na co dzie& we w#asnym domu! Pochodz!cyzWarszawyrodziceKasi,Krysty- na i Zbigniew Cianciara, osiedlili si% w Chicago pod koniec lat 60-tych. Oboje s! architektami. Po latach pracy w znanych i renomowanych fir- mach architektonicznych, wybudowali w#asny dom na przedmie"ciach Chicago w Highland Park, a w 1985 roku za#o'yli biuro projektowe. Kasia od dziecka wykazywa#a zdolno"ci arty- styczne. Mo'e to w#a"nie twórcza praca rodzi- ców wywo#a#a w niej zainteresowanie sztuk! i ch%$ rozwijania talentu. Ju' w szkole "redniej otrzyma#a stypendium w ramach Early Colle- ge Program; studiowa#a fotografi%, rysunek, rze(b% i malarstwo w Art Institute of Chicago. Nic dziwnego, 'e po uko&czeniu liceum chcia#a studiowa$ sztuk%. Jednak rodzice Kasi pragn%- li, aby rozwija#a tak'e inne talenty. Po namy"le Kasia zdecydowa#a si% na „reklam% i komuni- kacj%” – kierunek, który pozwala# jej na #!czenie zami#owania do sztuki z pog#%bianiem zdolno- "ci literackich. Po kilku latach uzyska#a dyplom uko&czenia elitarnego wydzia#u dziennikarstwa i komunikacji spo#ecznej na University of Wi- sconsin-Madison. Po studiach pracowa#a przez kilka lat jako specjalistka public relations, otwo- rzy#a wtedy swoj! pierwsz! firm% i mi%dzy in- nymi promowa#a chicagowskich artystów. Zro- dzi#o to w niej na nowo ch%$ zaj%cia si% sztuk!, co zaowocowa#o podj%ciem studiów na Akade- mii Sztuk Pi%knych w Warszawie. Tam jednak odnalaz#a nie tylko wykszta#cenie… Mario Podczas studiów na ASP znajomy zapozna# j! z przystojnym Chorwatem - Mario Puhari- $em,synemjugos#owia&skiegoprzedsi%biorcyi by#ego ambasadora Jugos#awii w Polsce. – Nie szuka#am wtedy zwi!zku – wspomina Kasia – ale sta#o si% inaczej. Rok pó(niej odby# si% nasz "lub w Wilanowie. W dniu ich "lubu Mario po- wiedzia# przysz#ej te"ciowej, 'e kiedy pierwszy raz zobaczy# jej córk%, ju' wtedy wiedzia#, 'e si% z ni! o'eni. – W naszej rodzinie kr!'y anegdota o tym, 'e znamy si% z Mario od dziecka. Mam zdj%cie zrobione przed laty na chorwackiej pla'y – tej samej, na której Mario z rodzicami zwyk# sp%dza$ letnie wakacje – opowiada Kasia. Lubi my"le$, 'e ich znajomo"$ to przeznaczenie. Po kilku latach ma#'e&stwa rodzi im si% córka – Emma, po kolejnych trzech Kate. biznesPOLKA S#uchaj!c ich historii, zastanawiam si%, jak Ma- rio i Kasia godz! wielokulturowe 'ycie rodzinne z prowadzeniem tak bardzo czasoch#onnego biznesu. – W zwi!zku ze wspóln! firm! sp%- dzamy ze sob! w#a"ciwie ca#y czas. I to do- piero jest osi!gni%cie! – "mieje si% Kasia i nieco powa'niej dodaje – pewnie jest nam #atwiej ni' innym mi%dzynarodowym ma#'e&stwom, bo Mario p#ynnie mówi po polsku. Mieszka# i stu- diowa# w Polsce przez wiele lat, rozumie, wi%c nie tylko j%zyk, ale te' nasz! kultur%. Jak powie- dzia# kiedy" jeden z polskich konsulów, Mario to najbardziej polski Chorwat w Chicago. A dzieci? Jak wychowuje si% potomstwo ma- j!ce do wyboru trzy kultury, j%zyki i tradycje? Moja rozmówczyni przywo#uje przyk#ad swoich rodziców, dla których wa'ne by#o zachowanie polsko"ci. Kasia niemal co roku odwiedza#a latem Polsk%. Pa&stwo Cianciara zje(dzili z cór- kami ca#y kraj, od Trójmiasta do Zakopanego. Ale do"wiadczanie polsko"ci nie sko&czy#o si% dla niej na tych letnich wycieczkach. W Chicago ucz%szcza#a do sobotniej polskiej szko#y, nale- 'a#adopolskiegoharcerstwaifolklorystycznego zespo#u tanecznego. – Nasze córki te' chodz! do polskiej szko#y, ta&cz! w zespole ludowym Ma#e WICI, a latem zabieramy je do Chorwacji w odwiedziny do rodziców Mario – mówi Kasia. Kate i Emma ucz! si% polskiego i chorwackiego, ale s! jeszcze ma#e i cz%sto mieszaj! te j%zyki z angielskim, czego rezultatem jest zabawny polsko-chorwacko-angielski dialog. Wspólny biznes Po "lubie Kasia i Mario zastanawiali si% gdzie zamieszka$. Czy w Moskwie, gdzie Mario roz- pocz!# prowadzenie swojej firmy, czy w Chica- go. – St%skni#am si% za domem, wybór by#, wi%c prosty – przyznaje Kasia. Ale nie chodzi#o jedynie o sentyment. Mario widzia# ogromne mo'liwo"ci biznesowe le'!ce w mie"cie chlu- bi!cym si% mianem drugiego po Warszawie najwi%kszego siedliska Polaków na "wiecie. Po przyje(dzie do Chicago pa&stwo Puhari$ rozbu- dowali za#o'on! uprzednio przez Kasi% agencj% public relations, nieco zmieniaj!c jej profil. Zadaniem Integra Communications jest u#a- twianie ameryka&skim przedsi%biorcom do- tarcia do Polonii. Lista klientów Integry jest imponuj!ca. Znajduj! si% na niej najwi%ksze sieci sklepów w Ameryce oraz mi%dzynarodo- we korporacje, banki i szpitale. Budowane przez lata do"wiadczenie specjalistów pracuj!cych w IntegraCommunicationsgwarantujesukcesfir- mom, które decyduj! si% na ich obs#ug% mar- ketingowo-reklamow!, obejmuj!c! organizo- wanie kampanii w radiu, telewizji, prasie, us#ugi z zakresu szeroko poj%tego public relations i organizacj% ró'nych imprez dla wielotysi%cznej mi%dzynarodowej publiczno"ci w najbardziej presti'owych miejscach Chicago. Dzi%ki silnym sponsorom oraz umiej%tnemu budowaniu wi%- zi biznesowych, Kasia i Mario pozyskali do tej pory ponad $100,000 przeznaczo- nych na stypendia dla polsko-ameryka&- skich studentów. Poza tym, wspó#pracu- j!c z najwi%kszymi sieciami szpitali oraz ze stanowym Departamentem Zdrowia, organizuj! oni bezp#atne seminaria do- tycz!ce zdrowia i opieki zdrowotnej w Stanach. Jak równie' wspieraj! organi- Z siostr" oraz rodzicami Kasia z Emm" i Kate Córki Kasi W Chicago ucz!szcza"a do sobotniej polskiej szko- "y, nale#a"a do polskiego harcerstwa i folklory- stycznego zespo"u tanecz- nego. $ Nasze c%rki te# chodz& do polskiej szko"y, ta'cz& w zespole... „
  • 3. „ „ 34 jak równie' organizacji polonijnych. Kasia twierdzi, 'e to, co uda#o jej si% osi!gn!$, zawdzi%cza cechom, które wpoili jej rodzice. – To dzi%ki ich sukcesowi by#am zawsze pewna siebie i nie ba#am si% ryzyka za#o'enia w#asnej firmy. Za" dzi%ki ich wysi#kom w celu piel%gna- cji mojego polskiego dziedzictwa, firma moja specjalizuje si% w#a"nie w rynku polonii ame- ryka&skiej. Na organizowane przez Integra Communica- tions festiwale i koncerty przychodzi "rednio 10 tysi%cy ludzi. Podczas nich na chicagowskiej scenie poja- wiaj! si% tacy polscy arty"ci, jak Justyna Steczkowska, Golec uOrkiestra, De Mono, Ryszard Rynkowski czy Piotr Szczepanik. To tylko niektórzy, nie sposób, bowiem wymieni$ z nazwiska setek polskich artystów, którzy dzi%ki Pa&stwu Puhari$ wyst!pili w Chicago, m.in. na wykreowa- nym dziesi%$ lat temu przez ich agencj% corocznym festiwalu z okazji "wi%ta Konstytucji 3 Maja. Impreza pozwala Polonii konty- nuowa$„"wi%towaniepolsko"ci” rozpocz%te tradycyjn! parad! trzeciomajow!. W"ród miejsc, w których odbywa# si% do tej pory festiwal, znalaz# si% popularny chicagowski kompleks rozryw- kowy Navy Pier (st!d chwytli- wa nazwa kilku edycji imprezy: „Poland on the Pier”) oraz jeden z najbardziej znanych chicagow- skich obiektów Millennium Park („Poland in the Park”). Ostatnia impreza majowa („3MAJówka”) trwa#a trzy dni i zosta#a po raz pierwszy zorganizowana w Co- pernicus Center. Kasia przyznaje,'e imprezy te zawsze maj! rodzinn! atmosfe- r%. – Staramy si%, by zapraszane przez nas gwiazdy mia#y sym- patyków w"ród ró'nych pokole& Polonii, od przedwojennych emi- grantów do m#odych Polaków, ju' tutaj wychowanych - dodaje. – Takie wydarzenia interesuj! nie tylko Poloni%, ale tak'e Amery- kanów, którzy dzi%ki temu do- wiaduj! si% o Polsce, jej historii i naszej bogatej kulturze. Wy- darzenia takie, jak zesz#oroczne „Freedom ’89 – Born in Poland” przyci!gaj! rzesze ludzi. Ta kon- kretna impreza, której produkcj% zleci# Konsulat RP w Chicago, po"wi%cona by#a 20-leciu upadku komunizmu, a u"wietni# j! swoj! obecno"ci! by#y prezydent RP i legenda zacje pomagaj!ce finansowo potrzebuj!cym rodzinom. Kasia aktywnie udziela si% na rzecz polskiej spo#eczno"ci, pracuj!c jako wolontariusz oraz zasiadaj!cwzarz!dachwielupolskichorganiza- cji niedochodowych. Jak sama przyznaje, dzia- #alno"$ ich firmy jest dwuwymiarowa. Z jednej strony opracowuje ona odpowiedni! strategi% marketingow!, dopasowan! do odbiorcy pod wzgl%dem kulturowym, z drugiej za" promuje polskie dziedzictwo i kultur% w"ród Ameryka- nów. Ta dwoisto"$ znajduje odzwierciedlenie w wyró'nieniach i nagrodach otrzymywanych od profesjonalnych stowarzysze& ameryka&skich, Solidarno"ci – Lech Wa#%sa. Ogromnym suk- cesem by# tak'e uroczysty koncert „Poland for Chicago”, który odby# si% w 2007 roku w pre- sti'owym amfiteatrze Pritzker Pavilion w Mil- lennium Park, a zosta# zorganizowany z okazji wizyty w Chicago prezydenta Lecha Kaczy&- skiego. Integra Communications przygotowywa#a kolejny koncert dla prezydenta Kaczy&skiego, który mia# si% odby$ podczas planowanej na pocz!tek maja br. wizyty z okazji obchodów 50-lecia mianowania Warszawy siostrzanym miastem Chicago. – Gdy dowiedzieli"my si% o wypadku, by#a trzecia w nocy – wspomina Ka- sia. – Nadal trudno mi o tym mówi$ bez emocji, osobi"cie znali"my i wspó#pracowali"my z tak wieloma lud(mi z tego tragicznego lotu... Pa- mi%ta te' morze polskich flag przyozdobionych czarnym kirem, które w dniach po wypadku zala#y ulice Chicago. Wielka impreza w Millen- nium Park, organizowana od miesi%cy wspólnie z Kancelari! Prezydenta RP, zosta#a zamienio- na na koncert po"wi%cony ofiarom katastrofy smole&skiej. Wspólna praca Kasi i Mario przynosi"wietne wyniki, bo znaj! swoje miejsca w firmie. On jest do"wiadczonym organizatorem i od pocz!t- ku ma wizj% projektu, nad którym rozpoczyna prac%, a Kasia – z dusz! artystyczn! – zajmuje si% detalami takimi, jak oprawa wizualna. Ich odmienne talenty doskonale uzupe#niaj! si% i przez to tworz! silny zespó#. Na tym polega sukces Integra Communications. A sztuka, któr! z takim entuzjazmem Kasia zajmowa#a si% w czasach studenckich? – To moja przesz#o"$ i by$ mo'e przysz#o"$, ale nie tera(niejszo"$ – podsumowuje Kasia. Jak mówi: bizneswoman + ma#e dzieci = brak czasu na sztuk%! – No mo'e poza fotografowaniem dzieciaków na szkolnych przedstawieniach – 'artuje. Wspomina jednocze"nie swoje wcze- "niejsze prace. – Moje fotografie by#y zawsze czarno-bia#e, surowe, prawdziwe. Obrazy prze- ciwnie – kolorowe i abstrakcyjne. Mo'e to w#a- "nie ilustracja mojego obecnego'ycia? Dwoista natura bizneswoman i artystki. Realizm kontra idealizm. ! z prezydentem Lechem Wa!#s" z prezydentem Lechem Kaczy$skim z burmistrzem Chicago Moje fotogra(e by"y zawsze czarno-bia"e, surowe, prawdziwe. Obrazy przeciwnie $ kolorowe i abstrak- cyjne. Mo#e to w"a- )nie ilustracja mojego obecnego #ycia?

Related Documents