ස්වභාවික වයසන
ස්වභාවික වයසන යනු ම ොනවාද?
මිනිසාමේ ැදිහත් වී කින් ම ොරව
ස්වභාවධර් මේ සිදුවන විවිධ මවනස්වීම්
අනුව ස්වාභාවිකව හට ගන්නා විනා...
ම ොදුමේ සා නයමයන් හටගන්නා
ස්වාභාවික වයසනයන්
• ජල ගැලීම්
• ගිනිකඳු
• නායයාම්
• වාසුළි
• නියඟ
• ලැේගිනි
• අකුණු වවදුු
• භූම...
ලංකාමේ දැකිය හැකි ස්වභාවික වයසන
• ජල ගැලීම්
• නායයාම්
• සුළි සුළං
• නියඟ
• අකුණු වවදුු
• සුනාමි
ජල ගැලීම්
ධාරාණි ා වර්ෂා, අයිස් හා හි දිය වී , ාංශු
ඛාදනය ඟින් ජල ාර්ග අවහිර වී අදී සාධක
මහේතු මකොටමගන ජල ගැලීම් ඇතිමේ.
ජල ගැලීම් ඇතිවන ප්‍රමේශ
කැලනි, කලු, ගින් ,වලමේ
යන ගංගා ප්‍රමේශවල බහුලව
ම ත්වය ඇති මේ
ව.දා :-
රත්නුර
ගාල්ල
ා ර
ජල ගැලීම් ඇතිවී ට මහේතු.
• මේශගුණ වි ර්යාස ඟින් අධික වැසි ඇති
වී .
• වනාන් ර විනාශ කිරී .
• අනවසර ඉදිකිරීම් හා ජල ාර්ග අවහ...
නායයාම්
නායයා ේ යනු, ඉහළින් පිහිටි ප්‍රමේශයක
ඇති ගල් හා ස් විශාල ප්‍ර ාණයේ ඒ
පිහිටි ගස්වැල් ආදිය ද රැමගන හළ
ප්‍රමේශයකට ලිස...
නායයාම් වලට බල ාන මහේතු
• අධික වර්ෂාව
• භූමිකම් ා
• අවිධි ත් මලස ඉ ම් රිහරණය කිරී
• ස්වාභාවික ජල ාග අවහිර කිරී
• ල් කැනීම්...
භූමිකම් ා
ෘථිවි ෘෂ්ඨය තුල දීර්ඝ කාලිනව එකතු වන්නා
වු ශේතීන් ේෂණිකව මුදා හැරී නිසා
ම ොමලොමේ ඇතිවන චලනය භූමිකම් ාවේ
මලස හැදි...
ස්වාභාවික වයසන වල ම ොදු බල ෑම්
• ජීවි හානි සිදුවී හා තුවාල සිදුවී
• සංවර්ධන කටයුතු ඇන හිටී
• මල මරෝග ැතිරී
• මේ ල හානි සිද...
ස්වාභාවික වයසන කළ නාකාරණ පියවර
• හදිසි ආ දා ධයස්ථාන පිහිටවී
• ාධය භාවි ා කර ජන ාව දැනුවත් කිරී
• හදිසි අවස්ථා වලදී ක්‍රියත...
Natural disasters in sri lanka(sinhala)
of 13

Natural disasters in sri lanka(sinhala)

ස්වාභාවික විපත් සිංහලින්
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Natural disasters in sri lanka(sinhala)

 • 1. ස්වභාවික වයසන
 • 2. ස්වභාවික වයසන යනු ම ොනවාද? මිනිසාමේ ැදිහත් වී කින් ම ොරව ස්වභාවධර් මේ සිදුවන විවිධ මවනස්වීම් අනුව ස්වාභාවිකව හට ගන්නා විනාශකාරී සිදුවීම්.
 • 3. ම ොදුමේ සා නයමයන් හටගන්නා ස්වාභාවික වයසනයන් • ජල ගැලීම් • ගිනිකඳු • නායයාම් • වාසුළි • නියඟ • ලැේගිනි • අකුණු වවදුු • භූමිකම් ා • සුනාමි • හරිමේන් • මටෝනාම ෝ
 • 4. ලංකාමේ දැකිය හැකි ස්වභාවික වයසන • ජල ගැලීම් • නායයාම් • සුළි සුළං • නියඟ • අකුණු වවදුු • සුනාමි
 • 5. ජල ගැලීම් ධාරාණි ා වර්ෂා, අයිස් හා හි දිය වී , ාංශු ඛාදනය ඟින් ජල ාර්ග අවහිර වී අදී සාධක මහේතු මකොටමගන ජල ගැලීම් ඇතිමේ.
 • 6. ජල ගැලීම් ඇතිවන ප්‍රමේශ කැලනි, කලු, ගින් ,වලමේ යන ගංගා ප්‍රමේශවල බහුලව ම ත්වය ඇති මේ ව.දා :- රත්නුර ගාල්ල ා ර
 • 7. ජල ගැලීම් ඇතිවී ට මහේතු. • මේශගුණ වි ර්යාස ඟින් අධික වැසි ඇති වී . • වනාන් ර විනාශ කිරී . • අනවසර ඉදිකිරීම් හා ජල ාර්ග අවහිර කිරී . • හත් බිම් මගො කිරී . • මගෝලීය වණු සු වැඩි වීම න් ඇති මවන බල ෑ .
 • 8. නායයාම් නායයා ේ යනු, ඉහළින් පිහිටි ප්‍රමේශයක ඇති ගල් හා ස් විශාල ප්‍ර ාණයේ ඒ පිහිටි ගස්වැල් ආදිය ද රැමගන හළ ප්‍රමේශයකට ලිස්සා යා කි.
 • 9. නායයාම් වලට බල ාන මහේතු • අධික වර්ෂාව • භූමිකම් ා • අවිධි ත් මලස ඉ ම් රිහරණය කිරී • ස්වාභාවික ජල ාග අවහිර කිරී • ල් කැනීම් • වන විනාශය
 • 10. භූමිකම් ා ෘථිවි ෘෂ්ඨය තුල දීර්ඝ කාලිනව එකතු වන්නා වු ශේතීන් ේෂණිකව මුදා හැරී නිසා ම ොමලොමේ ඇතිවන චලනය භූමිකම් ාවේ මලස හැදින්මේ.
 • 11. ස්වාභාවික වයසන වල ම ොදු බල ෑම් • ජීවි හානි සිදුවී හා තුවාල සිදුවී • සංවර්ධන කටයුතු ඇන හිටී • මල මරෝග ැතිරී • මේ ල හානි සිදුවී හා අව ැන් වී • මබෝග වගාවන් විනාශ වී • ආර්ථික දුෂ්කර ා ඇතිවී • ආහාර හිගවී
 • 12. ස්වාභාවික වයසන කළ නාකාරණ පියවර • හදිසි ආ දා ධයස්ථාන පිහිටවී • ාධය භාවි ා කර ජන ාව දැනුවත් කිරී • හදිසි අවස්ථා වලදී ක්‍රියත් ක වන ආකාරය පිලිබද ම රහුු ැවැත් වී • මිනිසුන් එ ප්‍රමේශ වලින් ඉවත් කිරී • රිසර විනාශය අව කිරී • කදු බෑවුම් වල මහල් ලු වගා ක්‍ර ආරම්භය

Related Documents