నాలో నీవు
శ్రీమతి. నండూరి జ్యోతి
గిలి గిింతల సో యగాల పిలల దింతరలకు ముక్కెరలా...
తొలకరిన విరిసిన మించు బిందువుకు తొలి తాక్ి...
of 1

Naalo nuvvu

My poetry
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Art & Photos      


Transcripts - Naalo nuvvu

  • 1. నాలో నీవు శ్రీమతి. నండూరి జ్యోతి గిలి గిింతల సో యగాల పిలల దింతరలకు ముక్కెరలా... తొలకరిన విరిసిన మించు బిందువుకు తొలి తాక్ిడి క్ిరణింలా... నీ మనసు నా మనసుును మరిింత అిందింగా చిత్రించే చిందరబింబింలా... మనసు పలిక్ే మౌనగీతానిక్ి శృతీలయలు గా.... ఆనిందరాగానిి పలిక్ిించే మథుర వాణిలా..... నాలో ఉదయించిన నువుు.... చీకటిని చీలుుక్ొనే రవి క్ిరణింలా.... మురిపిించి లాలిించి హతతు క్ొని మనసును దోచుక్ొనే పసిడి వెనెిలలా...... వాడిన పూలకు సైతిం పరిమళాలు వెదజలిల ఫ్ార ణకుసుమపు ఐశురాానిి పరత్బింబించగల రుథిర చకరరిులా... నా మనసును ఆకరమించి ననుి జయసాు వు..... జీవిత పుసుకింలో జఞా పక్ాల ఉగాది పచుడిలా... ఒక అణువులా... నా దేహానిి తడిమ, ఒక ఇింథరథనసుులా ననుి ఆకరమించి, నాలో మనిింటే థైరాానిి నిింపి....నేనునాినింటూ... గమాసాథన అనే అశుమేథ యాగానిి నాతో చేసాు వు.... మరపురాని మథురానుభూతతలకు పరసవవేదనను అనుభవిించి, చిగురిించిన ఆ అనుభూత్లో ననుి రింజింపజేసాు వు..... గుపెడింత ఈ గుిండలో నేనునాిననే ఆతమసథైరాానిి నిింపి, నాతో జీవితాింతిం అడుగులు వేసి నా రకుబింథిం అవుతావు...... కనురకపెన దాగివుని కనీిళ్ళను ఎదురుదాడిని పసిగటేే కనుపాపలా... ఉపెనలల పింగే నీ మనసును అడుు కటేగా వేసి ననని ఆణిముతాానిి చేసాు వు....

Related Documents