POMIAR SATYSFAKCJI Z PRACY JUSTYNA GÓRAL
Plan prezentacji1) Wstęp.2) Co zyskuje organizacja poprzez badanie satysfakcji swoich pracowników?3) Sposoby badania sat...
Wstęp Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na badania satysfakcji swoich pracowników, które stają się niezwykle ...
Co zyskuje organizacja poprzez badanie satysfakcji swoich pracowników? (1) Organizacja dzięki badani...
Co zyskuje organizacja poprzez badanie satysfakcji swoich pracowników? (2) Rzetelnie przygotowane ...
Sposoby badania satysfakcji z pracy 1. KWESTIONARIUSZE ANKIETOWE. 2. WYWIADY GRUPOWE ORAZ IN...
Kwestionariusze ankietowe (1)1. Kwestionariusze ankietowe- są one najczęściej rozdawane zatrudnionym w pracy lub wys...
Kwestionariusze ankietowe (2)W Kwestionariuszu Opisu Pracy JDI badanych jest pięć czynników: wynagrodzenie, awans, nadz...
Wywiady grupowe oraz indywidualne Wywiady grupowe oraz indywidualne- przeprowadza je badacz- osoba bardzo d...
Obserwacje Obserwacje- podczas przeprowadzania tej metody badacze obserwują zachowania zatrudnionych, wykonywaną przez ni...
Analiza danych zewnętrznych Analiza danych zewnętrznych- metoda ta polega na dokonywaniu porównań danych, które dotyczą w...
Wybór metody Jak widać z powyższych rozważań przedsiębiorstwo aby móc ocenić poziom satysfakcji z pracy swoich pracow...
Dziękuję za uwagę JUSTYNA GÓRAL
of 13

Pomiar satysfakcji z pracy

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pomiar satysfakcji z pracy

 • 1. POMIAR SATYSFAKCJI Z PRACY JUSTYNA GÓRAL
 • 2. Plan prezentacji1) Wstęp.2) Co zyskuje organizacja poprzez badanie satysfakcji swoich pracowników?3) Sposoby badania satysfakcji z pracy.4) Wybór metody.
 • 3. Wstęp Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na badania satysfakcji swoich pracowników, które stają się niezwykle cennym źródłem informacji dla kierownictwa. Ma to związek z tym, że organizacje są zmuszone do coraz szybszego dostosowywania się do zmieniającego otoczenia, które cechuje coraz wyższy poziom konkurencji oraz umiędzynarodowienie. Kolejną przesłanką skłaniającą formy do badania satysfakcji jest fakt, iż obecnie kapitał ludzki jest aktywem decydującym o przewadze konkurencyjnej. Innowacyjność, wiedza i kompetencje zatrudnionych w dużej mierze dają gwarancję osiągnięcia sukcesu na rynku (wcześniej to dostęp do kapitału oraz technologii był wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej). Organizacje decydują się także na badanie satysfakcji pracowników ponieważ kultura organizacyjna i miękkie elementy zarządzania mają wpływ na zdolności całego przedsiębiorstwa do przetrwania w burzliwym i zmiennym otoczeniu. Kultura organizacji łączy zachowania pracowników oraz nadaje im określony kierunek. Aby móc rozwijać kulturę oraz kreować ją należy poddawać zmianom zachowania i postawy pracowników. Właśnie w tym celu są przeprowadzane badania satysfakcji (dają one wiedzę na temat zachowań pracowników, która pomaga wdrażać program zmian).
 • 4. Co zyskuje organizacja poprzez badanie satysfakcji swoich pracowników? (1) Organizacja dzięki badaniu satysfakcji swoich pracowników może: lepiej zarządzać zasobami ludzkimi, lepiej wykorzystywać zasoby jakie posiada, w sposób aktywny budować pożądaną kulturę organizacyjną, identyfikować swoje mocne oraz słabe strony, diagnozować istniejące oraz potencjalne problemy.
 • 5. Co zyskuje organizacja poprzez badanie satysfakcji swoich pracowników? (2) Rzetelnie przygotowane i obiektywnie przeprowadzone badanie satysfakcji jest nieocenionym źródłem wiedzy o tym jak pracownicy oceniają postawę kierownictwa oraz sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Niektóre firmy przeprowadzają badania satysfakcji regularnie (np. raz do roku). Pozwala to śledzić dynamikę zmian satysfakcji pracowników, a w razie potrzeby wprowadzać modyfikacje np. do systemu motywowania
 • 6. Sposoby badania satysfakcji z pracy 1. KWESTIONARIUSZE ANKIETOWE. 2. WYWIADY GRUPOWE ORAZ INDYWIDUALNE. 3. OBSERWACJE. 4. ANALIZA DANYCH ZEWNĘTRZNYCH.
 • 7. Kwestionariusze ankietowe (1)1. Kwestionariusze ankietowe- są one najczęściej rozdawane zatrudnionym w pracy lub wysyłane drogą pocztową. Firmy korzystają również z poczty elektronicznej, gdzie pytania i odpowiedzi przekazywane są przy użyciu wewnętrznej sieci komputerowej. Wadą takiego sposobu badania satysfakcji jest fakt, że kwestionariusze są anonimowe a pracownicy mogą je wypełnić lub nie (udział w badaniu jest bowiem dobrowolny). Przez to wyniki badania nie są w 100% obiektywne i wiarygodne . Podczas przeprowadzania badania ważne jest, aby pracownik miał wystarczająco dużo czasu na wypełnienie ankiety oraz sprawdzenie, czy jest ona wypełniona kompletnie. Nie powinno również dopuszczać się do sytuacji, kiedy to pracownicy mają możliwość konsultowania się lub komentowania kwestionariusza podczas jego wypełniania . Popularnymi narzędziami, które służą do pomiaru satysfakcji z pracy są Kwestionariusz Opisu Pracy (Job Description Index- JDI) i Minnesocki Kwestionariusz Satysfakcji (Minnesota Satisfaction Questionnaire- MSQ) .
 • 8. Kwestionariusze ankietowe (2)W Kwestionariuszu Opisu Pracy JDI badanych jest pięć czynników: wynagrodzenie, awans, nadzór, natura pracy, właściwości współpracowników .Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15min .W ocenie poziomu satysfakcji za pomocą Minnesockiego Kwestionariusza Satysfakcjistosuje się pięciostopniową skalę. Ankietowani ustosunkowują się do dwudziestuokreśleń, które obrazują sytuację panującą w miejscu ich pracy. Wartość przyznanejcyfry do każdego z określeń wskazuje na stopień zgodności z poszczególnymstwierdzeniem (5- zgodność wysoka, 4- zgodność przeciętna, 3- zgodność przeciętna, 2-niezgodność oraz 1- niezgodność wysoka). Następnie przyznane cyfry wpisuje się dospecjalnie przygotowanej tabeli. Po wykonaniu wskazanych operacji sumuje się je, aotrzymany wynik wskazuje poziom satysfakcji. Stwierdzenia do których ustosunkowująsię badani dotyczą poziomu wynagrodzeń (czy pracownik jest uczciwie wynagradzany),pracy przełożonego (czy pomaga on podwładnym), możliwości awansu, pracy jakotakiej (czy jest nudna czy też rozwojowa), oceny współpracowników
 • 9. Wywiady grupowe oraz indywidualne Wywiady grupowe oraz indywidualne- przeprowadza je badacz- osoba bardzo doświadczona i kompetentna. Podczas tej formy badania pracownicy rozmawiają na temat satysfakcji z pracy oraz tego co im pomaga, a co przeszkadza
 • 10. Obserwacje Obserwacje- podczas przeprowadzania tej metody badacze obserwują zachowania zatrudnionych, wykonywaną przez nich pracę oraz słuchają rozmów pracowników. Na tej podstawie dokonywane są różnego rodzaju analizy
 • 11. Analiza danych zewnętrznych Analiza danych zewnętrznych- metoda ta polega na dokonywaniu porównań danych, które dotyczą wynagrodzeń, przyznawania bonusów lub też narzędzi pracy pracowników przedsiębiorstwa z pracownikami innych firm
 • 12. Wybór metody Jak widać z powyższych rozważań przedsiębiorstwo aby móc ocenić poziom satysfakcji z pracy swoich pracowników ma do wyboru kilka metod. Ważny jest wybór takiej, która daje możliwość:a. Oceny organizacji z różnych perspektyw (poszczególnych pracowników- satysfakcja z pracy jednostki, grupy- diagnoza panujących w przedsiębiorstwie relacji oraz całej firmy- ogólny poziom satysfakcji).b. Wygenerowania obrazu istniejącego stanu oraz czynników, które mają wpływ na satysfakcję z pracy (stanowi to punkt wyjścia do planów modyfikacji).c. Wyodrębnienia determinantów znacząco wpływających na poziom satysfakcji zatrudnionych w organizacji pracowników.d. Porównywania poziomu satysfakcji pomiędzy pracownikami różnych działów
 • 13. Dziękuję za uwagę JUSTYNA GÓRAL

Related Documents