หนา 1 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เชาเครื่องถายเอกสาร ระบบมัลติฟงชั่น แผน ๐.๔๐ สช.๑/๕๓ (๙...
หนา 2 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เข็มจักร (ปลายแบน ๑๓๔ LR เบอร ๑๔๐) เลม ๑๘.๐๐ บซ.๙/๕๒ (๑๒๑...
หนา 3 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ผาหนังเทียม (สีกากีแกมเขียว) หนากวาง ๕๔ นิ้ว ๑ มวน เทา...
หนา 4 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ถังพลาสติก (ขนาดสูง ๑๐ นิ้ว) ใบ ๒๗.๕๐ บซ.๓๑/๕๓ (๑๓๘๒๔/๑๕ ธ....
หนา 5 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.น้ํามันสน ขวด ๒๗.๕๐ บซ.๓๒/๕๓ (๑๔๐๗๘/๒๘ ธ.ค.๕๒)กรรไกรตัดลวด ...
หนา 6 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เสื้อเต็มยศรักษาพระองค (สักหลาดหรือเสิรจสีน้ําเงินหมน นา...
หนา 7 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ชอชัยพฤกษโลหะสีทองติดหนาหมว...
หนา 8 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.อินทรธนูแข็งนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล พรอมเครื่องหมายยศนาย...
หนา 9 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ตลับลูกปน (เบอร ๖๒๐๓ ZZ) ตลับ ๑๔๐.๐๐ บซ.๑๑/๕๓ (๑๒๒๗๒/๙ พ....
หนา 10 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.หมอพักน้ํา อัน ๕๒๐.๐๐ บซ.๕๗/๕๓ (๑๕๙๐/๑๒ ก.พ.๕๓)หลอดไฟฮาโล...
หนา 11 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.วัสดุและอุปกรณงานผลิตเสบียงกระปอง (เทปรัดกลอง ขนาด ๑.๕ ...
หนา 12 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ถุงพลาสติก (ชนิดมีฝาปด) (ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๗.๕ นิ้ว) (ชนิด ...
หนา 13 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.หัวเตาแกสยี่หอ "เฮอรริเคน" รุน ๓๐๒ ชุด ๑๐,๖๖๐.๐๐ สซ.๕๒...
หนา 14 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ผาคลุมหมวกสนาม (สีดํา) ชุด ๑๙๓.๐๐ สจ.๓๗/๕๓ (๙๙๑๘/๓๐ ก.ย.๕...
หนา 15 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เตายาง เตา ๒,๔๙๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)เตาแกส ชุด ...
หนา 16 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.กางเกงแถบ (สักหลาดหรือเสิรจสีดํามีแถบสักหลาดสีเลือดหมูขา...
หนา 17 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ดุมโลหะสีทอง (ขนาดใหญ) ดุม ๓๕.๐๐ สจ.๓๓/๕๓ (ลง ๒๘ ม.ค.๕๓)ด...
หนา 18 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เปหลังครบชุด (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๑ ชุด ชุด ๒,๖๔๘.๐๐ ส...
หนา 19 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.หนากากปองกันไอน้ํามัน อัน ๑,๖๐๐.๐๐ บซ.๑๐๕/๕๓ (๔๖๓๔/๖ พ.ค...
หนา 20 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอี้ทํางาน (เกาอี้ฟงคํ...
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
Price28122553
of 75

Price28122553

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Price28122553

 • 1. หนา 1 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เชาเครื่องถายเอกสาร ระบบมัลติฟงชั่น แผน ๐.๔๐ สช.๑/๕๓ (๙๙๔๔/๓๐ ก.ย.๕๒)ซิป (ทองเหลืองสีกากีแกมเขียวชนิดปดทาย) - ขนาด ๕ ความยาว ๖ นิ้ว เสน ๔.๐๐ สซ.๑๕/๕๓ (๙๙๑๔/๒ พ.ย.๕๒)ซิป (ทองเหลืองสีกากีแกมเขียวชนิดปดทาย) - ขนาด ๕ ความยาว ๗ นิ้ว เสน ๔.๐๐ สซ.๑๕/๕๓ (๙๙๑๔/๒ พ.ย.๕๒)ซิป (ทองเหลืองสีกากีแกมเขียวชนิดปดทาย) - ขนาด ๕ ความยาว ๘ นิ้ว เสน ๕.๐๐ สซ.๑๕/๕๓ (๙๙๑๔/๒ พ.ย.๕๒)อักษรยอ ภปร.ภายใตพระมหามงกุฎโลหะสีทอง (ติดอินทรธนูเสื้อ) อัน ๖๐.๐๐ สจ.๔/๕๓ (๑๐๐๘๖/๒ พ.ย.๕๒)พูกระบี่ (ไหมทอง) ชุด ๑,๐๙๐.๐๐ สจ.๔/๕๓ (๑๐๐๘๖/๒ พ.ย.๕๒)สายยงยศเสนาธิการ (ไหมทอง) สาย ๓,๗๐๐.๐๐ สจ.๔/๕๓ (๑๐๐๘๖/๒ พ.ย.๕๒)สายยงยศเสนาธิการ (ไหมสีเหลือง) สาย ๖๕๕.๐๐ สจ.๔/๕๓ (๑๐๐๘๖/๒ พ.ย.๕๒)สายยงยศเสนาธิการ (ไหมเกลี้ยง) สาย ๘๘.๐๐ สจ.๔/๕๓ (๑๐๐๘๖/๒ พ.ย.๕๒)แผงหนังเกี่ยวสายหอยกระบี่ แผง ๑๔๔.๗๗ สจ.๔/๕๓ (๑๐๐๘๖/๒ พ.ย.๕๒)เครื่องหมายปกทหารรักษาพระองค (จปร.) อัน ๗.๐๐ สจ.๔/๕๓ (๑๐๐๘๖/๒ พ.ย.๕๒)วัสดุซอมหมวกสนาม ๔ รายการ (๑๐๗๗๓/๒ พ.ย.๕๒)กระบังหนาหมวกนายทหารสัญญาบัตร (ชั้นนายพล) อัน ๑,๓๐๐.๐๐ สจ.๑๑/๕๓ (๑๐๑๖๑/๒ พ.ย.๕๒)กระบังหนาหมวกนายทหารสัญญาบัตร (ชั้นนายพัน) (ชั้นยศพันเอก) อัน ๘๐๐.๐๐ สจ.๑๑/๕๓ (๑๐๑๖๑/๒ พ.ย.๕๒)ผาเคมี (หนากวาง ๓๖ นิ้ว) เมตร ๖๐.๐๐ บซ.๒/๕๒ (๑๒๒๗๔/๒ พ.ย.๕๒)เข็มจักร (ดี.บี. X ๑ เบอร ๑๘) เลม ๑๒.๐๐ บซ.๙/๕๒ (๑๒๑๔๘/๔ พ.ย.๕๒)เข็มจักร (ดี.พี. X ๕ เบอร ๑๘) เลม ๑๔.๐๐ บซ.๙/๕๒ (๑๒๑๔๘/๔ พ.ย.๕๒)เข็มจักร (ดี.พี. X ๑๗ เบอร ๑๘) เลม ๑๔.๐๐ บซ.๙/๕๒ (๑๒๑๔๘/๔ พ.ย.๕๒)เข็มจักร (ที.คิว. X ๑ เบอร ๑๘) เลม ๑๔.๐๐ บซ.๙/๕๒ (๑๒๑๔๘/๔ พ.ย.๕๒)เข็มจักร (ที.วี. X ๓ เบอร ๒๐) เลม ๑๖.๐๐ บซ.๙/๕๒ (๑๒๑๔๘/๔ พ.ย.๕๒)เข็มจักร (ที.วี. X ๕ เบอร ๒๑) เลม ๑๘.๐๐ บซ.๙/๕๒ (๑๒๑๔๘/๔ พ.ย.๕๒)
 • 2. หนา 2 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เข็มจักร (ปลายแบน ๑๓๔ LR เบอร ๑๔๐) เลม ๑๘.๐๐ บซ.๙/๕๒ (๑๒๑๔๘/๔ พ.ย.๕๒)เข็มหมุดชนิดหัวกลา (สีตาง ๆ) (แผงละ ๑๘ ตัว) แผง ๒๕.๐๐ บซ.๑๐/๕๒ (๑๒๒๗๕/๔ พ.ย.๕๒)แผนไมอัด (ไมอัดสักหนา ๔ มม.) (ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต) แผน ๕๐๐.๐๐ สซ.๑๖/๕๓ (๑๐๘๘๗/๔ พ.ย.๕๒)แผนไมอัด (ไมอัดยางหนา ๔ มม.) (ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต) แผน ๓๘๐.๐๐ สซ.๑๖/๕๓ (๑๐๘๘๗/๔ พ.ย.๕๒)แผนไมอัด (ไมอัดยางหนา ๖ มม.) (ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต) แผน ๕๕๐.๐๐ สซ.๑๖/๕๓ (๑๐๘๘๗/๔ พ.ย.๕๒)แผนไมอัด (ไมอัดยางหนา ๑๕ มม.) (ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต) แผน ๑,๐๐๐.๐๐ สซ.๑๖/๕๓ (๑๐๘๘๗/๔ พ.ย.๕๒)กระสอบปาน (ทางเขียว) ใบ ๔๘.๗๒ สซ.๒๐/๕๓ (๑๐๔๙๙/๙ พ.ย.๕๒)ฟองน้ําโพลิยูรีเทนบดอัด (ขนาด ๙๐ ซม. X ๒ ม. หนา ๑ นิ้ว) แผน ๒๑๕.๐๐ บซ.๒๒/๕๓ (๑๒๗๐๑/๑๗ พ.ย.๕๒)กระดาษทรายน้ํา (เบอร ๑๕๐) แผน ๑๙.๐๐ บซ.๒๐/๕๓ (๑๒๖๙๙/๑๗ พ.ย.๕๒)กระดาษทรายน้ํา (เบอร ๑๘๐) แผน ๑๙.๐๐ บซ.๒๐/๕๓ (๑๒๖๙๙/๑๗ พ.ย.๕๒)ลอรถเข็น (ขนาด ๘ นิ้ว) (ลอยางตันมีกงลอพรอมตลับลูกปน) ลอ ๑๗๕.๐๐ บซ.๗/๕๓ (๑๒๖๕๖/๑๙ พ.ย.๕๒)ลอรถเข็น (ขนาด ๑๐ นิ้ว) (ลอยางตันมีกงลอพรอมตลับลูกปน) ลอ ๒๒๕.๐๐ บซ.๗/๕๓ (๑๒๖๕๖/๑๙ พ.ย.๕๒)สีพรางอินฟราเรด (สีกากีแกมเขียวชนิดพรางอินฟราเรด) พรอมน้ํายาเพิ่มความแข็ง สําหรับพนภายนอกหมว กป. ๗,๘๕๐.๐๐ บซ.๒๑/๕๓ (๑๒๗๐๒/๒๔ พ.ย.๕๒)ทินเนอรผสมสีพรางอินฟราเรด (T - ๒๘) (๑ กระปอง บรรจุ ๑๓ กิโลกรัม) กป. ๑,๔๓๐.๐๐ บซ.๒๑/๕๓ (๑๒๗๐๒/๒๔ พ.ย.๕๒)น้ํายารองพื้นใส (part A + part B = ๑ แกลลอน) กป. ๑,๑๐๐.๐๐ บซ.๒๑/๕๓ (๑๒๗๐๒/๒๔ พ.ย.๕๒)ทินเนอรผสมน้ํายารองพื้นใส (T - ๒๗) (๑ กระปอง บรรจุ ๑๓ กิโลกรัม) กป. ๑,๒๑๐.๐๐ บซ.๒๑/๕๓ (๑๒๗๐๒/๒๔ พ.ย.๕๒)ชุดวัสดุซอมรองในหมวกเหล็ก ชุด ๑๔๙.๕๐ สซ.๑//๕๓ (๑๐๑๑๘/๒๗ พ.ย.๕๒)ดายเย็บโพลิเอสเตอร (สีขาว เบอร ๔๐ ความยาวหลอดละ ๑๐,๐๐๐ หลา) หลอด ๒๑๔.๕๐ สซ.๑๔/๕๓ (๑๐๔๕๖/๒๗ พ.ย.๕๒)พื้นและสนยางรองเทาขนาดตาง ๆ คู ๕๙.๘๙ สจ.๘/๕๓ (๑๐๑๑๕/๒๗ พ.ย.๕๒)รองเทาทรงสูงหนังสีดํา (ทอบบูท) คู ๔,๐๗๑.๐๐ บจ.๔/๕๓ (๑๓๒๖๓/๓๐ พ.ย.๕๒)เตาเสียบและเตารับไฟฟา (ปลั๊กเสียบไฟฟา ตัวผูและตัวเมีย) อัน ๕๒๐.๐๐ บซ.๒๗/๕๓ (๑๓๓๗๖/๓ ธ.ค.๕๒)
 • 3. หนา 3 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ผาหนังเทียม (สีกากีแกมเขียว) หนากวาง ๕๔ นิ้ว ๑ มวน เทากับ ๔๐ เมตร เมตร ๑๑๕.๕๖ สซ.๒๖/๕๓ (๑๐๙๒๐/๘ ธ.ค.๕๒)เสื้อเต็มยศรักษาพระองค (ลักหลาดหรือเสิรจสีเหลืองนายทหาร) ตัว ๑๙,๕๐๐.๐๐ บจ.๗/๕๓ (๑๓๕๑๕/๘ ธ.ค.๕๒)กางเกงแถบ (สักหลาดหรือเสิรจสีดํามีแถบสักหลาดสีเหลืองขางละ ๒ แถบ นายทหาร) ตัว ๑,๖๕๐.๐๐ บจ.๗/๕๓ (๑๓๕๑๕/๘ ธ.ค.๕๒)ตราหนาหมวก ทบ.โลหะสีทอง อัน ๕๕.๐๐ บจ.๕/๕๓ (๑๓๕๑๔/๘ ธ.ค.๕๒)หัวเข็มขัดเครื่องหมายกองทัพบก อัน ๔๘.๗๕ บจ.๕/๕๓ (๑๓๕๑๔/๘ ธ.ค.๕๒)หัวเข็มขัดสายสะพาย อัน ๔๘.๗๕ บจ.๕/๕๓ (๑๓๕๑๔/๘ ธ.ค.๕๒)เครื่องหมายเหลาราบโลหะสีทอง อัน ๙.๒๕ บจ.๕/๕๓ (๑๓๕๑๔/๘ ธ.ค.๕๒)เครื่องหมายสังกัด มบ.๑๑ โลหะสีทอง อัน ๙.๒๕ บจ.๕/๕๓ (๑๓๕๑๔/๘ ธ.ค.๕๒)กระดุมเสื้อชั้นนอก (๑ ชุด มี ๑๐ ดุม) โลหะสีทอง ดุม ๑๗.๐๐ บจ.๕/๕๓ (๑๓๕๑๔/๘ ธ.ค.๕๒)ถุงมือนักบิน คู ๖๒๒.๐๐ สซ.๒๑/๕๓ (๑๐๐๓๗/๑๕ ธ.ค.๕๒)ชิ้นสวนซอมเครื่องพิมพดีดและชิ้นสวนซอมเครื่องอัดสําเนา จํานวน ๑๑๕ รายการ สซ.๒๙/๕๓ (๑๐๗๒๘/๑๖ ธ.ค.๕๒)สีเคลือบเงา (สีซินเทติกสีขาวมัน จุ ๑ แกลลอน) (ยี่หอเทอรโบ) กระปอง ๔๕๐.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)สีเคลือบเงา (สีซินเทติกสีแดงมัน จุ ๑ แกลลอน) (ยี่หอเทอรโบ) กระปอง ๔๕๐.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)สีเคลือบเงา (สีซินเทติกสีน้ําเงินมัน จุ ๑ แกลลอน) (ยี่หอเทอรโบ) กระปอง ๔๕๐.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)สีเคลือบเงา (สีซินเทติกสีเหลืองมัน จุ ๑ แกลลอน) (ยี่หอเทอรโบ) กระปอง ๔๕๐.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)สีเคลือบเงา (สีซินเทติกสีน้ําตาลมัน จุ ๑ แกลลอน) (ยี่หอเทอรโบ) กระปอง ๔๕๐.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)สีเคลือบเงา (สีซินเทติกสีดํามัน จุ ๑ แกลลอน) (ยี่หอเทอรโบ) กระปอง ๔๕๐.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)สีเคลือบเงา (สีซินเทติกสีกากีแกมเขียวมัน จุ ๑ แกลลอน) (ยี่หอเทอรโบ) กระปอง ๔๕๐.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)สีสเปร (สีขาว จุ ๔๐๐ ซีซี) (ยี่หอโกเบ) กระปอง ๔๗.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)สีสเปร (สีเหลือง จุ ๔๐๐ ซีซี) (ยี่หอโกเบ) กระปอง ๔๗.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)สีสเปร (สีแดง จุ ๔๐๐ ซีซี) (ยี่หอโกเบ) กระปอง ๔๗.๐๐ บซ.๒๙/๕๓ (๑๓๓๔๒/๑๕ ธ.ค.๕๒)
 • 4. หนา 4 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ถังพลาสติก (ขนาดสูง ๑๐ นิ้ว) ใบ ๒๗.๕๐ บซ.๓๑/๕๓ (๑๓๘๒๔/๑๕ ธ.ค.๕๒)ถังพลาสติก (ขนาดสูง ๑๔ นิ้ว) ใบ ๓๘.๕๐ บซ.๓๑/๕๓ (๑๓๘๒๔/๑๕ ธ.ค.๕๒)ถังพลาสติก (ขนาดสูง ๑๗ นิ้ว) ใบ ๓๘.๕๐ บซ.๓๑/๕๓ (๑๓๘๒๔/๑๕ ธ.ค.๕๒)แปรงพลาสติกทําความสะอาด (ชนิดมีดาม) อัน ๑๑.๐๐ บซ.๓๑/๕๓ (๑๓๘๒๔/๑๕ ธ.ค.๕๒)สายยางน้ํามันเชื้อเพลิง T ๖๐๕ ยาว ๑๒ เมตร เสนผาศูนยกลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว พรอมขอตอสวมเร็ว เสน ๑๔,๙๘๐.๐๐ สซ.๓๓/๕๓ (๑๑๘๑๔/๑๘ ธ.ค.๕๒)หัวจายน้ํามันอัตโนมัติเบนซิน TDW ZVA (DN - ๑๙ - ๓/๔ นิ้ว RED) อัน ๑,๒๐๐.๐๐ สซ.๓๓/๕๓ (๑๑๘๑๔/๑๘ ธ.ค.๕๒)สายยางน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๑๕ เมตร (๑ ชุด มี ๒ เสน) ชุด ๘๘,๘๑๐.๐๐ สซ.๓๓/๕๓ (๑๑๘๑๔/๑๘ ธ.ค.๕๒)คอน เตา ๒๕๐.๐๐ บซ.๓๖/๕๓ (๑๔๐๘๑/๒๒ ธ.ค.๕๒)เสื้อเกราะออนปองกันกระสุน ตัว ๑๔,๔๙๐.๐๐ (๑๓๓๒๕/๒๕ ธ.ค.๕๒)ฝาครอบฝาถังน้ํามันขนาดตาง ๆ (ขนาดใหญ ๒๐๐ ลิตร) ชุด ๕.๕๐ สซ.๔๐/๕๓ (๑๒๕๐๘/๒๕ ธ.ค.๕๒)ฝาครอบฝาถังน้ํามันขนาดตาง ๆ (ขนาดเล็ก ๒๐๐ ลิตร) ชุด ๔.๕๐ สซ.๔๐/๕๓ (๑๒๕๐๘/๒๕ ธ.ค.๕๒)หมวกสนาม (สายรัดคางแบบ ๑ สําหรับทหารราบ) (ประกอบดวย สายรัดคางแบบ ๑, หัวขัดกันเลื่อน ๒ อัน ชุด ๑๓๖.๐๐ สซ.๓๐/๕๓ (๑๐๗๗๓/๒๓ ธ.ค.๕๒)หมวกสนาม (ชุดสายรองในศีรษะพรอมชุด A-Nut และ Bolt ทองเหลืองครบชุด) ชุด ๑๙๙.๗๕ สซ.๓๐/๕๓ (๑๐๗๗๓/๒๓ ธ.ค.๕๒)หมวกสนาม (ชุดสายรัดรอบศีรษะ พรอมหัวขัดทองเหลืองครบชุด) ชุด ๗๙.๗๕ สซ.๓๐/๕๓ (๑๐๗๗๓/๒๓ ธ.ค.๕๒)หมวกสนาม (ยางสังเคราะหหุมขอบหมวกชนิดเนื้อยางสีกากีแกมเขียว) เสน ๗๙.๕๐ สซ.๓๐/๕๓ (๑๐๗๗๓/๒๓ ธ.ค.๕๒)น้ํายาทําความสะอาดระบบทําความเย็น (F ๑๑) กก. ๖๘๐.๐๐ บซ.๓๙/๕๓ (๑๔๒๕๔/๒๕ ธ.ค.๕๒)น้ํายาฟรีออน เบอร ๑๓ A (R - ๑๓๔ A) (ขนาด ๑ ถังจุ ๓๐ ปอนด) ถัง ๔,๗๕๐.๐๐ บซ.๓๙/๕๓ (๑๔๒๕๔/๒๕ ธ.ค.๕๒)จางซอมเครื่องถายเอกสาร ตราอักษร ริโก รุน ๒๐๒๐ บจ.๑๒/๕๓ (๑๔๓๒๔/๓๐ ธ.ค.๕๒)จางซอมและปรับแตงเครื่องมือทดสอบ จํานวน ๙ รายการ บจ.๑๖/๕๓ (๑๔๔๔๔/๒๘ ธ.ค.๕๒)หนังหนารองเทาชนิดฟอกโครมทับฝาด (หนา ๑ - ๒ มม. สีดํา) ดม ๗.๔๗ สซ.๓๒/๕๓ (๑๐๗๔๑/๒๔ ธ.ค.๕๒)หนังพื้นรองเทา (หนังกระบือฟอกฝาด (หนา ๕ มม.) ไมทาสี) กก. ๒๖๙.๐๖ สซ.๓๒/๕๓ (๑๐๗๔๑/๒๔ ธ.ค.๕๒)
 • 5. หนา 5 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.น้ํามันสน ขวด ๒๗.๕๐ บซ.๓๒/๕๓ (๑๔๐๗๘/๒๘ ธ.ค.๕๒)กรรไกรตัดลวด อัน ๑๒๕.๐๐ บซ.๓๒/๕๓ (๑๔๐๗๘/๒๘ ธ.ค.๕๒)ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก (ชนิด ๒ ลิ้นชัก) ยี่หอ ULYSESS ผลิตในประเทศไทย ตู ๓,๑๐๐.๐๐ บซ.๔๑/๕๓ (๑๔๔๔๖/๓๐ ธ.ค.๕๒)โตะเหล็กปฏิบัติงาน (ระดับ ๓ - ๖) ยี่หอ ULYSESS ผลิตในประเทศไทย ตัว ๔,๙๙๐.๐๐ บซ.๔๑/๕๓ (๑๔๔๔๖/๓๐ ธ.ค.๕๒)ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (ประตูกระจก ๒ บาน) ยี่หอ ULYSESS ผลิตในประเทศไทย ตู ๔,๓๘๗.๐๐ บซ.๔๑/๕๓ (๑๔๔๔๖/๓๐ ธ.ค.๕๒)จางซอมเครื่องคิดเลขไฟฟา ตราอักษร โอลิมเปย รุน ซีพีดี ๕๒๑๒ เอ, ตราอักษร ชารป รุน ซีเอส ๒๗๖๐, จางซอมเครื่องถายเอกสาร ตราอักษร บจ.๑๗/๕๓ (๑๔๔๙๑/๓๐ ธ.ค.๕๒)กระดาษพิมพและเขียน (กระดาษทําปก ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A ๔) (เหลือง,เขียว,ชมพู,ฟา) รีม ๔๐๓.๖๑ บซ.๓๕/๕๓ (๑๔๑๒๖/๒๙ ธ.ค.๕๒)เครื่องบันทึกขอมูลแบบพกพาขนาดเล็ก อัน ๓๒๐.๐๐ บซ.๓๕/๕๓ (๑๔๑๒๖/๒๙ ธ.ค.๕๒)แถบโฟมกาว (๒๑ มม. x ๕ ม.) มวน ๑๖๙.๐๐ บซ.๓๕/๕๓ (๑๔๑๒๖/๒๙ ธ.ค.๕๒)จางชุบเครื่องหมายโลหะสีทอง สนับสนุนหนวย ร.๑ พัน.๔ รอ. (จํานวน ๑๔ รายการ) สจ.๓/๕๓ (๑๓๓๘๔/๒๓ ธ.ค.๕๒)จางซอมเครื่องถายเอกสาร ตราอักษร เคียวซิรา (ร.๑๕๑ พัน.๑), เคียวซิรา รุน เค.เอ็ม.๒๐๒๐ (ร.๑๕๑) บจ.๑๕/๕๓ (๑๔๔๔๕/๓๐ ธ.ค.๕๒)กระดาษพิมพตอเนื่อง (ขนาด ๙ x ๑๑ นิ้ว ชนิด ๒ ชั้น) กลอง ๔๒๒.๖๕ สซ.๓๕/๕๓ (๑๒๘๐๓/๒๙ ธ.ค.๕๒)กระดาษพิมพตอเนื่อง (ขนาด ๑๕ x ๑๑ นิ้ว ชนิด ๑ ชั้น) กลอง ๔๙๒.๒๐ สซ.๓๕/๕๓ (๑๒๘๐๓/๒๙ ธ.ค.๕๒)กระดาษพิมพและเขียน (กระดาษทําปก ชนิด ๑๘๐ แกรม ขนาด F ๔) (เหลือง,เขียว,ชมพู,ฟา) รีม ๓๒๗.๔๗ สซ.๓๕/๕๓ (๑๒๘๐๓/๒๙ ธ.ค.๕๒)กระดาษพิมพและเขียน (กระดาษทําปก ชนิด ๑๘๐ แกรม ขนาด A ๔) (เหลือง,เขียว,ชมพู,ฟา) รีม ๒๔๖.๑๐ สซ.๓๕/๕๓ (๑๒๘๐๓/๒๙ ธ.ค.๕๒)แตรเดี่ยวยาว ยี่หอคิงส อัน ๗,๙๕๐.๐๐ สซ.๔/๕๓ (๘๖๕๕/๒๙ ก.ย.๕๒)ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก (ชนิด ๔ ลิ้นชัก) ยี่หอ LUCKY รุน D - ๙๑๔ ผลิตภายในประเทศไทย ตู ๓,๗๘๗.๘๐ สซ.๑/๕๓ (๘๑๓๙/๓๐ ก.ย.๕๒)ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (ชนิดบานพับ) ยี่หอ LUCKY รุน SH - ๙๑๖ ผลิตภายในประเทศไทย ตู ๓,๔๒๐.๐๐ สซ.๑/๕๓ (๘๑๓๙/๓๐ ก.ย.๕๒)วัสดุหนุนทดสอบการยิงเสื้อเกราะ กิโลกรัม ๔๒๙.๐๐ บซ.๔๔/๕๓ (๑๔๗๗๕/๒๙ ธ.ค.๕๒)เสื้อเต็มยศรักษาพระองค (ลักหลาดหรือเสิรจสีน้ําเงินหมน นายทหาร) ตัว ๒๒,๐๐๐.๐๐ บจ.๘/๕๓ (๑๔๕๗๒/๑๑ ม.ค.๕๓)กางเกงแถบแบบขี่มา (สักหลาดหรือเสิรจสีน้ําเงินหมน นายทหาร) ตัว ๑๐,๕๐๐.๐๐ บจ.๘/๕๓ (๑๔๕๗๒/๑๑ ม.ค.๕๓)
 • 6. หนา 6 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เสื้อเต็มยศรักษาพระองค (สักหลาดหรือเสิรจสีน้ําเงินหมน นายสิบ) ตัว ๑๑,๐๐๐.๐๐ บจ.๘/๕๓ (๑๔๕๗๒/๑๑ ม.ค.๕๓)กางเกงแถบแบบขี่มา (สักหลาดหรือเสิรจสีน้ําเงินหมนติดแถบไหมสีเหลืองขางละ ๑ เสน นายสิบ) ตัว ๕,๐๐๐.๐๐ บจ.๘/๕๓ (๑๔๕๗๒/๑๑ ม.ค.๕๓)ดินสอเขียนแผนอาซิเตทใส (สีขาว) แทง ๒๕.๐๐ บซ.๓๘/๕๓ (๑๔๔๘๙/๒๕ ธ.ค.๕๒)แอมโมเนีย อะซิเตรท (Ammonium acetete) (ขวดละ ๑ กก.) ขวด ๑,๓๙๑.๐๐ บซ.๔๕/๕๓ (๑๔๗๙๘/๒๘ ธ.ค.๕๒)ฟอรมาลดีอายดโซลูซั่น Fomakdehyde ๓๗% ๒.๕ L ขวด ๙๖๓.๐๐ บซ.๔๕/๕๓ (๑๔๗๙๘/๒๘ ธ.ค.๕๒)ผงซักฟอกมาตรฐาน (ECE ชนิดไมมีสารฟอกนวล) (ECE Phosphate reference Detergent) ตาม มอก.๑๒๑ กก. ๑,๖๐๕.๐๐ บซ.๔๕/๕๓ (๑๔๗๙๘/๒๘ ธ.ค.๕๒)ผาหมึกพิมพใชกับเครื่องพิมพ (สําหรับใชกับเครื่องทดสอบยานสี) (NEC P - ๘๐๐๐) ชุด ๒๕๐.๐๐ บซ.๔๕/๕๓ (๑๔๗๙๘/๒๘ ธ.ค.๕๒)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร (สําหรับใชกับเครื่องพิมพรายงานผลการทดสอบ สป กลอง ๒,๖๐๐.๐๐ บซ.๔๕/๕๓ (๑๔๗๙๘/๒๘ ธ.ค.๕๒)กระดาษทําความสะอาดเลนส (ขวดละ ๒๗๐ มิลลิลิตร) ขวด ๔๒.๕๐ บซ.๔๕/๕๓ (๑๔๗๙๘/๒๘ ธ.ค.๕๒)จางซอมเกาอี้ชนิดตาง ๆ (จํานวน ๑๘ รายการ) บจ.๑๙/๕๓ (๑๙๗/๑๒ ม.ค.๕๓)กระดาษพิมพและเขียน (กระดาษโปสเตอร) แผน ๒๐.๐๐ บซ.๔๗/๕๓ (๑๗๔/๓๐ ธ.ค.๕๒)แถบโฟมกาว (๒ หนา ขนาด ๒๔ มม. X ๕ ม.) ยี่หอทีโอวี มวน ๑๖๙.๐๐ บซ.๔๗/๕๓ (๑๗๔/๓๐ ธ.ค.๕๒)แปรงพลาสติกทําความสะอาด อัน ๗.๐๐ บซ.๔๗/๕๓ (๑๗๔/๓๐ ธ.ค.๕๒)ผาทําความสะอาด ผืน ๒๕.๐๐ บซ.๔๗/๕๓ (๑๗๔/๓๐ ธ.ค.๕๒)น้ํายาฆาแมลงชนิดสเปรย (๖๐๐ มล.) ยี่หอไบกอน กระปอง ๑๐๐.๐๐ บซ.๔๗/๕๓ (๑๗๔/๓๐ ธ.ค.๕๒)คันชีพสําหรับนายทหารประทวนและพลทหาร (หนังสีน้ําตาล) ชุด ๑,๐๗๐.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนรูปจักรพระมหามงกุฏขนาดเล็กโลหะสีทอง) ดุม ๒๕.๕๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนรูปจักรพระมหามงกุฏขนาดกลางโลหะสีทอง) ดุม ๒๖.๗๕ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนรูปจักรพระมหามงกุฏขนาดใหญโลหะสีทอง) ดุม ๓๕.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดอกมะเขือขนาดใหญเรียงเปนแถว ๑๑ ดอก) ชุด ๘๓๑.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดอกมะเขือใหญขอสั้นโลหะสีทอง) อัน ๗๒.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)
 • 7. หนา 7 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ชอชัยพฤกษโลหะสีทองติดหนาหมวก) อัน ๑,๔๑๘.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เดือยติดรองเทาชนิดผูก โลหะสีเงิน คู ๗๔๗.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ตราครุฑพาหติดกระเปาคันชีพโลหะสีทอง) อัน ๑๕๗.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ตราครุฑพาหติดหนาหมวกโลหะสีทอง) อัน ๓๐๐.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)ประคตไหม (ทอง) (นายทหาร) เสน ๔,๐๒๐.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)ประคตไหม (เหลือง) เสน ๓,๘๐๐.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ยอดหมวกบัวตูมพรอมจานรองโลหะสีทอง) อัน ๔๘๑.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (สายรัดคางหมวกยอดโลหะสีทอง (ทหารมา)) สาย ๓๗๗.๗๕ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)หมวกทหารรักษาพระองค (หมวกทหารมารักษาพระองคพรอมกลองใสหมวกและแตงหมวกเรียบรอย) ใบ ๔,๒๐๐.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายโลหะทหารรักษาพระองค (อักษรยอ รร.๖ โลหะสีทองติดอกเสื้อ) อัน ๔๓.๗๕ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายโลหะทหารรักษาพระองค (อักษรยอ รร.๖ ใตพระมหามงกุฏโลหะสีทองติดขอมือเสื้อ) คู ๑๕๒.๐๐ บจ.๑๑/๕๓ (๑๔๓๒๕/๖ ม.ค.๕๓)สมุดประวัติรม เลม ๓๐.๐๐ บจ.๑๘/๕๓ (๒๗๑๑/๓๑ มี.ค.๕๒)จอบ เลม ๑๐๐.๐๐บซ.๓๗/๕๓ (๑๔๒๗๔/๕๒/๒๘ ธ.ค.๕๒เสียมดามพรอม ขนาด ๓" เลม ๘๐.๐๐บซ.๓๗/๕๓ (๑๔๒๗๔/๕๒/๒๘ ธ.ค.๕๒มีด เลม ๑๖๔.๐๐บซ.๓๗/๕๓ (๑๔๒๗๔/๕๒/๒๘ ธ.ค.๕๒เลื่อยลันดา ปน ๒๖๐.๐๐บซ.๓๗/๕๓ (๑๔๒๗๔/๕๒/๒๘ ธ.ค.๕๒กรรไกรตัดกิ่งไม เลม ๑๖๔.๐๐บซ.๓๗/๕๓ (๑๔๒๗๔/๕๒/๒๘ ธ.ค.๕๒ยากําจัดหนู กระปอง ๔๐.๐๐บซ.๓๗/๕๓ (๑๔๒๗๔/๕๒/๒๘ ธ.ค.๕๒หลอดไฟฟาชนิดและขนาดตาง ๆ (ขนาด ๓๖ วัตต) (ตราโพรเท็ด,อิเล็กทรา) หลอด ๕๐.๐๐บซ.๓๗/๕๓ (๑๔๒๗๔/๕๒/๒๘ ธ.ค.๕๒ขารางเหล็กฟลูออเรสเซนต (ขนาด ๔๐ วัตต) (ขาหลอดไฟฟาซาย-ขวา) ชุด ๑๕.๐๐บซ.๓๗/๕๓ (๑๔๒๗๔/๕๒/๒๘ ธ.ค.๕๒ขารางเหล็กฟลูออเรสเซนต (ขนาด ๓๖ วัตต) ชุด ๓๕๐.๐๐บซ.๓๗/๕๓ (๑๔๒๗๔/๕๒/๒๘ ธ.ค.๕๒
 • 8. หนา 8 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.อินทรธนูแข็งนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล พรอมเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร (พล.อ.) (ดุมดุนรูป ชุด ๙,๐๐๐.๐๐ บจ.๒๒/๕๓ (๓๑๘/๒๒ ม.ค.๕๓)อินทรธนูแข็งนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล พรอมเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร (พล.อ.) (ดุมดุนอัก ชุด ๙,๐๐๐.๐๐ บจ.๒๒/๕๓ (๓๑๘/๒๒ ม.ค.๕๓)แถบแปรงไนลอน - แถบสักหลาด สําหรับผลิตเครื่องแบบสนาม (แถบแปรงไนลอน ขนาด ๑ นิ้ว) (สีกากีแก เมตร ๑๑.๓๕ สซ.๓๙/๕๓ (๑๒๗๐๓/๒๒ ม.ค.๕๓)แถบแปรงไนลอน - แถบสักหลาด สําหรับผลิตเครื่องแบบสนาม (แถบสักหลาด ขนาด ๑ นิ้ว) (สีกากีแกมเขีย เมตร ๑๑.๓๕ สซ.๓๙/๕๓ (๑๒๗๐๓/๒๒ ม.ค.๕๓)สีแลกเกอรไนโตรเซลลูโลส (สีขาวมัน เบอร ๑๗๘๘๖) (๑ กระปอง จุ ๑ แกลลอน) กระปอง ๔๘๐.๐๐ สซ.๔๙/๕๓ (๑๒๕๐๕/๒๕ ม.ค.๕๓)สีแลกเกอรไนโตรเซลลูโลส (สีดํามัน เบอร ๑๗๐๓๘) (๑ กระปอง จุ ๑ แกลลอน) กระปอง ๔๘๐.๐๐ สซ.๔๙/๕๓ (๑๒๕๐๕/๒๕ ม.ค.๕๓)สีเคลือบดาน (สีกากีแกมเขียวดาน เบอร ๓๔๐๖๔) (ขนาดจุ ๑ แกลลอน) กระปอง ๔๘๐.๐๐ สซ.๔๙/๕๓ (๑๒๕๐๕/๒๕ ม.ค.๕๓)ไวตสปริต สําหรับสีและวารนิช (เบอร T - ๔๐) (ขนาดจุ ๑ แกลลอน) กระปอง ๒๕๐.๐๐ สซ.๔๙/๕๓ (๑๒๕๐๕/๒๕ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนอักษรยอ จปร.ขนาดใหญโลหะสีทอง) ดุม ๓๕.๐๐ สจ.๒๙/๕๓ (๑๐๑๑๖/๓๐ ก.ย.๕๒)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนอักษรยอ จปร.ขนาดกลางโลหะสีทอง) ดุม ๒๖.๗๕ สจ.๒๙/๕๓ (๑๐๑๑๖/๓๐ ก.ย.๕๒)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนอักษรยอ จปร.ขนาดเล็กโลหะสีทอง) ดุม ๒๕.๕๐ สจ.๒๙/๕๓ (๑๐๑๑๖/๓๐ ก.ย.๕๒)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ยอดหมวกบัวบานโลหะสีทอง) อัน ๑๗๔.๐๐ สจ.๒๙/๕๓ (๑๐๑๑๖/๓๐ ก.ย.๕๒)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ยอดหมวกโมฬีแหลมเครึ่งยศโลหะสีทอง) อัน ๑๗๔.๐๐ สจ.๒๙/๕๓ (๑๐๑๑๖/๓๐ ก.ย.๕๒)หมวกยอดสีขาว (ทรงต่ํารุนเกา) ใบ ๘๘๐.๐๐ สจ.๒๙/๕๓ (๑๐๑๑๖/๓๐ ก.ย.๕๒)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (อักษรยอ จปร.โลหะสีทองติดอกเสื้อ) อัน ๔๓.๗๕ สจ.๒๙/๕๓ (๑๐๑๑๖/๓๐ ก.ย.๕๒)สายกระบี่หนังสีแดงแถบดิ้นทอง ชุด ๒๘๕.๖๙ สจ.๒๙/๕๓ (๑๐๑๑๖/๓๐ ก.ย.๕๒)ผาใบใยสังเคราะหพรอมซับในทํารองเทา (หนากวาง ๔๔ นิ้ว) เมตร ๑๘๑.๙๐ สซ.๒๔/๕๓ถุงพลาสติก (ชนิดมีฝาปด) (ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๗.๕ นิ้ว) (๑ กก. = ๕๕ - ๖๕ ถุง) กิโลกรัม ๖๙.๓๔ สซ.๒๗/๕๓จางชุบเครื่องหมายโลหะสีทองและสีเงิน ประกอบเครื่องแตงกายชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศ หนวยทหารรักษาพระองค สนับสนุนหนวย พ สจ.๑/๕๓เสื้อเต็มยศรักษาพระองค (สักหลาดหรือเสิรจสีแดงนายทหาร) ตัว ๑๙,๕๐๐.๐๐ บจ.๙/๕๓ (๑๓๕๙๓/๑๕ ธ.ค.๕๒)กางเกงแถบ (สักหลาดหรือเสิรจสีดํามีแถบสีแดงขางละ ๒ แถบ นายทหาร) ตัว ๑,๗๕๐.๐๐ บจ.๙/๕๓ (๑๓๕๙๓/๑๕ ธ.ค.๕๒)
 • 9. หนา 9 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ตลับลูกปน (เบอร ๖๒๐๓ ZZ) ตลับ ๑๔๐.๐๐ บซ.๑๑/๕๓ (๑๒๒๗๒/๙ พ.ย.๕๒)ตลับลูกปน (เบอร ๖๓๐๓ ZZ) ตลับ ๑๔๐.๐๐ บซ.๑๑/๕๓ (๑๒๒๗๒/๙ พ.ย.๕๒)น้ํามันหลอลื่นสําหรับอุตสาหกรรม ISO เกรดตาง ๆ (น้ํามันหยอดจักร เบอร ซี กระปองละ ๑ ลิตร ใชกับจักร ลิตร ๑๒๐.๐๐ บซ.๖/๕๓ (๑๒๐๖๕/๓๐ ต.ค.๕๒)น้ํามันยาง (๑ ลิตร = ๑,๐๐๐ ซีซี) ลิตร ๑๕๐.๐๐ บซ.๔/๕๓ (๑๑๙๔๒/๒๖ ต.ค.๕๒)ตรายางตาง ๆ (ตรายางอินทรธนูไหลเสื้อ ขนาด เอส.เอ็ม. ขนาดกวาง ๕ ซม. X ยาว ๑๔.๕ ซม. ปลายกวาง ๔ อัน ๓๕๐.๐๐ บจ.๒/๕๓ (๑๑๙๔๑/๒๙ ต.ค.๕๒)ตรายางตาง ๆ (ตรายางอินทรธนูไหลเสื้อ ขนาด เอ็กซแอล.และเอ็กซเอ็กซแอล ขนาดกวาง ๕.๕ ซม. X ยาว ๑ อัน ๔๕๐.๐๐ บจ.๒/๕๓ (๑๑๙๔๑/๒๙ ต.ค.๕๒)ตรายางตาง ๆ (ตรายางอินทรธนูแผนรัดขอมือ,เอวกางเกง,เอวแผนหลังเสื้อ ขนาดกวาง ๓.๗ ซม. X ยาว ๑๐. อัน ๓๖๐.๐๐ บจ.๒/๕๓ (๑๑๙๔๑/๒๙ ต.ค.๕๒)คันชีพประกอบสายสะพายดานนอกไหมทองสําหรับนายทหารสัญญาบัตร (หนังสีน้ําเงินดํา) ชุด ๓,๕๐๐.๐๐ บจ.๒๓/๕๓ (๑๔๓๒๕/๒๕ ม.ค.๕๓)อินทรธนูแข็งนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล พรอมเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร (พล.ต.) คู ๕,๔๔๖.๓๐ บจ.๒๓/๕๓ (๑๔๓๒๕/๒๕ ม.ค.๕๓)หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร (HP Q ๗๑๑๕ A) ยี่หอฮิวเลทแพคการด กลอง ๓,๒๑๐.๐๐ บซ.๕๒/๕๓ (๑๒๘๘/๑๒ ก.พ.๕๓)หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร (HP CB ๔๓๕ A) ยี่หอฮิวเลทแพคการด กลอง ๒,๖๕๐.๐๐ บซ.๕๒/๕๓ (๑๒๘๘/๑๒ ก.พ.๕๓)จางซอมเครื่องถายเอกสาร ตราอักษร ชารป รุน เอส.เอฟ.๑๐๒๐,๑๐๒๕, จางซอมเครื่องพิมพดีดไฟฟา แครยาว ตราอักษร โอลิมเปย รุน ๒๓๐ บจ.๒๖/๕๓ (๑๓๓๕/๑๒ ก.พ.๕๓)จางซอมเกาอี้นั่ง และโตะชนิดตาง ๆ จํานวน ๒๑ ตัว บจ.๓๐/๕๓ (๑๕๙๔/๑๒ ก.พ.๕๓)จางซอมเครื่องถายเอกสาร ตราอักษณ ชารป รุน เอส.เอฟ.๑๐๒๕ จํานวน ๒ เครื่อง บจ.๒๙/๕๓ (๑๕๙๓/๑๒ ก.พ.๕๓)น้ํายาลบกระดาษไข ขวด ๔๐.๐๐ สซ.๔๔/๕๓ (๑๓๖๓๗/๑๒ ก.พ.๕๓)แฟมยึดชนิดสปริงหนีบ แฟม ๒๐.๒๕ สซ.๔๔/๕๓ (๑๓๖๓๗/๑๒ ก.พ.๕๓)ยางลบหมึกชนิดแทง (ชนิดมีแปลง) แทง ๑๕.๐๐ สซ.๔๔/๕๓ (๑๓๖๓๗/๑๒ ก.พ.๕๓)เปกโลหะชนิดสองขา แบบหัวกลม (เบอร ๔) กลอง ๓๕.๐๐ สซ.๔๔/๕๓ (๑๓๖๓๗/๑๒ ก.พ.๕๓)แถบกาวเซลโลเฟน (เทปใส ขนาด ๓ นิ้ว) มวน ๔๕.๐๐ สซ.๔๔/๕๓ (๑๓๖๓๗/๑๒ ก.พ.๕๓)ผาใบโครงหลังคา รยบ.๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG ชุด ๘,๙๖๐.๐๐ สจ.๒๖/๕๓ (๑๐๗๑๑/๑๘ ธ.ค.๕๓)สายจายน้ํามัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๗.๕๐ เมตร เสน ๑๙,๕๐๐.๐๐ บซ.๕๗/๕๓ (๑๕๙๐/๑๒ ก.พ.๕๓)
 • 10. หนา 10 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.หมอพักน้ํา อัน ๕๒๐.๐๐ บซ.๕๗/๕๓ (๑๕๙๐/๑๒ ก.พ.๕๓)หลอดไฟฮาโลเจน ขนาด ๒๔ โวลต หลอด ๖๕.๐๐ บซ.๕๗/๕๓ (๑๕๙๐/๑๒ ก.พ.๕๓)หลอดไฟ ขนาด ๒๔ โวลต ๑๐ วัตต ไสเดี่ยว (หลอดเล็ก) หลอด ๒๔.๐๐ บซ.๕๗/๕๓ (๑๕๙๐/๑๒ ก.พ.๕๓)กระบองปองกันตนเอง อัน ๕๓๕.๐๐ สซ.๔๘/๕๓ (๑๑๙๕/๒๗ ม.ค.๕๓)จางซอมเกาอี้ชนิดตาง ๆ (จํานวน ๑๕ ตัว) บจ.๒๘/๕๓ (๑๕๐๘/๑๗ ก.พ.๕๓)แผนอารซิเตท ขนาด ๐.๑๐ มม. มวน ๑,๙๒๖.๐๐ บซ.๕๕/๕๓ (๑๕๘๘/๑๗ ก.พ.๕๓)เหล็กหนีบชั้นสําหรับสอดปายหมวดหมูหนังสือ อัน ๔๘.๕๐ บซ.๕๕/๕๓ (๑๕๘๘/๑๗ ก.พ.๕๓)เข็มสามเหลี่ยม (เข็มตรง เบอร ๒๖) เลม ๑๑๕.๐๐ สซ.๔๕/๕๓ (๑๒๖๓๖/๑๖ ก.พ.๕๓)แถบกระดาษกาวขนาดตาง ๆ (อยางเหนียว ขนาด ๓ นิ้ว x ๔๐ ม.) มวน ๘๕.๐๐ สซ.๔๕/๕๓ (๑๒๖๓๖/๑๖ ก.พ.๕๓)ดายกลุมเย็บกระสอบ เบอร ๒๐ หลอด ๑๕๐.๐๐ สซ.๔๕/๕๓ (๑๒๖๓๖/๑๖ ก.พ.๕๓)ลวดสังกะสีตีตรา กก. ๑๕๐.๐๐ สซ.๔๕/๕๓ (๑๒๖๓๖/๑๖ ก.พ.๕๓)ถุงพลาสติก (๑๗ x ๒๐ นิ้ว) ชนิดไมมีฝาปด (๑ กก. มี ๘๐ ใบ) กก. ๑๐๕.๐๐ สซ.๔๕/๕๓ (๑๒๖๓๖/๑๖ ก.พ.๕๓)หัวครอบแถบพลาสติกขนาดตาง ๆ (ขนาด ๕/๘ นิ้ว) อัน ๐.๕๕ สซ.๔๕/๕๓ (๑๒๖๓๖/๑๖ ก.พ.๕๓)แถบกาวเซลโลเฟน (เทปใส ขนาด ๑.๕ ซม.) มวน ๔๔.๐๐ สซ.๔๕/๕๓ (๑๒๖๓๖/๑๖ ก.พ.๕๓)โฟม (ขนาด ๖๐ ซม. X ๑๒๐ ซม. X ๑ นิ้ว) แผน ๓๕.๐๐ สซ.๔๕/๕๓ (๑๒๖๓๖/๑๖ ก.พ.๕๓)หมึกประทับตรา (ขนาด ๓๐ ซีซี. (สีดํา)) ขวด ๕๕.๐๐ สซ.๔๕/๕๓ (๑๒๖๓๖/๑๖ ก.พ.๕๓)ชุดปองกันบุคคล ชุด ๘,๙๐๐.๐๐ สซ.๔๗/๕๓ (๑๑๙๕/๒๗ ม.ค.๕๓)ถุงพลาสติกใสขยะ (ขนาด ๒๔" x ๒๘") ยี่หอไทยแบ็ก ใบ ๑.๙๕ บซ.๖๙/๕๓ (๑๘๑๑/๑๙ ก.พ.๕๓)ถุงพลาสติกใสขยะ (ขนาด ๒๘" x ๓๖") ยี่หอไทยแบ็ก ใบ ๔.๐๐ บซ.๖๙/๕๓ (๑๘๑๑/๑๙ ก.พ.๕๓)ถุงพลาสติกใสขยะ (ขนาด ๓๖" x ๔๕") ยี่หอไทยแบ็ก ใบ ๖.๕๐ บซ.๖๙/๕๓ (๑๘๑๑/๑๙ ก.พ.๕๓)แถบกระดาษกาวยน (อยางเหนียว ขนาด ๓ นิ้ว ๑ มวน ยาว ๔๐ เมตร) มวน ๖๐.๐๐บซ.๑๔๘/๕๓ /๕๓ (๑๕๘๙/๑๘ ก.พ.๕๓)
 • 11. หนา 11 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.วัสดุและอุปกรณงานผลิตเสบียงกระปอง (เทปรัดกลอง ขนาด ๑.๕ ซม. หนักมวนละ ๓ กก.) กก. ๘๐.๐๐บซ.๑๔๘/๕๓ /๕๓ (๑๕๘๙/๑๘ ก.พ.๕๓)วัสดุและอุปกรณงานผลิตเสบียงกระปอง (กิ๊ปรัดสายแถบพลาสติก ขนาด ๕/๘ นิ้ว กลองละ ๒๐๐ ตัว) กลอง ๑๓๑.๑๓บซ.๑๔๘/๕๓ /๕๓ (๑๕๘๙/๑๘ ก.พ.๕๓)วัสดุและอุปกรณงานผลิตเสบียงกระปอง (หมึกประทับตราสีมวง ขนาด ๑ ขวด = ๒๕ ซี.ซี.) (ตราพีค็อก) ขวด ๘.๐๐บซ.๑๔๘/๕๓ /๕๓ (๑๕๘๙/๑๘ ก.พ.๕๓)ซื้อหนังสือและวารสาร/นิตยสาร (จํานวน ๑๐ รายการ) บซ.๕๙/๕๓ (๑๔๘๕๒/๓๐ ธ.ค.๕๒)จางซอมและปรับแตงเครื่องมือทดสอบ จํานวน ๑๓ รายการ สจ.๓๑/๕๓ (๑๔๐๘๓/๒๕ ม.ค.๕๓)ซื้อหนังสือและวารสาร/นิตยสาร (จํานวน ๑๘๔ รายการ) บซ.๖๘/๕๓ (๑๘๑๒/๑๙ ก.พ.๕๓)จางซอมเครื่องทําสําเนาระบบดิจิตอล ตราอักษร RICOH PRIPORT รุน DX ๓๓๔๐ บจ.๓๒/๕๓ (๒๐๔๔/๒๓ ก.พ.๕๓)จางซอมเครื่องสูบจายน้ํามันเบนซินใชกับ รยบ.๑๐ ตัน ขนาดถังบรรจุน้ํามัน ๑๒,๐๐๐ ลิตร บจ.๓๓/๕๓ (๑๙๑๑/๒๓ ก.พ.๕๓)ผาขนหนู (สีเขียว) ผืน ๑๖๐.๐๐ สซ.๕๐/๕๓ (๔๔๖/๑ ก.พ.๕๓)ลวดเย็บกระดาษ (เบอร ๙/๑๖) (๕,๐๐๐ ตัว ) กลอง ๓๓๐.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)ผาหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพดีดไฟฟา (รีฟว) ตลับ ๑๔๘.๕๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร (Samsung laser Printer รุน ML-๒๒๕๐) กลอง ๔,๒๘๐.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (Inkjet Epson t ๐๓๘) ตราอักษร EPSON C ๔๓ (สี กลอง ๔๕๐.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (Inkjet Epson t ๐๓๙) ตราอักษร EPSON C ๔๓ (สี กลอง ๖๗๐.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (Inkfetr HP ๒๑) ตราอักษร HP รุน D ๒๔๐๐ (สีดํา กลอง ๑,๐๒๕.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (Inkfetr HP ๒๒) ตราอักษร HP รุน D ๒๔๐๐ (สี) กลอง ๑,๑๒๕.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (Inkfetr HP ๙๐๐) ตราอักษร HP รุน ๙๑๐ (สีดํา) กลอง ๖๕๐.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (Inkfetr HP ๙๐๐ Tri color) ตราอักษร HP รุน ๙๑๐ กลอง ๗๕๐.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (Inkfetr HP C ๘๗๒๗ A) ตราอักษร HP รุน ๓๓๒ กลอง ๑,๑๒๓.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (Inkfetr HP C ๘๗๒๘ A) ตราอักษร HP รุน ๓๓๒ กลอง ๑,๓๓๗.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร (LEXMARD รุน E ๒๒๐) กลอง ๓,๗๕๐.๐๐ สซ.๕๑/๕๓ (๑๓๘๒๓/๒๖ ก.พ.๕๓)
 • 12. หนา 12 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ถุงพลาสติก (ชนิดมีฝาปด) (ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๗.๕ นิ้ว) (ชนิด ๗๕ - ๘๕ ถุง ตอกิโลกรัม) กิโลกรัม ๖๕.๑๖ สซ.๒๘/๕๓เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : โตะทํางาน รุน ดี-๑๘๐๓ เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอี้ทํางาน รุน ทีพี ชุด ๓,๙๙๙.๖๖ สซ.๕/๕๓เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : โตะทํางาน รุน ดี-๑๖๐๓ เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอี้ทํางาน รุน ทีพี- ชุด ๓,๙๙๙.๖๖ สซ.๕/๕๓เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : โตะทํางาน รุน ดี-๑๕๐๓ เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอี้ทํางาน รุน ทีเค ชุด ๒,๙๘๙.๕๘ สซ.๕/๕๓เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : โตะทํางาน รุน ดี-๑๒๐๒ เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอี้ทํางาน รุน ทีเค ชุด ๒,๑๙๙.๙๒ สซ.๕/๕๓เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : โตะทํางาน รุน ดี-๑๒๐๒ เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอี้ทํางาน รุน ทีเค ชุด ๒,๑๙๙.๙๒ สซ.๕/๕๓เทปพลาสติกขนาดตาง ๆ (ขนาด ๑๕ มิลลิเมตร) มวน ๑๐๓.๐๐ สซ.๑๙/๕๓ภาชนะเซรามิกที่ใชกับอาหาร : ปอรซเลน (จานกับกระเบื้อง ขนาด ๒๓ ซม./ ๙ นิ้ว วนทอง ตรา ทบ.) (กนตื้ ใบ ๑๐๖.๐๐ สซ.๓๖/๕๓ภาชนะเซรามิกที่ใชกับอาหาร : ปอรซเลน (จานหวานกระเบื้อง ขนาด ๒๑ ซม./ ๘ นิ้ว วนทอง ตรา ทบ.) ใบ ๘๔.๐๐ สซ.๓๖/๕๓เครื่องใชเหล็กกลาไรสนิม (ชอน-สอมคาวสแตนเลส) คู ๖๕.๐๐ สซ.๓๖/๕๓ทัพพี (ทัพพีตักแกงสแตนเลส) อัน ๑๖๕.๐๐ สซ.๓๖/๕๓โถขาว (โถขาวสแตนเลส ๒๒ ซม.) ใบ ๖๒๐.๐๐ สซ.๓๖/๕๓เหยือกน้ํา (เหยือกน้ําสแตนเลส) ใบ ๔๕๐.๐๐ สซ.๓๖/๕๓ลังใสแกวชนิดตาง ๆ (ลังใสแกวน้ําเย็นทรงสูง จํานวน ๓๖ ชอง) ใบ ๗๐๐.๐๐ สซ.๓๖/๕๓ลังใสแกวชนิดตาง ๆ (ลังใสแกวไวน จํานวน ๒๕ ชอง) ใบ ๑,๕๓๐.๐๐ สซ.๓๖/๕๓ลังใสแกวชนิดตาง ๆ (ลังใสแกวน้ําเย็นมีเชิง จํานวน ๒๕ ชอง) ใบ ๑,๕๓๐.๐๐ สซ.๓๖/๕๓ชุดเลี้ยงดูพิเศษ (ผาเช็ดปาก ขนาด ๕๕ x ๕๕ ซม.) (สีครีม) ผืน ๕๕.๐๐ สซ.๓๖/๕๓เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนรูปจักรพระมหามงกุฏขนาดใหญโลหะสีทอง) ดุม ๓๒.๐๐ สจ.๒๘/๕๓เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนรูปจักรพระมหามงกุฏขนาดเล็กโลหะสีทอง) ดุม ๒๓.๐๐ สจ.๒๘/๕๓จางซอมวาวลเปด-ปดน้ําประจํา รยบ.น้ํามัน (จํานวน ๓ คัน) บจ.๓๔/๕๓ (๒๑๔๖/๒๖ ก.พ.๕๓)กางเกงแถบ (สักหลาดหรือเสิรจสีดํามีแถบสักหลาดสีแดงขางละ ๒ แถบ) ตัว ๑,๖๐๐.๐๐ สจ.๖๐/๕๓ (๑๓๐๗/๕ มี.ค.๕๓)
 • 13. หนา 13 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.หัวเตาแกสยี่หอ "เฮอรริเคน" รุน ๓๐๒ ชุด ๑๐,๖๖๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)ถังกาซปโตรเลียมเหลว (ถังบรรจุแกสหุงตม ขนาด ๔๘ กก.) (ถังเปลา) ยี่หอ "ปตท." ใบ ๓,๔๔๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เครื่องเตือนภัยจากแกสรั่ว ยี่หอ "ซิกมาอีไลท" เครื่อง ๑,๖๕๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เรกูเรเตอร ( ขนาด ๑/๒ นิ้ว ) ๑๕๘๔ ML ยี่หอ "HIGAS" ตัว ๔,๐๘๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เพรสเชอรเกจ ขนาด ๐ - ๑๐๐ ปอนด (โครงเหล็กชุบโครเมียม) ยี่หอ "เฟริสทโก" ตัว ๑๙๕.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เพรสเชอรเกจ ขนาด ๐ - ๓๐๐ ปอนด (โครงเหล็กชุบโครเมียม) ยี่หอ "เฟริสทโก" ตัว ๑๙๕.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)ทอสงแกส API SCHEDULE ๔๐ SEAMLESS ขนาด ๑/๒ นิ้ว ยาว ๖ เมตร เสน ๗๑๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เหล็กฉาก ขนาด ๑/๘ นิ้ว x ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๖ เมตร) (๑ เสน ยาว ๖ เมตร) เมตร ๘๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)บอลวาลวทองเหลือง ขนาด ๑/๒ นิ้ว (๖๐๐WOG) ยี่หอ "IZOLA" ตัว ๒๗๔.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)สายพิกเทลเกลียว ขนาด ๑/๒ นิ้ว ยาว ๖๐ ซม. (พวงมาลัยทองเหลือง) ยี่หอ "ขนอม" เสน ๒๖๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)ขอตอสามทาง ขนาด ๑/๒ นิ้ว ตัว ๒๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)ของอ ๙๐ องศา ขนาด ๑/๒ นิ้ว ตัว ๑๖.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)ยูเนี่ยน ขนาด ๑/๒ นิ้ว ตัว ๖๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)พุกตะกั่วยึดทอทาง ขนาด ๑/๒ นิ้ว พรอมนัตยึด ขนาด ๑/๔ นิ้ว ยี่หอ Fastenic ชุด ๑๑.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เหล็กตัวยูรัดทอ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ตัว ๕.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เหล็กตัวยูรัดทอ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ตัว ๑๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)สายแกสชนิดหนา (ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๙.๕ มิลลิเมตร) ยี่หอ "SING - MAOU" เมตร ๓๓.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เข็มขัดรัดทอสแตนเลส ขนาด ๕/๘ นิ้ว (ฟนเกลียวปรับขนาดชนิดสันนูน) ยี่หอ "NORMA" ตัว ๓๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เทปพันเกลียว (มวนดํา) (ขนาด ๐.๐๗๕ มม. x ๑๒ มม. x ๑๐ ม.)ยี่หอ "JOY TEX" มวน ๑๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)เปอรมาเทกซทาเกลียว No.๕๑D (ขนาด ๔๗๓ ML) ยี่หอ "เปอรมาเทกซ" ขวด ๕๖๕.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)ปูนทนไฟ CAST - ๑๕ (ขนาด ๕๐ กก.)ยี่หอ "SRIC" ถุง ๑,๑๖๐.๐๐ สซ.๕๒/๕๓ (๑๓๙๙๕/๕๒/๕ มี.ค.๕๓)
 • 14. หนา 14 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ผาคลุมหมวกสนาม (สีดํา) ชุด ๑๙๓.๐๐ สจ.๓๗/๕๓ (๙๙๑๘/๓๐ ก.ย.๕๒)กระดาษพิมพและเขียน (กระดาษอัดสําเนา ชนิด ๗๐ แกรม ขนาด เอ.๔) ตรานกยูง รีม ๙๖.๐๐ บซ.๗๔/๕๓ (๒๓๑๖/๕ มี.ค.๕๓)ปากกาลูกลื่น (สีน้ําเงิน ๕๐ ดาม, สีแดง ๑๐ ดาม) ตรามา ดาม ๔.๖๕ บซ.๗๔/๕๓ (๒๓๑๖/๕ มี.ค.๕๓)กระดาษไขอัดสําเนา ยี่หอไดโต กลอง ๑๗๕.๐๐ บซ.๗๔/๕๓ (๒๓๑๖/๕ มี.ค.๕๓)ผาหมึกพิมพใชกับเครื่องพิมพ (EPSON LQ ๒๐๙๐) (รีฟว) ยี่หอคอมพิว ชุด ๑๒๐.๐๐ บซ.๗๔/๕๓ (๒๓๑๖/๕ มี.ค.๕๓)กระโจมพักแรม ขนาด ๘ - ๑๐ คน หลัง ๑๙,๙๕๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)กระโจมพักแรม ขนาด ๕ - ๖ คน หลัง ๘,๙๙๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)กระโจมพักแรม ขนาด ๓ - ๔ คน หลัง ๕,๙๘๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)กระโจมพักแรม ขนาด ๑ - ๒ คน หลัง ๒,๒๗๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)แผนปูรองนอน แผน ๘๐๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)หมอนลม ใบ ๑๑๘.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)โตะอเนกประสงค ชุด ๒,๕๙๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)เตียงสนาม ๖ ขา ตัว ๕,๓๘๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)โตะสนาม ๖ ฟุต ตัว ๒,๕๐๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)โตะหลุม ตัว ๖๒๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)เกาอี้วางแขน ตัว ๑,๐๙๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)เกาอี้ปรับพนักพิง ตัว ๒,๒๔๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)ตะเกียงถานไฟฉาย ดวง ๔๔๕.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)ชุดประกอบอาหาร ชุด ๒,๕๐๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)ชุดถวยกาแฟ ชุด ๗๘.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)ชุดรับประทานอาหารพรอมแกวน้ํา ชุด ๒,๐๐๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)
 • 15. หนา 15 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เตายาง เตา ๒,๔๙๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)เตาแกส ชุด ๒,๐๐๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)กระติกน้ําเก็บอุณหภูมิ ใบ ๓,๔๙๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)กระติกน้ํารอนไฟฟา ใบ ๑,๐๐๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)เตาไมโครเวฟ เตา ๒,๙๕๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)หมอหุงขาวไฟฟา ใบ ๓,๕๐๐.๐๐ สซ.๖๘/๕๓ (๑๐๔๘/๘ มี.ค.๕๓)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (HP ๘๗๒๗) ยี่หอฮิวเลทแพคการด กลอง ๑,๑๒๓.๕๐ บซ.๖๓/๕๓ (๑๐๙๖๑/๒๓ ก.ย.๕๒)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (HP ๘๗๒๘) ยี่หอฮิวเลทแพคการด กลอง ๑,๓๓๗.๕๐ บซ.๖๓/๕๓ (๑๐๙๖๑/๒๓ ก.ย.๕๒)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (HP ๖๖๕๖ A) ยี่หอฮิวเลทแพคการด กลอง ๑,๒๓๐.๐๐ บซ.๖๓/๕๓ (๑๐๙๖๑/๒๓ ก.ย.๕๒)หมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ INKJET (HP ๖๖๕๗ A) ยี่หอฮิวเลทแพคการด กลอง ๒,๐๓๓.๐๐ บซ.๖๓/๕๓ (๑๐๙๖๑/๒๓ ก.ย.๕๒)ผามุง (สีกากีแกมเขียว หนากวางไมนอยกวา ๕๘ นิ้ว) (ความยาวตอมวนไมต่ํากวา ๕๔,๖๓,๗๒,๘๑ และ ๙๐ เมตร ๔๕.๐๐ สจ.๓๘/๕๓ (๙๓๙๙/๑๕ ก.พ.๕๓)หลอดแสง XENON BURNER ขนาด ๑๕๐๐ W ใชกับเครื่องตกสีผาดวยแสงแดดเทียม ตราอักษร Atlas S หลอด ๖๐,๐๐๐.๐๐ สซ.๕๓/๕๓ (๑๑๘๗/๒๒ มี.ค.๕๓)เครื่องแบบสนาม ขนาดใหญ (L) ชุด ๑,๓๘๘.๐๐ สจ.๖๘/๕๓ (๖๗๕/๒๒ มี.ค.๕๓)เสื้อเต็มยศรักษาพระองค (สักหลาดหรือเสิรจสีเหลือง นายสิบ พลทหาร) ตัว ๘,๐๐๐.๐๐ สจ.๖๖/๕๓ (๑๙๐๖/๒๒ มี.ค.๕๓)กางเกงแถบ (สักหลาดหรือเสิรจสีดํามีแถบสักหลาดสีเหลืองขางละ ๑ แถบ) ตัว ๑,๖๐๐.๐๐ สจ.๖๖/๕๓ (๑๙๐๖/๒๒ มี.ค.๕๓)อะซิโตน ขนาด ๒๕๐ ml. ขวด ๙๖๓.๐๐ บซ.๗๓/๕๓ (๓๒๖๓/๒๕ มี.ค.๕๓)จางซอมเครื่องซักผา ตราอักษร SIMPSON รุน EUDURO ๗๕๑ บจ.๓๕/๕๓ (๓๔๔๑/๒๖ มี.ค.๕๓)รองเทาหุมสนหนังสีดําสําหรับทหารหญิงและนักเรียนพยาบาล คู ๗๒๖.๐๐ สจ.๕๘/๕๓ (๙๓๔๒๖ มี.ค.๕๓)ผาใบโครงหลังคา รยบ.ชนิดตาง ๆ (รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ.๒) ผืน ๙,๕๗๐.๐๐ สจ.๒๖/๕๓ (๑๐๗๑๑/๒๒ ม.ค.๕๓)กระปองโลหะสําหรับบรรจุอาหาร (พรอมกลอง) ใบ ๘.๒๔ สจ.๘๐/๕๓ (๙๓๕/๓๐ มี.ค.๕๓)เสื้อเต็มยศรักษาพระองค (สักหลาดหรือเสิรจสีเลือดหมู นายทหารสัญญาบัตร) ตัว ๑๙,๕๐๐.๐๐ บจ.๔๐/๕๓ (๓๖๗๓/๒๘ มี.ค.๕๓)
 • 16. หนา 16 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.กางเกงแถบ (สักหลาดหรือเสิรจสีดํามีแถบสักหลาดสีเลือดหมูขางละ ๒ แถบ นายทหาร) ตัว ๑,๗๕๐.๐๐ บจ.๔๐/๕๓ (๓๖๗๓/๒๘ มี.ค.๕๓)คันชีพประกอบสายสะพายดานนอกไหมทองสําหรับนายทหารสัญญาบัตร (หนังสีเลือดหมู) ชุด ๓,๕๐๐.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (จานรองยอดหมวกดวงดาราโลหะสีทอง) อัน ๑๕๒.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุน อักษรยอ ภปร.ขนาดเล็กโลหะสีทอง) ดุม ๒๕.๒๕ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุน อักษรยอ ภปร.ขนาดกลางโลหะสีทอง) ดุม ๒๖.๗๕ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุน อักษรยอ ภปร.ขนาดใหญโลหะสีทอง) ดุม ๓๕.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดอกมะเขือใหญขอยาวโลหะสีทอง) อัน ๗๒.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดอกมะเขือใหญขอสั้นโลหะสีทอง) อัน ๗๒.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดอกมะเขือเล็กขอยาวโลหะสีทอง) อัน ๕๘.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ตราครุฑพาหติดคันชีพโลหะสีทอง) อัน ๑๕๗.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ตราครุฑพาหติดหนาหมวกโลหะสีทอง) อัน ๒๔๗.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)พูจามรี (สีเลือดหมู) ชุด ๘,๐๐๐.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ยอดหมวกบัวบานโลหะสีทอง) อัน ๑๗๔.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ยอดหมวกโมฬีแหลมครึ่งยศโลหะสีทอง) อัน ๑๗๔.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องหมายโลหะทหารรักษาพระองค (อักษรยอ ภปร.โลหะสีทองติดอกเสื้อ) อัน ๔๓.๗๕ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)อินทรธนูแข็งนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพัน, ดุมดุนอักษรยอ ภปร.พรอมเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบ ชุด ๖๐๐.๐๐ บจ.๔๑/๕๓ (๓๖๗๐/๒๙ มี.ค.๕๓)เครื่องพิมพดีดแบบกระเปาหิ้ว (ชนิดภาษาไทย) ยี่หอ SMITH CORONA รุน ๓๕๐ เครื่อง ๑,๙๒๖.๐๐ สซ.๖/๕๓ (แผนป ๕๒)ไทรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) กิโลกรัม ๑๐๖.๐๐ บซ.๗๖/๕๓ (๑๔๗๗๔/๒๙ ธ.ค.๕๒)กระดาษถายเอกสาร (ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด ๘.๕ นิ้ว x ๑๓.๕ นิ้ว) รีม ๑๐๗.๐๐ สซ.๓๘/๕๓ (ลง ๑๙ ม.ค.๕๓)กระดาษพิมพตอเนื่อง (แบบ ๓ ชั้น ขนาด ๙.๕ x ๑๑ นิ้ว) กลอง ๓๘๕.๒๐ สซ.๓๘/๕๓ (ลง ๑๙ ม.ค.๕๓)หมวกทรงหมอตาลสีขาวพรอมตราหนาหมวกรูปจักรอุณาโลม ใบ ๓๕๐.๐๐ สจ.๓๓/๕๓ (ลง ๒๘ ม.ค.๕๓)
 • 17. หนา 17 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.ดุมโลหะสีทอง (ขนาดใหญ) ดุม ๓๕.๐๐ สจ.๓๓/๕๓ (ลง ๒๘ ม.ค.๕๓)ดุมโลหะสีทอง (ขนาดเล็ก) ดุม ๒๕.๕๐ สจ.๓๓/๕๓ (ลง ๒๘ ม.ค.๕๓)สายยงยศทหารชายเหลาทหารดุริยางค สาย ๒๕๐.๐๐ สจ.๓๓/๕๓ (ลง ๒๘ ม.ค.๕๓)เครื่องหมายสําหรับทหารดุริยางค อัน ๑๑๐.๐๐ สจ.๓๓/๕๓ (ลง ๒๘ ม.ค.๕๓)ดุมโลหะสีทอง (ขนาดกลาง) ดุม ๒๖.๗๕ สจ.๓๓/๕๓ (ลง ๒๘ ม.ค.๕๓)ผาลายขัดฟอกขาว/๕๓ (หนากวางไมนอยกวา ๓๖ นิ้ว ความยาวมวนละ ๔๐ เมตร) (เศษที่เหลือไมนับ) เมตร ๓๕.๘๐ สซ.๕๔/๕๓ (ลง ๓๐ มี.ค.๕๓)เข็มเสนาภิวุฒิ เข็ม ๓๐๐.๐๐ บจ.๔๒/๕๓ (๓๗๕๒/๓๐ มี.ค.๕๓)หมวกแกปสีน้ําเงิน ใบ ๑๓๙.๐๐ สจ.๓๕/๕๓ (ลง ๑๐ มี.ค.๕๓)ชิ้นสวนอะไหลจักรจูกิ ดี.ดี.แอล.๕๕๕ (จักรเข็มเดี่ยวธรรมดา) จํานวน ๗ รายการ บซ.๙๓/๕๓ (๓๖๗๒/๒๙ มี.ค.๕๓)ชิ้นสวนอะไหลจักรบราเดอร แอล.ที.๒ บี.๘๔๒ (จักรเข็มคูธรรมดา), ชิ้นสวนอะไหลเครื่องแหวะพื้นใน โมนุส บซ.๙๔/๕๓ (๓๖๗๑/๒๙ มี.ค.๕๓)จางซอมเครื่องดูดฝุน ตราอักษร MAC หมายเลขเครื่อง ๘๓๙๙, ตราอักษร โมเดล เอส.๐๓ หมายเลขเครื่อง ๘๗๙๔ บจ.๓๘/๕๓ (๓๖๖๙/๓๑ มี.ค.๕๓)รองเทาหุมขอหนังสีดํา (รองเทาฮารฟ) คู ๑,๐๕๙.๐๐ สจ.๔๓/๕๓ (๑๐๖๐/๑๕ มี.ค.๕๓)เครื่องสนามครบชุด (๑ ชุด ประกอบดวย ๑๒ รายการ) ชุด ๑๑,๕๓๐.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)เปสนามขนาดเล็ก (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๑ ใบ ใบ ๑,๓๗๙.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)กระเปาอเนกประสงค (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๑ ใบ ใบ ๓๕๐.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)กระเปาใสซองกระสุน (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๒ ใบ (ราคาใบละ ๑๔๘.- บาท) ใบ ๒๙๖.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)ถุงผาใบสนาม /๕๓ (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๑ ใบ ใบ ๖๘๕.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)กระติกน้ํา /๕๓ (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๑ ชุด ชุด ๓๘๙.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)เข็มขัดสนาม /๕๓ (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๑ เสน เสน ๕๘๔.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)สายโยงเข็มขัดสนาม /๕๓ (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๑ เสน เสน ๔๙๔.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)หมอขาวสนาม /๕๓ (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๑ ชุด ชุด ๕๘๓.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)
 • 18. หนา 18 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เปหลังครบชุด (สีกากีแกมเขียว) จํานวน ๑ ชุด ชุด ๒,๖๔๘.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)เสื้อกันฝน (สีพราง) จํานวน ๑ ตัว ตัว ๑,๐๙๓.๐๐ สจ.๗๑/๕๓ (๑๓๔๓๓/๘ เม.ย.๕๓)เข็มขัดหนังสีน้ําตาล พรอมหัวเครื่องหมายกองทัพบก เสน ๖๕๐.๐๐ สจ.๗๕/๕๓ (๒๑๔๕/๘ เม.ย.๕๓)ประคตไหมริ้วทองสลับเงิน เสน ๓,๕๐๐.๐๐ สจ.๗๕/๕๓ (๒๑๔๕/๘ เม.ย.๕๓)พูจามรี (สีน้ําเงินดํา) ชุด ๘,๐๐๐.๐๐ สจ.๗๕/๕๓ (๒๑๔๕/๘ เม.ย.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (สายรัดคางหมวกยอดโลหะสีทอง) สาย ๒๗๑.๐๐ สจ.๗๕/๕๓ (๒๑๔๕/๘ เม.ย.๕๓)เครื่องหมายโลหะทหารรักษาพระองค (อักษรยอ ภปร.โลหะสีทองติดอกเสื้อ) อัน ๔๓.๗๕ สจ.๗๕/๕๓ (๒๑๔๕/๘ เม.ย.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนรูปจักรพระมหามงกุฏขนาดใหญโลหะสีทอง) ดุม ๓๕.๐๐ สจ.๗๕/๕๓ (๒๑๔๕/๘ เม.ย.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนรูปจักรพระมหามงกุฏขนาดกลางโลหะสีทอง) ดุม ๒๖.๗๕ สจ.๗๕/๕๓ (๒๑๔๕/๘ เม.ย.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ดุมดุนรูปจักรพระมหามงกุฏขนาดเล็กโลหะสีทอง) ดุม ๒๕.๕๐ สจ.๗๕/๕๓ (๒๑๔๕/๘ เม.ย.๕๓)เครื่องหมายทหารรักษาพระองค (ตราพระมหามงกุฏเพชราวุธติดคันชีพ โลหะสีทอง) อัน ๑๕๗.๐๐ สจ.๗๕/๕๓ (๒๑๔๕/๘ เม.ย.๕๓)ตูเหล็กเก็บเสื้อผา ยี่หอ โอนานี่ (มอก.๑๓๒๖-๒๕๓๙) ผลิตในประเทศไทย รุน ซีดี.-๐๑๘ ตู ๓๓๐.๐๐ สจ.๗๔/๕๓ (๑๔๗๘๖/๘ เม.ย.๕๓)พลั่วสนาม /๕๓ (สีกากีแกมเขียว) ชุด ๗๖๐.๓๕ สจ.๕๕/๕๓ (๙๑๐๗/๕๒/๒๒ เม.ย.๕๓)กระโจมบุคคลสําเร็จรูป /๕๓ (สีพราง) ชุด ๒,๒๖๙.๐๐ สจ.๕๖/๕๓ (๙๑๐๗/๕๒/๒๒ เม.ย.๕๓)กระบะพลาสติก (ขนาด ๑๐๐ x ๑๒๐ x ๑๗ ซม.) สีเทาอมเขียว อัน ๒,๒๗๔.๐๐ สจ.๖๓/๕๓ (๑๐๐/๒๒ เม.ย.๕๓)เตียงนอนโครงเหล็ก เตียง ๓,๗๓๙.๐๐ สจ.๗๖/๕๓ (๑๘๐๗/๒๒ เม.ย.๕๓)จางซอมเครื่องชงกาแฟและเตาไมโครเวฟ จํานวน ๕ เครื่อง บจ.๔๓/๕๓ (๓๙๓๒/๒๒ เม.ย.๕๓)แฟมยึดชนิดสันกวาง (แฟมเจาะ ขนาด ๑ นิ้ว) ตราชาง แฟม ๕๕.๐๐ บซ.๙๖/๕๓ (๔๐๙๑/๒๒ เม.ย.๕๓)ปกเสนอเอกสาร (สีเขียว, ชมพู) ปก ๖.๖๐ บซ.๙๖/๕๓ (๔๐๙๑/๒๒ เม.ย.๕๓)กระดาษโทรสาร (ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๓๐ เมตร x ๑ เซนติเมตร) ตราสิงห มวน ๖๙.๐๐ บซ.๙๕/๕๓ (๓๘๔๑/๒๒ เม.ย.๕๓)พื้นและสนยางรองเทาแบบหลออัด คู ๖๙.๕๕ สซ.๖๕/๕๓ (๒๐๓๒/๖ พ.ค.๕๓)
 • 19. หนา 19 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.หนากากปองกันไอน้ํามัน อัน ๑,๖๐๐.๐๐ บซ.๑๐๕/๕๓ (๔๖๓๔/๖ พ.ค.๕๓)หนากากปองกันไอน้ํามัน (ไสกรอง) อัน ๓๐๐.๐๐ บซ.๑๐๕/๕๓ (๔๖๓๔/๖ พ.ค.๕๓)หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร (HP Q ๒๖๒๔ A) ยี่หอฮิวเลทแพคการด กลอง ๓,๘๕๒.๐๐ บซ.๑๖๑/๕๓ (๔๗๘๔/๖ พ.ค.๕๓)หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร (HP C ๗๑๑๕ A) ยี่หอฮิวเลทแพคการด กลอง ๓,๒๑๐.๐๐ บซ.๑๖๑/๕๓ (๔๗๘๔/๖ พ.ค.๕๓)ผาลายขัดฟอกขาว/๕๓ (หนากวางไมนอยกวา ๖๔ นิ้ว ความยาวมวนละ ๕๑ เมตร) (เศษที่เหลือไมนับ) เมตร ๖๐.๘๐ สซ.๖๑/๕๓ (๙๒๖๔/๑๙ เม.ย.๕๓)เข็มจักร (เข็มจักรเย็บหนังทรง เบอร ๑๑๐ แบบ 134 LR) เลม ๒๐.๐๐ บซ.๑๑๘/๕๓ (๕๓๓๑/๒๖ พ.ค.๕๓)เข็มจักร (เข็มจักรเย็บหนังทรง เบอร ๑๒๐ แบบ 134-5 LR) เลม ๒๐.๐๐ บซ.๑๑๘/๕๓ (๕๓๓๑/๒๖ พ.ค.๕๓)เข็มจักร (เข็มจักรเย็บหนังทรง เบอร ๑๕๐ แบบ 134 D) เลม ๒๑.๐๐ บซ.๑๑๘/๕๓ (๕๓๓๑/๒๖ พ.ค.๕๓)เข็มจักร (แบบ 805 LR 120) เลม ๔๘.๐๐ บซ.๑๑๘/๕๓ (๕๓๓๑/๒๖ พ.ค.๕๓)เตียงสนามพับได เตียง ๓,๗๘๗.๘๐ สจ.๕๒/๕๓ (๓๒๔๓/๘ พ.ค.๕๓)ไมเนื้อแข็ง (ไมเนื้อแข็งแปรรูปไสแตงผิวเรียบ ขนาด ๕/๘ นิ้ว x ๔ นิ้ว ยาว ๒๘๓ เซนติเมตร) ทอน ๒๖๔.๐๐ สซ.๖๒/๕๓ (๓๐๙๑/๒๐ พ.ค.๕๓)เครื่องเจาะผา (ชนิด ๒ หลัก) ยี่หอ JAPSEW รุน KD-๑๖๐ เครื่อง ๓๘,๒๐๐.๐๐ (๗๕๗/๒๗ พ.ค.๕๓)เครื่องตัดผาใบมีดตรง ขนาด ๒๐ เซนติเมตร ยี่หอ JAPSEW รุน๖๒๙X เครื่อง ๖๓,๒๐๐.๐๐ (๗๕๗/๒๗ พ.ค.๕๓)จางซอมเครื่องตัดกระดาษไฟฟา ตราอักษร กวางหลง บจ.๖๕/๕๓ (๕๕๑๖/๒๗ พ.ค.๕๓)ถังบรรจุน้ํามันพลาสติก ขนาด ๒๐ ลิตร (สีกากีแกมเขียว) ใบ ๑,๘๗๖.๐๐สจ.๗๓/๕๓ (๑๔๓๑๗/๕๑/๒๗ พ.ค.๕๓)เปหลังครบชุด ชุด ๒,๕๖๘.๐๐ สจ.๕๗/๕๓ (๘๕๔๗/๑๒ ส.ค.๕๒)กระติกน้ํา ชุด ๔๒๘.๐๐ สจ.๕๗/๕๓ (๘๕๔๗/๑๒ ส.ค.๕๒)ผาพันคอสีพราง ผืน ๑๖๕.๐๐ สจ.๕๗/๕๓ (๘๕๔๗/๑๒ ส.ค.๕๒)ใบมีด (ใบมีดตัดหญา) EA ๑๖.๐๐ บซ.๑๒๑/๕๓ (๕๘๐๗/๓ มิ.ย.๕๓)โตะเอนกประสงค (แบบพับขา) (สีขาว) ตัว ๒,๐๓๓.๐๐ สซ.๘๒/๕๓ (๓๒๓๓/๘ มิ.ย.๕๓)เกาอี้โลหะ (แบบไมมีเทาแขน) (สีน้ําตาล) ตัว ๕๙๙.๒๐ สซ.๘๒/๕๓ (๓๒๓๓/๘ มิ.ย.๕๓)
 • 20. หนา 20 ของ 75 หนารายการ หนวยนับ หนวยละ ใบสั่ง/สัญญา/ที่ กกบ.เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอี้ทํางาน (เกาอี้ฟงคําบรรยาย (เกาอี้แลคเชอร)) ตัว ๒,๑๒๕.๐๒ สซ.๘๒/๕๓ (๓๒๓๓/๘ มิ.ย.๕๓)เกาอี้นั่งปรับระดับได (แบบมีเทาแขน) (สีดํา) ตัว ๓,๖๗๕.๐๐ สซ.๘๒/๕๓ (๓๒๓๓/๘ มิ.ย.๕๓)เครื่องหมายปกแสดงชั้นอาสาสมัครทหารพราน อัน ๑๐.๐๐ สจ.๘๓/๕๓ (๔๕๗๐/๙ มิ.ย.๕๓)เครื่องหมายปกสังกัดอาสาสมัครทหารพราน (ทพ.๔) อัน ๙.๐๐ สจ.๘๓/๕๓ (๔๕๗๐/๙ มิ.ย.๕๓)เครื่องหมายปกตราหนาหมวกอาสาสมัครทหารพราน อัน ๓๔.๕๐ สจ.๘๓/๕๓ (๔๕๗๐/๙ มิ.ย.๕๓)จางเหมาทําความสะอาดพรม (จํานวน ๒ งาน) บจ.๖๗/๕๓ (๕๘๐๔/๘ มิ.ย.๕๓)ที่นอน หลัง ๑,๙๘๙.๔๔ สซ.๖๔/๕๓ (๑๑๐๔๙/๘ เม.ย.๕๓)จางเหมาทําความสะอาดพรม,ซักผามาน และปูพรมพรอมยางรอง (จํานวน ๓ งาน) บจ.๖๘/๕๓ (๖๑๓๖/๑๐ มิ.ย.๕๓)ชุดโตะหมูบูชาเครื่องพรอม หมู ๙ พรอมโตะกราบพระพรอมฐานตั้ง (หมู ๙) ชุด ๑๐,๕๐๐.๐๐ บซ.๑๒๓/๕๓ (๕๘๔๗/๑๐ มิ.ย.๕๓)กระดาษบันทึก (๒" x ๓" ๑ หอ มี ๑๒ เลม เบอร ๖๕๖) ยี่หอ ๓ เอ็ม หอ ๓๒๐.๐๐ บซ.๑๒๔/๕๓ (๕๘๔๙/๑๐ มิ.ย.๕๓)กระดาษบันทึก (๓" x ๓" ๑ หอ มี ๑๒ เลม เบอร ๖๕๔) ยี่หอ ๓ เอ็ม หอ ๓๙๐.๐๐ บซ.๑๒๔/๕๓ (๕๘๔๙/๑๐ มิ.ย.๕๓)กระดาษบันทึก (๔" x ๓" ๑ หอ มี ๑๒ เลม เบอร ๖๕๗) ยี่หอ ๓ เอ็ม หอ ๕๓๐.๐๐ บซ.๑๒๔/๕๓ (๕๘๔๙/๑๐ มิ.ย.๕๓)เปลสนาม เปล ๓๙๑.๙๐ สจ.๘๙/๕๓ (๔๑๔๖/๑๕ มิ.ย.๕๓)ชุดปฏิบัติงานชาง ชุด ๕๐๐.๐๐ บจ.๗๐/๕๓ (๖๐๗๒/๑๕ มิ.ย.๕๓)หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร (KP Q ๕๙๔๙) ยี่หอ ฮิวเลทแพคการด กลอง ๓,๔๒๔.๐๐ บซ.๑๒๙/๕๓ (๖๑๖๖/๑๕ มิ.ย.๕๓)กางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพานสีดํา ตัว ๒๗๘.๐๐ สจ.๑๐๑/๕๓ (๔๑๔๗/๑๗ มิ.ย.๕๓)กระดาษพิมพและเขียน (กระดาษปกสี ชนิด ๑๒๐ แกรม ขนาด ๒๑๐ x ๒๙๗ มม.) รีม ๒๖๙.๐๕ บซ.๘๗/๕๓ (๓๒๖๔/๒๕ มี.ค.๕๓)กระดาษถายเอกสาร (ขนาด ๘.๕ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว เอฟ ๑๔ ชนิด ๘๐ แกรม) รีม ๑๒๙.๐๐ บซ.๘๗/๕๓ (๓๒๖๔/๒๕ มี.ค.๕๓)หนังผิวสําเร็จรูปอัดลายสีดํา ดม๒๑๐.๒๕ สซ.๗๐/๕๓ (๖๖๒/๒๒ มิ.ย.๕๓)หนังทองสําเร็จรูปอัดลายสีดํา ดม๒๗.๒๕ สซ.๗๐/๕๓ (๖๖๒/๒๒ มิ.ย.๕๓)

Related Documents