Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 ul. Rzgowska 25 PPP 6 Łódź
GDZIE JESTEŚMY? Łódź PPP 6
PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE <ul><li>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 </li></ul><ul><li>jest placówką oświato...
TEREN DZIAŁANIA PORADNI Łódź PPP 6 L.p. Rodzaj szkoły/ placówki Numer szkoły/ nazwa placówki 1. Przedszkola miejskie 2, 7...
KTO i JAK może się do nas zgłaszać? <ul><li>Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej , logopedycznej i  psychiat...
CZYM ZAJMUJE SIĘ PORADNIA? Łódź PPP 6 Poradnia realizuje swoje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodo...
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ Łódź PPP 6
DOKONUJEMY DIAGNOZY W ZAKRESIE: Łódź PPP 6 <ul><li>mo ż liwo ś c i psychofizycznych dzieci i uczniów wraz z okre ś le ...
ORZEKAMY W SPRAWACH: <ul><li>konieczności wczesnego wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, <...
W PROCESIE DIAGNOZY PROBLEMÓW W FUNKCJONOWANIU INTELEKTUALNYM ORAZ SPOŁECZNO-EMOCJONALNYM Łódź PPP 6 zapewniamy konsulta...
WYDAJEMY OPINIE W SPRAWACH: <ul><li>gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki, </li></ul><ul><li>dostosowania wymagań ...
<ul><li>Prowadzimy zajęcia grupowe dla dzieci: </li></ul><ul><li>kształcenie właściwych zachowań w sytuacjach molestowania...
<ul><li>Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla rodziców dotyczące: </li></ul><ul><li>czynników sprzyjających adaptacji dziecka...
<ul><li>Ponadto oferujemy : </li></ul><ul><li>indywidualne konsultacje pedagogiczne dotyczące rozwijania funkcji percepcyj...
SZKOŁA PODSTAWOWA PPP 6 Łódź <ul><li>Prowadzimy na terenie szkół zaj ę cia psychoedukacyjne dla uczniów realizowane o ...
SZKOŁA PODSTAWOWA Oferujemy następujące zajęcia terapeutyczne realizowane na terenie Poradni : <ul><li>zajęcia indywidual...
GIMNAZJUM <ul><li>Wspieramy rozwój psychospołeczny młodzieży </li></ul><ul><li>poprzez prowadzenie grupowych zajęć </li><...
<ul><li>Oferujemy pomoc w pokonywaniu trudności związanych z nabywaniem wiedzy szkolnej </li></ul><ul><li>Prowadzimy terap...
WSPIERANIE ŚRODOWISK WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Łódź PPP 6 Na terenie Poradni prowadzimy warsztaty dla nauczycieli, rodzicó...
Łódź PPP 6 ZAPRASZA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 6
<ul><li>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 </li></ul><ul><li>ul. Rzgowska 25 , 93-008 Łódź </li></ul><ul><li>se...
of 21

Prezentacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi

 • 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 ul. Rzgowska 25 PPP 6 Łódź
 • 2. GDZIE JESTEŚMY? Łódź PPP 6
 • 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE <ul><li>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 </li></ul><ul><li>jest placówką oświatową funkcjonującą od 1966 r. Swoim działaniem obejmujemy rejon Łódź-Górna . </li></ul>Oferujemy pomoc dzieciom , młodzie ż y , rodzicom oraz nauczycielom z poszanowaniem godno ś ci osobistej i dyskrecji oraz w zgodzie ze standardami opartymi na współczesnej wiedzy i nauce. Łódź PPP 6
 • 4. TEREN DZIAŁANIA PORADNI Łódź PPP 6 L.p. Rodzaj szkoły/ placówki Numer szkoły/ nazwa placówki 1. Przedszkola miejskie 2, 7, 17, 20, 26, 34, 36, 38, 40, 66, 72, 76, 86, 88, 89, 90, 101, 102, 106, 117, 118, 119, 122, 124, 126, 129, 130, 131, 155, 159, 192, 200, 207, 215, 233 2. Szkoły podstawowe 5, 7, 10, 38, 42, 51, 64, 83, 109, 110, 113, 125, 130, 138, 143, 162, 174, 189, 190, Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK, SPS nr 194 3. Gimnazja 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Katolickie Gimnazjum SPSK, GS Nr 61 4. Zespoły szkół Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 5. Szkoły/placówki niepubliczne Niepubliczne przedszkola: Przedszkole Sióstr Honoratek , ul. Lokatorska; Przedszkole S ióstr Urszulanek, ul. Obywatelska; Przedszkole Sióstr Bernardynek , ul. Rudzka; Prywatne Przedszkole, ul. Rodakowskiego; Przedszkole „Meridian”, ul. Demokratyczna Niepubliczne szkoły podstawowe: Muzyczna, „ABIS”, Społeczna SP Nr 1, Szkoła Europejska, „Meridian”, „Mikron”, „Augustyniaka”, SP ZNP, „Nasza Szkoła”, SP Mistrzostwa Sportowego Niepubliczne gimnazja: Muzyczna, „ABIS”, „Mikron”, Społeczne GM Nr 1, Szkoła Europejska, „Nasza Szkoła”, „Augustyniaka”, GM ZNP, GM Mistrzostwa Sportowego
 • 5. KTO i JAK może się do nas zgłaszać? <ul><li>Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej , logopedycznej i  psychiatrycznej dzieciom i młodzieży (do ukończenia gimnazjum), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. </li></ul><ul><li>Korzystanie z oferty Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowań z innych placówek i instytucji. Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. </li></ul>Łódź PPP 6
 • 6. CZYM ZAJMUJE SIĘ PORADNIA? Łódź PPP 6 Poradnia realizuje swoje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczeg ółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalist ycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488).
 • 7. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ Łódź PPP 6
 • 8. DOKONUJEMY DIAGNOZY W ZAKRESIE: Łódź PPP 6 <ul><li>mo ż liwo ś c i psychofizycznych dzieci i uczniów wraz z okre ś le niem ich potrzeb edukacyjnych – na terenie P oradni , </li></ul><ul><li>umiej ę tn o ś ci j ę zykowych pod k ą tem wyst ę p owania specyficznych trudno ś ci w nauce czytania i pisania – badania przesiewowe klas II i V na terenie szkół , </li></ul><ul><li>poziomu wiedzy i umiej ę tno ś ci szkolnych, </li></ul><ul><li>wad wymowy, </li></ul><ul><li>prawidłowo ś ci i zaburze ń rozwoju społeczno-emocjonalnego, </li></ul><ul><li>prawidłowo ś c i widzenia i słyszenia programami: „Widz ę ” i „Słysz ę ”. </li></ul>
 • 9. ORZEKAMY W SPRAWACH: <ul><li>konieczności wczesnego wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, </li></ul><ul><li>potrzeby kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, </li></ul><ul><li>potrzeby nauczania indywidualnego dzieci i młodzie ż y, których stan zdrowia uniemo ż liwia lub znacznie utrudnia ucz ę szczanie do szkoły. </li></ul>Łódź PPP 6
 • 10. W PROCESIE DIAGNOZY PROBLEMÓW W FUNKCJONOWANIU INTELEKTUALNYM ORAZ SPOŁECZNO-EMOCJONALNYM Łódź PPP 6 zapewniamy konsultacje ze specjalist ą psychiatrii dzieci i młodzie ż y
 • 11. WYDAJEMY OPINIE W SPRAWACH: <ul><li>gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki, </li></ul><ul><li>dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, </li></ul><ul><li>zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, </li></ul><ul><li>dostosowania warunków i formy: </li></ul><ul><li>- sprawdzianu, </li></ul><ul><li>- egzaminu gimnazjalnego, </li></ul><ul><li>- egzaminu maturalnego, </li></ul><ul><li>udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, </li></ul><ul><li>przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, </li></ul><ul><li>objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej. </li></ul>Opini ę wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Łódź PPP 6
 • 12. <ul><li>Prowadzimy zajęcia grupowe dla dzieci: </li></ul><ul><li>kształcenie właściwych zachowań w sytuacjach molestowania seksualnego, </li></ul><ul><li>stymulacja rozwoju psychoruchowego, </li></ul><ul><li>wspomaganie rozwoju mowy dzieci, </li></ul><ul><li>masaż relaksacyjny Shiatsu dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. </li></ul>PRZEDSZKOLE Łódź PPP 6
 • 13. <ul><li>Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla rodziców dotyczące: </li></ul><ul><li>czynników sprzyjających adaptacji dziecka do warunków przedszkola, </li></ul><ul><li>stymulowania rozwoju mowy dziecka, </li></ul><ul><li>stymulowania rozwoju psychoruchowego, </li></ul><ul><li>rozwijania umiejętności matematycznych, </li></ul><ul><li>rozwijania twórczego myślenia, </li></ul><ul><li>wpływu mediów na rozwój dziecka, </li></ul><ul><li>gotowości szkolnej, </li></ul><ul><li>ryzyka dysleksji. </li></ul><ul><li>Wspieramy rodzica w decyzjach dotyczących rozpoczynania obowiązku szkolnego </li></ul>PRZEDSZKOLE Łódź PPP 6
 • 14. <ul><li>Ponadto oferujemy : </li></ul><ul><li>indywidualne konsultacje pedagogiczne dotyczące rozwijania funkcji percepcyjno-motorycznych niezbędnych do opanowania czytania, pisania, liczenia, </li></ul><ul><li>indywidualne konsultacje logopedyczne, </li></ul><ul><li>indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, </li></ul><ul><li>indywidualną terapię logopedyczną, </li></ul><ul><li>badania przesiewowe programem &quot;Widzę” i &quot;Słyszę” oraz w zakresie kompetencji matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania. </li></ul>PRZEDSZKOLE Łódź PPP 6
 • 15. SZKOŁA PODSTAWOWA PPP 6 Łódź <ul><li>Prowadzimy na terenie szkół zaj ę cia psychoedukacyjne dla uczniów realizowane o nast ę puj ą cej tematyce: </li></ul><ul><li>kontrakt klasowy, </li></ul><ul><li>profilaktyka agresji, </li></ul><ul><li>komunikacja interpersonalna, </li></ul><ul><li>rozwijanie umiej ę tno ś ci współpracy </li></ul><ul><li>w grupie oraz umiej ę tno ś ci </li></ul><ul><li>rozwi ą zywania konfliktów, </li></ul><ul><li>profilaktyka uzale ż nie ń . </li></ul><ul><li>Udzielamy indywidualnych konsultacji dla rodziców i nauczycieli w czasie cyklicznych wizyt w szkołach. </li></ul><ul><li>Bierzemy udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów problemowych powołanych w celu projektowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, </li></ul>
 • 16. SZKOŁA PODSTAWOWA Oferujemy następujące zajęcia terapeutyczne realizowane na terenie Poradni : <ul><li>zajęcia indywidualne: </li></ul><ul><li>- terapia pedagogiczna dla uczniów z trudno ś ciami w czytaniu, pisaniu i liczeniu , </li></ul><ul><li>- terapia logopedyczną, </li></ul><ul><li>- terapia psychologiczna, </li></ul><ul><li>zajęcia grupowe: </li></ul><ul><li>- dla uczniów z trudnościami w czytaniu , - ortograficzne - program ORTOGRAFFITI , </li></ul><ul><li>- arteterapii, </li></ul><ul><li>- rozwoju kompetencji językowych , </li></ul><ul><li>- rozwoju osobistego i umiejętności społecznych, </li></ul><ul><li>terapi ę rodziny. </li></ul>Łódź PPP 6
 • 17. GIMNAZJUM <ul><li>Wspieramy rozwój psychospołeczny młodzieży </li></ul><ul><li>poprzez prowadzenie grupowych zajęć </li></ul><ul><li>psychoedukacyjnych na terenie szkół o tematyce: </li></ul><ul><li>kontrakt klasowy, </li></ul><ul><li>integracja, </li></ul><ul><li>komunikacja </li></ul><ul><li>interpersonalna, </li></ul><ul><li>asertywność, </li></ul><ul><li>konflikt, </li></ul>PPP 6 Łódź <ul><li>agresja, </li></ul><ul><li>radzenie sobie ze stresem, </li></ul><ul><li>edukacja seksualna, </li></ul><ul><li>uzale ż nienia, </li></ul><ul><li>sekty, </li></ul><ul><li>zaj ę cia zawodoznawcze. </li></ul>
 • 18. <ul><li>Oferujemy pomoc w pokonywaniu trudności związanych z nabywaniem wiedzy szkolnej </li></ul><ul><li>Prowadzimy terapię zaburzeń funkcjonowania w sferze emocjonalno – społecznej poprzez: </li></ul><ul><li>1. Spotkania indywidualne o charakterze </li></ul><ul><li>wspierająco – terapeutycznym </li></ul><ul><li>2. Prowadzenie cyklicznych zajęć rozwijających umiejętności psychospołeczne – Grupy Rozwoju Osobistego </li></ul><ul><li>3. Mediacje </li></ul><ul><li>4. Terapię rodzin </li></ul>PPP 6 Łódź GIMNAZJUM
 • 19. WSPIERANIE ŚRODOWISK WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Łódź PPP 6 Na terenie Poradni prowadzimy warsztaty dla nauczycieli, rodziców, wychowawców, opiekunów, w ramach: AKADEMII DOBREGO RODZICA I NAUCZYCIELA
 • 20. Łódź PPP 6 ZAPRASZA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 6
 • 21. <ul><li>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 </li></ul><ul><li>ul. Rzgowska 25 , 93-008 Łódź </li></ul><ul><li>sekretariat czynny pn.-czw. 8-18 , pt. 8-16 </li></ul><ul><li>tel. (042) 681 92 82 </li></ul><ul><li>(042) 684 27 93 </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>więcej informacji na stronie internetowej www.ppp6lodz.pl </li></ul>Łódź PPP 6