Gewoonlijk zal wordenverplaatstengevierdopde volgendeweekdagals26 decembereenzaterdagof
zondag.
Er isgezegddatde naamvan d...
na eenlange tijd.Deze conventie vanhetgevenvancadeautjesvooradministratieuitgestrektverleden
huurlingenaanhandelaars,bijvo...
In nietCommonwealthlanden,de dagisalle vakergezinspeeldalsStStephenDagof het galavan
Stephen,zoalsgespecificeerdinde hymne...
Andere individuenregeleneenmeerdynamische dagenga vooreenwandelingof fietstochtinde open
of langsde kust, deelnemenaan spe...
of 4

Nationale Feestdagen 2016

Ontdek de contrasterende hoogtepunten van Nederland in hun meest kleurrijke, op deze vijf nachten voorjaar cruise aan boord van het populaire Rex Rheni. Kijk uit naar een ingesloten bezoek aan de uitgestrekte Keukenhof, samen met genoeg tijd om de eigenzinnige straten van Amsterdam dwalen.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Nationale Feestdagen 2016

  • 1. Gewoonlijk zal wordenverplaatstengevierdopde volgendeweekdagals26 decembereenzaterdagof zondag. Er isgezegddatde naamvan de tweede kerstdagisafkomstigvanparticulierenweggooienvanlege dozenvancadeautjesnaKerstmisdag. Terwijl eenflabbergasting dacht,de gewoonte gaatterugnaar Engelandinde middeleeuwen,maarde precieze broniseenvoudigte weerleggen Eenhypothese isdathetafkomstigisvande manierwaarophuurlingenopdeze dagkregenhun cadeautjesindozen,de 26 zijnde eerste levende aande verwachtingen
  • 2. na eenlange tijd.Deze conventie vanhetgevenvancadeautjesvooradministratieuitgestrektverleden huurlingenaanhandelaars,bijvoorbeeld,melkboeren,slagers,enzovoort. Eenandere mainstreamhypothese isdathetisvernoemdnaarde gewoonte vangeestelijkenopenen aanbodomsluitgebedshuizennaKerstmis.Deze hieldincontantendiewarengegevenaanarme mensenenberooidinde donjonaanloopnaarKerstmis. Sommigeheiligeplaatsen nogsteedste openen deze containersoptweede kerstdag. St. Stephen'sDay
  • 3. In nietCommonwealthlanden,de dagisalle vakergezinspeeldalsStStephenDagof het galavan Stephen,zoalsgespecificeerdinde hymne 'GreatKingWenceslas'. Tweede Dagvan KerstmisinNederland Talloze individueninNederlandkijkennaarde tweede dagvanKerstmis,datvaltop26 decemberHetis eenkerst'voortzettinggelegenheid of eenmogelijkheidomenergie te investerenbuitenof metfamilie of begeleiders.Hetisbovendiende DagSaintStephen's. Sommige christenengaannaarkapel op 26 decembernaarSaintStephen'sDagvande postzegel.Zijn dat ookzij kunneneengrootaantal individuende tweede dagvanKerstmisdoorte brengenopdezelfde wijze alskerstdag.Ze brengenhetgrootste deel vande dagklaar enhetetenvaneengroot feestmet familieledenof dierbare metgezellen.Tal vankoppelsbestedenkerstdaginouderlijkhuiseen medeplichtigeende volgende dagopde anderouderlijk huis.Anderenbezoekenfamilieleden, bijvoorbeeldgrootouders,ooms,naaste familieleden, nevenennichten,nevenof nichten.
  • 4. Andere individuenregeleneenmeerdynamische dagenga vooreenwandelingof fietstochtinde open of langsde kust, deelnemenaan spelletjesrivaliteitof bezoekrancheenkids'of eenkerstmarkt. Kerstmarktenmetdraagbare schaatsenarena'szijnbijzonder prominent.De personendiede dag onopvallendte brengenkande nachtdoorte brengennaarhet theater,eenmusical of hetzilveren scherm.Vooreenpaar individuen,26 decemberisde gebruikelijke dagterugte trekkenomnaties, bijvoorbeeld,Frankrijk,Oostenrijk,Duitsland,ZwitserlandenItalië vooreenwinterget-awaygerichtop skiënof snowboarden.

Related Documents