PODPORA SPOLEČEN- SKÝCH, KULTURNÍCH ...
Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit Další podmínkyOperační program pře- ...
of 2

Preshranicni spolupráce cr pr 022013_akce

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Preshranicni spolupráce cr pr 022013_akce

  • 1. PODPORA SPOLEČEN- SKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Aktuální dotační program Únor 2013Operační program pře- Podporované aktivity:shraniční spolupráce Čes- • rozvoj spolupráce v oblasti společenské, kulturní a volnočasové a integraceká republika - Polská re- místních společenství v příhraničním území 2007-publika 2007-2013 • volnočasové a rekreační činnosti ( např. sportovní akce ) • činnosti zachovávající identitu a tradice místních komunitOdbor evropské územní • společné osvětové a vzdělávací materiály, příprava naučných stezekspolupráce Ministerstva • aktivity spojené s modernizací společenské, kulturní a volnočasové infra-pro místní rozvoj ČR struktury nezbytné pro naplnění spolupráce místních společenstvíDisponibilní zdroje: 546 • využití ICT při realizaci výše uvedených aktivit737 EUR Oprávnění žadatelé a partneři: • orgány územní správy a příspěvkové organizace • komory ( Hospodářská/agrární komora ) • NNO ( obecně prospěšné organizace, zájmová sdružení právnických osob, občanská sdružení, nadace) • aj. Cílové skupiny: • právnické a fyzické osoby • obce, města, powiaty, kraje/vojvodství, euroregiony, svazky obcí a jimi zříze- né organizace působící v uvedené oblasti • provozovatelé projektu • NNO působící v sociální a kulturní oblasti či zaměřené na rozvoj volnočaso- vých aktivit • místní iniciativy, kulturní zařízení v oblasti rozvoje kultury, společenských a volnočasových aktivit • aj.Konzultace záměru a pří- Forma podporyprava žádosti: Finanční příspěvek ve výši max. 90 % způsobilých výdajů ( příjemce z ČR musíKAZUIST, spol. s r.o. z vlastních zdrojů financovat min. 10 % způsobilých výdajů ) .Družstevní 294739 61 Třinec Způsobilé výdaje Majetek, materiál a zásoby, osobní náklady a cestovní náhrady, služby, režijníE: kazuist@kazuist.czT: 558 335 479 náklady, finanční výdaje a poplatky, výdaje vzniklé před podáním projektuW: www.kazuist.cz ( m ax. 5 % celkových způsobilých výdajů ) .
  • 2. Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit Další podmínkyOperační program pře- K žádosti je třeba doložit mimo jiné dohodu o spolupráci s partnery a doklad o zabez-shraniční spolupráce pečení spolufinancování.Česká republika - Polská 2007-republika 2007-2013 Přeshraniční spolupráce musí naplňovat min. 2 ze 4 možných kritérií spolupráce: spo- lečná příprava projektu, společná realizace projektu, společný personál a společné financování projektu. Projekt musí být ukončen nejpozději 30. června 2015. Minimální výše podpory z ERDF ( 85 % způsobilých výdajů ) musí být větší než 30 000 EUR. O podporu na projekty menšího rozsahu je možno žádat v rámci jednotlivých Fondů mikroprojektů. Maximální výše podpory není určena. Termín pro předkládání žádostí: 17.06.2013 ( výsledky budou oznámeny v říjnu 2013 ) Zdroj: Příručka pro žadatele, verze 5, http://www.cz-pl.euKonzultace záměru a pří-prava žádosti:KAZUIST, spol. s r.o.Družstevní 294739 61 TřinecE: kazuist@kazuist.czT: 558 335 479W: www.kazuist.cz

Related Documents