La prosa catalana del segle XVJose Manuel Mimbrero SollaCarlos Díaz VivasAitor Blázquez CalzadaLaura Braza Belando1 BAT
Index● 1. Els orígens de la novel·la.● 2. La novel·la de cavalleries.● 2.1 Curial e Güelfa.● 2.2 Tirant lo Blanch.● 3. Joa...
1.Els origens de la novel la·● Els precedents són traduccions lliures de poemes grecs illatins, escrites en octosíl·labs q...
2.La novel la de cavalleries·● És el gènere narratiu en prosa en quèsexpliquen les aventures dun heroique personifica els ...
2.1 Curial e Güelfa● És una novel·la anònima escrita entre 1435 i 1462 que està dividida en tresllibres.● El tema central ...
2.2 Tirant lo Blanch● No se sap de quant es la obra pero es dedueix que Martorelllescriví entre el 1460 i el 1468. Es públ...
3. Joanot Martorell● Nascut probablement a Gandia el 1433, de familia noble, va sercavaller i mestre en teologia i, despré...
4. Joan Roís de Corella● La seva obra és diversa i dun gran contrast.● Shi distingeixen dos vessants: un de profà, inspira...
5. Síntesi del treball● Els precedents de la novel·la son traduccions lliures depoemes grecs i llatins.● És el gènere narr...
5. Síntesi del treball● Lobra de Joanot Martorell és plena detrets, tant temàtics com estilístics, queapunten el pes dels ...
6.Bibliografía● Dossier que ens va proporcionar el professordel la matèria Literatura Catalana.● http://ca.wikipedia.org/w...
of 11

La prosa catalana del segle xv

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - La prosa catalana del segle xv

 • 1. La prosa catalana del segle XVJose Manuel Mimbrero SollaCarlos Díaz VivasAitor Blázquez CalzadaLaura Braza Belando1 BAT
 • 2. Index● 1. Els orígens de la novel·la.● 2. La novel·la de cavalleries.● 2.1 Curial e Güelfa.● 2.2 Tirant lo Blanch.● 3. Joanot Martorell.● 4. Joan Roís de Corella.● 5. Síntesi del treball.● 6. Bibliografía.
 • 3. 1.Els origens de la novel la·● Els precedents són traduccions lliures de poemes grecs illatins, escrites en octosíl·labs que anaven adreçades alaristocràcia que volia conèixer les històries del mónclàssic.● A aquestes narracions shi van afegir les llegendes sobreel rei Artús i els cavallers de la Taula Rodona. Aquestsrelats sanomenaven matèria de Bretanya.● Lautor que ho va divulgar va ser Chrétien de Troyes(segleXII). Les seves obres es caracteritzen per la imprecisióhistòrica, lexotsime geogràfic i la presència delementsmeravellosos.
 • 4. 2.La novel la de cavalleries·● És el gènere narratiu en prosa en quèsexpliquen les aventures dun heroique personifica els idealscavallerescos: la fidelitat, el menyspreua la mort i la defensa del senyor, ladama i els indefensos.● Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc sóndues de les novel·les més importantsescrites en català. Totes duesdestquen pel seu realisme:prescindeixen delementsmeravellosos, lepòca en què es situenés molt propera a lautor i els heroissón valents i forçuts dins duns límitshumans.● Aquestes novel·les es diferencien delsllibres de cavalleries, molt comuns a laliteratura castellana, que presentennombrosos elements inversemblants ifantàstics.
 • 5. 2.1 Curial e Güelfa● És una novel·la anònima escrita entre 1435 i 1462 que està dividida en tresllibres.● El tema central de la novel·la és lascensió dun jove de baixa condició sociala través de la cavalleria i lamor.● Les relacions entre els protagonistes segueixen les lleis de lamor cortès:Curial és el vassall i Güelfa la senyora que mana i el fa avançar socialment.● Un tret destacable de la novel·la és la seva versemblança. Els fets eslocalitzen geogràficament a diversos indrets, com Itàlia, França..., icronològicament al segle XIII, amb prínceps i cavallers que van existirrealment.● La novel·la presenta elements literaris de tres tipus: els procedents de lanovel·la de cavalleries, els característics de a novel·la sentimental i, enmenys mesura, els mitològis propis de lHumanisme.
 • 6. 2.2 Tirant lo Blanch● No se sap de quant es la obra pero es dedueix que Martorelllescriví entre el 1460 i el 1468. Es públicat a València al 1490 ireeditat a Barcelona al 1497. Hi ha traduccions al castellà, italià ifrancès.● La novel·la tracta de les aventures dun cavaller ermità Guillem devaroic, que rebeix la visita de Tirant, que aquest va cap a untorneig, amb motiu de les noces del rei dAnglaterra. Tirant amb elseus companys viatja a França, Sicília i Rodes, on Tirant arriva aser cap de lexcèrcit. Desprès dun munt daventures torna aConstantinoble, on es casa amb la filla de lemperador, amb laprincesa Carmesina. Es moren tots dos, Tirant per una malaltia iCarmesina pel dolor de la mort del seu marit.● Al costat de lacció militar corre lacció amorosa; acció amorosa nonomes de Carmesina i Tirant si no daltres personatges; la deDiafebus i Estefania, la de la Emperadriu i Hipòlit, lEmperador iles donzelles de palau, la del príncep Felip amb Ricomana.
 • 7. 3. Joanot Martorell● Nascut probablement a Gandia el 1433, de familia noble, va sercavaller i mestre en teologia i, després, va entrar en lestateclesiàstic. Va morir el 1497.● La seva obra, és plena de trets, tant temàtics com estilístics, queapunten el pes dels nous gustos del Renaixement.● Lletres de batalla: Martorell escriu les novel·les, la passió perlambient creat a lentorn de la mort, el cerimonial establert per lacavalleria mitjançant cartells afixats a les ciutats,cartes entre elscavallers. És la matança entesa com a espectacle. Un espectacle enel qual, probablement el menys important és la presència inevitablede la mort.● Va escriure poesia de tema religiós i profà. En la prosa va seguir elsaires classicitzants introduïts per Bernat Metge i, amb un estil afectatpel model llatí clàssic, va escriure textos sobre temàtica mittològica oreligiosa.
 • 8. 4. Joan Roís de Corella● La seva obra és diversa i dun gran contrast.● Shi distingeixen dos vessants: un de profà, inspirat en elsclàssics, i un de religiós, sorgit dels temes bíblics.● Dins del primer grup destaquen la Tragèdia de Caldesa, onlautor narra la infidelitat de la seva estimada, i la Història deLèander i Hero, la Història de Jason i Medea i el Parlament acasa de Berenguer Mercader, que descriu un sopar on cadaconvidat explica una història amorosa de la mitològia clàssica.● Dins del segon grup, sobresurten la Història de Josef i laHistòria de santa Magdalena.● Pel que fa a lestil, Joan Roís de Corella és el màximrepresentant de la “valenciana prosa”.
 • 9. 5. Síntesi del treball● Els precedents de la novel·la son traduccions lliures depoemes grecs i llatins.● És el gènere narratiu en prosa en què sexpliquen lesaventures dun heroi que personifica els idealscavallerescos.● El tema central de la novel·la Curial e Güelfa és lascensiódun jove de baixa condició social a través de la cavalleria ilamor.● Tirant lo Blanch tracta de les aventures dun cavaller ermitàGuillem de varoic, que rebeix la visita de Tirant, que aquest vacap a un torneig, amb motiu de les noces del rei dAnglaterra.Tirant amb el seus companys viatja a França, Sicília i Rodes,on Tirant arriva a ser cap de lexcèrcit
 • 10. 5. Síntesi del treball● Lobra de Joanot Martorell és plena detrets, tant temàtics com estilístics, queapunten el pes dels nous gustos delRenaixement.● Lobra de Joan Roís de Corella és diversai dun gran contrast.Shi distingeixen dosvessants: un de profà, inspirat en els clàssics, iun de religiós, sorgit dels temes bíblics. Ell ésel màxim representant de la “valencianaprosa”.
 • 11. 6.Bibliografía● Dossier que ens va proporcionar el professordel la matèria Literatura Catalana.● http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

Related Documents