door Johan van de Beek
O
nze eerste kennisma-
king met NAO
(spreek uit: now) is in
de ECI Cultuurfabriek
in Roermond. Hij
...
of 1

Hoe NAO ons naar de toekomst brengt

Reportage over de manier waarop NAO door Dutchwork wordt gebruikt om 'the internet of things' duidelijke te maken voor mensen die vijftien jaar geleden zeiden dat internet een 'hype' was en in 2007 riepen dat mensen nooit een telefoon zouden gebruiken om foto's te maken.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Hoe NAO ons naar de toekomst brengt

  • 1. door Johan van de Beek O nze eerste kennisma- king met NAO (spreek uit: now) is in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Hij staat in het restaurant op een tafel waar zijn ‘vader’ en ‘moeder’, Mike van Rijswijk en Jessica van de Pasch van Dutchwork, lunchen. Als Mike tegen NAO zegt dat hij kan gaan zitten en NAO met een kinderstem het verzoek herhaalt, zie je hoofden aan andere tafels op- kijken. Sommige mensen staan zelfs op om te zien hoe NAO, met precieze bewegingen, door zijn knieën zakt, evenwicht zoekt en, steunend op een armpje, gaat zit- ten. Later, als hij voetbalt in een ex- positieruimte, kijken passanten ver- rukt toe. Hij mag dan van wit plas- tic zijn met rode accenten en blau- we led-lampjes, op dit moment zie je NAO als mensachtig en niet als speelgoed. Het feit dat hij luistert naar menselijke stemmen, gezich- ten herkent en kan praten vervol- maakt de sensatie die in science fic- tion sense of wonder heet: een intel- lectuele en emotionele reactie dank- zij nieuwe inzichten. NAO neemt ook de angst en het wantrouwen weg die veel mensen - gevoed door sf-literatuur en films zoals Transfor- mers: Rise of the Machines - voelen voor artificiële intelligentie. NAO is geen ‘bad robot’ maar een kom- paan. Hij is ook een gids naar een toekomst die al begonnen is. Mike en Jessica hebben NAO gekocht. Niet als doel maar als middel. Ze- ker, robots als NAO worden al inge- zet in de ouderenzorg om bijvoor- beeld eenzaamheidsproblematiek te bestrijden. Er zijn op internet prachtige video’s te zien van broer- tjes van NAO die voor een zaal vol bejaarden gymles geven. Voor Dutch- work is NAO een speelse brug naar the internet of things, een wereld waarin alledaagse voorwerpen een in- ternetverbinding hebben. Volgens de schattingen zullen in 2020 maar liefst 50 miljard apparaten online zijn. Van tandenborstels tot koffiekop- jes en meubels. Het gaat om semi-intelligente apparaten die kunnen communiceren met per- sonen en andere objecten en, in- dien nodig, zelfstandig beslissin- gen kunnen nemen. Het beste (maar ook meest geridiculi- seerde) voorbeeld hiervan is de ‘slimme ijskast’. Waarover zo dadelijk meer. Eerst dit. Mensen hebben dikwijls de neiging om nieuwe tech- nieken te bekijken in termen van oude technieken. De Canadese filo- soof en wetenschapper Marshall McLuhan bedacht hiervoor het be- grip paardlozekoetssyndroom (hor- seless carriage syndrome). De aller- eerste auto’s leken op koetsen. De bestuurder zat echter nog steeds hoog op de bok. Die hoogte was oorspronkelijk nodig om over de ruggen van de paarden te kijken. In de auto was dat niet nodig, maar toch werden die eerste auto’s zo ge- bouwd omdat de ontwerpers dach- ten vanuit het bestaande. Toen Apple in 2007 de eerste iPhone op de markt bracht was het apparaat in een aantal toonaange- vende bladen al neergesabeld als een kansloos apparaat, alleen maar interessant voor freaks die van gad- gets hielden. Ook het idee dat men- sen applicaties zouden gaan down- loaden om van hun telefoon een multifunctioneel apparaat te ma- ken werd door sommige experts als absurd gezien. Mensen zouden hun telefoon niet gaan gebruiken voor het maken van foto’s, het be- luisteren van muziek, het spelen van spelletjes of het navigeren van A naar B. Daar waren andere appa- raten voor. En die hadden we al. Achteraf is het grappig om miskleu- nen van dit formaat op een rijtje te zetten. De lijst is lang. Van Ken Ol- sen (president Digital Equipment) die in 1977 zei dat er geen en- kele reden was waarom ie- mand een computer in zijn huis zou willen hebben, tot journa- listen die tot in de jaren tachtig rie- pen dat internet een hype was, die tien jaar geleden nog plechtig ver- klaarden dat Google (onbetrouw- baar!) nooit een bezoek aan de bi- bliotheek zou kunnen vervangen en die de opmars van Twitter, Face- book en LinkedIn als irrelevante Spielerei wegwuifden. Minder grap- pig is dat het paardlozekoetssyn- droom - zeker als het zich meester maakt van managers - er vrijwel au- tomatisch voor zorgt dat bedrijven of industrieën vrijwillig plaatsne- men op de invoegstrook van de di- gitale snelweg, wachtend op een moment om in te voegen en dan de achterhoede te volgen over reeds versleten asfalt. Dutchwork probeert, vertelt Mike van Rijswijk, niet aan te sluiten maar voorop te gaan. „We probe- ren in de eerste golf te zitten, die ongeveer een jaar of drie vooruit- loopt op ontwikkelingen”. „We zien trends in technolo- gie en in de maatschappij en proberen de momenten en verbindingen te zoeken waar- op het interessant is om in te stappen. We zijn een strategiebu- reau en proberen klanten mee te nemen in wat er gaat gebeuren in de komende twee, vijf en tien jaar en dat ook tastbaar te maken. We doen dus niet aan buikgevoel of aannames”, vult Van Pasch aan. Een voorbeeld van de snelheid waarmee Dutchwork werkt en denkt is Google Glass. Er waren twee plaatsen in Nederland waar die slimme bril anderhalf jaar gele- den werd gedemonstreerd: in Am- sterdam en Roermond. Voor de twee is dat niet raar. In een wereld waarin alles online gebeurt is de plek van waaruit je opereert niet meer zo bepalend. En Amsterdam is in die manier van denken al hele- maal geen place to be. „Niet Lim- burg is de periferie, maar de Rand- stad. Limburg ligt veel dichter bij en meer in Europa dan de hoofd- stad”, zeggen ze. NAO is voor de twee een middel om klanten te la- ten voelen hoe het is om op de eer- ste golf mee te surfen en mogelijk- heden te laten zien die ze vanuit hun paardloze koets zouden mis- sen. Een voorbeeld is The Vessyl, een slimme beker die het verschil ‘proeft’ tussen Pepsi en Coca Cola, die precies meet hoeveel grammen suiker, cafeïne, proteïne, zout, vet en calorieën in de dranken zitten en deze data ook beschikbaar maakt. The Vessyl is slechts een van de miljarden slimme apparaten die in de toekomst de levens van ve- len zullen betreden. Die apparaten moeten worden geprogrammeerd. Programmeren is de misschien wel belangrijkste activiteit van de toe- komst, reden waarom Dutchwork met NAO ook de onderwijsarena wil betreden. Want daar zitten eveneens de gebruikers van de toe- komst. Van Rijswijk haalt de slim- me ijskast aan als voorbeeld, omdat die vaak nog binnen het bevattings- vermogen ligt van iemand niet elke dag bezig is met denken over het in- ternet der dingen. De slimme ijskast weet door het scannen van barco- des precies wat er in hem ligt. Hij weet wanneer producten de ver- loopdatum naderen of op dreigen te raken. In dat geval neemt hij zelf online contact op met de webafdeling van de lokale su- permarkt en bestelt bij. Hij kan ook recepten aanreiken op basis van de restanten in zijn laden. Er zijn fabrikan- ten die al prototypes heb- ben gemaakt die dit (ge- deeltelijk) kunnen. Maar die apparaten zijn vaak nog te duur. Sommigen reageren er ook nu op zo- als werd gereageerd op de iPhone: mensen zullen nooit een ijskast aanschaffen die je laat weten hoeveel melk je nog hebt als je ook de deur kunt openen om dat zelf te contro- leren. Zou het? Mensen zullen nooit met hun telefoon gaan fotograferen. Voorspelling over iPhone, 2007 Hoe NAO ons naar de toekomst brengt NAO ROMEO “ ROBOTICA PEPPER De vertederende mensachtige robot NAO wordt door Dutchwork uit Roermond gebruikt om mensen op een speelse wijze bekend te maken met een toekomst die al be- gonnen is en waarin robotica een belang- rijke rol speelt. Zie voor een videoreportage over NAO en Dutchwork: www.limburger.nl Vrijdag 12 juni 2015 www.limburger.nl regio HE-B02 B3 HE-B02R ■ NAO kan kijken dankzij twee camera’s, een in zijn voorhoofd die de horizon scant en een bij zijn mond voor de directe omgeving. NAO kan foto’s en video’s maken met zijn ‘ogen’. ■ NAO heeft vier microfoons in zijn hoofd en een systeem voor stemher- kenning. Je kunt hem woorden leren en acties die bij die woorden horen. NAO kan ook geluiden lokaliseren. Hij kan op dit moment in negentien verschillende talen communiceren. ■ NAO kan ‘voelen’ door sensoren in drie delen van zijn hoofd en in zijn handen. Door middel van aanraking kun je hem aan-/uitzetten of bepaalde acties laten ondernemen. Led-lichtjes in zijn lichaam onderstre- pen die acties. ■ NAO heeft sonar aan boord: twee ontvangers en twee zenders. Zo kan hij de afstanden tot obstakels meten. ■ NAO kan emoties tonen. Als hij zijn schouders optrekt is hij ongeluk- kig. Als hij blij is tilt hij zijn armen op om omarmd te worden. NAO kan, naarmate hij langer omgaat met men- sen, niet-verbale hints oppikken zoals gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal. Hoe vriendelijker mensen tegen hem zijn, hoe sneller hij geneigd zal zijn een band aan te gaan. ■ NAO’s ‘brein’ is in staat om ver- schillende interacties met verschil- lende mensen te onthouden en kan zich gezichten herinneren. Daardoor kan hij onderscheid maken tussen ‘goede’ mensen en ‘boze’ mensen. ■ NAO kan via de laptop of tablet worden geprogrammeerd via een wifi- of ethernetverbinding. ■ NAO is gebouwd door het Franse Aldebaran, wereldleider op het gebied van robots. De huidige versie bestaat sinds 2005. Hij kostte toen rond de 25.000 euro. Nu kost hij, met alle licenties, ongeveer 10.000 euro. ■ Aldebaran is eigendom van het Japanse SoftBank. Samen hebben de twee bedrijven nog twee robots gebouwd: de middelgrote Pepper en de 1.50 meter hoge Romeo. ■ Romeo is specifiek ontworpen voor het assisteren van mensen met een handicap. Pepper wordt in Japan al ingezet bij kantoren om koffie uit te serveren. Tien weetjes over NAO foto’s Aldebaran

Related Documents