„KOWALIK BEZSKRZYDŁY”
Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu
„Motylarnia” w grupie różnowiekowej
„Motyle Cytrynki” meto...
CHARAKTERYSTYKA TEMATU
 Temat „Kowalik bezskrzydły” to projekt badawczy
nakierowany na zdobycie ogólnej wiedzy w
zakresie...
CELE GŁÓWNE PROJEKTU:
 przekazanie podstawowych wiadomości na temat
owadów
 wskazanie sposobów zdobywania i rozwijania
w...
PRZYGOTOWANIE SIATEK: POJĘĆ, WIEDZY,
WSTĘPNEJ
Po nałożeniu siatki wiedzy i siatki wstępnej
ustalono zakres problemów do po...
ŹRÓDŁO WIEDZY-KSIĄŻKI
METODY PRACY- SŁOWNA
ŹRÓDŁO WIEDZY-OBSERWACJA, DOŚWIADCZENIE
METODA PRACY – OGLĄDOWA
ŹRÓDŁO WIEDZY-EKSPERT
METODY PRACY-SŁOWNA I OGLĄDOWA
ŹRÓDŁO WIEDZY-EKSPERT
METODY PRACY-DRAMA
ŹRÓDŁA WIEDZY – OBSERWACJA, KSIĄŻKI
METODY PRACY- OGLĄDOWA, ĆWICZENIA
PRAKTYCZNE
REALIZACJA ZAGADNIENIA 1.
 burza mózgów: „Jak wygląda kowalik”
 sporządzenie „portretu pamięciowego” kowalika
(rysunek k...
„PORTRET PAMIĘCIOWY” KOWALIKA
BEZSKRZYDŁEGO
REALIZACJA ZAGADNIENIA 2.
 wyjście na plac zabaw-zgromadzenie materiału
badawczego
 powrót do przedszkola oraz obserwacj...
BUDOWA KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO
REALIZACJA ZAGADNIENIA 3.
 powitanie eksperta-studenta Uniwersytetu
Przyrodniczego
 rozmowa z ekspertem na temat rozmnaż...
ROZMNAŻANIE KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO
REALIZACJA ZAGADNIENIA 4.
 oglądanie wraz z komentarzem filmu
prezentującego wygląd dorosłego i młodego kowala
bezskrzydł...
RÓŻNICE W WYGLĄDZIE MŁODEGO
I DOROSŁEGO KOWALIKA
REALIZACJA ZAGADNIENIA 5.
 zabawy rytmiczno-muzyczne: wypowiadanie
i wyśpiewywanie zdań wg własnego pomysłu
związanych z ...
CYKL ŻYCIA KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO
REALIZACJA ZAGADNIENIA 6.
 odszukiwanie w grupach informacji na temat
odżywiania kowalika bezskrzydłego w oparciu o
ilust...
POŻYWIENIE KOWALIKA
REALIZACJA ZAGADNIENIA 7.
 wspólne przygotowanie wystawy: wykonanie
drzewa, umieszczenie modeli owadów, omówienie
sposobu...
PODSUMOWANIE PROJEKTU-WYSTAWA PRAC DLA
RODZICÓW
EWALUACJA PROJEKTU
OPRACOWANIE: JOLANTA KAŹMIERCZAK
of 25

Prezentacja kowalik

Prezentacja kowalik
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja kowalik

 • 1. „KOWALIK BEZSKRZYDŁY” Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu „Motylarnia” w grupie różnowiekowej „Motyle Cytrynki” metodą projektu
 • 2. CHARAKTERYSTYKA TEMATU  Temat „Kowalik bezskrzydły” to projekt badawczy nakierowany na zdobycie ogólnej wiedzy w zakresie budowy owadów oraz szczegółowego poznania życia kowalika bezskrzydłego. Inspiracja tematem powstała na podstawie obserwacji zainteresowań dzieci podczas zabaw swobodnych na placu zabaw
 • 3. CELE GŁÓWNE PROJEKTU:  przekazanie podstawowych wiadomości na temat owadów  wskazanie sposobów zdobywania i rozwijania wiedzy na interesujący temat  uwrażliwianie na okazywanie szacunku wobec świata ożywionego  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie  wdrażanie do systematyczności w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów
 • 4. PRZYGOTOWANIE SIATEK: POJĘĆ, WIEDZY, WSTĘPNEJ Po nałożeniu siatki wiedzy i siatki wstępnej ustalono zakres problemów do podjęcia  „Portret pamięciowy” kowalika bezskrzydłego  Budowa kowalika bezskrzydłego  Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego  Różnice w wyglądzie młodego i dorosłego kowalika  Cykl życia kowalika bezskrzydłego  Pożywienie kowalika bezskrzydłego  Podsumowanie projektu-wystawa prac dla rodziców
 • 5. ŹRÓDŁO WIEDZY-KSIĄŻKI METODY PRACY- SŁOWNA
 • 6. ŹRÓDŁO WIEDZY-OBSERWACJA, DOŚWIADCZENIE METODA PRACY – OGLĄDOWA
 • 7. ŹRÓDŁO WIEDZY-EKSPERT METODY PRACY-SŁOWNA I OGLĄDOWA
 • 8. ŹRÓDŁO WIEDZY-EKSPERT METODY PRACY-DRAMA
 • 9. ŹRÓDŁA WIEDZY – OBSERWACJA, KSIĄŻKI METODY PRACY- OGLĄDOWA, ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
 • 10. REALIZACJA ZAGADNIENIA 1.  burza mózgów: „Jak wygląda kowalik”  sporządzenie „portretu pamięciowego” kowalika (rysunek kredkami świecowymi)  szukanie na terenie przyprzedszkolnym miejsc, w których można znaleźć kowaliki  wstępne obserwacje przy pomocy lupy  rozmowa o obserwacjach i spostrzeżeniach
 • 11. „PORTRET PAMIĘCIOWY” KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO
 • 12. REALIZACJA ZAGADNIENIA 2.  wyjście na plac zabaw-zgromadzenie materiału badawczego  powrót do przedszkola oraz obserwacja owadów przez lupę  wykonanie rysunku ołówkiem „Budowa kowalika bezskrzydłego” (dzieci młodsze-rysunek owalu, dorysowywanie odnóży i czułków wg instrukcji słownej)  obejrzenie filmu „Kowalik” (makro)  ewentualne uzupełnianie rysunków o dodatkowe szczegóły
 • 13. BUDOWA KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO
 • 14. REALIZACJA ZAGADNIENIA 3.  powitanie eksperta-studenta Uniwersytetu Przyrodniczego  rozmowa z ekspertem na temat rozmnażania kowalika w oparciu o film  wykonanie w grupach kulek z papieru-jaj kowalika  próba przeliczania dziesiątkami do 100 (dzieci młodsze przeliczanie kulek wg możliwości)  stworzenie w grupach makiety pt.: „Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego”
 • 15. ROZMNAŻANIE KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO
 • 16. REALIZACJA ZAGADNIENIA 4.  oglądanie wraz z komentarzem filmu prezentującego wygląd dorosłego i młodego kowala bezskrzydłego  rozmowa na temat zaobserwowanych różnic  wykonanie modeli porównawczych z plasteliny czarnej i czerwonej lub rysunku porównawczego  umieszczenie modeli na wystawie
 • 17. RÓŻNICE W WYGLĄDZIE MŁODEGO I DOROSŁEGO KOWALIKA
 • 18. REALIZACJA ZAGADNIENIA 5.  zabawy rytmiczno-muzyczne: wypowiadanie i wyśpiewywanie zdań wg własnego pomysłu związanych z wiadomościami o kowalikach  słuchanie informacji o kowalikach czytanych przez dzieci starsze  zabawa muzyczno-ruchowa „Dzień- noc, wiosna- jesień”  stworzenie w grupach osi czasu: podział na miesiące, pory roku oraz ukazanie życia kowalika w cyklu rocznym (rysunek, wyklejanka, malowanie do wyboru przez dzieci) (dzieci młodsze-wykonanie na dużym arkuszu papieru symboli dnia i nocy oraz naklejenie- dopasowanie gotowych symboli zachowań kowalików)
 • 19. CYKL ŻYCIA KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO
 • 20. REALIZACJA ZAGADNIENIA 6.  odszukiwanie w grupach informacji na temat odżywiania kowalika bezskrzydłego w oparciu o ilustracje i teksty (internet, książki)  wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Kowalik”  odgrywanie scenek z życia owadów z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych modeli
 • 21. POŻYWIENIE KOWALIKA
 • 22. REALIZACJA ZAGADNIENIA 7.  wspólne przygotowanie wystawy: wykonanie drzewa, umieszczenie modeli owadów, omówienie sposobu prezentacji informacji o życiu kowalika na podstawie wykonanych prac  prezentacja prac i wiadomości zaproszonym rodzicom
 • 23. PODSUMOWANIE PROJEKTU-WYSTAWA PRAC DLA RODZICÓW
 • 24. EWALUACJA PROJEKTU
 • 25. OPRACOWANIE: JOLANTA KAŹMIERCZAK

Related Documents