EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 2010/2011 PRESENTACIÓN Autor: Jesús Bao Rama
OBXECTIVOS <ul><li>Coñecer e valorar o propio corpo e a actividade física como medio de gozo, como medio para relacionarse...
COMPETENCIAS BÁSICAS <ul><li>Competencia en comunicación lingüística. </li></ul><ul><li>Competencia matemática. </li></ul...
BLOQUES DE CONTIDOS <ul><li>O corpo: imaxe e percepción </li></ul><ul><li>Habilidades motrices. </li></ul><ul><li>Activi...
AVALIACIÓN <ul><li>Avaliación personalizada atendendo a progresión das capacidades individuais. </li></ul><ul><li>30% da c...
TEMPORALIZACIÓN TOTAL 10 sem. 20 ses. TOTAL 11 sem. 22 ses. TOTAL 14 sem. 28 ses. FUTBOL-SALA 3 sem. BADMINTON 3 se...
UNIDADES DIDÁCTICAS <ul><li>1. Empezamos o curso. 7. Baloncesto. </li></ul><ul><li>2. Atletismo. 8. Balonmán. </li></ul...
NORMAS NA AULA <ul><li>Recolle o material que estás a usar. </li></ul><ul><li>Permanece en silencio e sentado para esco...
NORMAS NO CORREDOR <ul><li>Baixa e sobe en silencio para non molestar aos compañeiros das outras aulas. </li></ul><ul><l...
NORMAS NO VESTIARIO <ul><li>Anda sen correr. </li></ul><ul><li>Fala cos demais pero non precisas berrar para que te esc...
NORMAS USO PAVILLÓN <ul><li>Para estar dentro do pavillón necesitas ter permiso do profesor. </li></ul><ul><li>Debes us...
MATERIAL <ul><li>Calzado axeitado (tenis). Podes cambiar de calzado no vestiario antes de empezar. </li></ul><ul><li>Chand...
NORMAS DURANTE A FASE DE CALENTAMENTO <ul><li>Debes realizar os exercicios sen falar para manter un bo ritmo de respir...
NORMAS DURANTE A SESIÓN DE E.F. <ul><li>Atende ao profesor. </li></ul><ul><li>Procura non berrar durante os xogos; so...
NORMAS DURANTE A SESIÓN DE E.F. <ul><li>Coida o material e as instalacións. </li></ul><ul><li>Respecta as normas dos ...
E agora, ¿Qué? <ul><li>Xa sabes o que imos a traballar ao longo do curso. </li></ul><ul><li>Xa coñeces as normas. ¡Procura...
of 16

Present.efis.

Presentación da materia de Educacion Física para terceiro ciclo de Primaria
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Present.efis.

 • 1. EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 2010/2011 PRESENTACIÓN Autor: Jesús Bao Rama
 • 2. OBXECTIVOS <ul><li>Coñecer e valorar o propio corpo e a actividade física como medio de gozo, como medio para relacionarse cos demais e como recurso para o tempo de lecer. </li></ul><ul><li>Desenvolver as capacidades motrices, as habilidades e as destrezas. </li></ul><ul><li>Empregar os recursos expresivos e comunicativos do corpo. </li></ul><ul><li>Asumir un nivel de autoesixencia acorde as súas posibilidades. </li></ul><ul><li>Recoñecer os efectos positivos da actividade física, da hixiene corporal e da alimentación sobre a saúde e a calidade de vida. </li></ul><ul><li>Participar en actividades físicas e deportivas resolvendo por medio do diálogo os conflitos. </li></ul><ul><li>Coñecer e valorar a variedade de actividades físicas, lúdicas e deportivas como elementos culturais. </li></ul><ul><li>Coñecer e practicar xogos e deportes tradicionais propios da cultura galega. </li></ul>
 • 3. COMPETENCIAS BÁSICAS <ul><li>Competencia en comunicación lingüística. </li></ul><ul><li>Competencia matemática. </li></ul><ul><li>Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. </li></ul><ul><li>Competencia no uso das TICs. </li></ul><ul><li>Competencia social e cidadá. </li></ul><ul><li>Competencia cultural e artística. </li></ul><ul><li>Competencia para aprender a aprender. </li></ul><ul><li>Competencia de autonomía e iniciativa persoal. </li></ul>
 • 4. BLOQUES DE CONTIDOS <ul><li>O corpo: imaxe e percepción </li></ul><ul><li>Habilidades motrices. </li></ul><ul><li>Actividades físicas artístico-expresivas. </li></ul><ul><li>Actividade física e saúde. </li></ul><ul><li>Xogos e deportes. </li></ul>
 • 5. AVALIACIÓN <ul><li>Avaliación personalizada atendendo a progresión das capacidades individuais. </li></ul><ul><li>30% da cualificación en función do comportamento e das actitudes na aula. O 20% en función dos traballos e probas escritas e o 50% en función do nivel acadado no desenvolvemento das capacidades motrices. </li></ul><ul><li>Ficha individual de seguimento. </li></ul><ul><li>Considerar os criterios de avaliación coma unha referencia non como metas de obrigado cumprimento. </li></ul><ul><li>Pasar aos alumnos/as enquisas trimestralmente para coñecer o seu nivel de satisfacción coas clases de E.F. </li></ul>
 • 6. TEMPORALIZACIÓN TOTAL 10 sem. 20 ses. TOTAL 11 sem. 22 ses. TOTAL 14 sem. 28 ses. FUTBOL-SALA 3 sem. BADMINTON 3 sem. ATLETISMO 1 sem. ACT.XIMNÁSTICAS 1 sem. ORIENTACIÓN 1 sem. MAT.ALTERNATIVO 1 sem. BALONCESTO 4 sem. BALONMÁN 3 sem. ATLETISMO 1 sem. ACT.XIMNÁSTICAS 1 sem. ORIENTACIÓN 1 sem. MAT.ALTERNATIVO 1 sem. PRESENTACIÓN 1 sem. VOLEIBOL 4 sem. HOCKEY 4 sem. ATLETISMO 2 sem. ACT.XIMNÁSTICAS 1 sem. ORIENTACIÓN 1 sem. MAT. ALTERNATIVO 1 sem. TERCEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE PRIMEIRO TRIMESTRE
 • 7. UNIDADES DIDÁCTICAS <ul><li>1. Empezamos o curso. 7. Baloncesto. </li></ul><ul><li>2. Atletismo. 8. Balonmán. </li></ul><ul><li>3. Actividades ximnásticas. 9. Fútbol-sala. </li></ul><ul><li>4. Orientación. 10. Bádminton. </li></ul><ul><li>5. Voleibol. 11. Hixiene e saúde. </li></ul><ul><li>6. Hockey. 12. Condición física. </li></ul>
 • 8. NORMAS NA AULA <ul><li>Recolle o material que estás a usar. </li></ul><ul><li>Permanece en silencio e sentado para escoitar ao profesor. </li></ul><ul><li>Evita facer ruído arrastrando as cadeiras cando teñas que levantarte. </li></ul><ul><li>Colócate por orde na fila. </li></ul>
 • 9. NORMAS NO CORREDOR <ul><li>Baixa e sobe en silencio para non molestar aos compañeiros das outras aulas. </li></ul><ul><li>Respecta o teu sitio na fila e baixa/sobe andando (sen correr) polo lugar asignado. </li></ul>
 • 10. NORMAS NO VESTIARIO <ul><li>Anda sen correr. </li></ul><ul><li>Fala cos demais pero non precisas berrar para que te escoiten. </li></ul><ul><li>Ten coidado coas portas porque non queres ferir a ninguén. </li></ul><ul><li>Procura non malgastar nin botar auga por fóra do lavabo. </li></ul><ul><li>Usa a papeleira. </li></ul><ul><li>Respecta as instalacións para seguir disfrutando delas durante moito tempo. </li></ul>
 • 11. NORMAS USO PAVILLÓN <ul><li>Para estar dentro do pavillón necesitas ter permiso do profesor. </li></ul><ul><li>Debes usar calzado axeitado. </li></ul><ul><li>Está prohibido entrar con pipas, chicles ou calquera outro tipo de alimento. </li></ul><ul><li>Procura limpar a calzado antes de entrar; sobre todo nos días de choiva. </li></ul><ul><li>As gradas son espazos para sentarse non para correr, saltar ou xogar. </li></ul><ul><li>Procura non deixar material esquecido no pavillón . </li></ul>
 • 12. MATERIAL <ul><li>Calzado axeitado (tenis). Podes cambiar de calzado no vestiario antes de empezar. </li></ul><ul><li>Chandal. </li></ul><ul><li>Camiseta (preferiblemente de algodón). Podes traer unha de recambio por se é necesario cambiala. </li></ul><ul><li>Traer unha toalla pequena nunha bolsa de aseo para lavarse ao finalizar a sesión. </li></ul>
 • 13. NORMAS DURANTE A FASE DE CALENTAMENTO <ul><li>Debes realizar os exercicios sen falar para manter un bo ritmo de respiración. </li></ul><ul><li>Atende as indicacións do profesor para executar corractamente todos os exercicios. </li></ul><ul><li>Respecta a orde no grupo para evitar caídas e tropezóns cos demais. </li></ul><ul><li>Tes que facer tódolos exercicios planificados na sesión de calentamento. </li></ul>
 • 14. NORMAS DURANTE A SESIÓN DE E.F. <ul><li>Atende ao profesor. </li></ul><ul><li>Procura non berrar durante os xogos; sobre todo no pavillón porque é un espazo pechado. </li></ul><ul><li>Respecta aos demais para evitar conflitos. Xogamos para disfrutar non para discutir ou pelexarnos. Se aparecen conflitos procura solucionalos mediante o diálogo. Se no eres capaz de resolvelos, pídellle axuda ao profesor. </li></ul>
 • 15. NORMAS DURANTE A SESIÓN DE E.F. <ul><li>Coida o material e as instalacións. </li></ul><ul><li>Respecta as normas dos xogos. </li></ul><ul><li>Colabora cos demais. </li></ul><ul><li>Participa activamente na clase para mellorar as túas capacidades motrices. </li></ul><ul><li>Acata as medidas de seguridade indicadas polo profesor para evitar accidentes ou lesións na práctica dos xogos. </li></ul>
 • 16. E agora, ¿Qué? <ul><li>Xa sabes o que imos a traballar ao longo do curso. </li></ul><ul><li>Xa coñeces as normas. ¡Procura non olvídalas! </li></ul><ul><li>Xa sabes o que tes que traer. </li></ul><ul><li>ESTÁ TODO DISPSOSTO PARA EMPEZAR </li></ul><ul><li>¡ÁNIMO! </li></ul><ul><li>¡E, QUE O DISFRUTES! </li></ul>