ЕТШ:" Паја Маргановић" Панчево ПОДРУЧЈА РАДА ЕКОНОМИЈА ТРГОВИНА ПРАВО УГОСТИТЕЉСТВОАДМИНИС...
Економско-трговинска школа: “Паја Маргановић”-Панчево
Kонтакт Aдреса: Oслобођења 25 Телефони: 314-349 секретар 515-596 директор e-mail: ekosko@panet.rs
Образовни профилиЕкономије, права и администрације:Финансијски администратор - четворогодишње школовањеЕкономски техничар ...
Трговине, угоститељства и туризма:Угоститељски техничар - четворогодишње школовањеТрговински техничар - четворогодишње шко...
СМЕР: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети ...
СМЕР: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 82,68
СМЕР:ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  ...
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 78,26
СМЕР:КОМЕРЦИЈАЛИСТА ПРЕДМЕТИ:   С...
СМЕР:ПРАВНИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Др...
СМЕР: ПРАВНИ ТЕХНИЧАРМинимални број бодова потребан за уписшколске 2011/2012 год. био је 79,36
СМЕР: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети ...
СМЕР: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 91,98
СМЕР: БИРОТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:   Ст...
ОВАКО ИЗГЛЕДА ПРОСЛАВА МАТУРЕ
СМЕР: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:   ...
СМЕР: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Основи ек...
СМЕР: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Основи ту...
СМЕР: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 65,82
СМЕР: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Страни је...
СМЕР: ТРГОВАЦ ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Е...
СМЕР: ТРГОВАЦ Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 41,66
СМЕР: КУВАР ПРЕДМЕТИ: Општеобразовни предмети  Стручни предмети Српски језик и књижевност  ...
КУВАРИ
СМЕР: КОНОБАР ПРЕДМЕТИ: Општеобразовни предмети  Стручни предмети Српски језик и књижевност  Основи...
СМЕР: КОНОБАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 35,16
КОНОБАРИ
СМЕР: ПОСЛАСТИЧАР ПРЕДМЕТИ: Општеобразовни предмети Српски језик и књижевност  ...
СМЕР: ПОСЛАСТИЧАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 42,36
ОВО ЈЕ ДЕЛО ПОСЛАСТИЧАРА
Prezentacija smerova
Prezentacija smerova
Prezentacija smerova
of 34

Prezentacija smerova

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija smerova

 • 1. ЕТШ:" Паја Маргановић" Панчево ПОДРУЧЈА РАДА ЕКОНОМИЈА ТРГОВИНА ПРАВО УГОСТИТЕЉСТВОАДМИНИСТРАЦИЈА ТУРИЗАМ
 • 2. Економско-трговинска школа: “Паја Маргановић”-Панчево
 • 3. Kонтакт Aдреса: Oслобођења 25 Телефони: 314-349 секретар 515-596 директор e-mail: ekosko@panet.rs
 • 4. Образовни профилиЕкономије, права и администрације:Финансијски администратор - четворогодишње школовањеЕкономски техничар – четворогодишње школовањеКомерцијалиста - четворогодишње школовањеПравни техничар - четворогодишње школовањеФинансијски техничар – четворогодишње школовањеБиротехничар - четворогодишње школовање
 • 5. Трговине, угоститељства и туризма:Угоститељски техничар - четворогодишње школовањеТрговински техничар - четворогодишње школовањеКулинарски техничар - четворогодишње школовањеТуристички техничар - четворогодишње школовањеТрговац - трогодишње школовањеКонобар - трогодишње школовањеКувар – трогодишње школовањеПосластичар - трогодишње школовање
 • 6. СМЕР: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Основи економије Српски језик и књижевност  Економија предузећа Страни језик  Канцеларијско пословање Физичко васпитање  Право Математика  Рачуноводство Географија  Статистика Историја  Ревизија и контрола Социологија  Финансијско пословање Општестручни предмети  Финансијско-рачуноводствена обука Рачунарство и информатика  Изборни предмети  Грађанско васпитање / Верска настава
 • 7. СМЕР: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 82,68
 • 8. СМЕР:ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Основи економије Српски језик и књижевност  Пословна економија Страни језик  Рачуноводство Социологија  Савремена пословна Историја кореспонденција Физичко и здравствено васпитање  Статистика Математика  Уставно и привредно право Рачунарство и информатика  Монетарна економија и банкарство Екологија  Комерцијално познавање робе Хемија  Маркетинг  Економска географија  Пословна информатика
 • 9. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 78,26
 • 10. СМЕР:КОМЕРЦИЈАЛИСТА ПРЕДМЕТИ:   Стручни предмети Трговинско пословање Општеобразовни предмети  Право у трговини Српски језик и књижевност  Рачуноводство у трговини Страни језик  Пословна комуникација Страни језик II  Организација набавке и продаје Физичко васпитање  Спољно трговинско пословање Математика  Међународна шпедиција Рачунарство и информатика  Обука у виртуелном предузећу Екологија  Маркетинг Хемија  Изборни предмети Општестручни предмети  Грађанско васпитање /Верска настава Увод у економију  Изборни предмети према предмету- Основи права оглед Канцеларијско пословање Основи рачуноводства Статистика Пословне финансије Предузетништво
 • 11. СМЕР:ПРАВНИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Државно уређење Српски језик и књижевност  Основи права Страни језик  Психологија Социологија  Логика Историја  Основи економије Физичко и здравствено васпитање  Статистика Математика  Основи матричне евиденције Рачунарство и информатика  Латински језик Физика  Пословна и службена Хемија кореспонденција Географија  Основи радног права Филозофија  Основи правних поступака Музичка уметност  Послови правног промета Ликовна култура  Основи реторике и беседништва Биологија  Биротехника Устав и права грађана  Секретарско пословање
 • 12. СМЕР: ПРАВНИ ТЕХНИЧАРМинимални број бодова потребан за уписшколске 2011/2012 год. био је 79,36
 • 13. СМЕР: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Основи економије Српски језик и књижевност  Пословна економија Страни језик  Рачуноводство Социологија  Савремена пословна кореспонденција Историја  Статистика Физичко васпитање  Право Математика  Основи финансија Рачунарство и информатика  Пословне финансије Екологија  Јавне финансије Хемија  Економска географија  Финансијско пословање  Девизно и царинско пословање  Банкарско пословање  Осигурање  Пословна информатика
 • 14. СМЕР: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 91,98
 • 15. СМЕР: БИРОТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:   Стручни предмети Државно уређење Општеобразовни предмети  Основи права Српски језик и књижевност  Психологија Страни језик  Логика Социологија  Основи економије Историја  Статистика Физичко васпитање  Основи матричне евиденције Математика  Латински језик Рачунарство и информатика  Пословна и службена Физика кореспонденција Хемија  Основи радног права Географија  Основи управног поступка Филозофија  Стенографија Музичка уметност  Основи реторике и беседништва Ликовна култура  Биротехника Биологија  Секретарско пословање Устав и права грађана
 • 16. ОВАКО ИЗГЛЕДА ПРОСЛАВА МАТУРЕ
 • 17. СМЕР: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:   Стручни предмети Страни језик II Општеобразовни предмети  Основи туризма и угоститељства Српски језик и књижевност  Хигијена Страни језик I  Економика и организација предузећа Социологија  Психологија Филозофија  Основи куварства Историја  Туристичка географија Музичка уметност  Познавање робе Ликовна култура  Маркетинг у туризму Физичко васпитање  Хотелијерство Математика  Наука о исхрани Рачунарство и информатика  Услуживанје са практичном наставом Географија Физика Хемија Биологија Устав и права грађана
 • 18. СМЕР: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Основи економије Српски језик и књижевност  Национална економија Страни језик  Основи економске трговине Социологија  Економика и организација трговинских Филозофија предузећа Историја Музичка уметност  Маркетинг Ликовна култура  Право Физичко васпитање  Рачуноводство Математика  Пословна информатика Рачунарство и информатика  Познавање робе Географија Физика  Психологија Хемија  Трговинско пословање Биологија  Практична настава Устав и права грађана
 • 19. СМЕР: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Основи туризма и угоститељства Српски језик и књижевност  Хигијена Страни језик I  Економика и организација предузећа Социологија Филозофија  Психологија Историја  Уметничко обликовање Музичка уметност  Туристичка географија Ликовна култура  Познавање робе Физичко васпитање  Наука о исхрани Математика Рачунарство и информатика  Хотелијерство Географија  Маркетинг у туризму Физика  Куварство са практичном наставом Хемија Биологија Устав и права грађана
 • 20. СМЕР: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 65,82
 • 21. СМЕР: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Страни језик II Српски језик и књижевност  Основи туризма и угоститељства Страни језик I  Економика и организација предузећа Социологија Филозофија  Психологија Историја  Финансијско пословање Музичка уметност  Статистика Ликовна култура  Пословна кореспонденција и Физичко васпитање комуникација Математика  Туристичка географија Рачунарство и информатика Географија  Историја уметности Физика  Спољнотрговинско и девизно Хемија пословање Биологија  Право Устав и права грађана  Економика туризма  Маркетинг у туризму  Агенцијско и хотелијерско пословање
 • 22. СМЕР: ТРГОВАЦ ПРЕДМЕТИ:  Стручни предмети Општеобразовни предмети  Економика трговине Српски језик и књижевност  Познавање робе Страни језик  Психологија Устав и права грађана Историја  Трговинско пословање Географија  Практична настава Музичка уметност Ликовна култура Физичко васпитање Математика Рачунарство и информатика Физика Хемија Екологија и заштита животне средине
 • 23. СМЕР: ТРГОВАЦ Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 41,66
 • 24. СМЕР: КУВАР ПРЕДМЕТИ: Општеобразовни предмети  Стручни предмети Српски језик и књижевност  Основи туризма и угоститељства Страни језик  Хигијена Устав и права грађана  Економика и организација предузећа Историја  Уметничко обликовање Географија  Психологија Музичка уметност  Познавање робе Ликовна култура  Куварство са практичном наставом Физичко васпитање Математика Рачунарство и информатика Физика Хемија Биологија
 • 25. КУВАРИ
 • 26. СМЕР: КОНОБАР ПРЕДМЕТИ: Општеобразовни предмети  Стручни предмети Српски језик и књижевност  Основи туризма и угоститељства Страни језик I  Хигијена Устав и права грађана  Економика и организација предузећа Историја  Психологија Географија  Туристичка географија Музичка уметност  Познавање робе Ликовна култура  Страни језик II Физичко васпитање  Практична настава Математика Рачунарство и информатика Физика Хемија Биологија
 • 27. СМЕР: КОНОБАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 35,16
 • 28. КОНОБАРИ
 • 29. СМЕР: ПОСЛАСТИЧАР ПРЕДМЕТИ: Општеобразовни предмети Српски језик и књижевност  Стручни предмети Страни језик  Основи туризма и угоститељства Устав и права грађана  Хигијена Историја  Економика и организација предузећа Географија  Уметничко обликовање Музичка уметност Ликовна култура  Психологија Физичко васпитање  Туристичка географија Математика  Познавање робе Рачунарство и информатика  Пекарство Физика  Посластичарство са практичном Хемија наставом Биологија
 • 30. СМЕР: ПОСЛАСТИЧАР Минимални број бодова потребан за упис школске 2011/2012 год. био је 42,36
 • 31. ОВО ЈЕ ДЕЛО ПОСЛАСТИЧАРА

Related Documents