h a n g e Vi ...
h a n g e Vi ...
of 2

Nasilje skole-glas-istre-2.3

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nasilje skole-glas-istre-2.3

  • 1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F- w F- wPD PD er er ! ! W W O O 4444444444444 N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .c .c .d o c u -tr a c k U HRVATSKIM ŠKOLAMA VIŠE OD 2.400 SLUČAJEVA NASILJA GODIŠNJE .d o c u -tr a c k ŠKOLE SVE VIŠE NAL Učenicima ukor b Andreas KANCELAR Nekoć je dobiti ukor značilo sramotu jer su i roditelji doma vršili pritisak. Danas je to samo mjera na papiru koja se na kraju godine briše, ističe pedagoginja Jelena Horvat • Djeca su danas zaštićena kao lički medvjedi, znaju sva svoja prava, ali ne i svoje obaveze, ističe profesor Igor JovanovićO Piše Maša JERIN Ovo svjedočanstvo osnovnoš- moguIJnost udaljavanja sa sata i sus- kolskog učitelja nije izoliran slučaj u penzije iz nastave, što je pedagoška DARKO TOT, POMOĆNIK RAVNATELJA AGENCIJE Odavno je odzvonio sat kada su hrvatskim školama. Ovakva ponaša- mjera u mnogim zemljama. učenici nastavnika pozdravljali tako nja učenika postala su svakodnevna ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE što bi ustali i mirno stajali kraj svojih pojava, svjedoče tome nastavnici, “In school” i “out of school” klupa. Sada im umjesto pozdrava šalju psovke i ga aju ih kredama. Nekada je slanje u kut ili van učio- poput gore citiranog, koji su odlu- čili svoja gorka iskustva podijeliti s drugima na internetskom forumu suspenzije Jelena Horvat, pedagoginja Osnov- Ipak ne možemo govoriti nice bilo uobičajeno sredstvo smiri- vanja onih koji su remetili nastavu. Danas i najmla i znaju da ih učitelj Udruge “Nastavnici organizirano”. Najporaznijim smatraju što instituci- je ne daju nikakva rješenja niti pru- ne škole Veliki Bukovec u Varaždin- skoj županiji, istražila je i objavila na svojem blogu obrazovnu politiku o valu nasilja u školama ne smije izbaciti iz razreda, da im ne žaju zaštitu; dapače, u pravilu žele Velike Britanije, SAD-a, Kanade i Au- 7.000 nastavnika, nije rješenje. može ništa što god učinili. Nekada zataškati ekscese, svaljujuIJi krivnju stralije radi usporedbe s hrvatskim Hoće li barem pedagoške mjere se smatralo uobičajenom odgojnom na nastavnike. Kad se tome pribroji sustavom. U Sloveniji i Srbiji, kaže, biti trajno zabilježene u kuriku- metodom povuIJi učenika za uho ili da su učitelji često i na meti roditelja sustavi nagra ivanja i kažnjavanja lumu učenika? ga čak udariti po stražnjici. Danas bi učenika koji im prijete pa ih i fizički učenika gotovo su identični našima, - Mjera suspenzije nasilnih nastavnik zbog toga smjesta zaradio napadaju, tada ovaj posao ili, kako ni oni nemaju moguIJnost suspenzi- učenika neIJe riješiti problem na- prijavu prosvjetne inspekcije, a naj- nastavnici kažu, poziv, postaje kruh je, ali u anglosaksonskim državama silja u školama ako se ne riješi i vjerojatnije i otkaz. s više od sedam kora. postoje različiti stupnjevi udaljavanja razlog nasilnog ponašanja učeni- Žrtve problematičnih i često agre- učenika s nastave. ka. Neke države koristile su mje- “Nastavnici organizirano” sivnih učenika nisu “samo” učitelji. - Najblaža je mjera zadržavanje, ru suspenzije kao rješenje, dok za suspenziju U pravilu ispašta cijeli razred koji u kada učenik mora otiIJi iz razreda u bi u Hrvatskoj trebalo potaknuti takvoj atmosferi nediscipline, nasilja knjižnicu ili neku drugu učionicu na širu javnu raspravu o tome je li ta Još su naši djedovi i bake u školi i straha ne može normalno, niti kvali- odre eno vrijeme, ne duže od jednog mjera primjenjiva u postojeIJem dobivali šibom po prstima ako bi pri- odgojno-obrazovnom sustavu. čali na satu, klečali su na kukuruzu, Evidencija nasilničkog ponaša- a onda i od roditelja dobivali bati- ne čim bi se pročulo da ih je učitelj Naoružana 92 učenika! - Lani je u hrvatskim školama nja u kurikulumu učenika traži i promjenu Zakona o odgoju i ukorio. Danas batine dobivaju - na- evidentirano 80 nasilnih doga- obrazovanju. stavnici, a ukor je postao predmet U izvješIJu o stanju sigurnosti u osnovnim i srednjim školama za 2011./12. aja više nego godinu ranije. - Rekli ste da će se u potragu sprdnje me u učenicima. školsku godinu zabilježeno je čak 2.435 nasilnih slučajeva - po 14 njih sva- - Broj evidentiranih slučajeva za najboljim rješenjima uključiti “Za vrijeme odmora dok sam de- kog školskog dana! Više ih je u osnovnim školama - 1.517. Policija je interve- nasilja u školama raste i naravno i Ministarstvo socijalne politike žuran na hodniku učenik mi pristupa nirala 449 puta, a medicinska je pomoIJ pozivana 285 puta. U osnovnim ško- da ti podaci zabrinjavaju. Me utim, i mladih. Možete li nam najaviti i prijateljski me lupka po le ima, pita- lama ozlije ena su 164 učenika, a prijavljeno oko 400 nasilničkih ponašanja u Hrvatskoj ima oko 1.300 škola neka od tih rješenja? juIJi me kako sam. U istom trenutku svi te 120 prijetnji. Frapantan je podatak da je me u osnovcima bilo čak osam koje poha a 516.000 učenika pa - Jedan od koraka zajednič- učenici u blizini previjaju se od smijeha slučajeva spolnog zlostavljanja i jedno samoubojstvo. Me u srednjoškolci- ne možemo govoriti o valu nasilja, kog djelovanja institucija su gledajuIJi me. Jedan mi je kroz smijeh ma su sukobi u 87 slučajeva završili tjelesnim ozljedama, a korištenje droge kako se to posljednjih dana pri- stručni skupovi za školske rav- rekao da su mi le a sva bijela. Učenik evidentirano je 91 put. Oružje je na eno kod 92 učenika! Alarmantne brojke, kazuje. Ne želim ničim relativizirati natelje u organizaciji Agencije za me, dakle, pošarao kredom po le ima. iako se zna da se ne prijavljuju svi slučajevi nasilja. brojčane pokazatelje porasta nasi- odgoj i obrazovanje. Na tim IJe Konstantno od odre enih učenika do- lja u školama, ali zbog sve veIJeg se skupovima, uz potporu mini- bivam uvrede ‘IJoravi’, nosim naočale, senzibiliziranja svih dionika odgoj- starstava obrazovanja i socijalne i ‘pederu’. Nakon što sam zapisao da tetno usvajati znanja. Stoga Udruga dana. Ako odbije, učitelj u Velikoj Bri- no-obrazovnog sustava za tu pro- politike i mladih, govoriti o na- ometa nastavu, učenik me pita koliko “Nastavnici organizirano” veIJ mjese- taniji može koristiti i blagu fizičku silu, blematiku, pretpostavljamo da je i silju u školama i stručne osobe je sati kako bi me on i njegovi prija- cima pokušava nadležne potaknuti odvesti ga za ruku. U nekim školama porastao broj škola koje prijavljuju ponudit IJe pomoIJ da bi ravna- telji dočekali ispred škole i namlatili. na nužne reforme u sustavu peda- učenici kaznu moraju odraditi u nerad- nasilje. Do sada je bilo slučajeva telji kao pedagoški rukovoditelji Za vrijeme ispita, učenica koja očito goških mjera, jer sadašnje, očito, ne dane, recimo subotom. Razlikuju da su to škole zataškale da ne bi što uspješnije rješavali pojave nije ništa učila, stalno se okreIJe i traži ne mogu odgovoriti na sve nasilnije dva oblika privremenog udaljavanja narušile svoj ugled. nasilja u školama. Ministarstvo od drugih učenika rješenja. Upozorio situacije u razredu. Dosad su priku- učenika s nastave: “in school” suspen- - Izjavili ste da mjera uda- obrazovanja u suradnji s Agen- sam je na što je odmahnula rukom i pili više od 7.300 potpisa na peticiji ziju kada učenik dolazi u školu, ali ne ljavanja učenika iz škole, koju cijom priprema i stručnu konfe- rekla ‘Jebi se!’. Ispit je, naravno, odu- “Dajmo prava i dobrim učenicima, a na nastavu, nego uz nadzor u nekom je putem peticije zatražilo oko renciju o nasilju u školama. zet i upisana jedinica.” ne samo izgrednicima”, kojom traže drugom dijelu škole nadokna uje pro-
  • 2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F- w F- w PD PD er er ! ! W W O O N 5555555555555 N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c - RJEŠENJE JE SUSPENZIJA I/ILI SKANDINAVSKA PEDAGOŠKA PRAKSA? .d o c u -tr a c k .d o c u -tr a c kIKUJU RATNOJ ZONIbaš ništa ne znači Sergej DRECHSLER škole, ocjena iz vladanja više se niti ne Zbog rasta nezaposlenosti, alko- boduje pa zaista možemo konstatirati holizma, nasilja u obitelji, u školama da pedagoške mjere učenicima više su sve brojnija djeca koja dolaze iz ništa ne znače, napominje Horvat. teških socijalnih prilika, s poreme- Svaka škola svojim statutom pro- IJajima u ponašanju i emocionalnim pisuje u kojim slučajevima poseže za problemima. pojedinim pedagoškim mjerama, a kri- - Čak i ako pedagoška služba u teriji su broj neopravdanih sati i težina školama dobro funkcionira, problem neprimjerenog ponašanja. je ako roditelji ne sura uju. Neki rodi- - Škole su prilično ujednačene po telji odbijaju doIJi u školu, a tada nam tom pitanju, pa se, primjerice, opo- preostaje prijava socijalnoj službi, no mene daju ako učenik ne donese pitanje je koliko se time problem zaista školski pribor ili ne do e na dopun- rješava. Nekad je bila čast biti razred- sku nastavu, a teže mjere se izriču nikom, a sada je to veliko optereIJenje ako fizički ozlijedi drugog učenika ili i zbog ogromne papirologije s kojom uništi inventar škole. No, ako učenik nas zatrpavaju. Kad bi nastavnici imali ometa na nastavi, kazne ne postoje. više vremena baviti se učenicima, a Zabranjeno je dijete udaljiti iz razre- manje papirima, i kad bi roditelji više da u osnovnoj školi, jer je osnovna vodili brigu o svojoj djeci, možda bi škola obavezna, ali što je s ostalom stanje u školama bilo drukčije. Ako djecom, i ona imaju pravo na obra- nam škola ne valja, onda cijelo društvo zovanje. U praksi često jedan učenik ne vrijedi, napominje JovanoviIJ. terorizira cijeli razred. Škola u New Mexicu u svom proglasu navodi da Skandinavci osposobljavaju pravo na obrazovanje nije neotu i- svoje učitelje vo i da se privremeno može uskratiti ako se krše pravila škole, objašnjava Da problem nasilničkog ponaša- Horvat zašto bi trebalo uvesti sus- nja u školama nije moguIJe riješiti penziju i u naše škole. čarobnim štapiIJem, veIJ je potrebna Najviše joj se svi a australski model, reforma cijelog sustava, ističe Željko koji nije toliko orijentiran na kaznu, veIJ StipiIJ, predsjednik školskog sindika- potiče roditelje na suradnju sa školom, ta Preporod koji kao posebno dobre pa su tako kod izricanja suspenzije ro- navodi neka rješenja iz skandinavske ditelji dužni doIJi u školu na sastanak, pedagoške prakse. kojem mogu prisustvovati i socijalni - Silno je važno osposobiti nastav- radnici, pa i članovi proširene obite- nike za rano prepoznavanje sklonosti lji djeteta. Na sastanku se dogovara kod pojedinih učenika prema nepri- Andreas KANCELAR Nenad REBERŠAK plan, ciljevi suspenzije i način kako do hvatljivom ponašanju. NajčešIJe se njih doIJi, te obaveze škole, učenika i roditelja za vrijeme suspenzije. Nastavniče, kolika vam je plaća? Osim suspenzije, hrvatskim ško- lama nedostaju i stručni timovi koji 14 SLUČAJEVA NASILJA bi radili s djecom problematičnog ponašanja. DNEVNO U HRVATSKIM - Neka su djeca nemirna iz dosa- de ili traže pažnju pa udaljavanjem iz ŠKOLAMA razreda gube publiku i neprimjereno ponašanje nestaje. Ali namjera je Jelena Horvat Igor Jovanović Željko Stipić suspenzije prvenstveno da pomogne ovakvo ponašanje početno manifesti- učenicima koji ostaju u razredu, da ra blažim prijestupima, koje je katkad pušteno; te “out of school” suspenziju Vrsta nasilja osnovne srednje škole mogu u miru pratiti nastavu. Što se teško uočiti. Osposobljavanje bi se kad ostaje u svom domu. U najtežim tiče pomoIJi djeci s emocionalnim teš- trebalo provoditi tijekom školovanja za slučajevima učenik se trajno isključuje tjelesna ozljeda 164 87 koIJama i poremeIJajima u ponašanju, učiteljska i nastavnička zanimanja, ali i iz škole, objašnjava Horvat. s njima bi trebali raditi psiholozi pa i kasnije. Profesorima bi se mogla osi- U Hrvatskoj, pak, isključenje iz nasilničko ponašanje 401 124 psihijatri, ali problem je što su naše gurati studijska godina tijekom koje bi škole postoji samo za srednjoškolce, škole slabo ekipirane stručnjacima, stjecali posebne kompetencije za rad dok je u osnovnim školama najstroža seksualni delikt 8 9 posebice u manjim mjestima, zaklju- s ovim učenicima, objašnjava StipiIJ. kazna preseljenje u drugu školu, ali sudjelovanje u tučnjavi 195 94 čuje pedagoginja Horvat. Najzahtjevnijim slučajevima bavili se i to rijetko primjenjuje. Ostale su Da problema s disciplinom u škola- bi se stručni mobilni timovi koji bi po pedagoške mjere, prema Zakonu samoubojstvo 1 1 ma ima sve više, kao odraz društva u pozivu dolazili u škole ili bi se takvi o odgoju i obrazovanju, opomena, kojem živimo, a u kojem je sve manje timovi formirali od stručnjaka iz regi- ukor, strogi ukor za osnovnoškolce razbojništvo 8 8 morala, normi i vrijednosti, upozorava i onalnih i gradskih ustanova. Važnom odnosno opomena pred isključenje Igor JovanoviIJ, profesor povijesti u OŠ pretpostavkom za rješavanje ovog za srednjoškolce, te odgojno-obra- provala 15 6 Veli Vrh u Puli. problema StipiIJ smatra vraIJanje zovni tretman produženog stručnog - Djeca su danas zaštiIJena kao lički društvenog ugleda profesorskom kra a 41 32 postupka. Potonja mjera, kažu na- medvjedi, znaju sva svoja prava, ali ne pozivu. “Mnogi roditelji, omalova- stavnici, donosi mnogo papirologije, ošteIJenje tu e stvari 78 34 i svoje obaveze. Ne poštuju se stari- žavajuIJi nastavnike svoje djece, pri- ali malo rezultata. ji, a novac je glavni mjeritelj uspjeha. premaju teren, stvaraju plodno tlo, za prijetnja 120 57 Jedna me učenica pitala kolika mi je buduIJe neprimjereno, čak i nasilnič- Australci surađuju plaIJa, a kad sam odgovorio, kazala ko ponašanje svoje djece prema tim s roditeljima zlouporaba opojnih droga 4 91 je da njezin tata zara uje puno više učiteljima”, zaključuje StipiIJ. posjedovanje vatrenog oružja ili jer on, eto, puno radi. Nastavnici su U zadnjih 20 godina u našem su - Ove kazne ništa ili gotovo ništa drugih sredstava pogodnih za 7 92 u očima djece izgubili poštovanje, a se obrazovnom sustavu veIJ dogodili ne predstavljaju učenicima. NekoIJ je ozlje ivanje odgovornost je i na roditeljima koji svi moguIJi najteži oblici nasilja, od dobiti ukor značilo sramotu, jer su i ro- obezvrje uju naš rad, petljaju se u silovanja pa sve do ubojstva učenika ditelji doma vršili pritisak. Danas je to ošteIJenje školske imovine 142 44 učiteljski posao, znaju više nego na- i nastavnika. Kakva buduIJnost čeka samo mjera na papiru koja se na kraju stavnik, vrše pritisak kada im djeca hrvatske škole? Detektori metala na narušavanje javnog reda i mira 61 60 godine briše, ne prenosi se u sljede- dobiju lošiju ocjenu, ne vjeruju na- ulazima u zgrade i policijske ophod- IJu školsku godinu, ne upisuje se ni u verbalno nasilje 228 128 stavniku veIJ svojoj djeci. Kad do e do nje? Ili je moguIJ snažan preokret pri- svjedodžbu, veIJ samo u izvješIJe na problema u školi, nastavniku su ruke je nego što škole počnu sličiti ratnoj polugodištu. Nastavnici su obavezni ostalo - spaljivanje i otu ivanje potpuno vezane, pedagoške mjere ne zoni? To nisu pitanja koja bi trebala uvoditi je u e-maticu, ali to je sve. Pre- školskih dnevnika, elektronsko 44 51 funkcioniraju, to je čista papirologija, mučiti samo profesore i roditelje, veIJ ma novim pravilima upisa u srednje nasilje itd. ističe JovanoviIJ. su ključna za čitavo društvo.

Related Documents