Nacht der doden BrowneyezDe keien waar ze op liep leken poreus, alsof ze bij iedere stapzouden verbrokkelen, verpulve...
Nacht der doden Browneyezdoor deze straat waar ze waarschijnlijk al ettelijke malen wasgeweest, maar echte herkennings...
of 2

Nacht der doden fragment

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nacht der doden fragment

  • 1. Nacht der doden BrowneyezDe keien waar ze op liep leken poreus, alsof ze bij iedere stapzouden verbrokkelen, verpulveren tot niets. Het niets dat ze zelfwas, en dat met iedere stap bevestigd werd want haar voetenraakten de weg waarop ze liep niet eens. Ze leek uit lucht tebestaan, transparant als ze naar haar handen keek, het ruisen vanhaar bloed verstomd in haar oren, ze voelde geen zucht, geenadem en toch leek ze nog zoveel te kunnen. Ze kon aanraken,voelen en verplaatsen, ze kon lopen zonder stappen te zetten, zekon zuchten zonder dat iemand het hoorde. De straat waarin zeliep was, zoals altijd en overal, grijs en verlaten. Er liepen geenmensen, er was geen hondengeblaf, geen kattengeblaas. Hier endaar voelde ze de aanwezigheid van anderen… anderen zoals zij.Maar ze schonk er geen aandacht aan, zoals zij geen aandachthadden voor haar. Ze deelden deze wereld zonder elkaar echt tezien of te horen.Hoe lang liep ze nu al rond? Een jaar? Of waren het alweer twee ofzelfs tien? Ze was de tel kwijt geraakt, ze leek van de ene tijd in deandere te zweven: het ene moment was ze in haar eigen tijd en hetvolgende in een tijd van lang geleden zoals die in degeschiedenisboeken en de historische romans waren beschreven.Iedere deur of poort die ze nam bracht haar weer ergens anders.Haar omgeving veranderde continu, als een Wonderland in grijze,grauwe tinten, gehuld in koude en eenzaamheid. En zij voelde zichbeslist geen Alice. Zij was gewoon Liz, maar dan ook weeranders…Ze was nog steeds op zoek naar thuis en iedere keer dat ze dachthet gevonden te hebben, veranderde alles weer. Telkens werd zedoor wanhoop overspoeld, maar gaandeweg werd dat gevoelminder sterk. De tranen die ze in het begin nog had voelenopwellen, ook al bevochtigden ze nooit meer haar ogen, wareninmiddels verdwenen. Nog altijd zette ze haar zoektocht voort,maar het doel werd steeds onduidelijker. Ook nu zweefde ze weer
  • 2. Nacht der doden Browneyezdoor deze straat waar ze waarschijnlijk al ettelijke malen wasgeweest, maar echte herkenningspunten waren er niet. Zoals altijd.Heel ver weg meende ze opeens iets te horen, muziek. Ach nee,dat was waarschijnlijk weer een herinnering aan vroeger, aan watwas. Ze draaide zich om naar een van de onbewoonde, levenlozehuizen toen ze zich realiseerde dat de zachte tonen nog steedshaar gehoor prikkelden. Even fronste ze, niet gelovend dat hetecht kon zijn. Ze hoorde toch duidelijk pianoklanken en deed eenpaar stappen verder de straat in. Aan het eind van de straat stondeen groot oud pand en daar ze voelde een aanwezigheid. Haarnieuwsgierigheid was gewekt en ze gleed de muziek tegemoet.Toen ze voor het pand stond zag ze dat het ooit een heel mooi huismoest zijn geweest, in Victoriaanse bouwstijl. Maar nu was het eengrijze bouwval, met rottende kozijnen en losse planken aan demuren. De planken op de veranda waren eveneens vergaanen zaten vol gaten. Gelukkig hoefde ze die niet eens te ontwijken.De pianoklanken werden duidelijker en ze reikte naar een van deramen aan de voorkant, maar er zaten gordijnen voor waardoor zeniet naar binnen kon kijken. De deur was open, maar dat wasniet van belang want ze kon immers door alles heen. Behoedzaamging ze het huis binnen en liet zich door de muziek naar een van dekamers links van de grote hal lokken. Overal lagen brokstukken vanmarmeren kunstwerken en van de trapbalustrade. De immensetrap was eveneens erg geschonden, maar dankzij de marmerentreden nog wel intact. Hier en daar hingen portretten, volledigverstoft en vergrijsd, van mensen die ze niet kende en aan dekroonluchter ontbraken talloze peertjes. Maar licht was er niet,dag en nacht waren verdwenen, er was alleen dezelfde grauweschemering.Ze legde haar handen tegen de deurpost en gluurde voorzichtig dekamer in waaruit de prachtige, maar droevige muziek klonk. Er zateen man achter de piano. De trieste aanblik die de kamer boodwerd versterkt door de weemoedige klanken van het pianospel.