Wizyty studyjneCo to jest wizyta studyjna?Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni), w małej grupie (10-15osób), spec...
Główny cel wizyt studyjnych: kształtowanie polityki edukacyjnej i współpraca w obszarzekształcenia na poziomie europejski...
My Study Visit– LONDON 13.03 -16. 03.2012Creative Community Learning for Social Inclusion -Twórcze metody uczenia się we w...
ACWDC – African Caribbean Women’sDevelopment Centre
Program i tematyka zajęć odbytej wizytystudyjnej
Poruszana podczas wizyty tematyka• Kim jestem? Czym się zajmuję? Kultura mojego kraju...• Różnorodne podejścia do pojęcia ...
Strategie działaniastosowane na co dzień ...• STAKEHOLDERS – osoby prywatne, organizacjemiejskie, stowarzyszenia, bibliote...
Programme Topics
A oto jak pracowaliśmy...
Efekty pracy w grupach techniką„Burzy mózgów” – Brainstorm
Praca nad Raportem Grupowym...
Oficjalne wręczenie certyfikatówuczestnictwa...
Certyfikat uczestnictwa jest prawnympotwierdzeniem uczestnictwa w wizyciestudyjnej - podobnie jak raport grupowy.FRAGMENT ...
Dziękuję za uwagęElżbieta Bej
Prezentacja z wizyty studyjnej
Prezentacja z wizyty studyjnej
Prezentacja z wizyty studyjnej
Prezentacja z wizyty studyjnej
of 18

Prezentacja z wizyty studyjnej

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja z wizyty studyjnej

 • 1. Wizyty studyjneCo to jest wizyta studyjna?Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni), w małej grupie (10-15osób), specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących na co dzień wpodobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia i doskonaleniazawodowego. Udział w wizycie umożliwia wymianę informacji oraz dyskusjęna wybrany temat, dotyczący któregoś z aspektów kształcenia ustawicznegooraz nawiązanie współpracy.Program Wizyt Studyjnych umożliwia tworzenie połączeń pomiędzyprogramami sektorowymi: Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo daVinci dzięki udziałowi ekspertów z różnych dziedzin w wizytach.www.sv.org.pl
 • 2. Główny cel wizyt studyjnych: kształtowanie polityki edukacyjnej i współpraca w obszarzekształcenia na poziomie europejskim w procesie uczenia się przez całeżycie poprzez: wyjazdy indywidualne organizowanie wizyty studyjnej w swoim krajuWizyty studyjne mogą dotyczyć: edukacji ogólnej, kształcenia i doskonalenia zawodowego, obu dziedzin jednocześnie.Udział w wizycie finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiejw formie indywidualnego grantu.Wizyty studyjne
 • 3. My Study Visit– LONDON 13.03 -16. 03.2012Creative Community Learning for Social Inclusion -Twórcze metody uczenia się we wspólnocie przeciwdziałającewykluczeniu społecznemu.
 • 4. ACWDC – African Caribbean Women’sDevelopment Centre
 • 5. Program i tematyka zajęć odbytej wizytystudyjnej
 • 6. Poruszana podczas wizyty tematyka• Kim jestem? Czym się zajmuję? Kultura mojego kraju...• Różnorodne podejścia do pojęcia wykluczenia społecznego wposzczególnych krajach, jak również polityka rządu w stosunku dotego zjawiska.• Sposoby i techniki wykorzystywania zdobytych środków iinformacji.• Jak niewłaściwy przepływ informacji może blokować zjednoczeniespołeczne.• Sposoby przekazu informacji (dostępny, prosty, jasny)• Zjednoczenie społeczne kosztuje każde państwo znacznie mniejnakładów finansowych!!!• Założenia pracy i funkcjonowania Wspólnoty – Rozwój społecznykażdego państwa – DLACZEGO? – JAK? (metody, narzędziapracy).• Źródła i strategie stosowane dla przetrwania danej Wspólnoty.
 • 7. Strategie działaniastosowane na co dzień ...• STAKEHOLDERS – osoby prywatne, organizacjemiejskie, stowarzyszenia, biblioteki, sejmiki, RadyMiejskie oraz wszelkie inne urzędy chętne dowspółpracy.• Wyznaczenie celów pracy: SMART –(Specyfic, Measureable, Achievable, Realistic, Timescales) - konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne iosadzone w konkretnym czasie.• Odpowiednie kompetencje zawodowe połączone zchęcią nieustannego rozwoju zawodowego(Competencies and Continuous ProfessionalDevelopment)
 • 8. Programme Topics
 • 9. A oto jak pracowaliśmy...
 • 10. Efekty pracy w grupach techniką„Burzy mózgów” – Brainstorm
 • 11. Praca nad Raportem Grupowym...
 • 12. Oficjalne wręczenie certyfikatówuczestnictwa...
 • 13. Certyfikat uczestnictwa jest prawnympotwierdzeniem uczestnictwa w wizyciestudyjnej - podobnie jak raport grupowy.FRAGMENT RAPORTU GRUPOWEGO:• Describe each of the good practices youlearnt about during the visit (both from thehosts and from one another) indicating thefollowing:• title of the project/ programme/• initiative• country• name of the institution that implements it(if possible, provide a website)• contact person (if possible) who presentedthe programme to the group• whom the project/ programme/ initiativeaddresses• what features of theproject/programme/initiative make it anexample of good practice
 • 14. Dziękuję za uwagęElżbieta Bej

Related Documents