‫دسته‬ ‫سازی‬ ‫مقاوم‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬‫تف‬ ‫بند‬‫کیکی‬
‫کننده‬ ‫تهيه‬:‫نصيری‬ ‫الدین‬ ‫جالل‬
Nasir...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
‫مختصات‬‫مساله‬:
o‫نوع‬‫عمل‬:‫تعامل‬‫انسان‬‫با‬‫محيط‬‫و‬‫تعامل‬‫دو‬‫انسان‬‫بایکدیگر‬
o‫محيط‬‫عمل‬:‫کنترل‬‫ش...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
3
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
o‫بازشناسی‬‫اعمال‬‫انسان‬:
...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
4
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫تعریف‬
‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬
...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
‫معرفی‬‫بند‬‫دسته‬‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫دوقلو‬‫مبتنی‬‫بر‬‫انرژی‬
‫تغيير‬‫رویکرد‬‫یادگيری‬‫با‬‫تغيير‬‫فر...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
‫تبدیل‬‫مساله‬‫سازی‬‫بهينه‬‫ای‬‫چندجمله‬‫به‬‫مساله‬‫سازی‬‫بهينه‬‫خطی‬
‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫ایده‬‫کمترین‬‫مرب...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
7
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫ا...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
8
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫ا...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
9
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫ا...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
10
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
11
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
12
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
13
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
14
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
15
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
16
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
17
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
18
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫در‬‫بازشناسی‬‫اعمال‬‫انسان‬‫نقاط‬‫ضعف‬‫زیر‬‫را‬‫د‬‫ارا‬
‫باشد‬‫می‬:
o‫حساسيت‬‫به‬‫ه...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
20
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
21
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
22
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
23
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
24
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
25
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
26
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
27
28
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
29
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
30
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
31
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
32
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
33
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
34
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
35
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
36
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
37
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
38
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
39
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
40
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
41
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
42
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
43
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
44
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
45
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
46
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
47
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
48
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
49
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
50
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
51
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
52
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
53
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
54
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
‫روش‬‫های‬‫گسترش‬‫یافته‬‫ای‬‫چنددسته‬‫ذاتا‬‫ای‬‫چنددسته‬‫نيستند‬.
‫در‬‫مرحله‬،‫آزمایش‬‫داده‬‫تست‬‫به‬‫اجبار...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
‫از‬‫ساختار‬‫یک‬-‫درمقابل‬-‫یک‬-‫درمقابل‬-‫بقيه‬‫استفاده‬‫شده‬‫است‬.‫خروجی‬‫این‬
‫ساختار‬‫سه‬‫تایی‬{1-‫و‬0‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
57
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
58
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
59
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
60
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
61
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
62
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
63
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
64
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
65
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
66
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
67
‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬
‫موجود‬
‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬
LST-KSVC
‫هندسی‬ ‫تفسير‬
LST-KSVC
‫روش‬ ‫ارزیابی‬
‫پیشنهادی‬
‫مد...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
68
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
69
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
70
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
71
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
72
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
73
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫نتایج‬ ‫و‬ ‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بن...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
74
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫نتایج‬ ‫و‬ ‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بن...
75
76
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
77
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
78
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
79
‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
80
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
81
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
‫تحقيق‬ ‫مرور‬
82
‫بند‬ ‫دسته‬
ELS-TSVM
‫بند‬ ‫دسته‬
RLS-TSVM
‫پيشنهادات‬
‫بند‬ ‫دسته‬
LST-KSVC
‫تعریف‬
‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫...
of 82

Nasiri PhD Thesis

بازشناسی اعمال انسان با رویکرد مقاوم سازی دسته بند تفکیکی
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Data & Analytics      


Transcripts - Nasiri PhD Thesis

 • 1. ‫دسته‬ ‫سازی‬ ‫مقاوم‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬‫تف‬ ‫بند‬‫کیکی‬ ‫کننده‬ ‫تهيه‬:‫نصيری‬ ‫الدین‬ ‫جالل‬ Nasiri.jalal@gmail.com ‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫نصرا‬ ‫دکتر‬...‫چرکری‬ ‫مقدم‬ ‫مشاور‬ ‫استاد‬:‫جليلی‬ ‫سعيد‬ ‫دکتر‬ ‫مهر‬1394 ‫کامپيوتر‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫دانشکده‬ ‫دکتری‬ ‫دوره‬ ‫رساله‬ ‫کامپيوتر‬ ‫مهندسی‬
 • 2. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ ‫مختصات‬‫مساله‬: o‫نوع‬‫عمل‬:‫تعامل‬‫انسان‬‫با‬‫محيط‬‫و‬‫تعامل‬‫دو‬‫انسان‬‫بایکدیگر‬ o‫محيط‬‫عمل‬:‫کنترل‬‫شده‬‫و‬‫واقعی‬ o‫تصاویر‬‫یک‬‫دوربين‬‫دردسترس‬‫است‬ 2 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ "‫یا‬ ‫محيط‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫اعمالی‬ ‫خودکار‬ ‫بازشناسایی‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫یکدیگر‬‫شود‬.‫این‬ ‫پ‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫شده‬ ‫برداری‬‫فيلم‬ ‫دوربين‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫واقعی‬ ‫و‬ ‫شده‬‫کنترل‬ ‫های‬‫محيط‬ ‫در‬ ‫تعامل‬‫ذیرد‬". ‫پشتي‬ ‫بردار‬ ‫ماشين‬‫بان‬
 • 3. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 3 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC o‫بازشناسی‬‫اعمال‬‫انسان‬: o‫تغييرات‬‫نوری‬‫و‬‫انسداد‬‫منجر‬‫به‬‫استخراج‬‫هایی‬‫ویژگی‬‫نویزی‬ ‫شود‬‫می‬. o‫انجام‬‫یک‬‫عمل‬‫به‬‫گونه‬‫متفاوت‬‫باعث‬‫بوجود‬‫آمدن‬‫نمونه‬‫های‬ ‫پرت‬‫خواهد‬‫شد‬. o‫یک‬‫مساله‬‫ذاتا‬‫چنددسته‬‫ای‬‫می‬‫باشد‬. o‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬: o‫نسبت‬‫به‬‫نویز‬‫و‬‫های‬‫نمونه‬‫پرت‬‫حساس‬‫باشد‬‫می‬. o‫های‬‫گسترش‬‫معمول‬‫به‬‫چند‬‫ای‬‫دسته‬‫باعث‬‫بوجود‬‫آمدن‬ ‫های‬‫ناحیه‬‫بدون‬‫تصمیم‬‫شود‬‫می‬. o‫دادگان‬‫نامتوازن‬‫دقت‬‫روش‬‫را‬‫کاهش‬‫دهد‬‫می‬. ‫تعریف‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫رساله‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫پشتي‬ ‫بردار‬ ‫ماشين‬‫بان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬
 • 4. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 4 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫تعریف‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫رساله‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫پشتي‬ ‫بردار‬ ‫ماشين‬‫بان‬
 • 5. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ ‫معرفی‬‫بند‬‫دسته‬‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫دوقلو‬‫مبتنی‬‫بر‬‫انرژی‬ ‫تغيير‬‫رویکرد‬‫یادگيری‬‫با‬‫تغيير‬‫فرمول‬‫و‬‫افزودن‬‫پارامترهای‬‫انرژی‬‫برای‬ ‫هر‬‫دسته‬‫جهت‬‫کم‬‫کردن‬‫اثر‬‫های‬‫داده‬‫پرت‬‫و‬‫نویزی‬ ‫همچنين‬‫در‬‫این‬‫رویکرد‬‫مشکل‬‫دادگان‬‫نامتوازن‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫قيود‬‫جد‬‫اگانه‬ ‫های‬‫داده‬‫هر‬‫دسته‬‫حل‬‫شده‬‫است‬. ‫ی‬‫توسعه‬‫ای‬‫دسته‬‫چند‬‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫دوقلو‬‫مبتنی‬‫بر‬‫انرژی‬ ‫گسترش‬‫ای‬‫چنددسته‬‫روش‬‫قبل‬‫وحل‬‫مشکل‬‫های‬‫ناحیه‬‫بدون‬‫تصمی‬‫م‬ ‫بند‬‫دسته‬‫ذاتا‬‫ای‬‫دسته‬‫چند‬‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫دوقلو‬ ‫یک‬‫روش‬‫ذاتا‬‫ای‬‫دسته‬‫چند‬‫دوقلو‬ ‫بر‬‫مبنای‬‫یک‬-‫درمقابل‬-‫یک‬-‫درمقابل‬-‫بقیه‬‫معرفی‬‫شده‬‫است‬. 5 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بندهای‬ ‫دسته‬ ‫تفکيکی‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬
 • 6. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ ‫تبدیل‬‫مساله‬‫سازی‬‫بهينه‬‫ای‬‫چندجمله‬‫به‬‫مساله‬‫سازی‬‫بهينه‬‫خطی‬ ‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫ایده‬‫کمترین‬‫مربعات‬ ‫استفاده‬‫از‬‫ماشين‬‫بردار‬‫دوقلو‬‫در‬‫کاربرد‬‫بازشناسی‬‫اعمال‬‫انسان‬. ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫ساختار‬‫حاشيه‬‫ناموازی‬‫این‬،‫روش‬‫مزایای‬‫قابل‬‫توجه‬‫سرعت‬ ‫یادگيری‬‫نسبت‬‫به‬‫روشهای‬‫حاشيه‬‫ناموازی‬‫دارد‬. 6 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫پشتي‬ ‫بردار‬ ‫ماشين‬‫بان‬
 • 7. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 7 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بردار‬ ‫ماشین‬ ‫پشتیبان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫موازی‬ ‫حاشیه‬ ‫ناموازی‬ ‫حاشيه‬ ‫گسترش‬ ‫ای‬ ‫چنددسته‬ ‫انتشار‬ ‫سال‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫روش‬ ‫نام‬ 1995 ‫موازی‬ ‫حاشيه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫عموميت‬ ‫افزایش‬ SVM 1999 ‫م‬ ‫کمترین‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬‫ربعات‬ LSSVM 2002 ‫پرت‬ ‫و‬ ‫نویزی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ FSVM 2007 ‫پرت‬ ‫و‬ ‫نویزی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ PC-SVM 2012 ‫پرت‬ ‫و‬ ‫نویزی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ RSVM 2014 ‫پرت‬ ‫و‬ ‫نویزی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ WSVM 2015 ‫پرت‬ ‫و‬ ‫نویزی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ BW-FSVM
 • 8. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 8 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بردار‬ ‫ماشین‬ ‫پشتیبان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫موازی‬ ‫حاشيه‬ ‫حاشیه‬ ‫ناموازی‬ ‫گسترش‬ ‫ای‬ ‫چنددسته‬ ‫انتشا‬ ‫سال‬‫ر‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫روش‬ ‫نام‬ 2007 ‫موازی‬ ‫محدودیت‬ ‫حذف‬-‫سرعت‬ ‫افزایش‬ TWSVM 2009 ‫مربع‬ ‫کمترین‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬‫ات‬ LS-TSVM 2011 ‫ساختاری‬ ‫ریسک‬ ‫پارامتر‬ ‫افزودن‬ ‫با‬ ‫دقت‬ ‫افزایش‬ TBSVM 2014 ‫بند‬ ‫دسته‬semi-supervised‫حاشيه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ناموازی‬ Lap-TSVM 2015 ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫ساختاری‬ ‫خطای‬ ‫کردن‬ ‫کم‬ ‫ناموازی‬ ‫حاشيه‬ S-LSTSVM
 • 9. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 9 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بردار‬ ‫ماشین‬ ‫پشتیبان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫موازی‬ ‫حاشيه‬ ‫حاشیه‬ ‫ناموازی‬ ‫گسترش‬ ‫ای‬ ‫چنددسته‬ ‫نویزی‬ ‫داده‬
 • 10. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 10 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بردار‬ ‫ماشین‬ ‫پشتیبان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫موازی‬ ‫حاشيه‬ ‫حاشیه‬ ‫ناموازی‬ ‫گسترش‬ ‫ای‬ ‫چنددسته‬
 • 11. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 11 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بردار‬ ‫ماشین‬ ‫پشتیبان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫موازی‬ ‫حاشيه‬ ‫ناموازی‬ ‫حاشيه‬ ‫گسترش‬ ‫ای‬ ‫چنددسته‬ ‫یک‬-‫درمقابل‬-‫یک‬ ‫مشکل‬‫های‬‫ناحيه‬‫بدون‬،‫تصميم‬‫عدم‬‫استفاده‬‫از‬‫دانش‬‫بقيه‬‫ها‬‫دسته‬ ‫یک‬-‫در‬‫مقابل‬-‫بقيه‬ ‫مشکل‬‫های‬‫ناحيه‬‫بدون‬،‫تصميم‬‫مشکل‬‫دادگان‬‫نامتوازن‬ ‫گراف‬‫جهتدار‬‫یک‬-‫درمقابل‬-‫یک‬ ‫عدم‬‫استفاده‬‫از‬‫دانش‬‫بقيه‬،‫ها‬‫دسته‬‫انتشار‬‫تصميم‬‫اشتباه‬
 • 12. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 12 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بردار‬ ‫ماشین‬ ‫پشتیبان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫بندی‬‫جمع‬: ‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫بند‬‫دسته‬‫قوی‬‫ولی‬‫حساس‬‫نسبت‬‫به‬‫نو‬‫یز‬‫و‬‫داده‬ ‫های‬‫پرت‬‫باشد‬‫می‬. ‫همچنين‬svm‫به‬‫دادگان‬‫نامتوازن‬‫نيز‬‫حساس‬‫است‬. ‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫دوقلو‬‫با‬‫توجه‬‫قيود‬،‫جداگانه‬‫دارای‬‫مزیت‬‫ع‬‫دم‬ ‫حساسيت‬‫به‬‫دادگان‬‫متوازن‬‫است‬. ‫مشکل‬‫های‬‫ناحیه‬‫بدون‬‫تصمیم‬‫در‬‫گسترش‬‫ای‬‫چنددسته‬‫وجود‬‫دارد‬. ‫اگر‬‫بند‬‫دسته‬‫نسبت‬‫به‬‫نقاط‬‫پرت‬‫مقاوم‬‫شود‬‫کارایی‬‫آن‬‫افرایش‬‫پيدا‬ ‫کند‬‫می‬.
 • 13. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 13 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫پشتي‬ ‫بردار‬ ‫ماشين‬‫بان‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬
 • 14. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 14 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫پشتي‬ ‫بردار‬ ‫ماشين‬‫بان‬
 • 15. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 15 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ WeizmannKTHUCF101 ‫پشتي‬ ‫بردار‬ ‫ماشين‬‫بان‬
 • 16. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 16 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ WeizmannKTHUCF101 ‫پشتي‬ ‫بردار‬ ‫ماشين‬‫بان‬
 • 17. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 17 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ WeizmannKTHUCF101 ‫پشتي‬ ‫بردار‬ ‫ماشين‬‫بان‬
 • 18. 18
 • 19. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ ‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫در‬‫بازشناسی‬‫اعمال‬‫انسان‬‫نقاط‬‫ضعف‬‫زیر‬‫را‬‫د‬‫ارا‬ ‫باشد‬‫می‬: o‫حساسيت‬‫به‬‫های‬‫نمونه‬‫پرت‬ o‫مشکل‬‫دادگان‬‫نامتوازن‬‫مخصوصا‬‫در‬‫گسترش‬«‫یک‬-‫درمقابل‬-‫ب‬‫قيه‬» ‫ای‬‫چنددسته‬ o‫عدم‬‫توجه‬‫به‬‫تغييرات‬‫درون‬‫کالسی‬ ‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬،‫دوقلو‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫اینکه‬‫دو‬‫قيد‬‫جداگانه‬‫دارد‬‫ب‬‫ا‬‫مشکل‬ ‫دادگان‬‫نامتوازن‬‫مواجه‬‫باشد‬‫نمی‬. ‫هدف‬‫اول‬:‫مقاوم‬‫سازی‬‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫نسبت‬‫به‬‫های‬‫داده‬‫پرت‬‫و‬‫ت‬‫وجه‬ ‫به‬‫تغييرات‬‫درون‬‫کالسی‬‫برای‬‫بازشناسی‬‫اعمال‬‫انسان‬‫باشد‬‫می‬. ‫هدف‬‫دوم‬:‫کم‬‫کردن‬‫زمان‬‫یادگيری‬‫دسته‬‫بند‬ 19 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحلیل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM
 • 20. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 20 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫خطی‬ELS-TSVM ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬
 • 21. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 21 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫خطی‬ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫ایده‬‫اصلی‬: •‫افزودن‬‫پارامتر‬‫انرژی‬‫برای‬‫هر‬‫ابر‬‫صفحه‬‫برای‬‫کم‬‫شدن‬‫اثر‬‫های‬‫داده‬‫پ‬‫رت‬ •‫استفاده‬‫از‬‫ایده‬‫کمترین‬‫مربعات‬‫در‬‫سازی‬‫بهينه‬‫برای‬‫افرایش‬‫سرع‬‫ت‬
 • 22. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 22 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫خطی‬ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫برای‬‫بدست‬‫آوردن‬،‫ابرصفحات‬‫نيازی‬‫به‬‫بهينه‬‫سازی‬‫درجه‬‫دوم‬‫باش‬‫نمی‬،‫د‬‫و‬ ‫فقط‬‫با‬‫دوبار‬‫محاسبه‬‫معکوس‬‫ماتریس‬(‫بهينه‬‫سازی‬‫خطی‬)‫راه‬‫حل‬‫بدس‬‫ت‬ ‫آید‬‫می‬.
 • 23. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 23 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫غیرخطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM
 • 24. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 24 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫غیرخطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM
 • 25. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 25 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصمیم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫برای‬‫بدست‬‫آوردن‬‫برچسب‬‫نمونه‬،‫آزمایش‬‫بر‬‫اساس‬‫فاصله‬‫نقطه‬‫تا‬‫اب‬‫ر‬ ‫صفحات‬‫تصميم‬‫گيری‬‫شود‬‫می‬.
 • 26. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 26 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسیر‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫این‬‫مجموع‬‫داده‬‫شامل‬250‫نمونه‬‫در‬‫دودسته‬‫باشد‬‫می‬. ‫بررسی‬‫پارامتر‬‫انرژی‬‫در‬‫فضای‬‫خطی‬‫و‬‫فضای‬‫چند‬‫ای‬‫جمله‬‫غيرخطی‬‫برر‬‫سی‬ ‫شده‬‫است‬.
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 29 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM
 • 30. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 30 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Hollywood UCI
 • 31. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 31 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Hollywood UCI
 • 32. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 32 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Hollywood UCI
 • 33. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 33 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Hollywood UCI
 • 34. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 34 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Hollywood UCI
 • 35. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 35 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Hollywood UCI
 • 36. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 36 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Hollywood UCI
 • 37. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 37 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Hollywood UCI
 • 38. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 38 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫مجله‬ ‫مقاله‬: • Energy-based model of least squares twin Support Vector Machines for human action recognition, Signal Processing,2014 :248-257. ‫کنفرانس‬ ‫مقاالت‬ • Lying human activity recognition based on shape characteristics, Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), 2012 IEEE, 2012. • Hierarchical Least Square Twin Support Vector Machines Based Framework for Human Action Recognition, Machine Vision and Image Processing (MVIP),. IEEE, 2011.
 • 39. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 39 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحلیل‬ ‫موجود‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬‫مدل‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ o‫بازشناسی‬‫اعمال‬‫انسان‬‫ذاتا‬‫یک‬‫مساله‬‫ای‬‫چنددسته‬‫است‬. o‫های‬‫گسترش‬‫معمول‬‫یک‬-‫درمقابل‬-‫یک‬‫و‬‫یک‬-‫درمقابل‬-‫بقيه‬‫برای‬‫مس‬‫ائل‬ ‫چند‬‫ای‬‫دسته‬‫استفاده‬‫گردد‬‫می‬. o‫این‬‫ها‬‫روش‬‫مشکل‬‫های‬‫ناحيه‬‫تصميم‬‫ناپذیر‬‫دارند‬.‫یعنی‬‫هایی‬‫ناحيه‬‫که‬ ‫در‬‫رای‬‫گيری‬‫نهایی‬‫به‬‫صورت‬‫منحصر‬‫بفردی‬‫متعلق‬‫به‬‫ای‬‫دسته‬‫ن‬‫شود‬‫می‬.
 • 40. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 40 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ o‫روش‬RLS-TSVM‫بر‬‫مبنای‬‫روش‬ELS-TSVM‫بنا‬‫شده‬‫است‬‫و‬ ‫گسترش‬‫ای‬‫چنددسته‬‫آن‬‫باشد‬‫می‬. o‫از‬‫این‬‫رو‬‫یادگيری‬‫در‬‫این‬‫روش‬‫مشابه‬‫روش‬ELS-TSVM‫باشد‬‫می‬.
 • 41. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 41 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫در‬ ‫تصمیم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 42. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 42 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫در‬ ‫تصمیم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 43. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 43 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫در‬ ‫تصمیم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 44. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 44 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسیر‬ RLS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 45. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 45 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ UCF101 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 46. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 46 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ UCF101 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 47. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 47 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ UCF101 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 48. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 48 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ UCF101 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 49. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 49 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ UCF101 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 50. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 50 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ UCF101 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 51. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 51 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ UCF101 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 52. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 52 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ UCF101 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ o‫در‬‫مجموعه‬‫داده‬UCF101،‫سه‬‫بخش‬‫داده‬‫تقسم‬‫شده‬‫و‬‫در‬‫هر‬ ‫قسمت‬‫داده‬‫های‬‫آموزش‬‫و‬‫آزمایش‬‫مشخص‬‫گردیده‬‫است‬.
 • 53. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 53 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ Weizmann ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ KTH ‫ویدئو‬ ‫دادگان‬ UCF101 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ o‫هایی‬‫روش‬‫که‬‫از‬‫ویژگی‬HOG,HOF‫استفاده‬‫اند‬‫نموده‬‫در‬‫جدول‬‫آمده‬ ‫است‬.
 • 54. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 54 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ RLS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ RLS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ RLS-TSVM ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫مجله‬ ‫مقاالت‬: • Robust least square twin support vector machine for multiclass problem in human action recognition, International Journal of Machine Learning and Cybernetics. (under review) • Human Action Recognition by Robust Hidden Markov Model , International Journal of Computational Vision and Robotics (IJCVR). (accepted( • Visual illumination compensation for face images using light mapping matrix, Image Processing, IET 7.5 (2013): 514-522. ‫کنفرانس‬ ‫مقاالت‬ • Action Recognition by Local Space-Time Features and Least Square Twin SVM (LS-TSVM), Informatics and Computational Intelligence (ICI), IEEE, 2011.
 • 55. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ ‫روش‬‫های‬‫گسترش‬‫یافته‬‫ای‬‫چنددسته‬‫ذاتا‬‫ای‬‫چنددسته‬‫نيستند‬. ‫در‬‫مرحله‬،‫آزمایش‬‫داده‬‫تست‬‫به‬‫اجبار‬‫باید‬‫به‬‫یکی‬‫از‬‫دودسته‬‫تعلق‬‫ی‬‫ابد‬. ‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬،‫دوقلو‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫اینکه‬‫دو‬‫قيد‬‫جداگانه‬‫دارد‬‫ب‬‫ا‬‫مشکل‬ ‫دادگان‬‫نامتوازن‬‫مواجه‬‫باشد‬‫نمی‬. ‫هدف‬‫اول‬:‫گسترش‬‫بند‬‫دسته‬‫ذاتا‬‫ای‬‫چنددسته‬‫ماشين‬‫بردار‬‫پشتيبان‬‫دوقلو‬ ‫هدف‬‫دوم‬:‫کم‬‫کردن‬‫زمان‬‫یادگيری‬‫دسته‬‫بند‬ ‫از‬‫ساختار‬‫یک‬-‫درمقابل‬-‫یک‬-‫درمقابل‬-‫بقيه‬‫استفاده‬‫شده‬‫است‬.‫خروجی‬‫این‬ ‫ساختار‬‫سه‬‫تایی‬{1-‫و‬0‫و‬1+}‫باشد‬‫می‬. 55 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحلیل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 56. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ ‫از‬‫ساختار‬‫یک‬-‫درمقابل‬-‫یک‬-‫درمقابل‬-‫بقيه‬‫استفاده‬‫شده‬‫است‬.‫خروجی‬‫این‬ ‫ساختار‬‫سه‬‫تایی‬{1-‫و‬0‫و‬1+}‫باشد‬‫می‬. 56 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫خطی‬LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 57. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 57 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫خطی‬LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 58. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 58 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫خطی‬LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 59. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 59 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫خطی‬LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 60. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 60 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫خطی‬LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 61. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 61 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫غیرخطی‬ LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 62. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 62 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصمیم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 63. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 63 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسیر‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 64. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 64 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسیر‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
 • 65. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 65 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫تصویر‬ ‫دادگان‬ ExtendedYale ‫دادگان‬UCI ‫دادگان‬‫بزرگ‬ NDC ‫نوری‬ ‫تغييرات‬‫انس‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ان‬ ‫باشد‬‫می‬. ‫دادگان‬ ‫این‬ ‫در‬2414‫در‬ ‫نمونه‬5‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫متفاوت‬ ‫نوری‬ ‫زاویه‬ ‫با‬ ‫دسته‬. ‫های‬ ‫ویژگی‬DCT‫است‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬.‫سپس‬PCA‫باعث‬ ‫به‬ ‫ویژگی‬ ‫ابعاد‬ ‫کاهش‬20،50،100،150‫است‬ ‫شده‬.
 • 66. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 66 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫تصویر‬ ‫دادگان‬ ExtendedYale ‫دادگان‬UCI ‫دادگان‬‫بزرگ‬ NDC
 • 67. 67 ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫دادگان‬UCI
 • 68. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 68 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫دادگان‬‫تصویر‬ ExtendedYale ‫دادگان‬UCI ‫دادگان‬‫بزرگ‬ NDC
 • 69. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 69 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫دادگان‬‫تصویر‬ ExtendedYale ‫دادگان‬UCI ‫بزرگ‬ ‫دادگان‬ NDC
 • 70. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 70 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫دادگان‬‫تصویر‬ ExtendedYale ‫دادگان‬UCI ‫بزرگ‬ ‫دادگان‬ NDC
 • 71. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 71 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫دادگان‬‫تصویر‬ ExtendedYale ‫دادگان‬UCI ‫بزرگ‬ ‫دادگان‬ NDC
 • 72. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 72 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫خطی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ LST-KSVC ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ LST-KSVC ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬LST-KSVC ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ LST-KSVC ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫مجله‬ ‫مقاله‬: • east squares twin multi-class classification support vector machine,” Pattern Recognition, vol.48, no.3, pp.984–992, 2015.
 • 73. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 73 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC
 • 74. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 74 ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC
 • 75. 75
 • 76. 76
 • 77. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 77 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بندهای‬ ‫دسته‬ ‫تفکیکی‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬
 • 78. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 78 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بندهای‬ ‫دسته‬ ‫تفکیکی‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬ ‫موازی‬ ‫حاشیه‬ ‫ناموازی‬ ‫حاشيه‬ ‫گسترش‬ ‫ای‬ ‫چنددسته‬ SVM : FSVM : RSVM : LSSVM :
 • 79. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 79 ‫پيشنهادی‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫پيشن‬ ‫بند‬ ‫دسته‬‫هادی‬ LST-KSVC ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحليل‬ ‫موجود‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫خطی‬ELS-TSVM ‫هندسی‬ ‫تفسير‬ ELS-TSVM ‫پيشنها‬ ‫روش‬ ‫ارزیابی‬‫دی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫یادگيری‬ ‫غيرخطی‬ELS-TSVM ‫در‬ ‫تصميم‬ ‫تابع‬ ELS-TSVM
 • 80. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 80 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بندهای‬ ‫دسته‬ ‫تفکيکی‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬
 • 81. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 81 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بندهای‬ ‫دسته‬ ‫تفکيکی‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬
 • 82. ‫تحقيق‬ ‫مرور‬ 82 ‫بند‬ ‫دسته‬ ELS-TSVM ‫بند‬ ‫دسته‬ RLS-TSVM ‫پيشنهادات‬ ‫بند‬ ‫دسته‬ LST-KSVC ‫تعریف‬ ‫رسال‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬‫ه‬ ‫رساله‬ ‫های‬‫نوآوری‬ ‫بندهای‬ ‫دسته‬ ‫تفکيکی‬ ‫اعمال‬ ‫بازشناسی‬ ‫انسان‬

Related Documents