OO SDPLEGRADPROGRAM PULS 17PREZENTIRA:Ivan Sabolić, univ.bacc.pol.
POTREBNA JEREANIMACIJA OPĆINEKAKO RAZVILI 17PODRUĈJA ŢIVOTA DO2017.ZAŠTO PULS 17?
1.GOSPODARSTVO• Otvaranje gospodarske zone Fizeš-Mali Paţut• Poticanje zapošljavanja kod malih i srednjihpoduzetnika (ukol...
2.TURIZAMŠodericaUšćeMureVelikiPaţutSakralniobjekti
ŠODERICA Predviđeno za kupališniturizam Ĉišćenje jezera od rese,uređenje javnih WC-a,šetnice, postavljanjeklupa i tuševa...
Ne ţelimo ovakvu Šodericu! Već ovakvu!
UTVRDANOVI ZRIN
Veliki Paţut i sakralniobjekti Karaula – paintball Sakralni objekti morajubiti oznaĉeni ipromovirani Postavljanje tabli...
MOGUĆISUVENIR
SUVENIR 2
3.OBRAZOVANJEPREDŠKOLSKOOSNOVNOŠKOLSKOSREDNJOŠKOLSKOAKADEMSKOOBRAZOVANJEODRASLIH
3.OBRAZOVANJE• Predškolsko: smanjenje cijene vrtića, otvaranje jaslica• Osnovnoškolsko: provođenje programa „Afterschool” ...
4.SOCIJALNA SKRB I UMIROVLJENICIPovećanje broja geruntodomaćicaOsnivanje udruge umirovljenika i DomaumirovljenikaUvođen...
5.POLJOPRIVREDAOsnivanje poljoprivrednog klasteraPoticanje zapošljavanja u Obiteljskimpoljoprivrednim gospodarstvimaSuf...
6.EKOLOGIJASaniranje i zatvaranje svih divljih odlagališta i smetlištaIzgradnja zelenih otoka i provođenje programa razv...
7.TRANSPARENTNOST I POLITIĈKISUSTAV Javno objavljivanje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća Punjenje internet stranic...
8.MLADIMladiparovi•Rješavanje stambenihpitanja za mlade paroveZapošljavanjemladih•Program rad bezzasnivanja radnog odnosaD...
9.UDRUGE I VJERSKE ZAJEDNICE Daljnje financiranje civilnog društva u skladu smogućnostima, ali po novom modelu i planurad...
10.IT TEHNOLOGIJA I MOBILNE MREŢEBrţi ikvalitetnijiinternet imobilnamreţaPoboljšanjeinternetskeinfrastrukturePokrivanjecij...
11.MEĐUNARODNA SURADNJA IEUROPSKE INTEGRACIJE Poticati: Suradnju unutar Lokalne akcijske grupe (LAG Mura-Drava) Suradnj...
12.SIGURNOST• Financiranje rada i opreme Dobrovoljnih vatrogasnihdruštava• Provođenje plana spašavanja u Općini Legrad(obu...
13.NACIONALNE MANJINEUkljuĉivanje pripadnika nacionalnih manjina u udruge,akcije i događaje na podruĉju Općine Legrad, uz...
14.KULTURAOtvaranje knjiţnice, muzeja i galerijeRazvijanje manifestacija (Dani kruha, Vuzmenke, Igre bezgranica, Maškare...
15.SPORT I REKREACIJA Osnivanje škole nogometa Izgradnja teniskih, odbojkaških i drugih sportskih igrališta Izgradnja d...
16.INFRASTRUKTURA• Asfaltiranje svih preostalih ulica u općinskoj nadleţnosti• Zavoţenje poljskih puteva• Izgradnja bicikl...
17.FINACIJE• VRAĆANJE DUGA OD 4 MILIJUNA KUNA KOJEG JENAPRAVILA SADAŠNJA VLAST• Stroga provedba Zakona o fiskalnoj odgovor...
OpćinaLegradod 2013.do 2017.
NAĈELNIK:Ivan SabolićLegraduniv. pol. bacc.ZAMJENICA:Kristina TurkKutnjakmag.oec.KANDIDATI
1. IVAN SABOLIĆ,Legrad, nositelj2. IVAN ŠIVAK, Šoderica3. AMIN JACOUB, Veliki Otok4. DRAGUTIN MATOŠ, Legrad5. KRISTINA TUR...
facebook.com/sdplegradsdplegrad.bloger.hr
Prezentacija puls 17
of 31

Prezentacija puls 17

Program SDP Legrad
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija puls 17

 • 1. OO SDPLEGRADPROGRAM PULS 17PREZENTIRA:Ivan Sabolić, univ.bacc.pol.
 • 2. POTREBNA JEREANIMACIJA OPĆINEKAKO RAZVILI 17PODRUĈJA ŢIVOTA DO2017.ZAŠTO PULS 17?
 • 3. 1.GOSPODARSTVO• Otvaranje gospodarske zone Fizeš-Mali Paţut• Poticanje zapošljavanja kod malih i srednjihpoduzetnika (ukoliko zaposli stanovnike općineLegrad)• Olakšice poduzetnicima: jeftinozemljište, smanjenje komunalne naknade...• Sa susjednim općinama otvoriti Komunalnopoduzeće• Zaposliti do 50 ljudi
 • 4. 2.TURIZAMŠodericaUšćeMureVelikiPaţutSakralniobjekti
 • 5. ŠODERICA Predviđeno za kupališniturizam Ĉišćenje jezera od rese,uređenje javnih WC-a,šetnice, postavljanjeklupa i tuševa... Izgradnja popratnihsportskih sadrţaja Otvaranje dućana Dovršetak vodovodaUŠĆE MURE Postavljanje zabavnihsadrţaja Otvaranje auto kampa Otvaranje ugostiteljskihobjekata Izgradnja utvrde NoviZrin2.TURIZAM
 • 6. Ne ţelimo ovakvu Šodericu! Već ovakvu!
 • 7. UTVRDANOVI ZRIN
 • 8. Veliki Paţut i sakralniobjekti Karaula – paintball Sakralni objekti morajubiti oznaĉeni ipromovirani Postavljanje tabli iputokaza do ciljanihlokacijaOstalo Otvaranje turistiĉkogureda i suvenirnice Osnivanje turistiĉkezajednice Tiskanje letka u kojemse vidi što turist moţeposjetiti u našoj općini Stvaranje autohtonoglegradskog suvenira-košare2.TURIZAM
 • 9. MOGUĆISUVENIR
 • 10. SUVENIR 2
 • 11. 3.OBRAZOVANJEPREDŠKOLSKOOSNOVNOŠKOLSKOSREDNJOŠKOLSKOAKADEMSKOOBRAZOVANJEODRASLIH
 • 12. 3.OBRAZOVANJE• Predškolsko: smanjenje cijene vrtića, otvaranje jaslica• Osnovnoškolsko: provođenje programa „Afterschool” (EU) zadjecu slabijeg imovinskog stanja, dovršetak nove školskezgrade, zapošljavanje domaćih kadrova• Srednjoškolsko: Stipendiranje deficitarnih zanimanja (npr.dimnjaĉari...)• Akademsko: Stipendiranje svih studenata s obzirom nauspjeh u posljednjoj akademskoj godini• Obrazovanje odraslih: Financiranje uĉenja stranih jezikaNAPOMENA: Stipendirane osobe trebale bi volontirati u općini isteĉenim znanjem pridonijeti njezinom boljitku
 • 13. 4.SOCIJALNA SKRB I UMIROVLJENICIPovećanje broja geruntodomaćicaOsnivanje udruge umirovljenika i DomaumirovljenikaUvođenje Uskrsnica i Boţićnica za umirovljenikeslabijeg imovinskog stanja i nezaposleneFinanciranje informatiĉkog opismenjavanjaumirovljenikaFinanciranje pravne pomoći i informiranje opravima socijalno ugroţenih osobaUvođenje novog modela porodiljnih naknada (odrođenja do škole)
 • 14. 5.POLJOPRIVREDAOsnivanje poljoprivrednog klasteraPoticanje zapošljavanja u Obiteljskimpoljoprivrednim gospodarstvimaSufinanciranje školovanja poljoprivrednika (npr. Ispitrukovanja prskalicom, te doškolovanja zapoljoprivredna zanimanja...)Zalaganje za pravedniju podjelu poljoprivrednogzemljišta
 • 15. 6.EKOLOGIJASaniranje i zatvaranje svih divljih odlagališta i smetlištaIzgradnja zelenih otoka i provođenje programa razvrstavanjaotpadaKupnja kanti za smećeDonošenja „Zelenog dokumenta” prirodnih ljepota OpćineLegradOĉuvanje Ušća Mure u Dravu i Velikog PaţutaPostavljanje solarnih panela na zgrade javne namjene irazvijanje programa subvencioniranog postavljanja solarnihpanela u domaćinstvimaProvođenje svih programa energetske uĉinkovitostinadleţnog ministarstva
 • 16. 7.TRANSPARENTNOST I POLITIĈKISUSTAV Javno objavljivanje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća Punjenje internet stranice svjeţim i pravodobnim informacijama(npr. financijsko stanje, novosti, javni natjeĉaji...) Odrţavanje javne rasprave kod donošenja proraĉuna ilirebalansa Raspisivanje izbora za Mjesne odobore Naĉelnik mora imati radno vrijeme i imati adresu elektroniĉkepošte na koju prima upite građana U Općinskom vijeću jaĉati ulogu odbora Korištenje referenduma kod vaţnih i presudnih pitanja
 • 17. 8.MLADIMladiparovi•Rješavanje stambenihpitanja za mlade paroveZapošljavanjemladih•Program rad bezzasnivanja radnog odnosaDruţenjemladih•Otvaranje domova mladihu svim mjestimaMladi ipolitika•Osnivanje savjeta mladih
 • 18. 9.UDRUGE I VJERSKE ZAJEDNICE Daljnje financiranje civilnog društva u skladu smogućnostima, ali po novom modelu i planurada Povezivanje udruga i stvaranje plana zadugoroĉno razvijanje Sve udruge imat će obvezu predstavljanja za danOpćine Obnova sakralnih objekata
 • 19. 10.IT TEHNOLOGIJA I MOBILNE MREŢEBrţi ikvalitetnijiinternet imobilnamreţaPoboljšanjeinternetskeinfrastrukturePokrivanjecijelog podruĉjaGSM signalomOtvaranje zonabesplatnog interneta(hotspot)Privlaĉi investitoreDaje ozbiljnostPokrećepoduzetništvoOlakšava poslovanje
 • 20. 11.MEĐUNARODNA SURADNJA IEUROPSKE INTEGRACIJE Poticati: Suradnju unutar Lokalne akcijske grupe (LAG Mura-Drava) Suradnju s općinama Ortilos (Mađarska) iBöheimkirchen (Austrija) Suradnju s instucijama Europske unije Prijavljivati se na natjeĉaje fondova EU i nadleţnogministarstva
 • 21. 12.SIGURNOST• Financiranje rada i opreme Dobrovoljnih vatrogasnihdruštava• Provođenje plana spašavanja u Općini Legrad(obuka Civilne zaštite)• Povećanje broja hidranata u vodovodnoj mreţi(prema zakonskoj obvezi)• Osnivanje spasiliaĉkih sluţbi na vodama• Postavljanje znakova upozorenja oko škola• Provođenje akcija sprjeĉavanja krađa• Zbrinjavanje pasa lutalica i provođenje dezinskecije
 • 22. 13.NACIONALNE MANJINEUkljuĉivanje pripadnika nacionalnih manjina u udruge,akcije i događaje na podruĉju Općine Legrad, uzoĉuvanje njihove tradicije i financiranje EUPoticanje multikulturalizma
 • 23. 14.KULTURAOtvaranje knjiţnice, muzeja i galerijeRazvijanje manifestacija (Dani kruha, Vuzmenke, Igre bezgranica, Maškare, Legrad u srcu, Bitka za Novi Zrin, DanOpćine Legrad, koncerti, motorijade, sportske igre...)Poticanje i promocija rada KUD ZrinFinanciranje rada domaćih umjetnikaStvaranje legradskog autohtnog proizvoda
 • 24. 15.SPORT I REKREACIJA Osnivanje škole nogometa Izgradnja teniskih, odbojkaških i drugih sportskih igrališta Izgradnja djeĉjih igrališta u svim naseljima i parkovima Razvijanje bolje koordinacije Osnovne škole i sportskihklubova Financiranje ljetnih liga i memorijalnih turnira Poticanje razvijanja zdravog ţivota (voţnja biciklima,hodanje, trĉanje)
 • 25. 16.INFRASTRUKTURA• Asfaltiranje svih preostalih ulica u općinskoj nadleţnosti• Zavoţenje poljskih puteva• Izgradnja biciklistiĉkih staza preko svih mjesta do Šoderice i Halaš Ĉarde• Izgradnja šetnica uz kanale ( Legrad, Kutnjak-Zablatje), i nasipe (SelnicaPod.- Legrad), te uz plaţu na Šoderici• Dovršetak zgrade osnovne škole uz pomoć ţupanije i Ministarstvaobrazovanja• Izgradnja rasvjetnih stupova prema Fizešu• Dogovorili smo s ţupanijom asfaltiranje: Legrad (Gradišće), Veliki Otok –Selnica Pod. i Selnica Pod. - Kutnjak – Antolovec – Ţupanec• Izgradnja vodovoda na Šoderici• Plinofikacija svih preostalih podruĉja• Proširenje parkirališta kod Doma zdravlja i evangeliĉkog groblja• Izgradnja kanalizacije i proĉistaĉa u cijeloj općini
 • 26. 17.FINACIJE• VRAĆANJE DUGA OD 4 MILIJUNA KUNA KOJEG JENAPRAVILA SADAŠNJA VLAST• Stroga provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti• Donošenje realno ostvarivih godišnjih proraĉuna• Naplata komunalne i grobne naknade u prvojpolovici godine
 • 27. OpćinaLegradod 2013.do 2017.
 • 28. NAĈELNIK:Ivan SabolićLegraduniv. pol. bacc.ZAMJENICA:Kristina TurkKutnjakmag.oec.KANDIDATI
 • 29. 1. IVAN SABOLIĆ,Legrad, nositelj2. IVAN ŠIVAK, Šoderica3. AMIN JACOUB, Veliki Otok4. DRAGUTIN MATOŠ, Legrad5. KRISTINA TURK, Kutnjak6. MARIJAN BARANAŠIĆ, Legrad7. MARIJAN HORVAT, Zablatje8. JADRANKA BABIĆ-BOKOR, Legrad9. SNJEŢANA KUZMIĆ, Legrad10. STJEPAN KURUC, Legrad11. SANJA RUŢIĆ, ĈerepanaKANDIDATI ZA OPĆINSKO VIJEĆE
 • 30. facebook.com/sdplegradsdplegrad.bloger.hr

Related Documents