Q&A: NAJČEŠĆA PITANJA UPUĆENA FAKULTETU FEFA I ODGOVORI1. Da li Fakultet ima saradnju sa fakultetima ...
4. Ko su profesori na Fakultetu FEFA?Na Fakultetu FEFA nastavu izvode najeminentniji profesori sa dugogodišnjom akademskom...
Po završetku trogodišnjih osnovnih studija student može da upise master studije u trajanju od dvegodine i tako stekne doda...
Upisnom politikom Fakulteta FEFA predvidjeno je da svi kandidati moraju da prođu upisnotestiranje i dobiju svoje mesto na ...
16. Prelazak sa drugih fakulteta i horizontalna mobilnost studenata?U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Evropskim ...
21. Šta je karijerno vodjenje studenata?Karijerno vođenje i savetovanje je usluga kojom se pojedincu pomaže da proceni svo...
24. Pravila polaganja ispitaPo pravilu, ispiti na Fakultetu FEFA polažu se pismeno. Ispitni rokovi su: januarski, aprilski...
of 7

Najčešća pitanja upućena fakultetu FEFA prilikom upisa

Saznajte koja su najčešća pitanja budućih studenata prilikom informisanja o načinu studiranja na FEFA.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Najčešća pitanja upućena fakultetu FEFA prilikom upisa

  • 1. Q&A: NAJČEŠĆA PITANJA UPUĆENA FAKULTETU FEFA I ODGOVORI1. Da li Fakultet ima saradnju sa fakultetima u inostranstvu?Fakultet FEFA ima uspostavljenu saradnju sa fakultetima, univerzitetima i akademskim institucijamau inostranstvu. Taj proces je u toku i stalno se razvija. FEFA ima sporazum o saradnji sa Institutomza strategiju i konkurentnost sa Harvardskog Univerziteta, po kom osnovu se deo nastave namaster studijama na Fakultetu FEFA odvija prema programu sa Harvardske poslovne škole.2. Da li je diploma medjunarodno priznata?Medjunarodno priznavanje diploma, kao javnih isprava o stečenom zvanju na nekom od fakulteta iuniverziteta, regulisano je propisima zemlje u kojoj se konkuriše i pravilima studija same ustanovekoja vrši priznavanje diplome. U tom smislu važe zakoni zemlje u kojoj se želi nastaviti studiranje.Međutim, sprovodjenjem Bolonjskog procesa, čiji je jedan od najvažnijih ciljeva stvaranje jedinstvenogevropskog obrazovnog prostora, vrši se ujednačavanje uslova studiranja i kreira prepoznatljiva strukturastudenstkih programa. FEFA je u potpunosti prihvatila od početka svog osnivanja kriterijume i principe kojepromoviše Bolonjska deklaracija i u tom smislu je bila i ostala lider sprovodjenja Bolonjske deklaracije uSrbiji. Time je našim studentima bila olakšana mobilnost i nastavak studija na drugim fakultetima.3. Da li Fakultet FEFA ima saradnju sa državnim fakultetima u zemlji?FEFA se zalaže za međusobnu saradnju svih fakulteta i univerziteta u zemlji, bez obzira navlasničku strukturu, ukoliko su oni zainteresovani za pružanje visokokvalitetnog obrazovanja.Afirmišući taj tip saradnje do sada su sledeći državni fakulteti potpisali sa Fakultetom FEFAsporazume o saradnji na bazi kojih se razvija međusobna uspešna saradnja: 1. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 2. Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu 3. Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u BeograduU pripremi je potpisivanje sporazuma sa još nekoliko državnih fakulteta. 1Strana
  • 2. 4. Ko su profesori na Fakultetu FEFA?Na Fakultetu FEFA nastavu izvode najeminentniji profesori sa dugogodišnjom akademskom ikonsultantskom karijerom: prof. dr Mihailo Crnobrnja, dekan, prof. dr Goran Pitić, predsednik SavetaFEFA, prof. dr Nebojša Savić, prof. dr Dušan Vujović, prof. dr Milica Bisić, prof. dr Gordana Matković,prof. dr Snežana Popovčić-Avrić, prof. dr Ana S. Trbović, prof. dr Steva Vasiljev, prof. dr MiroljubHadžić, prof. dr Olga Cvetanović, doc. dr Marija Džunić, doc. dr Goranka Knežević, doc. dr Lepa Babić,doc. dr Iskra Maksimović, dr Vladimir Krulj, dr Katarina Melić, mr Zoran Čajka i dr.5. Koji studijski programi postoje na Fakultetu FEFA?FEFA izvodi osnovne i diplomske akademske studije - master koje osposobljavaju studente zarazvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća. Osnovne akademske studije su studije prvogstepena, a diplomske akademske studije - master su studije drugog stepena.FEFA je akreditovana 20.08.2008. kao visokoškolska ustanova za izvodjenje nastave na osnovnimakademskim i diplomskim akademskim studijama – master studijama za studijske programeEKONOMIJA I MENADŽMENT.FEFA je u postupku pripreme za akreditaciju i trećeg ciklusa koji je vezan za doktorske studije.FEFA.6. Vrste studija i studijskih programa na Fakultetu FEFAStudijski program je skup obaveznih i izbornih studijskih predmeta, sa sadržajem - silabusom, čijimse savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg nivoai vrste studija.FEFA svoju delatnost u oblasti visokog obrazovanja ostvaruje kroz akademske studije kojiosposobljava studente za razvoj i primenu kako naučnih, tako i stručnih dostignuća.Specifičnost studija na Fakultetu FEFA je u tome što se studentima obezbedjuje sticanje kakoakademskih znanja, koja su im potrebna da mogu uspešno obavljati poslove u najprestiţnijimfirmama, tako i veština, kako bi po zaposlenju znali da primene stečena znanja i veštine. Ovakostečene kompetencije omogućavaju našim studentima da se na tržištu rada razlikuju od drugihkandidata prilikom zapošljavanja, a na radnom mestu im omogućava uspešnije rešavanjepostavljenih radnih zadataka.7. Koja se zvanja stiču?Po završetku trogodišnjih osnovnih akademskih studija, student stiče fakultetsku diplomu, odnosnozvanje EKONOMISTA ili MENADŽER u zavistnosti od studijskog programa koji je izabrao. Student 2po ovom osnovu ostvaruje 180 ESPB bodova i uz diplomu dobija dodatak diplome koji obezbedjujeevropski transfer kredita i nastavak studija na evropskim i svetskim univerzitetima i fakultetima. Strana
  • 3. Po završetku trogodišnjih osnovnih studija student može da upise master studije u trajanju od dvegodine i tako stekne dodatnih 120 ESPB bodova i zvanje MASTER EKONOMISTA ili MASTERMENADŽER.Student ima mogućnost da nakon zvršene prve godine master studije odnosno akumuliranih 240ESPB bodova stekne zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA odnostno DIPLOMIRANI MENADŽER.8. Koje se kompetencije stiču?Kompetencije su važan element obrazovnog sistema na Fakultetu FEFA. To Fakultet FEFA razlikujeod drugih visokoškolskih institucija u Srbiji. Od početka svog rada FEFA je, sledeći principe reformeevropskog sistema visokog obrazovanja i Bolonjske deklaracije, postavila kao osnov svog sistemaobrazovanja sticanje ključnih kompetencija tokom studija. Kompetencije koje se stiču zavise odstudijskog programa za koji se student opredeli i proistižu iz znanja i veština koje studenti stiču uobrazovnom procesu.9. Kako se vrši bodovanje kandidata prilikom upisa?Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija obavlja se prema opštem uspehupostignutom u srednjoj školi i prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu (upisnomtestiranju).RANG LISTA se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenimmerilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta usvim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat moţe steći najviše 40 bodova.Opšti uspeh u srednjoj školi raĉuna se zaokruživanjem na dve decimale. Rezultat koji kandidatpostiže na upisnom testiranju, ocenjuje se od 0 do 60 bodova.10. Koji su uslovi za upis na I godinu studija?U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje. Za kandidatekoji konkurišu obavezno je sprovođenje upisnog testiranja.Kandidati koji su srednje škole završili u inostranstvu, moraju izvršiti nostrifikaciju stečenih diploma.Nostrifikaciju vrši isključivo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.11. Zašto se organizuje i šta obuhvata upisno testiranje?Upisna procedura na Fakutetu FEFA koncipirana je tako da se prijemni ispit sprovodi putemupisnog testiranja. Na ovaj način se omogućava kvalitetan izbor kandidata koji će uspešno 3studirati i ostvariti dobre rezultate. Time se osvaruje najvažniji cilj Fakulteta FEFA - privući Stranakvalitetne studente, pružiti im visoko kvalitetno obrazovanje. Uz praktičan rad tokom studija ufirmama i bankama studenti se pripremaju za buduće zaposlenje.
  • 4. Upisnom politikom Fakulteta FEFA predvidjeno je da svi kandidati moraju da prođu upisnotestiranje i dobiju svoje mesto na rang listi. Upisno testiranje se sastoji iz tri (3) testa zatvorenogtipa – to znači da se od ponudjenih odgovora kandidat opredeljuje za jedan zaokruživanjem:1. Test opšte kulture obuhvata opšta znanja i veštine kandidata koje su uskladjene sa uzrastom i srednjim obrazovanjem; ovaj test obuhvata srednješkolsko gradivo iz sledećih oblasti: društvene nauke, civilizacija, država, istorija, kultura, umetnost, tehnologija, mladi. Ovo je standardizovani test koji omogućava proveru opštih znanja učenika ovog uzrasta.2. Test opštih znanja iz ekonomije i menadžmenta obuhvata opšta znanja koja treba da ima srednjoškolac koji upisuje fakultet iz oblasti primenjene ekonomije i menadžmenta. Nivo tog znanja odgovara onom gradivu koje se uči u srednjim školama.3. Test provere kreativnih sposobnosti kandidata pripremljen je za ovaj uzrast i odnosi se pre svega na njhove sposobnosti u pogledu timskog rada, veštine komunikacija, izražavanja svojih stavova, prezentacije i rešavanja problema.Sva tri testa su standardizovanog zatvorenog tipa i obavljaju se pismeno. Sistem upisnog testiranjanije prijemni ispit u klasičnom smislu, nije kvalifikacioni ispit i nije eliminatoran. To jeste selekcioniispit, a to znači da svi kandidati koji prođu upisno testiranje dobijaju odgovarajući broj bodova isamim tim mesto na rang listi.12. Šta su to opšta znanja iz ekonomije i menadžmenta i šta obuhvataju naupisnom testiranju?Da bi se kandidatima olakšalo polaganje ovog dela upisnog testiranja, sačinjen je priručnik zaupisno testiranje, uključujući i tačne odgovore. Na upisnom testiranju se dobija 20 slučajnoizabranih pitanja iz priručnika. Ovaj priručnik se može preuzeti sa web site-a FEFA.13. Iz kojih oblasti se vrednuju nagrade osvojene na republičkim takmičenjima?Od upisnog testiranja oslobodjeni su kandidati koji su osvojili neku od prve tri nagrade nadržavnom ili medjunarodnom takmičenju. Ovim kandidatima se upisno testiranje automatskivrednuje sa maksimalnim brojem bodova – 60. Kandidati koji imaju maksimalan broj bodova(40 bodova) u okviru opšteg uspeha u srednjoj školi oslobodjeni su polaganja testaopštih znanja iz ekonomije i menadžmenta i provere kreativnih sposobnosti kandidata ipo ovom osnovu im se pripisuje maksimalnih 40 bodova, ali polažu test opšte kulture koji sevrednuje sa maksimumom od 20 bodova.14. Da li je rang lista jedinstvena?Da, rang lista je jedinstvena i formira se prema ukupnom uspehu svakog kandidata pojedinačno, ana osnovu ukupnog broja bodova koje kandidat osvoji na upisnom testiranju i na osnovu brojabodova koje dobija na osnovu uspeha iz srednje škole.15. Ko će biti upisan ako dvoje poslednjih kandidata na rang listi imaju isti broj 4bodova? StranaU toj situaciji biće primljena oba kandidata, odnosno svi kandidati koji imaju isti broj bodova.
  • 5. 16. Prelazak sa drugih fakulteta i horizontalna mobilnost studenata?U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Evropskim sistemom prenosa i akumulacije bodova(ESPB), studenti koji pohadjaju EKONOMSKE, DRUŠTVENO-HUMANISTIĈKE I NJIMA SRODNEAKADEMSKE STUDIJSKE PROGRAME na drugim visokoškolskim ustanovama mogu studije nastavitina FEFA fakultetu ukoliko su na srodnim fakultetima do sada ostvarili najmanje:  37 ESPB bodova (upisuju II godinu) ili   74 ESPB bodova (upisuju III godinu). Student kome se odobri nastavak studija mora steći minimum 90 ESPB bodova na Fakultetu FEFA.Ova mogućnost važi do popune slobodnih mesta.17. Šta je sve uključeno u školarinu i da li su udžbenici uključeni u školarinu?FEFA se obavezuje da studentu pruži sledeće usluge koje pokriva školarina:1. Organizacija i realizacija nastave (predavanja, vežbe, konsultacije, prethodne provere znanja idr.) prema nastavnom planu i programu;2. Organizovanje i sprovodjenje polaganja ispita;3. Organizovanje pojediničih obrazovnih oblika van nastavnog plana (seminari, kursevi, pojedinačnapredavanja, gostujući predavači i dr.);4. Organizovanje stručne prakse za 15 najboljih studenata po generaciji prema nastavnom planu;5. Organizovanje odgovarajućih vannastavnih aktivnosti studenata i dr.U cenu školarine nisu uključeni troškovi nabavke udžbenika, uverenja o položenim ispitima,uverenja o diplomiranju, prijava diplomskog rada, troškovi izrade diplome, prevodjenjedokumentacije na engleski jezik, kao i troškovi drugih radnji po zahtevu studenta. Ove uslugeFakultet pruža prema cenovniku usluga Fakulteta.18. Kako se vrši izbor kandidata prema studijskim oblastima?Svake godine FEFA raspisuje konkurs za upis sa definisanim brojem kandidata po svakomstudijskom programu. Upis se vrši na bazi rang liste do popune konkursom raspisanog brojastudenata.19. Da li studenti mogu da koriste besplatan internet tokom studija?Da, ali do odredjenog broja sati utvrdjenog jedinstveno za sve studente.20. Da li studenti Fakulteta FEFA imaju svoje e-mail adrese?Da. Svaki student FEFA dobija svoju mail adresu u okviru Web mail servisa FEFA koji je dostupansa svih mreža i ima svoj password. Od studenata se očekuje da svakodnevno proveravaju porukekako bi prikupili sve relevantne informacije vezane za studije i studentske dogadjaje na FEFA. 5 Strana
  • 6. 21. Šta je karijerno vodjenje studenata?Karijerno vođenje i savetovanje je usluga kojom se pojedincu pomaže da proceni svojesposobnosti, interesovanja i vrednosti, da dobije informacije o mogućnostima dodatnogobrazovanja i zaposlenja, pozicionira sebe na tržištu rada – kako u odnosu na zahteve samogtržišta, tako i u odnosu na sopstvene sposobnosti, interesovanja i iskustvo.FEFA je u cilju stvaranja optimalnih uslova za izgradnju vrhunskih poslovnih karijera svojihstudenata po njihovom sticanju odgovarajućih znanja i uspešnom razvoju kompetentnostiorganizovala niz aktivnosti za njihovo KARIJERNO VODJENJE tokom cele njihove profesionalnekarijere.22. Kako se vrši ocenjivanje i polaganje ispita na Fakultetu FEFA?Valorizacija uspeha studenata koji se primenjuje na Fakultetu FEFA sadrži sledeće elemente: Studenti su dužni da obavezno posećuju nastavu; izuzetno, student može odsustvovati tri puta sa predavanja i tri puta sa vežbi.  Uspešnost studenta tokom nastave u savladjivanju pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava u poenima koji se akumuliraju.  Student može ostvariti najviše 100 poena, a to odgovara oceni 10.  Uspeh studenta u savladavanju gradiva u okviru svakog predmeta izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10 (odličan) i to na sledeći način:  51-60 poena - ocena 6 61-70 poena - ocena 7 71-80 poena - ocena 8 81-90 poena - ocena 9 91-100 poena - ocena 10• Poeni se akumuliraju na osnovu: i. Predispitnih obaveza koje obuhvataju: redovno prisustvo nastavi, aktivno učešće u nastavi, kolokvijum i izradu i prezentaciju seminarskog rada; ii. Ispitnih obaveza, odnosno testa koji se polaže u ispitnom roku. iii. Konačna ocena se dobija sabiranjem poena koje student osvoji ispunjavanjem svih predviđenih predispitnih i ispitnih obaveza.23. Pravila studiranja i uslovi za upis naredne godineStudent može upisati drugu godinu studija ukoliko je ostvario najmanje 37 ESPB bodova izprethodne godine studija, odnosno 74 ESPB za upis u III godinu studija. Studijskimprogramom se propisuje koji su predmeti obavezni za određenu godinu studiranja.Student koji ne položi sve ispite iz tekuće školske godine do početka naredne školskegodine, predmete koje nije položio upisuje i sluša ponovo. 6 Strana
  • 7. 24. Pravila polaganja ispitaPo pravilu, ispiti na Fakultetu FEFA polažu se pismeno. Ispitni rokovi su: januarski, aprilski, junski,julski, septembarski i oktobarski.25. Iz kojih udžbenika se izvodi nastava?Po pravilu, na Fakultetu FEFA se nastava odvija na bazi najprestižnijih udžbenika na kojima senastava izvodi na najuglednijim univerzitetima u svetu. Koriste se prevodi koji su objavljeni nasrpskom jeziku, kao i prateći materijali.Na ovaj način je našim studentima omogućeno da nastavu savladaju uz pomoć istih materijala kojise koriste na najprestižnijim univerzitetima u svetu, čime im se omogućava puna mobilnost uokviru evropskog obrazovnog sistema i nastavak studija.U tom smislu je FEFA razvila svoju izdavačku delatnost i već je prevela nekoliko udžbenika i radidalje na projketima prevodjenja novih svetski najprestižnijih udžbenika iz oblasti ekonomije imenadžmenta. 7 Strana