“Od krumpir – salate do zabijanja golova”
- prezentacija diplomskog rada izlagana na Znanstvenom skupu Marije Jurić Zagor...
Hrvatski Zakon o ravnopravnosti spolova Članak 16 (1)
-Mediji će kroz programske koncepte promicati razvoj svijesti o rav...
Metoda istraživanja:
Analiza sadržaja dnevnih novina
Novine u analizi:
Jutarnji list i Večernji list
Vremenski period:...
Aktualno
Komentari
Obzor
Događaji dana
Fokus
Magazin
Vijesti
Hrvatska
10
20
30
40
Broj članaka
Dio u novinama...
H1 – Premijer će u odnosu na premijerku biti zastupljen u više članaka, tj. biti će vidljiviji.
VIDLJIVOST Što kažu istra...
Kosor
Sanader
Politi čar/ka
42,15%
57,85%
Broj članaka
p < 0,05
 Broj
članaka
-
značajna
razlika
p > 0,05
Za...
Ve ličina članka u kojima je spom enut premijer/ premijerka
19 11 30
8,5% 4,9% 13,5%
19 16 35
8,5% 7,2% 15,7%
9 24 33...
 Ime u
naslovu
-
značajna
razlika
Pri sutno st imena p remi jera/ke u n aslo vu čla nka
47 82 129
21,1% 36,8% 57,8...
Na java članka na naslovnoj stranici
20 29 49
9,0% 13,0% 22,0%
74 100 174
33,2% 44,8% 78,0%
94 129 223
42,2% 57,8% 1...
Pozicija na slici
– nije značajna razlika
Pozicija premijera/premijerke na slici
13 10 23
5,8% 4,5% 10,3%
30 44 74
1...
Vidljivost premijera/ke:
- Usporedbom broja članaka – značajna razlika
- Veličine članaka - značajna razlika
- Prisutno...
Podjela preuzeta iz
Istraživanja Carlson (2000, prema
Carlson 2003)
Razlikuju se 3 opće i jedna
Specifična kategorija:...
H3 – Više se izvještava o osobinama ličnosti premijerke u odnosu na
premijera – značajna razlika
– u člancima će se uz p...
H2 – Značajno se više izvještava o osobinama ličnosti premijerke u odnosu na
premijera
– u člancima će se uz premijerku ...
Sanader - osobine
Kosor - osobine
-Neprikosnoveni šef svima
-Mudar
-Hrvatska politika je personificirana u liku Ive Sa...
“...Jadranka Kosor je možda malo predoslovno shvatila tezu da bi pozornost trebala privlačiti onime što govori a ne što no...
Spominje se Ne spominje se

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Sanader
Kosor
Potcar/a
 Fiz...
12.07.09. – Jutarnji list: članak na 2 stranice “Najvažniji premijerkin modni tjedan” “Na prvu sjednicu Sabora u novoj fun...
 Fizički izgled “U tamnom kostimu i s nakitom koji je sugerirao veliko samopouzdanje, Jadranka Kosor besprijekorno je odr...
 Ton članaka - značajna razlika
p < 0,05
“oporba je Jadranku Kosor dočekala na nož “ “kako je bilo unutra teško je reći...
Scharrerova mjera tona članka (2002, prema Trimble, 2007) 1-vrlo negativan ton – članak sadrži jasne riječi koje daju osje...
 Metafore
-
značajna
razlika
Sp omin janje meta fora u član ku, vezan ih uz premijera /ku
35 8 43
15,7% 3,6% 19,3% ...
Sanader - metafore
Kosor - metafore
-Tko je Sanaderov Dado Pršo (implicira se njegova uloga kao izbornika nogometne repr...
• U Istraživanju perspektiva sudjelovanja žena u javnom životu iz 1990. god, Smiljana Leinert Novosel navodi kako je na na...
Prezentacija diplomskog_Begic_2009
of 25

Prezentacija diplomskog_Begic_2009

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija diplomskog_Begic_2009

 • 1. “Od krumpir – salate do zabijanja golova” - prezentacija diplomskog rada izlagana na Znanstvenom skupu Marije Jurić Zagorke, Zagreb, 2009. Ivana Begić 28.11.2009
 • 2. Hrvatski Zakon o ravnopravnosti spolova Članak 16 (1) -Mediji će kroz programske koncepte promicati razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca; Članak 16 (2) ZABRANJENO je javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući i ponižavajući način, s obzirom na spol i spolnu orijentaciju
 • 3. Metoda istraživanja: Analiza sadržaja dnevnih novina Novine u analizi: Jutarnji list i Večernji list Vremenski period: Prva 2 tjedna u mandatu premijera/ke Broj analiziranih članaka: 223 Vrsta čla nka 119 53,4 47 21,1 18 8,1 12 5,4 9 4,0 18 8,1 223 100,0 Vijest Komentar Intervju Analiza Ostalo Izvj eštaj Ukupno Broj članaka Postotak Kodni plan: -Karakteristike članaka -Karakteristike naslova članaka -Osobine ličnosti premijera/ke -Fizički izgled premijera/ke -Prisutnost metafora -Karakteristike slika u člancima -Teme članaka
 • 4. Aktualno Komentari Obzor Događaji dana Fokus Magazin Vijesti Hrvatska 10 20 30 40 Broj članaka Dio u novinama - predsjednički kandidati spominjani i u dijelovima: Događaji dana, Ritam politike, Život, Panorama, Forum, Spektar, Svijet, Otvoreno, Sport* i Novac
 • 5. H1 – Premijer će u odnosu na premijerku biti zastupljen u više članaka, tj. biti će vidljiviji. VIDLJIVOST Što kažu istraživanja? -Političarke dobivaju manje medijske pažnje i pažnja je na njih različito usmjerena u odnosu na političare (Kahn, 1992, 1994, Caroll i Schreiber, 1997, prema Trimble, 2007) -Premijerke i predsjednice bile su zastupljene u manje članaka u medijima tjedan dana nakon izbora u odnosu na muškarce na ekvivalentnim pozicijama (Norris,1997) Vidljivost premijerke sam ispitala: - Usporedbom broja članaka - Veličine članaka - Prisutnošću imena premijera/ke u naslovu - Najavom članka na naslovnoj stranici - Pozicijom u članku -Pozicijom na slici -Izravnim citiranjem premijera/ke
 • 6. Kosor Sanader Politi čar/ka 42,15% 57,85% Broj članaka p < 0,05  Broj članaka - značajna razlika p > 0,05 Zastuplj enost član aka o premijeru /ki u dnevnim n ovina ma 49 62 111 22,0% 27,8% 49,8% 45 67 112 20,2% 30,0% 50,2% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Več ernji list Jutarnji list Dnevne novine Ukupno Kosor Sanader Pol itičar/ ka Ukupno 94 42,2 129 57,8 223 100,0 Kosor Sanader Ukupno Broj članaka Postotak
 • 7. Ve ličina članka u kojima je spom enut premijer/ premijerka 19 11 30 8,5% 4,9% 13,5% 19 16 35 8,5% 7,2% 15,7% 9 24 33 4,0% 10,8% 14,8% 17 31 48 7,6% 13,9% 21,5% 30 47 77 13,5% 21,1% 34,5% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Na 2 stranice Na 1 stranici Na 1/2 stranice 1/4 stranice 1/5 stranice Veličina članka Ukupno Kosor Sanader Političar/ ka Ukupno  Veličina članka - značajna razlika Χ2 = 11,84, p< 0,05
 • 8.  Ime u naslovu - značajna razlika Pri sutno st imena p remi jera/ke u n aslo vu čla nka 47 82 129 21,1% 36,8% 57,8% 47 47 94 21,1% 21,1% 42,2% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Ime u naslovu Nema imena u naslovu Ukupno Kosor Sanader Pol itičar/ ka Ukupno p< 0,05
 • 9. Na java članka na naslovnoj stranici 20 29 49 9,0% 13,0% 22,0% 74 100 174 33,2% 44,8% 78,0% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Članak na nas lovnic i Članak nije na nasl ovnici Ukupno Kosor Sanader Političar/ka Ukupno Najava na naslovnoj stranici – nije značajna razlika p > 0,05 Pozicija u članku – nije značajna razlika Po zicija premijera /ke u članku 41 73 114 18,4% 32,7% 51,1% 53 56 109 23,8% 25,1% 48,9% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Subjekt Spominje se Pozicija u č lanku Ukupno Kosor Sanader Pol itičar/ ka Ukupno p > 0,05
 • 10. Pozicija na slici – nije značajna razlika Pozicija premijera/premijerke na slici 13 10 23 5,8% 4,5% 10,3% 30 44 74 13,5% 19,7% 33,2% 29 28 57 13,0% 12,6% 25,6% 22 47 69 9,9% 21,1% 30,9% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Politicar Politicar i netko drugi Netko drugi / Nešto drugo Nema sl ike Tko je na slici Ukupno Kosor Sanader Političar/ ka Ukupno p > 0,05 Izravno citiranje premijera/ke – nije značajna razlika Citiranje pre mijera/ke u čla nku 30 33 63 13,5% 14,8% 28,3% 64 96 160 28,7% 43,0% 71,7% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Izravan citat Neizravan citat Cit iranje Ukupno Kosor Sanader Političar/ ka Ukupno p > 0,05
 • 11. Vidljivost premijera/ke: - Usporedbom broja članaka – značajna razlika - Veličine članaka - značajna razlika - Prisutnošću imena premijera/ke u naslovu - značajna razlika - Najavom članka na naslovnoj stranici – nije značajna razlika - Pozicijom u članku - nije značajna razlika - Pozicijom na slici - nije značajna razlika - Izravnim citiranjem premijera/ke - nije značajna razlika
 • 12. Podjela preuzeta iz Istraživanja Carlson (2000, prema Carlson 2003) Razlikuju se 3 opće i jedna Specifična kategorija: 1. Produkcija – ekonomija, trgovina, Gospodarstvo 2. Reprodukcija – socijalna pitanja 3. Održavanje sustava – ustroj Vlade, Unutarnja i vanjska politika, zakonodavni Sustav, porezi, itd. H2 – O premijerki će se više izvještavati kroz stereotipno ženske teme, a o premijeru kroz stereotipno muške teme – nije značajna razlika Po vezan ost stereotipno muških i že nskih tem a sa spolom pol itičara/ke 4 12 16 1,8% 5,4% 7,2% 11 13 24 4,9% 5,8% 10,8% 44 69 113 19,7% 30,9% 50,7% 35 35 70 15,7% 15,7% 31,4% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Produkci ja Reprodukcija Održavanje sustava Ostalo Tema u članku Ukupno Kosor Sanader Pol itičar/ ka Ukupno p > 0,05 Što kažu istraživanja? Eksperimentima je pokazano da su se žene političarke povezivane uz „ženske teme“ a političari bili iskusniji za „mušku tematiku“ (Sapiro 1982, Matland 1994, prema Aalberg i Jensen, 2007). Dok su muškarci imali tendenciju fokusirati se na ekonomska pitanja, žene su više bile za socijalna pitanja (Kahn, 1993).
 • 13. H3 – Više se izvještava o osobinama ličnosti premijerke u odnosu na premijera – značajna razlika – u člancima će se uz premijerku vezati ženske stereotipne osobine, a uz premijera muške stereotipne osobine Spominjanje osobina li čnosti pre mijera/ke u čla ncima 4 0 4 1,8% ,0% 1,8% 9 1 10 4,0% ,4% 4,5% 3 4 7 1,3% 1,8% 3,1% 5 9 14 2,2% 4,0% 6,3% 1 6 7 ,4% 2,7% 3,1% 61 109 170 27,4% 48,9% 76,2% 11 0 11 4,9% ,0% 4,9% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Poštenje/integritet Toplina/P osvećenos t Snaga/Čvrstina Kompetencija/ Iskusnost Aktivnost Ne spominje se Nekompetentnost/ Nesposobnost Osobine ličnosti Ukupno Kosor Sanader Političar/ ka Ukupno p < 0,05 Podjela preuzeta iz istraživanja Carlson (2000, prema Carlson 2003) Autor razlikuje 5 kategorija osobina; prve dvije su “tipično” ženske, a ostale 3 “tipično” muške osobine. U zapadnom društvu, muške rodne sheme uključuju osobine kao što su sposobnost, samostalnost, asertivnost, instrumentalnost, orijentiranost na zadatak. Muškarci čine. ženska rodna shema je drugačija, to uključuje brižnost, ekspresivnost, druželjubivost i brigu za druge. Žene brinu i izražavaju svoje osjećaje (Valian, 1998).
 • 14. H2 – Značajno se više izvještava o osobinama ličnosti premijerke u odnosu na premijera – u člancima će se uz premijerku vezati ženske stereotipne osobine, a uz Premijera muške stereotipne osobine
 • 15. Sanader - osobine Kosor - osobine -Neprikosnoveni šef svima -Mudar -Hrvatska politika je personificirana u liku Ive Sanadera -Vješt u stvaranju dojma odlučnosti i optimizma -Samouvjeren -Pouzdan -Prodoran -Ambiciozan -Manire, rječit -Poznaje jezike -Optimističan -Ambiciozan političar -Urban i visoko kultiviran tip -Nenadmašan komunikator -Odlučni moderni vođa -Liderski profil -Mudro smiruje -“Pravi Hrvat” -Mudri političar -Odlučan da uspije -Karijeru stvara manekenstvom ne autoritativnošću -Ljupka dama -Samoljubiva žena -Dama za ženske revije -Nježna -Tješiteljica -Nepopuštanje -Pravedna -Črvste ruke -Vrijedna političarka -Zna slušati -Razumije -Zna postaviti ciljeve, okupiti suradnike -Sposobna -Sanader ju je posadio za ministricu -Nije dovoljno kompetentna za premijerku -Nije u stanju voditi državu -Nije mogla sakriti emocije -Prisega vjernosti prožeta djetinjastom patetikom, poput pionirske zakletve -Ističe toleranciju i suradnju -Pisala pažljivo govor do zadnjeg časa -Nije toliko samouvjerena -Jadranka Kosor će raditi i provoditi ono što odluči stranka -Nadasve teatralna -Za njih je ona mudra političarka i brižna majka u čijim skutima mogu naći utjehu... Direktni citati iz članaka kroz koje su opisani premijerka Kosor i premijer Sanader
 • 16. “...Jadranka Kosor je možda malo predoslovno shvatila tezu da bi pozornost trebala privlačiti onime što govori a ne što nosi....” Trivijaliziranje političarki fokusiranjem na fizički izgled Što kažu istraživanja? •Izvještavanje o Hillary Clinton kroz mjesece njene kandidature za predsjednicu: -u medijima se javljaju komentari o njezinom izgledu; savjeti za promjenu stila (Heimer, 2007) • Mediji ističu političarke kao žene ispred svega, a onda tek kao političarke; ističući njihov izgled i seksualnost (Caroll and Schreiber, 1997; Devitt, 1999; Jenkins, 1996, prema Trimble, 2007) • fokus je na stvarima koje čine političarke drugačijima od dominantne grupe muškaraca političara, stoga se mediji koncentriraju na njihov izgled (Markestedt, 2007) • 1999. god. u izborima na Novom Zelandu, veliki broj članaka se bavio tematikom fizičkog izgleda, kose i izbora garderobe među dvije kandidatkinje za premijersku poziciju (Trimble,2007) H4 – U člancima će biti veći fokus na fizički izgled premijerke nego fizički izgled premijera.
 • 17. Spominje se Ne spominje se  100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Sanader Kosor Potcar/a  Fizički izgled – značajna razlika Spominjanje fizičkog iz gleda u člancima 6 88 94 2,7% 39,5% 42,2% 1 128 129 ,4% 57,4% 57,8% 7 216 223 3,1% 96,9% 100,0% Broj članaka Broj članaka Broj članaka Kosor Sanader Političar/ ka Ukupan Spominje se Ne spominje se Fiz ički iz gled Ukupno Razlika ovih dviju varijabli je statistički značajna ;  = 0,159, p=0,018; <0,05
 • 18. 12.07.09. – Jutarnji list: članak na 2 stranice “Najvažniji premijerkin modni tjedan” “Na prvu sjednicu Sabora u novoj funkciji dolazi u najstrožem izdanju – u odijelu muškog kroja kao da poručuje “I ja sam jedna od dečkiju”. Konzervativnost forme uspješno je ublažila bijelom bluzom i biserima koje vrlo često bira, no ovaj put griješi s prekratkim sakoom. Nezgodna je i prevelika torba jer, osim što ne pristaje prilici, nema nikakvu poveznicu s ostatkom odjeće koju nosi.” 11.11.06. – The Washington Post: - Članak u kojem je detaljno opisana odjeća koju je nosila političarka Nancy Pelosi na dan svoje prisege, a u kojem novinarka koristi izraz “chic” i dodaje “da je za ženu Armanijevo odijelo alat kako bi se mogla igrati s dečkima bez da se mora pretvarati da je jedna od njih” (Heimer, 2007)
 • 19.  Fizički izgled “U tamnom kostimu i s nakitom koji je sugerirao veliko samopouzdanje, Jadranka Kosor besprijekorno je odradila drugi saborski dan” “Otkrila nam je zašto se prvi dan obukla u bijelo..” “Od prve vijesti da je ona buduća premijerka, Jadranka Kosor iznimno pazi na odjeću. Trud joj se ne može poreći, baš kao ni prava modna revija koju smo vidjeli proteklih dana, a koja potvrđuje brojne modne novitete u njezinu ormaru. Sljedeći je ozbiljan gaf bio izbor djevičansko bijelog izgleda za dan kada je i preuzela dužnost predsjednice Vlade. To je poruka o nježnosti, što nije pametan izbor čak ni za ženu koja stalno govori kako će vladati ženskom rukom...”
 • 20.  Ton članaka - značajna razlika p < 0,05 “oporba je Jadranku Kosor dočekala na nož “ “kako je bilo unutra teško je reći, no okupljenim je novinarima bilo vrlo znakovito da je u trenutku kada je premijerka kosor izašla pred novinare na Markovu trgu zatutnjao grom praćen prolomom oblaka” “Suze radosnice majke Jadranke Kosor koje spominje nova premijerka (a oca nije vidjela 50 godina!), zatim njezino slinavljenje o tome kako “Ivo i Mirjana ostaju dio moje obitelji”. Narcisoidna J.Kosor trebala bi znati da tisuće majki plaču nad sudbinom svoje nevoljne djece za koju se krivi upravo ona.”
 • 21. Scharrerova mjera tona članka (2002, prema Trimble, 2007) 1-vrlo negativan ton – članak sadrži jasne riječi koje daju osjećaj neodobravanja, nepriznavanja, optužbe ili ružne komentare, odnosno riječi ili fraze koje prikazuju kandidata/kinju u lošem svjetlu 2-negativan ton – ima primjere negativnosti ili je suptilno negativan 3-neutralan ton – ni pozitivni ni negativni ton nisu prisutni, ili su u ravnoteži 4-pozitivan ton – ima primjere pozitivnih komentara ili je suptilno pozitivan 5-vrlo pozitivan ton – članak sadrži riječi, komentare koji su laskajući, hvale kandidata/kinju, i prikazuju ga/ju u lijepom svijetlu Ton članka201219,0%,4%9,4% 2593411,2%4,0%15,2% 37539016,6%23,8%40,4% 834423,6%15,2%18,8% 432361,8%14,3%16,1% 9412922342,2%57,8%100,0% Vrlo negativanNegativanNeutralanPozitivanVrlo pozitivanTončlankaUkupnoKosorSanaderPolitičar/kaUkupno
 • 22.  Metafore - značajna razlika Sp omin janje meta fora u član ku, vezan ih uz premijera /ku 35 8 43 15,7% 3,6% 19,3% 59 121 180 26,5% 54,3% 80,7% 94 129 223 42,2% 57,8% 100,0% Spominje se metafora Ne spominje se metafora Metafore Ukupno Kosor Sanader Pol itičar/ ka Ukupno p < 0,05 Trimble i sur. 2007 - u svom istraživanju nisu dobili rezultate po kojima bi zaključili da su političarke evaluirane loše jer su žene koje “igraju mušku Igru”..kako je kod nas?
 • 23. Sanader - metafore Kosor - metafore -Tko je Sanaderov Dado Pršo (implicira se njegova uloga kao izbornika nogometne reprezentacije) -Piramida moći (Sanaderova ekipa) -Vlada na čelu sa Sanaderom uspješno brodi prema svom cilju -Roadshow dobrih namjera i stvarnih sposobnosti čelnika nove vlade (opis Sanaderovog prvog službenog putovanja u inozemstvo) -Izvor optimizma (dr.Ivo Sanader) -Gripa optimizma -Premijer oslobađa Hrvatsku -Poigrava se političkim protivnicima -Sanader širi optimizam -Sanader je treća sreća -Razbija predrasude -Mostovi prijateljstva -Vlada bez srca -Kosorova neće potonuti (uz karikaturu Titanika) -Dobila košaricu -Ukras Tuđmanu -Lutkica Ive Sanadera -Iz začaranog svijeta kraljice jadranke probudio ju je gadan poraz na predsjedničkim izborima -Njezin uzor Ivo Sanader za 56. rođendan darovao joj je tron. Ali i kraljevstvo u apsolutnom rasulu -U maniri udarnika stigla je u vladu prije svih -Jadranka Kosor nije Margaret Thatcher, ali ni bena koja ne zna zbrojiti dva i dva -Poleti pjesmo, poleti jadranko -Nova je šefica bez političkog okusa i mirisa - Jadranka Kosor preživjet će budžetski križni put -Sanader zapravo joj je namijenio trnovu krunu i mama bi morala plakati, klasično spašavanje kralja žrtvovanjem kraljice -Gurnuta je u jureći bolid bez adekvatne opreme pa će joj trebati sreća -Kosor se oteo jecaj sličan mijauku -Horoskop joj je sve pogodio 1/3 članaka vezanih uz Jadranku Kosor sadrže uglavnom negativne metafore!
 • 24. • U Istraživanju perspektiva sudjelovanja žena u javnom životu iz 1990. god, Smiljana Leinert Novosel navodi kako je na našim prostorima prisutan odnos patrijarhalnog tipa,u obitelji,društvu, pa tako i u politici, ali uz elemente postupnog napuštanja tog modela.. Situacija se definitivno mijenja na bolje, no iako je riječ o stanju prije 19 godina, isčitavajući ovih 223 članaka, u tom kontekstu, nisam primjetila izrazit pozitivan pomak. • I dalje zapinjemo negdje između članka o tome kako je premijerka Jadranka Kosor jela Vrući krumpir, te kako je prvih tjedan dana na meniju za ručak imala puno mesa, te kako su joj u Vladi za ručak u ponedjeljak dok još nije bila premijerka servirali pohani pileći file, ječmenu kašu i tikvice u vrhnju...... • Kako jedna novinarka kaže, da je Kosor predoslovno shvatila tezu da bi pozornost trebala privlačiti onime što govori, a ne što nosi; ja mogu tome dodati da bi i novinari trebali svoju pozornost obratiti onome što i kako pišu i konačno i na taj način pridonijeti snaženju ravnopravnosti političarki i političara u Hrvatskoj. Umjesto zaključka

Related Documents