PRINCIPLE OF METRIC VERNIER CALIPER EaI saa[- iËeSana +919699623177 ...
PRINCIPLE OF METRIC VERNIER CALIPER PREPARED BY,,,,,,, U.KumarPRINC...
of 2

Priciple of metric vernier caliper

Website http://fittertheoryelearning.blogspot.in/ http://www.youtube.com/itifitterelearning http://fittertheoryelearning.blogspot.in/ http://metricverniercaliper.blogspot.in/ http://metricoutsidemicrometer.blogspot.in/ http://vernierbevelprotractor.blogspot.in/
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Priciple of metric vernier caliper

  • 1. PRINCIPLE OF METRIC VERNIER CALIPER EaI saa[- iËeSana +919699623177 + 919867241975
  • 2. PRINCIPLE OF METRIC VERNIER CALIPER PREPARED BY,,,,,,, U.KumarPRINCIPLE:-vhina-Ar k^ilapr cao t%va ho daona AKiNakolaolao skola yaamaQyao maona skola va$na 0 U.Kumarvhina-Ar skola sarkt Asatanaa yaoNaa¹yaa 1 MSD 1 mmdaona maapatIla kmaIt kmaI frk yaavar 0.98 mm 1 VSDAaQaairt Asato. 0 0.02 mmha yaoNaara kmaIt kmaI frk mhNajaoca %yaavhina-Ar k^ilapr nao Gaota yaoNaaro savaa-t lahana maap haoya.mhNajaoca yaalaa AapNa ilasT ka}MT Asao mhNatao.

Related Documents