ΝαφπακτοσMαρίνα ΑναγνωςτοποφλουΑναςταςία Ανδρεοποφλου 3ο Γυμνάςιο Ναυπάκτου Γ’1 *2011 - 2012]
Η γεωγραφικθ τησ ιέςηΗ Ναφπακτοσ είναιπαρακαλάςςια πόλθ ςτονΚορινκιακό Κόλπο και ανικειδιοικθτικά ...
ΙςτορίαΗ Ναυπάκτοσ είναι πόλθ με μεγάλθ ιςτορία. Λζγεται ότιπιρε το όνομά τθσ απ τθ λζξθ ναυσ και πήγνυμι, πουςθμαίνει κατ...
ΙςτορίαΚατά τον Πελοποννθςιακό πολζμο θ Ακινα ζςτειλε τον Φορμίωναμαηί με πλοία, ενϊ θ ΢πάρτθ τον Κνιμο, που τελικά θττικθ...
Σο 350 π.Χ. ο Φίλιπποσ Β τθσ Μακεδονίασπαραχωρεί τθν πόλθ ςτουσ Αιτωλοφσ. Από το338 π.Χ. θ πόλθ γίνεται κζντρο τθσ Αιτωλικ...
Κατά τθ διάρκεια τθσ κυριαρχίασ τωνΡωμαίων γνϊριςε ακμι λόγω τθσςθμαντικισ τθσ κζςθσ ακριβϊσ απζναντιαπό τθ Πελοπόννθςο.Απ...
Βυζάντιο και Μεςαιωνικά χρόνιαΤπιρξε ςθμαντικι πόλθ του Βυηαντίου, κακϊσ αποτελοφςε λιμάνιτων ταξιδιωτϊν προσ τθν Ιταλία κ...
Βυζάντιο και Μεςαιωνικά χρόνιαΠζραςε ζνα διάςτθμα Ενετοκρατίασ από το 1407 μζχρι πριν πζςειςτα χζρια των Σοφρκων το 1499. ...
ΑξιοιέαταΣο καλοδιατθρθμζνο κάςτρο πουδεςπόηει ςτο λόφο με το πευκοδάςοσπίςω από τθν πόλθ.Σο ενετικό λιμάνι.Σα π...
Προςωπικότητεσ Από τθν πόλθ κατάγονται διάφορεσ ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ όπωσ ο ...
ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
ΠΑΡΑΛΙΕ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
ΣΟ ΚΑ΢ΣΡΟ ΣΗ΢ ΠΟΛΗ΢
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΗ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢Η ΚΑΙ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ
Πηγθ:http://el.wikipedia.org/wiki
Η Ναύπακτος
of 17

Η Ναύπακτος

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Η Ναύπακτος

 • 1. ΝαφπακτοσMαρίνα ΑναγνωςτοποφλουΑναςταςία Ανδρεοποφλου 3ο Γυμνάςιο Ναυπάκτου Γ’1 *2011 - 2012]
 • 2. Η γεωγραφικθ τησ ιέςηΗ Ναφπακτοσ είναιπαρακαλάςςια πόλθ ςτονΚορινκιακό Κόλπο και ανικειδιοικθτικά ςτο νομόΑιτωλοακαρνανίασ. ΢φμφωνα μετθν απογραφι του 2001 θ πόλθτθσ Ναυπάκτου ζχει πλθκυςμό12.924 κατοίκων. Αποτελεί ζδρατου Διμου Ναυπακτίασ, ενϊ ιτανπρϊθν ζδρα του ΔιμουΝαυπάκτου
 • 3. ΙςτορίαΗ Ναυπάκτοσ είναι πόλθ με μεγάλθ ιςτορία. Λζγεται ότιπιρε το όνομά τθσ απ τθ λζξθ ναυσ και πήγνυμι, πουςθμαίνει καταςκευι πλοίων. Για πρϊτθ φορά εμφανίηεταιτο 1104 π.Χ. με τουσ Δωριείσ, οι οποίοι ςτθν κάκοδό τουσ,χρθςιμοποίθςαν τθ Ναφπακτο για να καταςκευάςουνυποτυπϊδθ πλοιάρια (ςχεδίεσ για τθν ακρίβεια), οπότεκαι το «Ναφπακτοσ» ζμεινε κλθρονομιά. Η πόλθ αρχικάανικε ςτουσ Εςπζριουσ Λοκροφσ.Σο 454 π.Χ. οι Ακθναίοι αφαίρεςαν τθν Ναφπακτο από τθνκυριαρχία των Λοκρϊν. ΢τθν πόλθ εγκαταςτάκθκανοικογζνειεσ Μεςςθνίων, που είχαν εκδιωχκεί από τουσ΢παρτιάτεσ .
 • 4. ΙςτορίαΚατά τον Πελοποννθςιακό πολζμο θ Ακινα ζςτειλε τον Φορμίωναμαηί με πλοία, ενϊ θ ΢πάρτθ τον Κνιμο, που τελικά θττικθκε ςτθναυμαχία που ακολοφκθςε(429 π.Χ.Σο 426 π.Χ., με προτροπι των Μεςςθνίων τθσ πόλθσ, εκςτράτευςεκατά των Αιτωλϊν ο Ακθναίοσ ςτρατθγόσ Δθμοςκζνθσ. Οι Αιτωλοίτον αντιμετϊπιςαν ςτο Αιγίτιο και τον ανάγκαςαν να υποχωριςει. Ο΢παρτιάτθσ ςτρατθγόσ Ευρφλοχοσ, με τθν βοικεια των ΕςπζριωνΛοκρϊν, με επικεφαλισ τθν Άμφιςςα, προζλαςε ςτθν Ναφπακτο .Σο 369 π.Χ. μετά τθν ιττα των Ακθναίων ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ(405π.Χ.), οι Μεςςινιοι εγκαταλείπουν τθν πόλθ και αναχωροφν για τθ΢ικελία . Η Ναφπακτοσ περνά ξανά ςτον ζλεγχο των Λοκρϊν. ΟιΑχαιοί κυριεφουν τθν πόλθ, αλλά τελικά τουσ διϊχνει ο Θθβαίοσςτρατθγόσ Επαμεινϊνδασ, το 361 π.Χ..
 • 5. Σο 350 π.Χ. ο Φίλιπποσ Β τθσ Μακεδονίασπαραχωρεί τθν πόλθ ςτουσ Αιτωλοφσ. Από το338 π.Χ. θ πόλθ γίνεται κζντρο τθσ Αιτωλικισ΢υμπολιτείασ και ςτθν πόλθ ςυνιρχονταν ταςυμβοφλια τθσ ΢υμπολιτείασ. Η δε Ναυπακτίαονομάςκθκε Αιτωλία Επίκτητοσ. Μετά και τουσπολζμουσ με τουσ Αχαιοφσ και τθνκαταςτροφι τθσ πόλθσ του Θζρμου, θΝαφπακτοσ γίνεται κατ ουςία πρωτεφουςατθσ Αιτωλίασ . Σο 191 π.Χ. οι Ρωμαίοι αφοφπολιόρκθςαν τθν πόλθ, ζλυςαν τθν πολιορκίαυπογράφοντασ ανακωχι με τουσ Αιτωλοφσ.
 • 6. Κατά τθ διάρκεια τθσ κυριαρχίασ τωνΡωμαίων γνϊριςε ακμι λόγω τθσςθμαντικισ τθσ κζςθσ ακριβϊσ απζναντιαπό τθ Πελοπόννθςο.Αποικία τθσ Ναυπάκτου ιταν θ νιςοσ Κζα,που ζλαβε το ονομά τθσ από ζναν ιρωα τθσπόλθσ. Από τθν Ναφπακτο, καταγόταν οποιθτισ Καρκίνοσ, που όπωσ υποςτιριηε οΧάρων ζγραψε το ποίθμα Ναυπάκτια ζπθ,κάτι που όμωσ ο Παυςανίασ αμφιςβθτοφςε,κακϊσ και οι αγαλματοποιοί Μεναίχμοσ και΢οΐδασ . ΢τθν πόλθ υπιρχαν πολλοί ναοί,όπωσ του Ποςειδϊνα, τθσ Αρτζμιδοσ, τθσΑφροδίτθσ και του Αςκλθπιοφ.
 • 7. Βυζάντιο και Μεςαιωνικά χρόνιαΤπιρξε ςθμαντικι πόλθ του Βυηαντίου, κακϊσ αποτελοφςε λιμάνιτων ταξιδιωτϊν προσ τθν Ιταλία και τθν Κωνςταντινοφπολθ.Μετά τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσςταυροφόρουσ, θ πόλθ ζγινε μζροσ του Δεςποτάτου τθσ Ηπείρουγια περίπου ζναν αιϊνα (1204-1294). Σο 1294 ο Δεςπότθσ τθσΗπείρου, Νικθφόροσ Α Κομνθνόσ Δοφκασ, πάντρεψε τθν κόρθ τουκαι ζδωςε τθν πόλθ προίκα ςτον γαμπρό του Φίλιππο, πρίγκιπατου Σάραντα. Αυτόσ οχφρωςε τθν πόλθ και ζκοψε νομίςματα.Αργότερα όμωσ θ πόλθ ιρκε ςτθν επικράτεια του Δουκάτου τωνΝζων Πατρϊν και αργότερα πζραςε ςτθν κυριαρχία του ΑρβανίτθΜποφα ΢πάτα. Σθν περίοδο εκείνθ θ πόλθ ονομαηόταν από τουσΖλλθνεσ Ζπακτοσ ι Επαχτοσ, από τουσ Φράγκουσ Νεοπάντ-Νεπάντ-Λεπάντ ι Λεπάντο.
 • 8. Βυζάντιο και Μεςαιωνικά χρόνιαΠζραςε ζνα διάςτθμα Ενετοκρατίασ από το 1407 μζχρι πριν πζςειςτα χζρια των Σοφρκων το 1499. Σότε ζλαβε και τθν ςθμερινι τουμορφι το κάςτρο τθσ πόλθσ. Σο 1458 ο Μωάμεκ Βϋ ο Πορκθτισπολιόρκθςε ανεπιτυχϊσ τθν πόλθ, που παρζμεινε ςτα χζρια τωνΒενετϊν. Σελικά το 1499 ο Βαγιαηιτ ο Β‘ με τον Σουρκικό ςτόλοανάγκαςε τουσ Βενετοφσ να του παραδόςουν τθν πόλθ . Σο 1571ζγινε θ Ναυμαχία τθσ Ναυπάκτου.Η μεγάλθ νίκθ των χριςτιανϊνεναντίον των Σοφρκων απετζλεςε ορόςθμο γιά τθν ιςτορία τθσΕυρϊπθσ ςε ςυνδυαςμό με τον εορταςμό τθσ Παναγίασ τθσΝαυπάκτου.
 • 9. ΑξιοιέαταΣο καλοδιατθρθμζνο κάςτρο πουδεςπόηει ςτο λόφο με το πευκοδάςοσπίςω από τθν πόλθ.Σο ενετικό λιμάνι.Σα παραδοςιακά ςπίτια ςτο κζντρο τθσπόλθσ και τα πλακόςτρωτα καλντερίμιατθσ.Σο παλιό αρχοντικό τθσ οικογζνειασΜπότςαρη που ζχει μετατραπεί ςειδιωτικό μουςείο.Οι δφο παραλίεσ τθσ πόλθσ Ψανή καιΓρίμποβο, κακϊσ και οι κοντινζσ παραλίεστων χωριϊν τθσ Φωκίδασ.Η κοντινι Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου.Σο μουςείο "ΦΑΡΜΑΚΗ". Μουςείο τουεκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα του 1821.
 • 10. Προςωπικότητεσ Από τθν πόλθ κατάγονται διάφορεσ ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ όπωσ ο ιςτοριοδίφθσ Γιάννθσ Βλαχογιάννθσ, ο ακαδθμαϊκόσ λογοτζχνθσ και πολιτικόσ Γεϊργιοσ Ακαναςιάδθσ - Νόβασ, ο οποίοσ διετζλεςε πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ, και ο αδελφόσ του Θεμιςτοκλισ, ο ςυγγραφζασ ΢πφροσ Μελάσ, ο λογοτζχνθσ Χάρθσ ΢ταματίου, ο Αγζλαοσ,ο ΢ταμάτθσ ΢ταματίου (΢ταμ- ΢ταμ)και άλλοι εξίςου αξιόλογοι..
 • 11. ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
 • 12. ΠΑΡΑΛΙΕ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
 • 13. ΣΟ ΚΑ΢ΣΡΟ ΣΗ΢ ΠΟΛΗ΢
 • 14. ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΗ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
 • 15. ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢Η ΚΑΙ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ
 • 16. Πηγθ:http://el.wikipedia.org/wiki

Related Documents