KVARTALNO ISTRAŽIVANJE STAVOVA PRIVREDE Pripremio: Ipsos Strategic MarketingNovembar 2012. © 2012 Ipsos....
SADRŽAJ Metodologija Percepcija regulatornog okruženja Ocene rada ministarstava i državnih funkcionera
Metodologija
Metodologija Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 4. do 15. novembra 2012. godine Ciljna populacija: Pre...
Struktura uzorka94% 94% ...
Percepcija regulatornog okruženja 6
Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti VladeBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti Vlade – prosečne oceneBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Činioci koji optereduju poslovanje preduzedaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) U kojoj ...
Opteredenja i karakteristike poslovanja u poslednjih 12 meseciBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisa – POREDJENJE SA PRETHODNIM ISTRAŽIV...
Administrativna procedura koja najviše optereduje rad usled njenog trajanja Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Administrativna procedura koja najviše optereduje rad usled njene učestalostiBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Koliko vremena direktor troši na administrativna i regulatorna pitanja?Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Učestalost inspekcija u 2012. godiniBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koliko p...
Najučestalije inspekcije tokom 2012. godineBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Izvor informacija o zakonskim obavezama i propisima Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Učešde u javnim raspravamaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Da li ste učestvovali...
Očekivanja u narednih 12 meseciBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Kakva su vasa o...
Ocene rada institucija
Ocene institucija relevantnih za poslovanje preduzedaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Ocene rada ministarstvaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
HVALA NA PAŽNJI
of 24

Naled istrazivanje privrede

Naled istrazivanje privrede
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naled istrazivanje privrede

 • 1. KVARTALNO ISTRAŽIVANJE STAVOVA PRIVREDE Pripremio: Ipsos Strategic MarketingNovembar 2012. © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or The Home of Researchers reproduced without the prior written consent of Ipsos.
 • 2. SADRŽAJ Metodologija Percepcija regulatornog okruženja Ocene rada ministarstava i državnih funkcionera
 • 3. Metodologija
 • 4. Metodologija Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 4. do 15. novembra 2012. godine Ciljna populacija: Preduzeda na teritoriji Srbije Uzorački okvir: baza preduzeda evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji, koja su podnela godišnje završne račune za 2010. fiskalnu godinu Veličina uzorka: 251 preduzede Tip uzorka: kvotni, stratifikovani, struktura odgovara strukturi domena preduzeda registrovanih u Srbiji Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine preduzeda Tip istraživanja: telefoska anketa (CATI) Trajanje upitnika: oko 20 minuta, u proseku
 • 5. Struktura uzorka94% 94% 72% 41% 38% 34% 30% 29% 28% 28% 4% 2% 2% 4% Preduzeda/ Veličina Region Delatnost Vlasnička struktura preduzetnici 5
 • 6. Percepcija regulatornog okruženja 6
 • 7. Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti VladeBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Imajudi na umu regulatornu aktivnost Vlade, ocenite sledede aspekte Povoljno (4+5) Nepovoljno (1+2) Dostupnost informacija o donetim propisima na sajtu ministarstva i drugih državnih organa 11 58 Informativnost web prezentacija državnih organa 23 41 Kvalitet novih propisa 29 26 Dostupnost nacrta i predloga propisa u periodu pre njihovog usvajanja 41 20 Temeljnost pripreme novih propisa 32 15 Otvorenost za prihvatanje predloga sa javne rasprave 52 14Donošenje podzakonskih akata u roku čime se omogudava sprovođenje zakona i predvidivo poslovno okruženje 52 11 Najpovoljnije ocenjena je dostupnost Stepen uključenosti preduzeda i drugih zainteresovanih informacija o propisima na sajtovima strana u javne rasprave 63 8 državnih organa, dok je najviše Administratvno opteredenje nametnuto propisima nepovoljnih ocena ima administrativno (papirologija) 73 8 opteredenje nametnuto propisimaBrzina reagovanja na predloge privrede kako bi izmenama propisa poboljšala privredno okruženje 63 6 7
 • 8. Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti Vlade – prosečne oceneBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Imajudi na umu regulatornu aktivnost Vlade, ocenite sledede aspekte Dostupnost informacija o donetim 3.7 propisima na sajtu ministarstva i drugih… 3.7 Dostupnost informacija o donetim propisima na 3.3 Informativnost web prezentacija državnih sajtu ministarstava i drugih 3.2 organa Preduzeda 2.8 državnih organa Informativnost web Kvalitet novih propisa 2.9 2.6 prezentacija državnih organa 2.5 Temeljnost pripreme novih propisa 2.7 Kvalitet novih propisa Dostupnost nacrta i predloga propisa u 2.6 periodu pre njihovog usvajanja 3.8 Donošenje podzakonskih akata u roku čime Temeljnost pripreme novih 2.4 3.2 propisa se omogudava provođenje zakona i…Otvorenost za prihvatanje predloga sa javne Preduzetnici 3.2 2.3 rasprave Dostupnost nacrta i 3.1 Stepen uključenosti preduzeda i drugih predloga propisa u periodu 2.0 2.8 pre njihovog usvajanja zainteresovanih strana u javne raspraveBrzina reagovanja na predloge privrede kako 2.0bi iymenama propisa poboljšala privredno… Preduzetnici vedinu aspekata procenjuju nešto Administrativno opteredenje nametnuto propisima (papirologija) 1.9 pozitivnije u poređenju sa preduzedima 8
 • 9. Činioci koji optereduju poslovanje preduzedaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) U kojoj meri svaki od slededih činilaca optereduje poslovanje vašeg preduzeda? Optereduje (4+5) Ne optereduje (1+2) Porezi i doprinosi na zarade 17 68 Poslovanje konkurenata u sivoj zoni 22 62Drugi obavezni neporeski nameti (razne takse i naknade) 16 58 Sudski postupci 30 46 Porez na dodatu vrednost 32 42 Administriranje pladanja poreza 29 42 ! Dobijanje građevinskih dozvola 31 41 ! Povedanje akciza 40 34 Najvede opteredenje Propis i procedure u vezi sa zapošljavanjem radnika 36 34 ! predstavljaju porezi i Povedanje PDV-a 43 31 obavezni neporeski nameti, ali i poslovanje Inspekcijski nadzor 41 29 konkurenata u sivoj zoni Dobijanje dozvola za rad 38 29 ! Carine i procedure u vezi sa spoljnom trgovinom 37 21 ! 9
 • 10. Opteredenja i karakteristike poslovanja u poslednjih 12 meseciBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) U kojoj meri se slažete sa slededim tvrdnjama? Slaže se (4+5) Ne slaže se (1+2) Umanjeno je ADMINISTRATIVNO opteredenje koje namedu zakoni i propisi 51 20 Povedala se mogudnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odose na 41 20 poslovno okruženje Umanjeno je FINANSIJSKO opteredenje koje namedu zakoni i propisi 48 18 Povedala se transparentnost i vidljivost poslovanja u Srbiji 48 14 10
 • 11. Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) U odnosu na prethodnu godinu, da li je Vaše preduzede potrošilo manje ili više VREMENA u vezi sa administrativnim radnjama vezanim za Manje poštovanje propisa? vremena 10% Više vremena 33% Isto vremena kao i pre 57% U odnosu na prethodnu godinu, da li je Vaše preduzede potrošilo manje ili više NOVCA u vezi sa administrativnim radnjama vezanim za poštovanje propisa? Manje novca 15% U vedini preduzeda potrošeno je isto ili više novca i vremena u Više novca odnosu na prethodnu godinu... 43% Isto novca kao i pre 42% 11
 • 12. Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisa – POREDJENJE SA PRETHODNIM ISTRAŽIVANJEM Novembar 2012. god Septembar 2012. god N=251 N=1000 Manje Manje vremena vremenaU odnosu na prethodnu 10% 7%godinu, da li je Vašepreduzede potrošilo manje ili Više vremena Više vremena Isto vremenaviše VREMENA u vezi sa 33%administrativnim radnjama Isto vremena 37% kao i prevezanim za poštovanje kao i pre 56%propisa? 57% Manje novca Manje novca 15% 3%U odnosu na prethodnugodinu, da li je Vaše Više novca Više novca Isto novca kaopreduzede potrošilo manje ili 43% 47% i previše NOVCA u vezi saadministrativnim radnjama 50% Isto novca kaovezanim za poštovanjepropisa? i pre 42% Razlog tome moze biti što je Vlada Srbije, na predlog Ministarstva finansija ukinula u septembru 138 parafiskalnih nameta. Najvede uštede su ostvarene za mala preduzeda i preduzetnike, bududi da je ukinuta je tzv. „firmarina“ 12
 • 13. Administrativna procedura koja najviše optereduje rad usled njenog trajanja Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Kada razmišljate o TRAJANJU administrativnih procedura, koja procedura Vas najviše optereduje? 8% Procedure i potvrde u Procedure i potvrde u poreskoj upravi / upravi prihoda 8% 8% poreskoj upravi / upravi Total 7% prihoda Gradjevinske dozvole i legalizacija objekata 8% 4% 4% Gradjevinske dozvole iAdministrativni poslovi u PIO fondu i RZZO / prijava i odjava radnika 7% legalizacija objekata 9% 9% Sudski procesi i procedure 4% Preduzeda 8% Administrativni poslovi u PIO 5% 4% fondu i RZZO / prijava i Carinske procedure i administracija prilikom uvoza / izvoza 4% odjava radnika Bankarske usluge (procedure za dobijanje kredita, transakcije..) 3% 7% 3% Sudski procesi i procedure Preduzetnici 4% Proces pokretanja delatnosti (pairologija, dozvole.. 2% 3% 1% Pisanje računa, formulara, putnih naloga.. 2% Carinske procedure i administracija prilikom Obračunavanje / povradaj / predaja pdv-a 2% uvoza / izvoza Saobradajne dozvole (registracija..) 1% Opštinska administracija (administrativni poslovi u opštini) 1% Administracija prilikom javnih nabavki / tendera 1% Procedure i potvrde u poreskoj upravi/upravi Drugo 16% prihoda i regulisanje građevinskih dozvola i Pradenje /uskladjivanje sa novim propisima 2% legalizacija objekata spontano se najčešde Ne zna 25% navode kao procedure koje optereduju poslovanje usled dugotrajnosti, kako među Nijedna 13% preduzedima, tako među preduzetnicima. 13
 • 14. Administrativna procedura koja najviše optereduje rad usled njene učestalostiBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Kada razmišljate o UČESTALOSTI administrativnih procedura, koja procedura Vas najviše optereduje? Administrativni poslovi u PIO fondu i RZZO / prijava i odjava radnika 8% Procedure i potvrde u poreskoj upravi / upravi prihoda 7% Obračunavanje / povradaj / predaja pdv-a 3% Gradjevinske dozvole i legalizacija objekata 2% Sudski procesi i procedure 2% Administracija prilikom javnih nabavki / tendera 2% Pisanje računa, formulara, putnih naloga.. 1% Administrativna procedura koja svojom Proces pokretanja delatnosti (pairologija, dozvole.. 1% učestalošdu najviše optereduje poslovanje su administrativni poslovi u PIO fondu i Pradenje /uskladjivanje sa novim propisima 1% RZZO i prijava i odjava radnika Bankarske usluge (procedure za dobijanje kredita, transakcije..) 0% Carinske procedure i administracija prilikom uvoza / izvoza 0% Opštinska administracija (administrativni poslovi u opštini) 0% Drugo 16% Ne zna 32% Nijedna 23% 15
 • 15. Koliko vremena direktor troši na administrativna i regulatorna pitanja?Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koji procenat radnog vremena direktora Vašeg preduzeda otpada na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima? Do 10% 26% 11-20% 20% 21-30 18% 31-50% 21% 51% i više 12% Ne zna 2% U proseku, direktor preduzeda potroši 30% radnog vremena na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima. 17
 • 16. Učestalost inspekcija u 2012. godiniBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koliko puta su inspektori (sve inspekcije) obišli Vaše preduzede u toku 2012. godine? Nijednom 30% 51% 7% Beograd Jednom 16% 7% 3% Dva puta 11% 21% Nijednom Region Tri puta 15% 17% Vojvodina 17% Dva puta Četiri puta 10% 8% Tri puta Pet i više puta 21% 16% Centralna 11% Četiri puta Srbija 20% Ne zna 4% 11% Oko tredine privrednih subjekata izvestilo je da nije imalo posetu inspekcije u 2012. godini. S Posete inspekcije u 2012. godini bile su najređe druge strane, približno svaki 6 privredni subjekat među privrednim subjektima u Beogradu imao je 5 ili više poseta od strane inspekcije 18
 • 17. Najučestalije inspekcije tokom 2012. godineBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koja inspekcija je bila najučestalija tokom 2012. godine u Vašem preduzedu? Inspekcija rada 22% 30% 9% Proizvodnja Tržišna inspekcija 19% 9% 9% Poreska inspekcija 11% 10% Delatnost Finansijska inspekcija 9% 36% Trgovina 15% Sanitarna inspekcija 5% Inspekcija rada 8% Veterinarska inspekcija 4% Tržišna inspekcija 27% 11% Poreska inspekcija Protivpožarna inspekcija 3% Usluge 8% Gradjevinska inspekcija 3% 16% Drugo Komunalna inspekcija 2% Ekološka inspekcija 2% Privredne subjekte najčešde su posedivale radna, tržišna i poreska inspekcija. Učestalost pojedinih vrsta inspekcija zavisi od delatnosti Turistidka inspekcija 2% privrednog subjekta. 19
 • 18. Izvor informacija o zakonskim obavezama i propisima Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koji je Vaš glavni izvor informacija o zakonskim obavezama/ propisima koji se odnose na Vaše poslovanje? 27% Advokati i računovođe 20% Advokati i računovođe 35% Preduzeda 19% Sajtovi ministarstva 13% Sajtovi ministarstva 18% 9% Službeni glasnik Službeni glasnik 16% 54%Poslovne internet prezentacije 13% 11% Poslovne internet prezentacije Preduzetnici 8% Štampa i televizija 10% 13% Štampa i televizija 11% Drugo 8% Ne zna 1% Preduzetnici se dominantno informišu preko advokata i računovođa, dok preduzeda češde kao izvore informacija koriste i sajtove ministarstava i službeni glasnik 20
 • 19. Učešde u javnim raspravamaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Da li ste učestvovali u javnim raspravama u vezi sa novim propisima? Da 11% Ne Zašto niste učestvovali u javnim 89% raspravama? Nisam bio/la obavešten/a o održavanju javnih rasprava 63% Smatram da ne mogu da utičem 28% Nisam imao/la vremena 17% Drugo 8% 21
 • 20. Očekivanja u narednih 12 meseciBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Kakva su vasa ocekivanja u narednih 12 meseci kada su u pitanju sledeci aspekti? Da li de dodi do smanjenja, ostati nepromenjeni ili se povedati? Smanjenje Bez promene Povedanje Ne zna Broj zaposlenih 21% 53% 25% 2% Neto prihodi (Dobit) 42% 28% 28% 2% Investicije 32% 38% 28% 2% Izvoz 17% 50% 17% 17% U pogledu neto prihoda dominantno se očekuje smanjenje, dok se u pogledu broja zaposlenih i izvoza očekuje stanje slično dosadašnjem 22
 • 21. Ocene rada institucija
 • 22. Ocene institucija relevantnih za poslovanje preduzedaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Ocenite rad institucija relevantnih za vaše poslovanje loš ( 1 + 2 ) dobar ( 4 + 5 ) Najvedi broj pozitivnih ocena APR 8% 67% Poreska uprava 24% 40% PIO fond 27% 40% RZZO 28% 34% Carina 10% 30% Lokalna samouprava 39% 25% Katastar 32% 22% Privredni sud 32% 18% Prosečne ocene APR 3.9 3.9 3.4 APR Carina 3.4 Preduzeda 3.1 Poreska uprava 3.2 2.9 Carina PIO fond 2.5 3.2 Poreska uprava RZZO 3.0 4.0 Lokalna… 2.7 3.6 RZZO Preduzetnici 3.4 Katastar 2.7 3.3 Privredni sud Privredni sud 2.6 3.1 24
 • 23. Ocene rada ministarstvaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Ocenite rad slededih ministarstava nepovoljno ( 1 + 2 ) povoljno ( 4 + 5 ) Ministarstvo finansija i privrede 33% 26% Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 34% 22% Rad Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 24% 22% ministarstava je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 28% 19% češde ocenjen Ministarstvo saobradaja 31% 18% kao nepovoljan Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave 37% 15% nego kao Ministrastvo rada, zapošljvanja i socijalne politike 43% 14% povoljanMinistarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja 30% 13% Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 42% 12% Ministarstvo pravde i državne uprave 48% 12% Prosečne ocene Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i… 2.9 2.9 Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i Ministarstvo finansija i privrede 2.8 2.9 telekomunikacija Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite… 2.8 Preduzeda 2.8 Ministarstvo finansija i 2.8 privrede Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i… 2.8 2.7 Ministarstvo Ministarstvo saobradaja 2.8 energetike, razvoja i zaštite Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i… 2.7 3.1 životne sredine Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne… Ministarstvo 2.6 2.7 poljoprivrede, šumarstva i Ministrastvo rada, zapošljvanja i socijalne… 2.5 Preduzetnici 2.8 vodoprivrede 2.8 Ministarstvo saobradaja Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 2.4 Ministarstvo pravde i državne uprave 2.4 3.0 25
 • 24. HVALA NA PAŽNJI

Related Documents