$
F7Â
¬gsXG
1
£g6,F›Í-ê
G-$JÅg£gzZ{E+‚ZL X2
âj1CY^,{ X3
]¸~ŠZہZÅ{E+‚Z~yÎ0*3.1
¹F,:Zgz&Å{E+‚Z 3.2
b)~ãÆ{E+‚Z½ 3.2...
ŒV
1
2
3
(0*ŒÐ0Ò**]ÆY^,}ÐÔ¸òZzgß!*ðzigZ ‹½Å§sÐÅYä
xŠ%(ò¸wø~.âÆ]c*gÑò¸ÔïàZz
}^,YÆöeÅ]Zg£ÆÏ0+igzZYyÎ0*Ô(2005)~gÑ
xÂ]¬:ZxZ¾Z½ò¸Ô
...
5
6
7
8
9
01
11
21
31
41
51
61
71
81
National professional standards for teachers urdu
National professional standards for teachers urdu
National professional standards for teachers urdu
National professional standards for teachers urdu
of 24

National professional standards for teachers urdu

National professional standards for teachers urdu
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - National professional standards for teachers urdu

 • 1. $ F7 ¬gsXG 1 £g6,F›Í-ê G-$JÅg£gzZ{E+‚ZL X2 âj1CY^,{ X3 ]¸~ŠZہZÅ{E+‚Z~yÎ0*3.1 ¹F,:Zgz&Å{E+‚Z 3.2 b)~ãÆ{E+‚Z½ 3.2 0*ÎyÆZ‚E+{Æa&zgZ :£gZ] X4
 • 2. ŒV
 • 3. 1
 • 4. 2
 • 5. 3
 • 6. (0*ŒÐ0Ò**]ÆY^,}ÐÔ¸òZzgß!*ðzigZ ‹½Å§sÐÅYä xŠ%(ò¸wø~.âÆ]c*gÑò¸ÔïàZz }^,YÆöeÅ]Zg£ÆÏ0+igzZYyÎ0*Ô(2005)~gÑ xÂ]¬:ZxZ¾Z½ò¸Ô ZzgßZÆ ¬Ðظìž0*Îy~gŠ½–q Management Information System) (NEMIS2005/06) ЪCك@*ìž7g}o~ 2005/06 Zzgë{ìZzgjwYäzZà/ÆCÙ0*ÎãaÅg‚ð ~7 ìX¸ò(%ŠxÑg~ Ð-Eg;ÅR(pre-primary) ¤ ¨( ðZ’ZIâXìgàŵZñ(q–ÃV933.4Ž}gZŠZ(227791 &Cÿ ;ì Zƒ&Ú»Š¤/ágzZŠ*Z~q¸zL ð5Z'gzZV¥(Z~T Z‚E+{Å}.â]qݙg1.356xÂtJ- XìC™ëZہ]â¥~}g!*ÆVzgZŠZ(._Æq¸zûð5Z'ZgzZRŽwz].sf`gŠXì 4
 • 7. 5
 • 8. 6
 • 9. 7
 • 10. 8
 • 11. 9
 • 12. 01
 • 13. 11
 • 14. 21
 • 15. 31
 • 16. 41
 • 17. 51
 • 18. 61
 • 19. 71
 • 20. 81

Related Documents