ПРИПРЕМАЊЕ СИЛАЖЕ
Силирање целе биљке кукуруза
• Силирана цела биљка кукуруза је највише
спремана и коришћена врста силаже код нас;
• Томе су, у великој
мери допринеле
особине кукуруза:
највећа
заступљеност ове
крмне културе код
нас, високи приноси
и зад...
• Добра карактеристика
кукурузне биљке је и
што садржи довољну
количину
растворљивих
угљених хидрата који
омогућавају успе...
• Kукуруз за силажу може да се гаји како у главној,
тако и у пострној сетви, чиме се може додатно
користити пољопривредно ...
• Кукуруз за силирање треба гајити плански, уз
примену свих агротехничких мера;
• Већи значај треба дати могућности
коришћења пострно сејаног кукуруза за
производњу силаже, пошто се због кратког
периода...
• Оваквим поступком
додатно се
искоришћавају значајне
пољопривредне
површине које остају
слободне усред
вегетације (после
...
• Пострно сејани кукуруз се може користити за
спремање комбинованих (сложених) силажа, а
његова најбоља комбинација је са ...
• Сетва пострног кукуруза може да се обави у
комбинацији са сојом или бобом, и то у тракама, тако
да се при убирању сило-к...
• Тим поступком се енергетска својства
кукуруза допуњавају високим садржајем
протеина пореклом из махунарки.
Избор хибрида кукуруза за
силирање
• До сада се у свету и код
нас мало радило на
стварању посебних
хибрида кукуруза
намење...
• Осим тога, и код силажног кукуруза најважнији
производ је такође зрно, па и међу стандардним
хибридима за производњу зрн...
Оптимална фаза убирања кукуруза за
силажу
• Најповољнији
моменат за силирање
целе биљке кукуруза
је фаза воштаног
зрења зр...
Пуњење сило-објекта, сабијање и
покривање силаже
• Начин пуњења сило-објекта зависи, пре
свега, од типа;
• Хоризонтални сило-објекти као најчешће коришћени
у производњи силаже пуне се или директним
уласком трактора са приколицо...
• При уласку трактора и приколице у сило-ров,
обавезно би требало очистити гуме од евентуално
присутне земље, која може зн...
• Пре сабијања унете исецкане масе врши се
њено распоређивање – ручно или
одговарајућом механизацијом;
• За гажење биљне м...
• Гажење људском радном снагом долази у обзир
само за мале и кратке сило-тренчеве, као и за сило-
јаме и сило-торњеве, одн...
• Сабијање уситњених биљака треба почети чим се у
сило-ров унесе првих 20–30 цм материјала;
• Сабијање треба да се обавља ...
• Најбоље је да се пуњење и сабијање обави у
једном објекту за један дан, а максимално
може да траје до три дана.
• Водити рачуна о оптималним димензијама
објекта;
• Код исувише кратких објеката може доћи до
укопавања трактора и растрес...
Пример за праксу
• У циљу што тачнијег
планирања динемзија
сило-рова неопходно је
да се произвођач
определи у ком ће
време...
• Као пример, узете су потребе за
породичну фарму са 5 крава просечне
млечности, за период од 1. новембра
(када је завршен...
Укупне потребе се израчунавају на
следећи начин:
5 крава × 20 кг силаже × 210 дана =
21.000 кг силаже
• Надаље, добијена вредност од 21.000
кг силаже се мора увећати за 20% на
име различитих губитака, растура, као и
мањих ре...
• Ако се узме да је просечан принос
силажног кукуруза око 40.000 кг/ха,
израчунате потребе од 25.200 кг
силаже се могу про...
• За силажу од целе биљке кукуруза
узима се да је маса 1 кубног метра (м3
)
око 700 кг, па је неопходно да се за
утврђене ...
• Запремински простор се, такође, мора
увећати за око 15 %, и то на рачун
слегања силираног биљног материјала
током времен...
• Ширина сило-објекта треба да је 1,5 до 2 пута
већа од ширине трактора којим ће се газити
силажа, како би точкови могли д...
• За мање фарме обично се узима за
ширину сило-објекта око 3 м, док је
висина око 1,5 м, пошто ове
димензије омогућавају л...
• Ширина и дужина се односе само на
корисну површину, па их треба увећати за
дебљину зидова.
• Треба узети у обзир и нагиб...
Силирање зрна и клипа кукуруза
• За успешно конзервисање путем
природног врења неопходно је да зрно
или цео клип буду прет...
• Утврђивање оптималне фазе зрелости
се врши преко влаге;
• Осим лабораторијског метода који је
спор и скуп, у пракси се ч...
• Изглед црног слоја
на врху зрна
кукуруза указује да
је зрно физиолошки
зрело и спремно за
силирање.
Додаци при силирању
кукуруза
• Мада је кукуруз познат као култура која се
лако силира због обиља ферментабилних
угљених хи...
Додавање урее
• Врши се у циљу повећања укупне
количине сирових протеина;
• Додаје се у количини од око 0,5% у односу на
з...
• Додату уреа, као и већи део правих протеина
из зелене масе (разградиви протеини)
микроорганизми у бурагу разлажу до
амон...
• Већина аутора је данас против додавања
урее у силажу, јер због њених базних
својстава расте пХ вредност и опада
квалитет...
Инокуланти за кукурузну силажу
• Користе се инокуланти који поред
хомоферментативних, садрже и
хетероферментативне бактери...
Адсорбенти микотоксина
• Користе се у циљу везивања микотоксина;
• Додају се у “критичне” делове силаже,
односно поред зид...
• Минерални адсорбенти су јефтинији али је
њихова лоша страна већа “селективност” за
микотоксине.
Силирање лептирњача
• Због малог садржаја ферментабилних угљених
хидрата и високе пуферне вредности, лептирњаче се
силирај...
Провењавање
• Провењавање, односно краткотрајно
просушивање, заснива се на већој
толерантности млечнокиселинских бактерија...
• Овим поступком се, такође, обезбеђује веће
конзумирање суве материје из волуминозних
оброка.
Мешање са биљкама које се лако
силирају
• Обавља се или у
моменту сејања
(једногодишње
легуминозе), или
приликом пуњења
си...
• Комбајнирањем
таквих усева
истовремено се
врши њихово
мешање;
• Добијена смеша за силажу одликује се, не
само повољнијим хемијским саставом за
силирање, већ и за исхрану животиња.
• У више огледа је доказано да се гајењем
оваквих усева добија већи принос суве
материје по ха, већа количина енергије и
п...
• У здруженим усевима грашка или грахорице
са неким стрним житом, жито представља
ослонац за полегљиву легуминозу.
• Грашак се за силажу користи када се образује две
трећине махуна, а жита искласају, како би се добио
што већи садржај сув...
• Сточни боб као лептирњача са чврстим стаблом
гаји се у комбинацији са кукурузом или сирком;
• У том случају, косидба се ...
• Ради обезбеђења шећерног минимума, соја
се најчешће сеје и силира у смеши са
кукурузом;
• Међутим, при оваквом
здруживању усева као
проблем јавља се
засењивање соје,
нарочито уколико се
гаји у истим редовима
са...
• Искуства из домаћих огледа указују на
значајну могућност гајења пасуља са
кукурузом у циљу производње сило-масе.
• Пасуљ расте
упоредо са
кукурузом па се
добија далеко већа
маса (учешће) ове
лептирњаче у сило-
маси, а самим тим и
већи ...
Угљенохидратни додаци
• Прекрупа жита је додатак који се може (без
већих проблема) произвести или обезбедити
на сваком газ...
- лако се дозира и
распоређује по
биљној маси, утиче
позитивно на укупну
хранљиву вредност
силаже, а такође
смањује влажно...
• Од осталих угљенохидратних додатака могу
да се користе: меласа, репини резанци,
кромпир и др.
Хемијско конзервисање
• Први експерименти са коришћењем хемијских
конзерванаса за зелене биљке започети су
још крајем XIX ...
Киселине као додаци при силирању
лептирњача
• Принцип деловања минералних киселина
заснива се на брзом закишељавању
силира...
of 61

Prezentacija za pancevo 5.1, 2015

Prezentacija za pancevo 5.1, 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija za pancevo 5.1, 2015

 • 1. ПРИПРЕМАЊЕ СИЛАЖЕ
 • 2. Силирање целе биљке кукуруза • Силирана цела биљка кукуруза је највише спремана и коришћена врста силаже код нас;
 • 3. • Томе су, у великој мери допринеле особине кукуруза: највећа заступљеност ове крмне културе код нас, високи приноси и задовољавајућа хранљива вредност;
 • 4. • Добра карактеристика кукурузне биљке је и што садржи довољну количину растворљивих угљених хидрата који омогућавају успешно силирање, без икаквих додатака;
 • 5. • Kукуруз за силажу може да се гаји како у главној, тако и у пострној сетви, чиме се може додатно користити пољопривредно земљиште за производњу квалитетне сточне хране.
 • 6. • Кукуруз за силирање треба гајити плански, уз примену свих агротехничких мера;
 • 7. • Већи значај треба дати могућности коришћења пострно сејаног кукуруза за производњу силаже, пошто се због кратког периода преостале вегетације овако гајен кукуруз не може користити за производњу зрна;
 • 8. • Оваквим поступком додатно се искоришћавају значајне пољопривредне површине које остају слободне усред вегетације (после скидања стрних жита), при чему се може добити 3-4 вагона силажне масе по хектару;
 • 9. • Пострно сејани кукуруз се може користити за спремање комбинованих (сложених) силажа, а његова најбоља комбинација је са задњим откосом луцерке, која се у јесењим условима теже суши у циљу добијања сена;
 • 10. • Сетва пострног кукуруза може да се обави у комбинацији са сојом или бобом, и то у тракама, тако да се при убирању сило-комбајном одмах врши и мешање ових култура;
 • 11. • Тим поступком се енергетска својства кукуруза допуњавају високим садржајем протеина пореклом из махунарки.
 • 12. Избор хибрида кукуруза за силирање • До сада се у свету и код нас мало радило на стварању посебних хибрида кукуруза намењених производњи силаже; • Разлози су вишеструки, а неки од њих су већи трошкови и компликованији поступци тестирања хибрида намењених силирању;
 • 13. • Осим тога, и код силажног кукуруза најважнији производ је такође зрно, па и међу стандардним хибридима за производњу зрна постоје хибриди који имају одређене предности у односу на друге хибриде исте групе зрења, када се користе као материјал за силирање.
 • 14. Оптимална фаза убирања кукуруза за силажу • Најповољнији моменат за силирање целе биљке кукуруза је фаза воштаног зрења зрна; • Тада је завршено наливање зрна и прикупљена је максимална количина хранљивих материја у клипу.
 • 15. Пуњење сило-објекта, сабијање и покривање силаже • Начин пуњења сило-објекта зависи, пре свега, од типа;
 • 16. • Хоризонтални сило-објекти као најчешће коришћени у производњи силаже пуне се или директним уласком трактора са приколицом и њеним киповањем, или преко посебно изграђених рампи са бочне или чеоне стране;
 • 17. • При уласку трактора и приколице у сило-ров, обавезно би требало очистити гуме од евентуално присутне земље, која може знатно да утиче на квалитет ферментације.
 • 18. • Пре сабијања унете исецкане масе врши се њено распоређивање – ручно или одговарајућом механизацијом; • За гажење биљне масе може да се користи људска радна снага и трактори; • У ангажовању људске радне снаге, потребан је један човек на три квадратна метра, па је зато далеко ефикаснија употреба трактора;
 • 19. • Гажење људском радном снагом долази у обзир само за мале и кратке сило-тренчеве, као и за сило- јаме и сило-торњеве, односно за оне димензије или облике у које не може да уђе трактор.
 • 20. • Сабијање уситњених биљака треба почети чим се у сило-ров унесе првих 20–30 цм материјала; • Сабијање треба да се обавља непрекидно све до врха сило-објекта, када се убаци још један слој дебљине 20–30 цм преко ивице рова и додатно сабије људском радном снагом;
 • 21. • Најбоље је да се пуњење и сабијање обави у једном објекту за један дан, а максимално може да траје до три дана.
 • 22. • Водити рачуна о оптималним димензијама објекта; • Код исувише кратких објеката може доћи до укопавања трактора и растресања претходно сабијеног слоја;
 • 23. Пример за праксу • У циљу што тачнијег планирања динемзија сило-рова неопходно је да се произвођач определи у ком ће времену током године користити силажу; • У већини случајева силажа се користи као зимска храна, а у задње време све чешће током целе године.
 • 24. • Као пример, узете су потребе за породичну фарму са 5 крава просечне млечности, за период од 1. новембра (када је завршено врење у силираној маси) до 1. јуна (када увелико пристиже друга храна); • Планирана је дневна потрошња силаже од око 20 кг;
 • 25. Укупне потребе се израчунавају на следећи начин: 5 крава × 20 кг силаже × 210 дана = 21.000 кг силаже
 • 26. • Надаље, добијена вредност од 21.000 кг силаже се мора увећати за 20% на име различитих губитака, растура, као и мањих резерви, тако да се добија: 21.000 кг + (21.000 кг × 0,20) = 21.000 кг + 4.200 кг = 25.200 кг
 • 27. • Ако се узме да је просечан принос силажног кукуруза око 40.000 кг/ха, израчунате потребе од 25.200 кг силаже се могу произвести на следећој површини: 25.200 кг : 40.000 кг/ха = 0,63 ха
 • 28. • За силажу од целе биљке кукуруза узима се да је маса 1 кубног метра (м3 ) око 700 кг, па је неопходно да се за утврђене потребе изражене у килограмима израчуна запремински простор, што се ради на следећи начин: 25.200 кг : 700 кг/м3 = 36 м3
 • 29. • Запремински простор се, такође, мора увећати за око 15 %, и то на рачун слегања силираног биљног материјала током времена: 36 м3 + (36 м3 × 0,15) = 36 м3 + 5,4 м3 = 41,4 м3
 • 30. • Ширина сило-објекта треба да је 1,5 до 2 пута већа од ширине трактора којим ће се газити силажа, како би точкови могли да прелазе целу површину масе која се силира; • Ширина објекта треба да је таква да се за што краће време ( најбоље за један дан) утроши силажа из целог отвореног фронта за 30-40 цм у дубину објекта.
 • 31. • За мање фарме обично се узима за ширину сило-објекта око 3 м, док је висина око 1,5 м, пошто ове димензије омогућавају лако пуњење, гажење и пражњење силоса; • У том случају трећа димензија, односно дужина, се израчунава: 41,4 м3 : (3 м × 1,5 м) = 41,4 м3 : 4,5 м2 = 9,2 м.
 • 32. • Ширина и дужина се односе само на корисну површину, па их треба увећати за дебљину зидова. • Треба узети у обзир и нагиб силаже на почетку објекта где се почиње и завршава гажење, па на рачун тога продужити објекат за још 2-2,5 м, односно толико да нагиб буде што блажи, ради што мањег “укопавања” трактора.
 • 33. Силирање зрна и клипа кукуруза • За успешно конзервисање путем природног врења неопходно је да зрно или цео клип буду претходно уситњени у млиновима чекићарима; • Потребна влажност за успешну ферментацију уситњеног клипа износи 28–40 %, а прекрупљеног зрна 25–35 %;
 • 34. • Утврђивање оптималне фазе зрелости се врши преко влаге; • Осим лабораторијског метода који је спор и скуп, у пракси се често користе и посебни уређаји ,,влагомери’’, али се код њих при влази већој од 25 % јављају доста грубе грешке.
 • 35. • Изглед црног слоја на врху зрна кукуруза указује да је зрно физиолошки зрело и спремно за силирање.
 • 36. Додаци при силирању кукуруза • Мада је кукуруз познат као култура која се лако силира због обиља ферментабилних угљених хидрата, и при његовом силирању могу се користити различити додаци у циљу повећања хранљиве вредности, повећања квалитета силаже, смањења укупних губитака, повећања аеробне стабилности, везивања микотоксина и т.д.
 • 37. Додавање урее • Врши се у циљу повећања укупне количине сирових протеина; • Додаје се у количини од око 0,5% у односу на зелену масу кукуруза; • Неопходно је да се равномерно распореди по целокупној маси кукуруза; • То се најбоље постиже њеним растварањем у води и прскањем масе раствором.
 • 38. • Додату уреа, као и већи део правих протеина из зелене масе (разградиви протеини) микроорганизми у бурагу разлажу до амонијака, из кога синтетишу микробијални протеин; • Микробијални протеин је доброг аминокиселинског састава и вари се у танком цреву заједно са протеинима оброка који су кроз сложени желудац прошли неразграђени.
 • 39. • Већина аутора је данас против додавања урее у силажу, јер због њених базних својстава расте пХ вредност и опада квалитет силаже; • Неки аутори наводе да при додавању урее у кукурузну силажу расте проценат појаве маститиса; • Због тога се данас препоручује додавање урее у концентратни део оброка, и то до 1% од масе.
 • 40. Инокуланти за кукурузну силажу • Користе се инокуланти који поред хомоферментативних, садрже и хетероферментативне бактерије млечне киселине; • Ове бактерије стварају сирћетну киселину која као фунгицидно средство зауставља дејство гљивица квасаца у отвореној силажи, што је нарочито важно при нередовном и неправилном коришћењу силаже.
 • 41. Адсорбенти микотоксина • Користе се у циљу везивања микотоксина; • Додају се у “критичне” делове силаже, односно поред зидова сило-објекта и у површинском слоју; • Постоје минерални и органски адсорбенти;
 • 42. • Минерални адсорбенти су јефтинији али је њихова лоша страна већа “селективност” за микотоксине.
 • 43. Силирање лептирњача • Због малог садржаја ферментабилних угљених хидрата и високе пуферне вредности, лептирњаче се силирају уз претходно провењавање, комбиновање са биљкама које се лако силирају, коришћење угљенохидратних додатака и инокулацију;
 • 44. Провењавање • Провењавање, односно краткотрајно просушивање, заснива се на већој толерантности млечнокиселинских бактерија према повећању осмотског притиска, у односу на друге микроорганизме;
 • 45. • Овим поступком се, такође, обезбеђује веће конзумирање суве материје из волуминозних оброка.
 • 46. Мешање са биљкама које се лако силирају • Обавља се или у моменту сејања (једногодишње легуминозе), или приликом пуњења сило-објекта (вишегодишње легуминозе); • У ову сврху се углавном користи кукуруз, а ретко сирак, стрна жита, сунцокрет и др.;
 • 47. • Комбајнирањем таквих усева истовремено се врши њихово мешање;
 • 48. • Добијена смеша за силажу одликује се, не само повољнијим хемијским саставом за силирање, већ и за исхрану животиња.
 • 49. • У више огледа је доказано да се гајењем оваквих усева добија већи принос суве материје по ха, већа количина енергије и протеина, као и боље избалансиран однос хранљивих материја; • Једна од нарочито значајних предности је у томе што се здуженим усевима решава проблем високог пуферног капацитета и мале количине ферментабилних угљених хидрата, што је главна одлика лептирњача.
 • 50. • У здруженим усевима грашка или грахорице са неким стрним житом, жито представља ослонац за полегљиву легуминозу.
 • 51. • Грашак се за силажу користи када се образује две трећине махуна, а жита искласају, како би се добио што већи садржај суве материје; • У смеши, пре свега са ражи, коришћење је пре класања жита.
 • 52. • Сточни боб као лептирњача са чврстим стаблом гаји се у комбинацији са кукурузом или сирком; • У том случају, косидба се обавља у фази млечно-воштане или воштане зрелости зрна доњих махуна боба.
 • 53. • Ради обезбеђења шећерног минимума, соја се најчешће сеје и силира у смеши са кукурузом;
 • 54. • Међутим, при оваквом здруживању усева као проблем јавља се засењивање соје, нарочито уколико се гаји у истим редовима са кукурузом; • Због тога се за праксу се препоручује гајење соје у наизменичним редовима, или још боље, сетва соје и кукуруза у пантљикама.
 • 55. • Искуства из домаћих огледа указују на значајну могућност гајења пасуља са кукурузом у циљу производње сило-масе.
 • 56. • Пасуљ расте упоредо са кукурузом па се добија далеко већа маса (учешће) ове лептирњаче у сило- маси, а самим тим и већи садржај протеина.
 • 57. Угљенохидратни додаци • Прекрупа жита је додатак који се може (без већих проблема) произвести или обезбедити на сваком газдинству;
 • 58. - лако се дозира и распоређује по биљној маси, утиче позитивно на укупну хранљиву вредност силаже, а такође смањује влажност силираног материјала и цеђење сокова; - Препоручују се дозе од 5–10 %.
 • 59. • Од осталих угљенохидратних додатака могу да се користе: меласа, репини резанци, кромпир и др.
 • 60. Хемијско конзервисање • Први експерименти са коришћењем хемијских конзерванаса за зелене биљке започети су још крајем XIX века, тако да је до данас испитано више од 1000 различитих једињења; • Данас се у свету користи само мали број; • Једна од главних препрека томе данас јесте тежња да се сточна и људска храна производе на што природнији начин и да се добију здравствено што исправнији производи.
 • 61. Киселине као додаци при силирању лептирњача • Принцип деловања минералних киселина заснива се на брзом закишељавању силираног хранива до нивоа концентрације водоникових јона који зауставља деловање биљних и бактеријских ензима; • Органске киселине делују јонима и недисосованим молекулима, бактерицидно и фунгицидно; • Оваква врста додатака је данас углавном напуштена или чак законом забрањена.

Related Documents