НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА
ПРИПРЕМАЊЕ КАБАСТЕ
ХРАНЕ
Проф. др Ненад Ђорђевић
Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет
дописн...
ЗНАЧАЈ КАБАСТЕ ХРАНЕ
ЗА ПРЕЖИВАРЕ
• Генетички потенцијал савремених раса и хибрида
домаћих животиња може доћи до потпуног изражаја
само уколико су њихове по...
• МЛЕКО И МЕСО, као
изузетно вредне
намирнице, говеда (и
други домаћи
преживари)
производе користећи
углавном храну
биљног...
• У земљама са
великим
површинама под
травњацима
исхрана животиња
се обавља на
паши, што
обезбеђује
најјефтинију
производњ...
• Напасањем говеда на квалитетним сејаним
пашњацима може се максимално добити до 20 кг
млека или дневни прирасти у тову од...
• За максимално коришћењe производног
потенцијала фармских грла неопходно је
поред кабасте хране користити и
концентрована...
• Лош квалитет
кабасте хране
захтева, такође,
коришћење више
концентрата у
оброку;
• Више концентрата
значи:
а) већи трошк...
Ацидоза доводи до:
а) Смањење
конзумирања;
б) Смањења
млечности;
в) Репродуктивних
сметњи;
г) Оштећења папчане
рожине;
д) ...
ЧЕМУ ТРЕБА ТЕЖИТИ ?
Максималном квалитету кабасте хране;
Максималном балансирању оброка
(кабаста храна + концентрат);
ПРОИЗВОДЊА И
КОРИШЋЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ
ХРАНЕ
• Добија се са травњака, ораница или
су користи у виду споредних
производа ратарске и повртарске
производње;
• Представља ...
• Зелена храна са травњака садржи велики
проценат протеина високе биолошке
вредности, витамина Ц и Е и каротина,
угљених х...
• Недостатак зелене хране се огледа у високом уделу
воде и немогућности већег конзумирања суве
материје и енергије;
• Наве...
• Време коришћења
зелене биљне
масе ограничено је
трајањем
вегетације, која је
уједно и период
изобиља, када се
сва храна ...
• Зато се веће или мање количине
кабасте хране конзервишу за зимски
период.
• Најекономичнији начин исхране
преживара постиже се испашом или
доношењем зелене масе у стају;
• Испаша је и најјефтинији облик исхране
животиња, а боравак на пашњаку, на чистом
ваздуху и сунцу, додатно стимулише здра...
• Испашом се, у односу на косидбу, повећава
продуктивност травњака за више од 30%, јер
се у старту добијају значајно већи ...
• Максимално коришћење пашњака најбоље се
уклапа у биолошку и економску нишу
газдинстава која се баве органском
производњо...
• Организација испаше може да се
изведе на више начина;
• Најинтензивнији начин испаше се
постиже прегонским напасањем
жив...
• Овај облик испаше захтева поделу целокупне
површине пашњака на мање делове – прегоне, на
којима се животиње напасају пре...
• За ограђивање прегона могу да се користе
различите врсте ограде, а данас су
најактуелније електричне ограде или
“електри...
• Ова врста ограде се показала врло
ефикансом због своје “мобилности”.
• Међутим, пашњачки начин исхране животиња
има смисла само за оне рејоне у којима се
због природних услова не може организ...
• Друга могућност, интензивнијиг карактера,
јесте производња зелене хране на
ораницама, кошење и доношење у стаје или
на и...
• Ређе решење је да се зелена храна
произведена на ораницама директно
користи.
• Одређеном организацијом сетве и
убирања може се постићи континуирана
производња зелене хране у току целе
вегетације, па ...
• Poдразумева сетву култура у јесењем или
пролећном периоду како би сукцесивно
пристизали за убирање и коришћење у
току пе...
• За конвејерску
производњу сточне
хране најактуленији
су: сирак, суданска
трава, смеше озимих
жита са грашком или
грахори...
• У ратарству и производњи биљака за исхрану
животиња последњих деценија су створени
интерспецијес хибриди, у којима су
се...
• Данас увелико сеје и користи за исхрану
животиња:
- тритикале, као хибрид између ражи и
пшенице,
- перко као хибрид изме...
• Данас највећу пажњу привлаче
генетички модификоване биљке;
• Ова “последња реч” биотехнологије
омогућава гајење ратарски...
• Генетички
модификоване биљке
су настале преношењем
једног или више
пожељних гена из
микроорганизама,
других биљака са
ко...
• Генетичка модификација биљака за производњу
хране за животиње најпре је имала за циљ:
- Толерантност на хербициде и,
- Т...
• Данас је свакако најинтересантнији пример
(из више разлога) генетички модификоване
соје, која је настала уношењем одгова...
• Оваква соја је отпорна на тотални
хербицид глифосат (Roundap ready
soybean), што знатно олакшава
агротехничке мере сузби...
• Према неким подацима, 2013. године у
свету је било посејано ГМО биљкама преко
220 милиона хектара.
• Нови пројекти генетичког модификовања биљака
који су у развоју, односе се на следеће особине:
толерантност на услове стр...
• Према “Закону о генетички
модификованим организмима” Републике
Србије који је објављен у Службеном
гласнику Републике Ср...
• При планирању зеленог конвејера
најпре је потребно израчунати потребе
животиња у зеленој храни и могућност
производње ти...
• На тај начин се транспортни трошкови
покошене зелене масе (у којој влага може да
учествује и са 85%) своде на минимум;
План сетве и коришћења зелених биљака у
конвејерској производњи
Биљна врста Време сетве Количина
семена, kg
Време
коришћењ...
План зеленог конвејера у условима сувог ратарења
Врста усева
Време
Принос, t/ha
Коришћење,
дана
Сетве Коришћења
Озима уљан...
• За гајење биљака у зеленом конвејеру
користе се једногодишње, двогодишње и
вишегодишње културе, у озимој или јарој
сетви...
• Исхрана зеленом
храном почиње рано у
пролеће коришћењем
озимих култура као што
су крмна репица, перко,
озиме или јаре фо...
• После њих, за коришћење пристижу културе
из редовне, накнадне или пострне сетве:
кукуруз, сирак, суданска трава, соја, б...
• Захваљујући прилагођености нижим
температурама, зелена храна се може
обезбедити и у јесен – гајењем сточног кеља,
репице...
• Посебна предност је
што неке културе имају
способност
регенерације, па се у
току године могу косити
и 2–3 пута;
• Такве ...
• Међутим, за брзу и пуну регенерацију
потребни су и задовољавајући услови гајења,
од којих је, на првом месту обезбеђивањ...
• Биљке гајење у зеленом конвејеру имају
различиту дужину вегетације, односно време
доспевања и коришћења;
• Тако, на прим...
• Брза промена хемијског састава зелене
хране, високи транспортни трошкови масе са
75-80% влаге и утицај временских прилик...
• У земљама са интензивним говедарством
углавном се преко целе године користе
конзервисана кабаста хранива (сено и
силажа)...
ПРИПРЕМАЊЕ
СЕНА
• Припремање сена подразумева низ поступака који
се предузимају у циљу одстрањења влаге из
покошене масе са 75–85% до ниво...
Физиолошки процеси при сушењу
покошених биљака
• У току сушења покошене масе до нивоа влаге од
око 20%, одиграва се низ фи...
• У првој фази одмах након кошења, биљне
ћелије су још увек живе, па животне
функције и процес фотосинтезе теку
готово нор...
• Када процеси хидролизе преовладају над
процесима синтезе, наступа фаза
“гладног” метаболизма.
• За почетак ове фазе карактеристичне су промене
протеина, односно њихово разлагање до амино-
киселина, као и промена рела...
• Управо због тога, провењавање се
препоручује као обавезна мера и при
сушењу биљака у дехидраторима.
• Сушење је најбрже у првој фази након
кошења биљака и траје – по лепом и
сунчаном времену 4–6 сати, а највише до
12 сати....
• Фазу сушења биљака која следи по
изумирању ћелија карактеришу искључиво
процеси разлагања материја.
• Управо би због тог...
• Уколико покошени материјал покисне на
самом почетку сушења када су биљне
ћелије још живе, практично нема губитака
услед ...
• Када материјал покисне након губитка тургора,
колоиди у биљкама губе хидрофилност, па губици
у растворљивим угљеним хидр...
• Губици суве материје у травно-
легуминозним смешама при повољним
временским условима износе 12–14%, а у
лошим и 20–30%.
...
Основни фактори који утичу на
хранљиву вредност и квалитет сена:
• Ботаничка припадност
• Време кошења
• Дужина сушења (на...
Ботаничка припадност
• Највећи значај за производњу сена код нас има
луцерка, захваљујући високој хранљивој
вредности, доб...
• Луцеркино сено често представља
количински најважнији извор протеина за
исхрану говеда;
• Због високог садржаја калцијум...
• Од осталих врста сена, код нас се највише
спрема и користи ливадско сено, сено
црвене детелине и сено једногодишњих
грам...
Оптимално време кошења
• Због промена у хемијском саставу биљног
организма у току његовог развоја, посебно је
важно да се ...
• Косидба ливадских трава се изводи у
моменту када искласа најбројнија
биљна врста, а најкасније до почетка
цветања.
• Чес...
• Код лептирњача или смеша у којима
преовладавају вишегодишње лептирњаче,
прво кошење треба извршити у почетку
образовања ...
• Каснијом косидбом од наведених термина
могу се, истина, постићи још већи приноси,
али се знатно губи у хранљивој вреднос...
Препоруке за оптимално време кошења
појединих биљних врста
Биљна врста Оптимално време кошења
Луцерка
Први откос у фази пу...
Дужина сушења
• У циљу бржег
сушења сена (на
земљи)
препоручује се
коришћење
гњечилица и
кондиционера
• Употреба кондиционера (према неким
истраживањима) убрзава припремање
сена за 25–35%.
• Досушивањем сена на направама добија
се много бољи квалитет али се овај
поступак практично не може механизовати.
• Недовољно осушена маса (20 до 30% влаге) може
се сачувати претходним третирањем
конзервансима на бази пропионске киселин...
Употребна вредност сена зависи и од
начина лагеровања
• Због великог утицаја временских прилика
сено је храниво са најваријабилнијим
хемијским саставом!!!
Сено у исхрани животиња
• Захваљући целулози, сено делује
стимулативно на одржавање процеса
преживања и позитивно утиче на...
• Уколико је сено
квалитетније, добија
се масније млеко;
• Лош квалитет сена
захтева коришћење
веће количине
концентрата, ...
• У исхрани крава сено може да се користи у
дневној количини од 10-20 кг;
• У случају када је квалитетно сено једина храна у
оброку за млечне краве, оне су у стању да
конзумирају преко 3 кг овог х...
• Степен конзумирања сена по вољи зависи од
његовог квалитета;
• Лошије сено се конзумира у количини од 1,5
кг на 100 кг т...
• Ако крава у оброку добија и силажу, онда се
количина сена ограничава на 3-5 кг дневно;
• Јунадима може и да се не даје у оброку.
Међутим, луцеркино сено може бити и
једина храна за товну јунад, при чему се
пос...
• Овцама се даје 1-2 кг сена дневно, а коњима
5-10 кг;
• Спортски коњи добијају у оброку 5 кг овса
и 5 кг сена;
• У оброцима за
свиње и живину
укључује се у
количини од 5-15%
у форми брашна;
• Уколико је исувише грубо, или се спремају
комплетни оброци (расподељивање миксер
приколицама) сено се претходно сецка.
• Сено може бити
значајна храна за
зимско
прихрањивање
дивљих
преживара.
• Степен конзумирања сена по вољи
зависи од његовог квалитета.
• Лошије сено се конзумира у количини
од 1,5 кг на 100 кг т...
• Јунадима може и да се не даје у оброку.
• Међутим, луцеркино сено може бити и
једина храна за товну јунад, при чему се
п...
Prezentacija za pancevo 1,2, 3, 2015
of 96

Prezentacija za pancevo 1,2, 3, 2015

Prezentacija za pancevo 1,2, 3, 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija za pancevo 1,2, 3, 2015

 • 1. НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ КАБАСТЕ ХРАНЕ Проф. др Ненад Ђорђевић Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет дописни члан Академије инжењерских наука Србије 063-7009-257; nesadj@agrif.bg.ac.rs
 • 2. ЗНАЧАЈ КАБАСТЕ ХРАНЕ ЗА ПРЕЖИВАРЕ
 • 3. • Генетички потенцијал савремених раса и хибрида домаћих животиња може доћи до потпуног изражаја само уколико су њихове потребе покривене свим неопходним хранљивим материјама и испоштовани остали захтеви који се тичу физичке форме хране, технике исхране, амбијенталних услова, здравствене заштите и др.
 • 4. • МЛЕКО И МЕСО, као изузетно вредне намирнице, говеда (и други домаћи преживари) производе користећи углавном храну биљног порекла, и то претежно волуминозну , ону коју човек не може да користи у својој исхрани;
 • 5. • У земљама са великим површинама под травњацима исхрана животиња се обавља на паши, што обезбеђује најјефтинију производњу млека и меса.
 • 6. • Напасањем говеда на квалитетним сејаним пашњацима може се максимално добити до 20 кг млека или дневни прирасти у тову од 750 до 1000 г.
 • 7. • За максимално коришћењe производног потенцијала фармских грла неопходно је поред кабасте хране користити и концентрована хранива, појединачно или у комбинацији (смеше концентрата).
 • 8. • Лош квалитет кабасте хране захтева, такође, коришћење више концентрата у оброку; • Више концентрата значи: а) већи трошкови; б) ацидоза;
 • 9. Ацидоза доводи до: а) Смањење конзумирања; б) Смањења млечности; в) Репродуктивних сметњи; г) Оштећења папчане рожине; д) Опште слабости и смрти.
 • 10. ЧЕМУ ТРЕБА ТЕЖИТИ ? Максималном квалитету кабасте хране; Максималном балансирању оброка (кабаста храна + концентрат);
 • 11. ПРОИЗВОДЊА И КОРИШЋЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ ХРАНЕ
 • 12. • Добија се са травњака, ораница или су користи у виду споредних производа ратарске и повртарске производње; • Представља јефтин извор хранљивих материја високе сварљивости за преживаре, чија вредност нарочито долази до изражаја у оброцима који се допуњавају мањим количинама суве хране и концентрата;
 • 13. • Зелена храна са травњака садржи велики проценат протеина високе биолошке вредности, витамина Ц и Е и каротина, угљених хидрата, макро и микроелемената, фактора раста, и др.; • Ове материје су директно доступне животињама, за разлику од конзервисане кабасте хране где у различитим поступцима обраде долази до негативних трансформација и губитака хранљивих материја.
 • 14. • Недостатак зелене хране се огледа у високом уделу воде и немогућности већег конзумирања суве материје и енергије; • Наведени недостаци могу да лимитирају висину производње млека код високопроизводних грла;
 • 15. • Време коришћења зелене биљне масе ограничено је трајањем вегетације, која је уједно и период изобиља, када се сва храна не може употребити;
 • 16. • Зато се веће или мање количине кабасте хране конзервишу за зимски период.
 • 17. • Најекономичнији начин исхране преживара постиже се испашом или доношењем зелене масе у стају;
 • 18. • Испаша је и најјефтинији облик исхране животиња, а боравак на пашњаку, на чистом ваздуху и сунцу, додатно стимулише здравље животиња.
 • 19. • Испашом се, у односу на косидбу, повећава продуктивност травњака за више од 30%, јер се у старту добијају значајно већи приноси;
 • 20. • Максимално коришћење пашњака најбоље се уклапа у биолошку и економску нишу газдинстава која се баве органском производњом.
 • 21. • Организација испаше може да се изведе на више начина; • Најинтензивнији начин испаше се постиже прегонским напасањем животиња, где се врши просторно и временско ограничавање боравка животиња на пашњаку.
 • 22. • Овај облик испаше захтева поделу целокупне површине пашњака на мање делове – прегоне, на којима се животиње напасају прелазећи са попашеног на нови прегон, по истом редоследу у неколико циклуса (турнуса) током вегетације;
 • 23. • За ограђивање прегона могу да се користе различите врсте ограде, а данас су најактуелније електричне ограде или “електричне пастирице”.
 • 24. • Ова врста ограде се показала врло ефикансом због своје “мобилности”.
 • 25. • Међутим, пашњачки начин исхране животиња има смисла само за оне рејоне у којима се због природних услова не може организовати интензивнија производња сточне хране.
 • 26. • Друга могућност, интензивнијиг карактера, јесте производња зелене хране на ораницама, кошење и доношење у стаје или на испусте.
 • 27. • Ређе решење је да се зелена храна произведена на ораницама директно користи.
 • 28. • Одређеном организацијом сетве и убирања може се постићи континуирана производња зелене хране у току целе вегетације, па чак и дуже, зависно од изабраних култура; • Такав начин производње назива се конвејерска производња или “зелени конвејер”;
 • 29. • Poдразумева сетву култура у јесењем или пролећном периоду како би сукцесивно пристизали за убирање и коришћење у току периода вегетације.
 • 30. • За конвејерску производњу сточне хране најактуленији су: сирак, суданска трава, смеше озимих жита са грашком или грахорицом, соја, крмна репица, сточни кељ, перко, сточни слез, штир, сунцокрет, чичока, коренасто-кртоласте биљке и др.
 • 31. • У ратарству и производњи биљака за исхрану животиња последњих деценија су створени интерспецијес хибриди, у којима су селекционери успели да обједине позитивне особине њихових родитеља;
 • 32. • Данас увелико сеје и користи за исхрану животиња: - тритикале, као хибрид између ражи и пшенице, - перко као хибрид између озиме уљане репице и кинеског купуса, - хибриди између сирка и суданске траве, - “festiloliume” хибриди између родова Festuca и Lolium, - хибриди између енглеског и италијанског љуља и др.
 • 33. • Данас највећу пажњу привлаче генетички модификоване биљке; • Ова “последња реч” биотехнологије омогућава гајење ратарских усева без пуне примене скупе агротехнике, али је наишла на многе дилеме и противљења у савременом свету који се залаже за здравствено исправну и безбедну храну.
 • 34. • Генетички модификоване биљке су настале преношењем једног или више пожељних гена из микроорганизама, других биљака са којима је (из неког разлога) немогуће укрштање или животиња, у одређене биљне врсте које су раније гајене из различитих разлога.
 • 35. • Генетичка модификација биљака за производњу хране за животиње најпре је имала за циљ: - Толерантност на хербициде и, - Толерантност на инсекте;
 • 36. • Данас је свакако најинтересантнији пример (из више разлога) генетички модификоване соје, која је настала уношењем одговарајућег бактеријског гена;
 • 37. • Оваква соја је отпорна на тотални хербицид глифосат (Roundap ready soybean), што знатно олакшава агротехничке мере сузбијања корова.
 • 38. • Према неким подацима, 2013. године у свету је било посејано ГМО биљкама преко 220 милиона хектара.
 • 39. • Нови пројекти генетичког модификовања биљака који су у развоју, односе се на следеће особине: толерантност на услове стреса (суша, салинитет и мраз), већа заштита од болести, повећан садржај масних киселина, протеина и скроба, уклањање алергена и антинутритивних материја.
 • 40. • Према “Закону о генетички модификованим организмима” Републике Србије који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 41/2009: “Ниједан модификован живи организам као ни производ од генетички модификованог организма не може да се стави у промет, односно гаји у комерцијалне сврхе на територији Републике Србије”.
 • 41. • При планирању зеленог конвејера најпре је потребно израчунати потребе животиња у зеленој храни и могућност производње тих количина на расположивим површинама; • Земљиште за гајење биљака у зеленом конвејеру треба да се налази што ближе фарми.
 • 42. • На тај начин се транспортни трошкови покошене зелене масе (у којој влага може да учествује и са 85%) своде на минимум;
 • 43. План сетве и коришћења зелених биљака у конвејерској производњи Биљна врста Време сетве Количина семена, kg Време коришћења Принос зелене масе, t/ha Перко 15.VIII-15.IX 12-15 01.IV-20.IV 30-50 Сточни кељ 25.VIII-15.IX 12-15 25.III-30.IV 50-80 Озима грахорица+житарица 15. IX.-30.X 100+40-50 01.V-20.V 35-45 Озими грашак+житарица 15.IX-30.X 150-170+40-50 01.V-20.V 35-50 Јара грахорица+житарица 20.II-15.III 100+40-50 10.VI-25.VI 30 Перко 01.III-31.III 12-15 15.V-15.VI 30-50 Сточни кељ 01.III-15.V 12-15 15.VI-31.VIII 60-80 Сточна репа 15.III-10.IV 15-50 IX; X 70-80 Кукуруз за силажу 10.IV-10.V 15-18 IX; X 40-60 Сирак 20.IV-20.V 20-25 VI; VII; VIII 60-70
 • 44. План зеленог конвејера у условима сувог ратарења Врста усева Време Принос, t/ha Коришћење, дана Сетве Коришћења Озима уљана репица Крај VII Средина IV 20 15 Озима уљана репица+озими раж Почетак IX Почетак V 30 15 Озимa раж+сточни грашак Крај IX Средина V 30 15 Јари овас+грахорица +сточни грашак Почетак III Почетак VI 32 15 Кукуруз Крај IV Почетак VII 31 15 Суданска трава Средина V Средина VII и VIII 31 15 Кукуруз (после уљане репице) Почетак V Средина VIII 31 20 Кукуруз (после овса са грашком) Почетак VI Средина IX, X и XI 31 30 Сточни кељ Почетак VII Средина XI 22 15 Луцерка Почетак IX V, VI и VIII 20 40
 • 45. • За гајење биљака у зеленом конвејеру користе се једногодишње, двогодишње и вишегодишње културе, у озимој или јарој сетви, као главни, накнадни или пострни усеви, у чистој или здруженој сетви.
 • 46. • Исхрана зеленом храном почиње рано у пролеће коришћењем озимих култура као што су крмна репица, перко, озиме или јаре форме грахорице и грашка (у чистој култури или у смешама са житима), а затим траве, вишегодишње легуминозе (луцерка или црвена детелина) и др.
 • 47. • После њих, за коришћење пристижу културе из редовне, накнадне или пострне сетве: кукуруз, сирак, суданска трава, соја, боб, вигна (као чисти или здружени усеви), крмни слез, крмни кељ и др.
 • 48. • Захваљујући прилагођености нижим температурама, зелена храна се може обезбедити и у јесен – гајењем сточног кеља, репице, перка и сл.; • У годинама са благим зимама ове културе се могу користити до краја јесени и на почетку зиме; • У току зиме, један део оброка могу да чине сточна, полушећерна или чак и шећерна репа.
 • 49. • Посебна предност је што неке културе имају способност регенерације, па се у току године могу косити и 2–3 пута; • Такве су репица, сирак, суданска и колумбова трава, крмни слез, док је за вишегодишње легуминозе и траве то добро позната карактеристика.
 • 50. • Међутим, за брзу и пуну регенерацију потребни су и задовољавајући услови гајења, од којих је, на првом месту обезбеђивање потребне влаге;
 • 51. • Биљке гајење у зеленом конвејеру имају различиту дужину вегетације, односно време доспевања и коришћења; • Тако, на пример, крмна репица пристиже рано у пролеће, у време када готово и нема друге зелене хране, али се може користити свега 7–8 дана, евентуално 10; • Из тог разлога је потребно крмне биљке сејати у више рокова.
 • 52. • Брза промена хемијског састава зелене хране, високи транспортни трошкови масе са 75-80% влаге и утицај временских прилика на могућност свакодневног убирања, све чешће елиминишу ову врсту хранива у интензивном говедарству.
 • 53. • У земљама са интензивним говедарством углавном се преко целе године користе конзервисана кабаста хранива (сено и силажа) у комбинацији са концентратима; • Овакви оброци обезбеђују примену савремених научних достигнућа, стабилну производњу млека, без већих промена у хемијском саставу, а такође и стабилну ферментацију, што је нарочито важно за преживаре.
 • 54. ПРИПРЕМАЊЕ СЕНА
 • 55. • Припремање сена подразумева низ поступака који се предузимају у циљу одстрањења влаге из покошене масе са 75–85% до нивоа при коме се активност ензима биљних ћелија и микроорганизама своди на најмању могућу меру.
 • 56. Физиолошки процеси при сушењу покошених биљака • У току сушења покошене масе до нивоа влаге од око 20%, одиграва се низ физиолошких процеса који, у одређеној мери утичу на очуваност хранљивих материја.
 • 57. • У првој фази одмах након кошења, биљне ћелије су још увек живе, па животне функције и процес фотосинтезе теку готово нормално.
 • 58. • Када процеси хидролизе преовладају над процесима синтезе, наступа фаза “гладног” метаболизма.
 • 59. • За почетак ове фазе карактеристичне су промене протеина, односно њихово разлагање до амино- киселина, као и промена релативног односа појединих амино-киселина. • У овој фази се повећава количина лизина и триптофана, а у даљем току фазе долази до повећања количине аспарагина и амонијака. • Зато прва фаза сушења покошеног материјала представља уједно начин и за његово обогаћивање неким азотним материјама.
 • 60. • Управо због тога, провењавање се препоручује као обавезна мера и при сушењу биљака у дехидраторима.
 • 61. • Сушење је најбрже у првој фази након кошења биљака и траје – по лепом и сунчаном времену 4–6 сати, а највише до 12 сати. • Насупрот томе, сушење у другој фази, након одумирања ћелија и губитка тургора (од 50–60% влаге па до 15–20%) траје око 3 дана.
 • 62. • Фазу сушења биљака која следи по изумирању ћелија карактеришу искључиво процеси разлагања материја. • Управо би због тога сушење у другој фази након кошења биљака (влага од 62%– 32%), требало да траје што краће како би и губици хранљивих материја били што мањи.
 • 63. • Уколико покошени материјал покисне на самом почетку сушења када су биљне ћелије још живе, практично нема губитака услед испирања.
 • 64. • Када материјал покисне након губитка тургора, колоиди у биљкама губе хидрофилност, па губици у растворљивим угљеним хидратима, протеинима и минералима могу да буду значајни.
 • 65. • Губици суве материје у травно- легуминозним смешама при повољним временским условима износе 12–14%, а у лошим и 20–30%. • Губици скробних еквивалената су у повољним условима 26–40%, а у неповољним до 50–60%. • Губици сварљивих протеина варирају од 23–55%.
 • 66. Основни фактори који утичу на хранљиву вредност и квалитет сена: • Ботаничка припадност • Време кошења • Дужина сушења (на земљи); • Очуваност лишћа.
 • 67. Ботаничка припадност • Највећи значај за производњу сена код нас има луцерка, захваљујући високој хранљивој вредности, добрим биолошким особинама и великим приносима;
 • 68. • Луцеркино сено често представља количински најважнији извор протеина за исхрану говеда; • Због високог садржаја калцијума и позитивног БКАО, луцеркино сено може бити узрок појаве млечне грознице. • Због тога треба при крају бременитости део или целокупну количину луцеркиног сена у оброку за краве заменити ливадским сеном!!!
 • 69. • Од осталих врста сена, код нас се највише спрема и користи ливадско сено, сено црвене детелине и сено једногодишњих граминеа.
 • 70. Оптимално време кошења • Због промена у хемијском саставу биљног организма у току његовог развоја, посебно је важно да се правим моментом косидбе, односно почетком испаше или коришћења у зеленом стању усклади принос и хранљивост;
 • 71. • Косидба ливадских трава се изводи у моменту када искласа најбројнија биљна врста, а најкасније до почетка цветања. • Често је тешко утврдити најбољу фазу коришћења за траве, јер се у ливадским заједницама налазе разне биљне врсте са различитим временом стасавања.
 • 72. • Код лептирњача или смеша у којима преовладавају вишегодишње лептирњаче, прво кошење треба извршити у почетку образовања цветних пупољака.
 • 73. • Каснијом косидбом од наведених термина могу се, истина, постићи још већи приноси, али се знатно губи у хранљивој вредности биљне масе.
 • 74. Препоруке за оптимално време кошења појединих биљних врста Биљна врста Оптимално време кошења Луцерка Први откос у фази пупољења, а други откос и каснији у фази када је 10% цветова отворено Власен Појава пупољака Вијук Пре почетка формирања класа Смеша трава и легуминоза Када су легуминозе у одговарајућој фази Сирак, суданска трава, просо При висини од око 100 цм Бела детелина Од почетка до пуног цветања Јежевица Пре почетка формирања класа Црвена детелина При крају пупољења Цереалије (овас, јечам и пшеница) До почетка воштане зрелости зрна Соја Од средине до пуног цветања и пре него што доњи листови почну да се савијају
 • 75. Дужина сушења
 • 76. • У циљу бржег сушења сена (на земљи) препоручује се коришћење гњечилица и кондиционера
 • 77. • Употреба кондиционера (према неким истраживањима) убрзава припремање сена за 25–35%.
 • 78. • Досушивањем сена на направама добија се много бољи квалитет али се овај поступак практично не може механизовати.
 • 79. • Недовољно осушена маса (20 до 30% влаге) може се сачувати претходним третирањем конзервансима на бази пропионске киселине.
 • 80. Употребна вредност сена зависи и од начина лагеровања
 • 81. • Због великог утицаја временских прилика сено је храниво са најваријабилнијим хемијским саставом!!!
 • 82. Сено у исхрани животиња • Захваљући целулози, сено делује стимулативно на одржавање процеса преживања и позитивно утиче на синтезу млечне масти; • Прекурсор млечне масти је сирћетна киселина, која настаје као међупроизвод при разлагању целулозе у преджелуцима;
 • 83. • Уколико је сено квалитетније, добија се масније млеко; • Лош квалитет сена захтева коришћење веће количине концентрата, услед чега се смањује масноћа млека.
 • 84. • У исхрани крава сено може да се користи у дневној количини од 10-20 кг;
 • 85. • У случају када је квалитетно сено једина храна у оброку за млечне краве, оне су у стању да конзумирају преко 3 кг овог хранива на 100 кг телесне масе, што није случај ни са једним другим хранивом.
 • 86. • Степен конзумирања сена по вољи зависи од његовог квалитета; • Лошије сено се конзумира у количини од 1,5 кг на 100 кг телесне масе, а добро сено двоструко више;
 • 87. • Ако крава у оброку добија и силажу, онда се количина сена ограничава на 3-5 кг дневно;
 • 88. • Јунадима може и да се не даје у оброку. Међутим, луцеркино сено може бити и једина храна за товну јунад, при чему се постижу прирасти до 1000 г;
 • 89. • Овцама се даје 1-2 кг сена дневно, а коњима 5-10 кг;
 • 90. • Спортски коњи добијају у оброку 5 кг овса и 5 кг сена;
 • 91. • У оброцима за свиње и живину укључује се у количини од 5-15% у форми брашна;
 • 92. • Уколико је исувише грубо, или се спремају комплетни оброци (расподељивање миксер приколицама) сено се претходно сецка.
 • 93. • Сено може бити значајна храна за зимско прихрањивање дивљих преживара.
 • 94. • Степен конзумирања сена по вољи зависи од његовог квалитета. • Лошије сено се конзумира у количини од 1,5 кг на 100 кг телесне масе, а добро сено двоструко више. • Ако крава у оброку добија и силажу, онда се количина сена ограничава на 3–5 кг дневно.
 • 95. • Јунадима може и да се не даје у оброку. • Међутим, луцеркино сено може бити и једина храна за товну јунад, при чему се постижу прирасти до 1.000 г. • Овцама се даје 1–2 кг сена дневно, а коњима 5–10 кг. • Спортски коњи добијају у оброку 5 кг овса и 5 кг сена.

Related Documents