Nada Gunjača,dipl.iur. 1
Novi Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11) stupa na snagu 1.siječnja 2012. g. osim odreĎenih odredbi ko...
Plan nabave Naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu.Što plan nabave obvezno mora sadrţavati? p...
Plan nabave javni naručitelj obvezan objaviti plan nabave na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja p...
Plan nabave Javni naručitelj je dužan Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva odma...
Planirana sredstva za nabavuVaţeći ZJN –čl. 13.st.2. Novi ZJN javni naručitelj smije započeti postupak JN ond...
Planirana sredstva za nabavuVaţeći ZJN Novi ZJN Naručitelj mora nakon isteka Naručitelj...
Početak postupka javne nabave Donošenjem odluke o početku postupka javne nabave – članak 13. važećeg ZJN Početak postup...
Ovlašteni predstavnici naručitelja i druge osobe u postupku javne nabave naručitelj internom odlukom ime...
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima odreĎenima u dok...
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma UsklaĎivanje s odredbama Zakon o pravu na pristup inf...
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazumaRegistar sadrži najmanje sljedeće podatke: predmet ugo...
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma osim obveze objave, naručitelj je dužan Upravi za sus...
Kako osigurati transparentnu i sigurnu javnu nabavu? internim aktima kojima se ureĎuju službenički odnosno ra...
Kako osigurati transparentnu i sigurnu javnu nabavu? internim pravilima utvrditi obvezu osoba odgovornih za ...
Kako osigurati transparentnu i sigurnu javnu nabavu? centralizirati provedbe postupaka javne nabave i izradu p...
Zaključak:Za ostvarenje ciljeva javne nabave potreban je: strateški pristup javnoj nabavi odgovarajuća organizacija osp...
HVALA NA PAŢNJI! 18
of 18

Nada Gunjača: "Javna nabava u lokalnoj samoupravi: praksa i problemi"

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nada Gunjača: "Javna nabava u lokalnoj samoupravi: praksa i problemi"

 • 1. Nada Gunjača,dipl.iur. 1
 • 2. Novi Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11) stupa na snagu 1.siječnja 2012. g. osim odreĎenih odredbi koje stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji dodatno usklaĎivanje s pravnom stečevinom EU u području javne nabave• druge izmjene i dopune koje će doprinijeti učinkovitijem i transparentnijem sustavu javne nabave 2
 • 3. Plan nabave Naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu.Što plan nabave obvezno mora sadrţavati? predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave, ako je poznata, vrstu postupka, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona, podatak sklapa li se ugovor ili OS, planirani početak postupka, planirano trajanje ugovora ili OS-a. Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a manja od 70.000,00 kn u plan nabave unose podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave. 3
 • 4. Plan nabave javni naručitelj obvezan objaviti plan nabave na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan sve izmjene i dopune plana nabave javni naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju biti dostupne na internetskim stranicama najmanje do 30. lipnja sljedeće godine 4
 • 5. Plan nabave Javni naručitelj je dužan Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva odmah dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te joj dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka Propuštanje dostave podataka o internetskim stranicama propisano je kao prekršaj Uprava za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave svih javnih naručitelja 5
 • 6. Planirana sredstva za nabavuVaţeći ZJN –čl. 13.st.2. Novi ZJN javni naručitelj smije započeti postupak JN onda kada su  planirana sredstva za nabavu planirana sredstva za nabavu nisu uvjet za početak postupkaIznimke čl.13.st.2.: JN kada se u postupku JN nabavljaju i fin.sredstva za izvršenje ugovora;  naručitelj može započeti uz suglasnost mjerodavnog postupak JN i prije donošenja tijela za zaduženje u sljedećim Proračuna/financijskog plana godinama; sklapanje OS-a i DSN-a. 6
 • 7. Planirana sredstva za nabavuVaţeći ZJN Novi ZJN Naručitelj mora nakon isteka Naručitelj moţe nakon isteka roka za dostavu ponude roka za dostavu ponude poništiti postupak JN poništiti postupak JN:  ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih ako je ukupna cijena sredstava za nabavu najpovoljnije ponude veća od planiranih sredstava za nabavu,  Čl.3. st.2 -naručitelji primjenjuju odredbe Zakona na način koji omogućava: osim u slučaju iz čl. 13. st. 3. - učinkovitu javnu nabavu Zakona". - ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu. 7
 • 8. Početak postupka javne nabave Donošenjem odluke o početku postupka javne nabave – članak 13. važećeg ZJN Početak postupka javne nabave po novom ZJN: otvoreni, ograničeni, pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom i natjecateljski dijalog započinje danom slanja poziva na nadmetanje pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave započinje danom slanja poziva na pregovaranje postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B započinje danom objave zahtjeva za prikupljanje ponuda natječaj započinje danom slanja poziva na natječaj 8
 • 9. Ovlašteni predstavnici naručitelja i druge osobe u postupku javne nabave naručitelj internom odlukom imenuje svoje ovlaštene predstavnike i odreĎuje njihove obveze i ovlasti ovlašteni predstavnici ne moraju biti zaposlenici naručitelja temeljni je uvjet da barem jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u svakom postupku JN čija je procijenjena vrijednost veća ili jednaka 70.000,00 kn ima vaţeći certifikat u području javne nabave čime se osigurava stručnost u provoĎenju postupka javne nabave ako utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom javne nabave imaju i druge osobe, naručitelj ih mora navesti u internoj odluci i DZN (primjerice predstavnici stručnih službi naručitelja) 9
 • 10. Izvršenje ugovora o javnoj nabavi ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima odreĎenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom •naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima odreĎenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom 10
 • 11. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma UsklaĎivanje s odredbama Zakon o pravu na pristup informacijama Novi institut koji se odnosi na dodatnu razinu transparentnosti u fazi izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Naručitelj je obvezan:- voditi registar ugovora i okvirnih sporazuma- podatke iz registra aţurirati najmanje svakih šest mjeseci- objaviti registar na internetskim stranicama Podaci iz registra za pojedinačni ugovor o javnoj nabavimoraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od datumakonačnog izvršenja tog ugovora. 11
 • 12. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazumaRegistar sadrži najmanje sljedeće podatke: predmet ugovora, evidencijski broj nabave i broj objave vrsta provedenog postupka javne nabave iznos sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor ili okvirni sporazum naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv podizvoditelja ako postoje konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvoĎenja radova konačni iznos koji je naručitelj isplatio temeljem ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog 12
 • 13. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma osim obveze objave, naručitelj je dužan Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva odmah dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je registar objavljen te joj dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. Propuštanje dostave podataka o internetskim stranicama propisano je kao prekršaj. Uprava za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja 13
 • 14. Kako osigurati transparentnu i sigurnu javnu nabavu? internim aktima kojima se ureĎuju službenički odnosno radni odnosi jasno definirati odgovornosti osoba zaduženih za planiranje javne nabave, provedbu postupaka javne nabave te za izvršenje ugovora javne nabave; internim aktima (npr. donošenjem Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave, Naputka ili drugog akta) propisati procedure kojima se regulira tijek procesa provoĎenja javne nabave; usvojiti kodeks ponašanja i jasna interna pravila o rješavanju sukoba interesa 14
 • 15. Kako osigurati transparentnu i sigurnu javnu nabavu? internim pravilima utvrditi obvezu osoba odgovornih za izvršenje ugovora da sastave „check-liste“, kao propisane obrasce za pojedine vrste ugovora, koje bi bile sastavni dio svakog predmeta („košuljice“) i temeljem kojih bi se odgovornim osobama omogućila kontrola pravodobnog izvršavanja obaveza i poštivanje zadanih rokova ; standardizirati obrasce (uvažavajući različitosti postupaka za pojedine vrste ugovora) kako da bi se osiguralo jednoznačno postupanje svih ustrojstvenih jedinica naručitelja 15
 • 16. Kako osigurati transparentnu i sigurnu javnu nabavu? centralizirati provedbe postupaka javne nabave i izradu plana nabave u zasebnoj ustrojstvenoj jedinici, čime bi se omogućilo lakše povezivanje i objedinjavanje svih podataka relevantnih za praćenje funkcioniranja sustava javne nabave, a takoĎer i opterećenosti pojedinih pozicija proračuna te efikasno upravljanje javnim sredstvima; osigurati i podupirati kontinuiranu edukaciju i usavršavanje profesionalaca koji obavljaju poslove javne nabave; 16
 • 17. Zaključak:Za ostvarenje ciljeva javne nabave potreban je: strateški pristup javnoj nabavi odgovarajuća organizacija osposobljeni kadrovi 17
 • 18. HVALA NA PAŢNJI! 18

Related Documents