1
Versió en Català
2
Copyright InnoQuatic ® i PoolSafer®. Tots els drets reservats
Propietat intel·lectual. Drets d'autor. La propietat intel...
3
Contingut
Què és PoolSafer®?...............................................................................................
4
Què és PoolSafer®?
Elaborada per la InnoQuatic® en col·laboració amb la Universitat
Autònoma de Barcelona determina els ...
5
Comunicació i transparència
Millorar la comunicació sobre com es gestiona la seguretat i els
risc de la seva instal·laci...
6
A més genera els següents beneficis:
Imatge: Les empreses que adopten aquestes normatives de
millorament continu, com ar...
7
Que instal·lacions aquàtiques poden tenir
PoolSafer®?
PoolSafer® està dirigit a tot tipus d'instal·lacions aquàtiques d'...
8
Pot la meva instal·lació certificar sota la
norma PoolSafer®?
Qualsevol instal·lació aquàtica pot accedir a la norma Poo...
9
D'aquesta forma un proveïdor certificat en PoolSafer® demostra el
seu compromís i confiança, estalviant temps i diners a...
10
organitzatius involucrats en la salut i seguretat de les
instal·lacions.
Un cop definit els requisits que afecten la in...
11
Vull implantar el sistema de gestió
PoolSafer®, Amb qui he de contactar?
Ha de contactar amb InnoQuatic® et brindessin ...
of 11

Pool safer® sistema de gestió qualitat i seguretat aquàtica (catalá)

PoolSafer® Sistema de gestió de qualitat i seguretat d'instal·lacions aquàtiques. Certificació d'instal·lacions aquàtiques (Piscines, parcs aquàtics, spas, hotels, càmpings, etc.)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Leadership & Management      


Transcripts - Pool safer® sistema de gestió qualitat i seguretat aquàtica (catalá)

 • 1. 1 Versió en Català
 • 2. 2 Copyright InnoQuatic ® i PoolSafer®. Tots els drets reservats Propietat intel·lectual. Drets d'autor. La propietat intel·lectual, tal com estableix el Codi Civil en els seus articles 428 i 429, forma part de les anomenades propietats especials, i ve a constituir una forma especial d'exercir el dret de propietat sobre determinats objectes jurídics que, per la seva qualitat, s'especialitzen el domini. Com a propietat especial, el Codi Civil remet la seva regulació a una llei especial, i declara l'aplicació supletòria de les regles generals establertes en el mateix sobre la propietat per a la qual no específicament previst en aquesta llei especial. Aquesta llei és la Llei de Propietat Intel·lectual, el Text Refós va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. El citat Text - modificat per la Llei 5/1998, de 6 de març, - constitueix, juntament amb les normes reglamentàries de desplegament parcial d'aquell, el marc legal pel qual es regula la propietat intel·lectual a Espanya, sense perjudici del que estableix en la matèria pels convenis i tractats internacionals dels que el nostre país és part. Es considera autor a la persona natural que crea alguna obra literària, artística o científica. Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur. La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel sol fet de la seva creació. La condició d'autor té un caràcter irrenunciable; no pot transmetre "inter vivos" ni "mortis causa", no s'extingeix amb el transcurs del temps així com tampoc entra en el domini públic ni és susceptible de prescripció.
 • 3. 3 Contingut Què és PoolSafer®?....................................................................................................4 Perquè implantar teu sistema de gestió sota els requisits de la norma tècnica PoolSafer®? Quins són els beneficis?.............................4 Que instal·lacions aquàtiques poden tenir PoolSafer®?........................7 Requereix PoolSafer® certificació per parts terceres?.............................7 Pot la meva instal·lació certificar sota la norma PoolSafer®?..............8 PoolSafer® estableix algun tipus de requisit per a la seva implantació? ...................................................................................................................8 Sóc proveïdor de serveis d'una instal·lació aquàtica, puc certificar la meva empresa sota la norma PoolSafer®?...............................................8 Tinc un sistema de gestió certificat, puc obtenir la certificació PoolSafer®?.....................................................................................................................9 Com puc implantar PoolSafer®?..........................................................................9 Vull implantar el sistema de gestió PoolSafer®, Amb qui he de contactar?........................................................................................................................ 11
 • 4. 4 Què és PoolSafer®? Elaborada per la InnoQuatic® en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona determina els requisits per a un Sistema de Gestió de la qualitat i seguretat, que poden utilitzar-se per la seva aplicació interna per instal·lacions amb piscines públiques o privades d'ús col·lectiu. A diferència d'altres sistemes de gestió, PoolSafer® és específic per a instal·lacions aquàtiques i proveïdors, el que permet assolir els seus objectius més ràpidament gràcies a la seva fàcil adaptació i funcionament eficaç. PoolSafer®Sistema de gestió de la seguretat aquàtica P r o t e c c i ó d e l s u s u a r i s Perquè implantar teu sistema de gestió sota els requisits de la norma tècnica PoolSafer®? Quins són els beneficis? Hi ha diferents motius pels quals una instal·lació aquàtica decideix certificar el seu sistema de gestió per un organisme de certificació independent. Alguns els detallem a continuació:
 • 5. 5 Comunicació i transparència Millorar la comunicació sobre com es gestiona la seguretat i els risc de la seva instal·lació és clau per guanyar-se la confiança de l'entorn. Implantar i certificar un sistema de gestió és comunicar a les parts interessades el seu compromís amb la millora contínua en l'àmbit de la qualitat, la seguretat i protecció dels usuaris. Major quota de mercat i mercats internacionals Evidenciar el seu compromís i compliment amb la legislació vigent, així com accedir a estàndards internacionals més sofisticats li permetran situar-se en una posició d'avantatge, de major prestigi i visibilitat. Reducció de costos de gestió Millorar l'eficàcia de la gestió dels recursos humans i materials; identificar i anticipar-se a les necessitats de manteniment de les instal·lacions que puguin afectar el desenvolupament de la mateixa i usuaris. La validació externa ajuda a les empreses a reconèixer les seves necessitats d'actualització així com millorar constantment les seves estratègies, la seva operativa i la qualitat del servei. Millora contínua La certificació per terceres parts, garanteix una validació objectiva independent del seu sistema de gestió. Brindant la possibilitat d'identificar oportunitat de millora i augment dels beneficis.
 • 6. 6 A més genera els següents beneficis: Imatge: Les empreses que adopten aquestes normatives de millorament continu, com ara ISO 9.000, ISO 14.000 i ara PoolSafer®, es veuen beneficiades en l'engrandiment de la seva imatge interna, com externa. Es beneficien i enforteixen les relacions amb sindicats i gremis laborals i socials. Negociació: Un factor important per a tota empresa és assegurar als seus treballadors, als seus processos i instal·lacions, per això recorren a companyies d'assegurances o institucions especialitzades, que sense un suport fiable dels riscos que prendran, difícilment s'atorgaran primeres preferencials o flexibilitat en els seus productes. En adoptar aquestes normes, les empreses tenen major poder de negociació, causa que els seus riscos estaran identificats i controlats per procediments clarament identificats. Competitivitat: Actualment, i amb més força en el futur, la globalització elimina les fronteres i les barreres dels diferents productes i serveis que s'ofereixen en els mercats mundials. Això ens obliga a mantenir alts estàndards de qualitat, i a complir rigorosament amb els estàndards dels mercats en els quals volem competir. El fet d'assumir com a propi l'estàndard PoolSafer®, farà que la seva instal·lació pugui competir d'igual a igual en els mercats mundials. Respatller: Un altre benefici que obtenen les empreses a adoptar aquestes norma PoolSafer® és obtenir el suport necessari per aportar antecedents de la seva gestió davant possibles demandes. El potencial d'aquests beneficis a més, es veuen incrementats si el sistema està certificat.
 • 7. 7 Que instal·lacions aquàtiques poden tenir PoolSafer®? PoolSafer® està dirigit a tot tipus d'instal·lacions aquàtiques d'oci, ensenyament, esportives, etc., que puguin pertànyer al àmbits públics o privats. • Parcs aquàtics • Poliesportius • Complexos de piscines • Hotels • Càmpings • Spas • Piscines municipals • escoles, instituts i universitats Requereix PoolSafer® certificació per parts terceres? La norma Poolsafer® no requereix d'1 certificació obligatòria, és completament voluntària. no obstant aixó, si l'empresa necessita demostrar els seves conformitat a tercers i optis per certificar el seu sistema de gestió sota la norma Poolsafer®, aquesta ha de demostrar objectivament el compliment de la legalitat vigent i els pautes especificades per aquesta norma la certificació per terceres parts independents atorga validesa, objectivitat i credibilitat a nivell internacional, i demostra la conformitat con el que estableix la normativa.
 • 8. 8 Pot la meva instal·lació certificar sota la norma PoolSafer®? Qualsevol instal·lació aquàtica pot accedir a la norma PoolSafer® i sol·licitar la certificació a les entitats autoritzades, només ha de demostrar objectivament el compliment de la legalitat vigent i les pautes especificades per aquesta norma PoolSafer® estableix algun tipus de requisit per a la seva implantació? La norma PoolSafer® no exigeixen requisits per a la seva aplicació, ofereix un programa de millora contínua flexible i adaptat a cada instal·lació i totalment gestionat pels seus responsables. Sóc proveïdor de serveis d'una instal·lació aquàtica, puc certificar la meva empresa sota la norma PoolSafer®? Si, proveïdors certificats demostren professionalitat, serietat i confiança. És per això que la norma PoolSafer® certifica el sistema de gestió de proveïdors d'instal·lacions aquàtiques. Actualment qualsevol empresa de primer nivell entén la importància de proporcionar un servei amb garanties. Per això és fonamental controlar els seus processos interns, però també el dels seus proveïdors no certificats. Així auditar de forma regular als proveïdors és una pràctica cada vegada més estesa que garanteix, com a mínim, l'estricte compliment de la legalitat vigent.
 • 9. 9 D'aquesta forma un proveïdor certificat en PoolSafer® demostra el seu compromís i confiança, estalviant temps i diners als seus clients. Tinc un sistema de gestió certificat, puc obtenir la certificació PoolSafer®? PoolSafer® ha estat dissenyat per ser de fàcil comprensió i ràpida implantació. A més és totalment integrable a altres sistemes de gestió com ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; OSHAS 18001: 2015; etc. Això et permetrà accedir a PoolSafer® sense majors esforços ni pèrdues de temps. Com puc implantar PoolSafer®? La norma no especifica una forma d'implantació única, això permet una adaptació i flexibilitat del sistema de gestió segons les característiques de cada instal·lació. Presentem un esquema on es descriuen els elements d'aquest sistema de gestió basat en seguretat i salut PoolSafer®. Aquest procés s'inicia amb la definició d'una política de prevenció i seguretat en l'empresa, en la qual s'estableix els principis d'acció a prendre respecte d'aquest tema. També estableix les responsabilitats i l'avaluació requerida pel procés. I demostra a més, el compromís dels responsables i líders per al millorament continu de la prevenció i la seguretat en la instal·lació aquàtica. Un cop definida la política, s'haurà de determinar íntegrament els requisits que afectin la instal·lació i el seu context (Incloent els perills i riscos existents), així també l'empresa ha d'estar vigilant de la legislació que li afecti a fi de promoure l'actualització, entesa i pràctica de les responsabilitats legals de tots els nivells
 • 10. 10 organitzatius involucrats en la salut i seguretat de les instal·lacions. Un cop definit els requisits que afecten la instal·lació, es desenvolupés una planificació que garanteixi una gestió efectiva dels mateixos, per la qual cosa és fonamental definir i determinar les responsabilitats i autoritats i crear canals de comunicació efectives. El procés d'implantació es desenvolupar considerant els següents punts de la norma: Gestió dels recursos, Execució; valoració de l'execució; anàlisi i revisió pels responsables de la instal·lació i millora. La valoració de l'execució tenim la Verificació i les Accions Correctives, punt essencial que pretén identificar paràmetres claus del rendiment que demostrin dels requisits i la política establerta és coherent amb els objectius planificats. Aquests han d'incloure, però no limitar, paràmetres que determinin: • Seguiment dels indicadors de gestió; • Implantació del sistema de gestió i l'efectivitat de les accions iniciades. • Efectivitat els processos de capacitació, entrenament i comunicació; • Oportunitats de millores produïdes durant el programa; Finalment ens trobem amb l'anàlisi i revisió per la direcció. Això, donat el compromís assumit en implantar el sistema de gestió, implica que ha d'assumir un paper preponderant a determinar si l'estratègia i les accions iniciades compleixen amb els resultats esperats en el camí cap als objectius planificats.
 • 11. 11 Vull implantar el sistema de gestió PoolSafer®, Amb qui he de contactar? Ha de contactar amb InnoQuatic® et brindessin tota la informació i assessorament que necessites. Vila Universitària Bloc F Local 2 - Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona - España T.932 422 637 | M.695 156 673 http://www.InnoQuatic.com InnoQuatic@gmail.com http://www.fb.com/innoquatic

Related Documents