МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ
ЕКОНОМІКИ І УПР...
Чисельність ПВС, осіб
Професорськовикладацький склад,
усього
у т.ч. - штатні
Доктори наук, усього
у т.ч. - штатні
Кандида...
Фундаментальні
дослідження з акт уальних
проблем суспільних та гуманітарних наук.
Проблеми
розвитку особистості, суспі...
ДИНАМІКА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ ЗА
РАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
ПРОТЯГОМ 2006-2013 рр. (ТИС. ГР...
Науково-дослідна робота ЧДІЕУ
1. На кафедрах ЧДІЕУ виконується
47 ініціативних науково-дослідних тем (30 мають номер держа...
CТРУКТ УРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
виконання науково-дослідної теми «С тратегія синхронізації
транскордонної безпеки України
на осн...
Результати виконання І етапу науково-дослідної теми
«С тратегія синхронізації транскордонної безпеки України
на основі син...
Результати виконання І етапу науково-дослідної теми
«С тратегія синхронізації транскордонної безпеки України
на основі син...
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА
АСПІРАНТІВ ЧДІЕУ у 2013 році
Наукові праці – 926,
у тому числі:
- 27 монографій
- 256 нау...
Видання наукових монографій викладачами та
співробітниками ЧДІЕУ
30
27
25
20
15
10
12
14
16
7
4
5
0
2008
2009
201...
2013 рік:
ЧДІЕУ - учасник
УкраїнськоРосійської
мережі трансферу
технологій
ЧДІЕУ – власник 14 патентів.
у 2013 році
наук...
Отримані науково-педагогічними працівниками ЧДІЕУ патенти України
.
на винаходи і корисні моделі у 2013 р
№
з/п
1
1
2
...
Наукові спеціальності за якими здійснюється
підготовка аспірантів і здобувачів:
05.13.06
05.13.22
05.24.04
08.00.03
–
–
–...
Спеціальності:
08.00.03 – “Економіка та
управління
національним господарством”
08.00.08 – “Гроші, фінанси і
кредит”
У 2013...
НАУКОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЧДІЕУ
Наукове фахове видання
Електронне наукове видання
“Вісник ЧДІЕУ”
“Чернігівський науков...
Динаміка наукових публікацій викладачів та
аспірантів ЧДІЕУ прот ягом 2008-201 3 рр.
926
924
1000
764
900
800
700
600
...
Динаміка проведення наукових заходів ЧДІЕУ
протягом 2008-2013 рр.
78
2013
4
76
2012
5
2011
65
4
2010
37
3
17
...
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція інженернобудівельного факультет у ЧДІЕУ «Новітні досягнення геодезії,
геоінф...
Міжнародний форум “Ревіталізація в урбаністиці. Досвід та тенденції”, м. Чернігів
19-21 лютого 2013 р. Спільно з Агенцією ...
Щорічна Міжнародна ст удентська науково-практична
конференція “Юність науки”, квітень 2013
Кількість у часників - 286 ст у...
Студентська наукова діяльність
- Участь ст удентів ЧДІЕУ у науково2013
практичних конференціях,
2012
семінарах , круглих с...
Кількість ст удентських гуртків та
проблемних груп – 17
Чисельність ст удентів у наукових гуртках,
проблемних групах – 225...
ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ ЧДІЕУ
У 2013 році
ІІ т ур Всеукраїнського конкурсу ст удентських наукових робіт з природничих, техніч...
МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЧДІЕУ

















Інститут менеджменту інформаційних систем (Латвія);
Вармінськ...
Проект Tempus
У 2013 р. ЧДІЕУ отримав грант Європейського Союзу на
реалізацію в рамах програми Tempus BUSEEG-RU-UA
«Набу т...
Науково-дослідна
лабораторія "Інженерія навколишнього середовища": розробка
проектів землеустрою на основі GNSS-системи ...








Загальна площа – 1030 кв.м. кв.м.
6 читальних залів (499,8 кв.м.) на
270 посадкових місць;
Загальний фо...
НАПРЯМИ
ВЗАЄМОДІЇ
З ЧДІЕУ
Участь проректора з наукової та міжнародної діяльності д.е.н.,
професора Гонти О.І. та провідни...
Основні завдання на 2014 рік





Укладання господарських договорів з
підприємствами та організаціями на основі
...
of 29

Prezentaciya csiem 2013...

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentaciya csiem 2013...

 • 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ У 2013 РОЦІ
 • 2. Чисельність ПВС, осіб Професорськовикладацький склад, усього у т.ч. - штатні Доктори наук, усього у т.ч. - штатні Кандидати наук, усього у т.ч. - штатні 2009 2010 2011 2012 2013 279 262 257 273 227 222 224 218 214 185 17 15 16 20 16 9 10 10 13 10 125 118 119 121 115 96 10 103 104 99
 • 3. Фундаментальні дослідження з акт уальних проблем суспільних та гуманітарних наук. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Технології раціонального використання ґрунтів та збереження їх родючості 
 • 4. ДИНАМІКА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ ЗА РАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПРОТЯГОМ 2006-2013 рр. (ТИС. ГРН) 250 219,9 203,7 200 145,1 150 103,8 115,7 100 50 0 18,1 2006 27,2 2007 33,8 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 • 5. Науково-дослідна робота ЧДІЕУ 1. На кафедрах ЧДІЕУ виконується 47 ініціативних науково-дослідних тем (30 мають номер державної реєстрації) . 2. Реалізується проект фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету “Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науковотехнічних потенціалів” Термін виконання (3 роки): з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2015 р. Керівник: Гонта О.І., д.е.н., професор ЗА ПІДСУМКАМИ 2013 року: Опубліковано: 3 монографії, 6 статей у фахових виданнях. Результати дослідження апробовані на 23 науково-практичних конференціях; захищено: 1 кандидатську дисертацію; подано до захистуу СВР докторьку дисертацію; отримано довідки про впровадження у роботу установ і організацій регіону.
 • 6. CТРУКТ УРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА виконання науково-дослідної теми «С тратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних та науково-технічних потенціалів» Мета Завдання Задачі СФОРМУВАТИ УЗГОДЖЕНУ У ЧАСІ І ЛОКАЛІЗОВАНУ У ПРОСТОРІ СТРАТЕГІЮ ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ІЗ УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОВПЛИВУ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В МЕЖАХ ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ, РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ І етап Визначити сутність транскордонної безпеки мезорегіонального простору Здійснити структуроване наповнення змісту транскордонної безпеки мезорегіонального простору ІІ етап Завдання Задачі Завдання Задачі Розробити і реалізувати методику оцінки транскордонної безпеки у мезорегіональному просторі Збір та аналітична обробка інформації щодо Здійснити прогнозування забезпечення виявлення спільних соціо-екологотранскордонної економічної безпеки на економічних проблем та наукових установ, ІІІ етап основі методу «Форсайт» спроможних їх вирішити Сформувати, узгодити і підготувати до реалізації стратегію забезпечення транскордонної безпеки у мезорегіональному просторі прикордонних областей України, Росії та Білорусі за визначеними напрямами План дій щодо вирішення План дій щодо вирішення План дій щодо вирішення транскордонних транскордонних транскордонних соціальних проблем екологічних проблем економічних проблем ПЕРЕХІД ДО ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИКЛАДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ ЗА НАПРЯМАМИ СТРАТЕГІЇ
 • 7. Результати виконання І етапу науково-дослідної теми «С тратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних та науково-технічних потенціалів» ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НАУКОВІ ЗАХОДИ: Проведено: Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію “Транскордонна безпека: еколого-економічні та гуманітарні аспекти” (листопад 2013) Міжвузівський круглий стіл “Економічна безпека та фінансове забезпечення сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (листопад 2013) . 2 науково-практичні семінари з обговорення проблем забезпечення транскордонної безпеки в межах Єврорегіону «Дніпро». із залученням представників Чернігівської ОДА , Поліського Фонду міжнародних та регіональних досліджень та інших установ Робочі зустрічі з представниками регіональних органів влади Чернігівської та Гомельської областей, науковцями Гомельського державного університет у імені Ф. Скорини, Гомельської філії Міжнародного університет у «МИТСО», Брянського державного технічного університет у, науковцями Інстит у т у Лісу НАН Білорусі (укладено договір про науковотехнічне співробітництво), представниками Гомельської Агенції регіонального розвитку.
 • 8. Результати виконання І етапу науково-дослідної теми «С тратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних та науково-технічних потенціалів» ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ВИДАНІ АНА ЛІТИЧНІ МАТЕРІА ЛИ: Гонта О.І., Холявко Н.І., Гонта С.В. Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-технічних потенціалів: Методологічне обґрунт ування специфіки зв’язків прикордонних регіонів України, Росії та Білорусі: коригування цілей транскордонного об’єднання Єврорегіон «Дніпро» на основі методу інгресії / О.І. Гонта, Н.І.Холявко, С.В. Гонта – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. Мекшун П.В., Мекшун Л.М., Гонта С.В., Гривко С.Д. Інформаційно-аналітичні матеріали для виконання науково-дослідної теми «Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-технічних потенціалів»: Огляд напрямів функціонування Єврорегіону «Дніпро» та статистичної інформації за прикордонними областями / За ред. Гонти О.І.: - Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. Мекшун Л.М., Мекшун П.В., Гривко С.Д., Гонта С.В. Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-технічних потенціалів: Дослідження стану законодавчого регулювання транскордонного співробітництва/ Мекшун Л.М., Мекшун П.В., Гривко С.Д., Гонта С.В.– Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. Гонта О.І., Тропіна В.Б., Мекшун Л.М., Мекшун П.В. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки в контексті транснаціоналізації національної економіки та практика України, Росії і Білорусі : аналітичні матеріали для виконання теми «Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-итехнічних потенціалів»/ О.І. Гонта, В.Б.Тропіна, Мекшун Л.М., Мекшун П.В.– Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. Мекшун Л.М., Мекшун П.В., Гривко С.Д., Гонта С.В. Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-технічних потенціалів: Огляд літерат урних джерел за науково-дослідною темою / Мекшун Л.М., Мекшун П.В., Гривко С.Д., Гонта С.В.– Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. Гонта О.І, Дубина М.В., Маргасова В.Г., Роговий А.В. Наукові основи забезпечення транскордонної безпеки розвитку прилеглих територій сусідніх країн з позицій сталого розвитку / Аналітичні матеріали для виконання науково-дослідної теми «Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-технічних потенціалів» / О.І. Гонта, М.В.Дубина, В.Г. Маргасова, А.В. Роговий: - Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. Гонта О., Холявко Н., Сакун О. Аналітичний огляд технопаркових структ ур в Україні / Інформаційно-аналітичні матеріали для виконання науково-дослідної теми «Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-технічних потенціалів» / За ред. Гонти О.І.: Чернігів: ЧДІЕУ, 2013.
 • 9. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА АСПІРАНТІВ ЧДІЕУ у 2013 році Наукові праці – 926, у тому числі: - 27 монографій - 256 наукових стат тей у фахових виданнях; - 9 публікацій у виданнях, які включені до міжнародних 88 2013 926 78 2012 924 65 2011 науковометричних баз даних - у зарубіжних наукових виданнях – 88 764 14 2010 519 13 2009 512 0 200 400 600 800 у т.ч. - у зарубіжних виданнях кількість опублікованих наукових статей 1000
 • 10. Видання наукових монографій викладачами та співробітниками ЧДІЕУ 30 27 25 20 15 10 12 14 16 7 4 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 • 11. 2013 рік: ЧДІЕУ - учасник УкраїнськоРосійської мережі трансферу технологій ЧДІЕУ – власник 14 патентів. у 2013 році науковцями ЧДІЕУ отримано 5 ПАТЕНТІВ, подано 5 заявок на патенти на винаходи і корисні моделі
 • 12. Отримані науково-педагогічними працівниками ЧДІЕУ патенти України . на винаходи і корисні моделі у 2013 р № з/п 1 1 2 3 4 5 Назва патенту 2 Патент України на винахід № 102909 від 27.08.2013 «Система контролю положення зсувного масиву» Патент України на винахід №103833 від 25.11.2013 «Спосіб дистанційного знімання об’єкта» Патент України на корисну модель № 82874 від 27.08.2013 «Спосіб побудови геодезичної опорної фігури» Патент України на корисну модель № 82875 від 27.08.2013 «Пристрій для освітлення шкали мікрометра й лімбів кутомірних геодезичних приладів» Патент України на винахід № 102790 від 12.08.2013 «Пристрій для термообробки нитки» Номер заявки 3 Автори 4 а 2012 00029 від 03.01.2012 Бурачек В.Г., Кривоберець С.В. а 2012 05695 від 10.05.2012 Беленок. В.Ю., Бурачек В.Г., Шульц Р.В. u 2012 08638 від 12.07.2012 Бурачек В.Г., Нисторяк І.О., Терещук О.І. u 2012 08639 від 12.07.2012 Нисторяк І.О., Пінчук О.В., Терещук О.І., Тестов В.П., Тестова О.П. a 201208011 від 12.08.2013 Клінцов Л.М.
 • 13. Наукові спеціальності за якими здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів: 05.13.06 05.13.22 05.24.04 08.00.03 – – – – “Інформаційні технології”; “Управління проектами та програмами”; “Кадастр та моніторинг земель”; “Економіка та управління національним господарством”; 08.00.08 – “Гроші, фінанси та кредит”; 09.00.03 – “Соціальна філософія та історія філософії”
 • 14. Спеціальності: 08.00.03 – “Економіка та управління національним господарством” 08.00.08 – “Гроші, фінанси і кредит” У 2013 році – 19 захистів кандидатських дисертацій, (3 - співробітниками ЧДІЕУ) Протягом 2013 р. співробітниками ЧДІЕУ захищено 6 кандидатських дисертацій та подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 2 докторські дисертації
 • 15. НАУКОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЧДІЕУ Наукове фахове видання Електронне наукове видання “Вісник ЧДІЕУ” “Чернігівський науковий часопис” З часу заснування у 2008 році вийшло друком 19 номерів, У 2013 році – 3 Серія 1: Економіка і управління У 2013 році включено до переліку фахових видань. Загальний тираж – 4.
 • 16. Динаміка наукових публікацій викладачів та аспірантів ЧДІЕУ прот ягом 2008-201 3 рр. 926 924 1000 764 900 800 700 600 519 512 453 500 400 300 14 13 9 88 78 65 200 100 0 2008 2009 2010 Кількість опублікованих наукових статей 2011 2012 2013 , у т.ч. - у закордонних виданнях
 • 17. Динаміка проведення наукових заходів ЧДІЕУ протягом 2008-2013 рр. 78 2013 4 76 2012 5 2011 65 4 2010 37 3 17 4 2009 8 2008 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Наукові семінари та круглі столи Всеукраїнські та міжвузівські конференції Міжнародні науково-практичні конференції
 • 18. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція інженернобудівельного факультет у ЧДІЕУ «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - Європейський досвід», 8-13 травня 2013 року, яка відбулася в Угорщині у м. Будапешт; V Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи розвитку суспільно-політичних систем в умовах глобалізації», 7-8 червня 2013 року; Міжнародна ст удентська науково-практична конференція «Юність науки – 2013», 18-19 квітня 2013 року; ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ст удентів і молодих учених «Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні та гуманітарні аспекти», 15 листопада 2013 року.
 • 19. Міжнародний форум “Ревіталізація в урбаністиці. Досвід та тенденції”, м. Чернігів 19-21 лютого 2013 р. Спільно з Агенцією регіонального розвитку «Вектор» Обласна науково-практична конференція «Аудит території в контексті формування культури особистої безпеки», що відбулася у рамках проекту «Аудит територій» за ініціативи Чернігівської обласної організації Спілки жінок України, 16 квітня 2013 року Науково-практичний семінар”Будівельні технології майбутнього: ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”, присвячений 10-річчю інженерно-будівельного факультету, 15 травня 2013 року Міжвузівська науково-практична конференція “Чернігівщина в духовній культурі України”, 4 червня 2013 року Круглий стіл «Україна-Білорусь: нові можливості розвитку транскордонного співробітництва» спільно з ОДА та Поліським фондом міжнародних і регіональних досліджень, 12-13 червня 2013 року Науковий семінар «Перспективи науково-технічного співробітництва університетів в рамках проекту ЄС «Східне партнерство» за участю декана факультету архітектури Технологічного університету м. Познань (Польща) Терези Бардинської-Броненберг, 8 липня 2013 року Міжвузівський круглий стіл “Економічна безпека та фінансове забезпечення сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», 7 листопада 2013 року Науково-практичний семінар “Інновації фундаментобудування в умовах щільної міської забудови”, 21 листопада 2013 року Регіональна науково-практична коференція “Бібліотека вищого навчального закладуресурсний, інформаційно-аналітичний центр в епоху електронних комунікацій”, 19 грудня 2013 року
 • 20. Щорічна Міжнародна ст удентська науково-практична конференція “Юність науки”, квітень 2013 Кількість у часників - 286 ст удентів Міжнародна науково-практична інтернет- конференція ст удентів і молодих учених “Транскордонна безпека: еколого-економічні та гуманітарні аспекти”, грудень 2013 року Кількість у часників - 151 ст удент
 • 21. Студентська наукова діяльність - Участь ст удентів ЧДІЕУ у науково2013 практичних конференціях, 2012 семінарах , круглих столах - 450 - Кількість ст удентських публікацій – 2011 352 (у т.ч. самостійних – 320) 2010 - Участь ст удентів у ініціативних науково-дослідних роботах кафедр - 2009 185 0 315 348 260 348 260 289 229 241 230 244 100 200 300 у т.ч. - самостійні публікації загальна кількість студентських публікацій 400
 • 22. Кількість ст удентських гуртків та проблемних груп – 17 Чисельність ст удентів у наукових гуртках, проблемних групах – 225 Кількість ст удентських публікацій – 348. Кількість ст удентів- учасників конференцій – 561. Чисельність ст удентів- учасників НДР – 1275. Команда ст удентів ЧДІЕУ під керівництвом декана фінансовоекономічного факультет у Ремньової Л.М. стала фіналістом І V Міжнародного ст удентського конкурсу з інвестиційних досліджень в Україні «CFA Institute Research Challenge in Ukraine».
 • 23. ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ ЧДІЕУ У 2013 році ІІ т ур Всеукраїнського конкурсу ст удентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук. 16 студентів брали участь, 4 студенти нагороджені дипломами МОНУ: Диплом І ступеня - Стеченко Руслан; Диплом ІІ ступеня – Примаченко Наталія ; Диплом ІІІ ступеня - Гребенюк Юлія, Яцун Валентина . ІІ т ур Всеукраїнської ст удентської олімпіади. 32 студенти брали участь, 3 студенти нагороджені дипломами МОНУ: Мартиненко Катерина (ІІ місце), Омеляненко Маргарита (ІІІ місце), Чеботар Катерина (ІІІ місце). У Білоруському республіканському конкурсі з дисципліни «Основи і фундаменти» студентів будівельних спеціальностей ВНЗ студентки інженерно-будівельного факультету Скепська Катерина, Кравченко Олена отримали диплом І ступеня. У Всеукраїнському конкурсі «Україна ХХІ століт тя: цивілізаційний вибір» Головань Валентина стала лауреатом і отримала заохочувальну премію. У ХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика студентка факультету менеджменту Соловей Ганна отримала диплом І ступеня. У ІІІ Міжнародному конкурсі учнівської та ст удентської молоді імені Тараса Шевченка студентка юридичного факультету Ілліна Ольга отримала диплом ІІ ступеня.
 • 24. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЧДІЕУ                  Інститут менеджменту інформаційних систем (Латвія); Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща); Гомельський державний університет ім.Ф.Скорини (Білорусь); Університет прикладних наук м.Нойбранденбург (Німеччина); Санкт-Петербурзька академія управління та економіки (Росія); Смоленський гуманітарний університет (Росія); Сучасний гуманітарний інститут Республіки Молдова (Молдова); Брянський державний технічний університет (Росія); Карагандинський державний технічний університет (Казахстан); Науково-дослідний геодезичний, топографічний і картографічний інститут (Чехія); Петербурзький державний університет шляхів сполучення (Росія); Економічний інститут (м. Прилеп) Університету Святого Клімента Охрідскі (Македонія). Гомельский філілал міжнародного університета “МИТСО” (Білорусь). Протягом 2013 року з ЧДІЕУ уклали договори: Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти “Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет” Чебоксарський інститут економіки і менеджменту (філіал); Інститут лісу НАН Республіки Білорусь (м. Гомель); Університет Гліндор (м. Рексхам, Великобританія); Сєверський технологічний інститут «Національного дослідницько-го ядерного університету МІФІ» (Московський інженерно-фізичний інстит у т) (м. Сєверськ, Томська обл.)
 • 25. Проект Tempus У 2013 р. ЧДІЕУ отримав грант Європейського Союзу на реалізацію в рамах програми Tempus BUSEEG-RU-UA «Набу т тя професійних і підприємницьких навичок шляхом вихованні підприємницького духу і консультації підприємцівпочатківців» у складі консорціуму університетів Австрії, Німеччини, Угорщини, Російської Федерації та України під координацією Віденського економічного університет у. Реалізація проект у сприятиме розвитку ефективного співробітництва ВНЗ, наукових установ, державних структ ур, підприємств та організацій різних форм власності. Проект BUSEEG-RU-UA орієнтовано на впровадження концепції безперервної освіти з метою виховання підприємницького духу і консульт ування підприємців-початківців на базі ВНЗ за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат і міністерств освіти. Загальний обсяг фінансування проект у – 861 191,22 євро .
 • 26. Науково-дослідна лабораторія "Інженерія навколишнього середовища": розробка проектів землеустрою на основі GNSS-системи та мережної VRS-технології . Співпраця з ГАО НАН України. Лабораторія «Геокамера»: юстування та підготовку приладів до геодезичних робіт. Лабораторія «Фотограмметрії та дистанційного зондування Землі»: підготовка фотопланів за матеріалами аерофотозйомки. Лабораторії «Будівельних матеріалів і конструкцій»; «Механіки ґрунтів»: дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів для проектування і будівництва. Співпраця з проектними та будівельними підприємствами області. Лабораторія «Якість, стандартизація та сертифікація»: дослідження метрологічних вимірювань якості продукції. Співпраця з Чернігівським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації, ТОВ «ПБІ «Чернігівагропроект». Лабораторія «Дослідження стану об’єктів рослинного світу навколишнього природного середовища». Співпраця з Проектно-технологічним центром «Облдержродючість» та Державною інспекцією з карантину рослин. «Лабораторія водопостачання та водовідведення» та «Лабораторія хімія води та мікробіології». Проект «Удосконалення роботи блоку біологічної очистки каналізаційних очисних споруд м. Чернігова. Реалізується спільно з ДП «Чернігіввводоканал» у рамках договору №43/СП із залученням ресурсів гідрохімічних лабораторій підприємства. «Лабораторія музеєзнавства та екскурсійної роботи» та «Лабораторія ресторанного обслуговування»: забезпечення навчального процесу студентів спеціальності «Туризм». «Лабораторія соціальних технологій». Співпраця з Міським центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, центром Студентських соціальних служб ВНЗ м. Чернігова.
 • 27.         Загальна площа – 1030 кв.м. кв.м. 6 читальних залів (499,8 кв.м.) на 270 посадкових місць; Загальний фонд – 158 026 примірників (85% державною мовою); Фонд навчальної та навчальнометодичної літерат ури –137 494 примірників Фонд електронної бібліотеки – 3 158 джерел; Існує безпровідний Інтернет – зону Wi-Fi.
 • 28. НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ З ЧДІЕУ Участь проректора з наукової та міжнародної діяльності д.е.н., професора Гонти О.І. та провідних вчених ЧДІЕУ у роботі Регіонального комітет у економічних реформ, Обласної науково-технічної ради (секції: промислова, агропромислова, екологічна, гуманітарно-соціальна, енергозбереження інформатизації) та Ради Єврорегіону «Дніпро». Участь у розробці “Обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 рр.” , якою передбачено заснування Наукового парку на базі ЧДІЕУ. В межах програми ОДА «Науково-технічного та інноваційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015рр.» реалізується «Проект мережі перманентних (референцних) GPS-станцій північного регіону України» (автори – к.т.н., доцент Терещук О.І. та колектив науковців ЧДІЕУ).
 • 29. Основні завдання на 2014 рік      Укладання господарських договорів з підприємствами та організаціями на основі наукових розробок кафедр Активізація комерціалізації розробок науковців інстит у т у Збільшення обсягів ст удентської науководослідної роботи та залучення ст удентів до виконання держбюджетних і ініціативних наукових тем Збільшення публікацій наукових статей у журналах, включених до науковометричних баз даних Scopus, Webometrics та ін.; підвищення ефективності діяльності аспірант ури.

Related Documents