КАРТИ
ПОКАЗНИКІВ
МОНІТОРИНГУ
ПРОГРЕСУ РЕФОРМ
звіт за 6 місяців 2015 року
1
У
країна має значний за обсягом порядок ден-
ний реформ. Наявність інструментів для
ефективного управління прогресом та ...
КОНЦЕПЦІЯ
СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ
РЕФОРМ
1
5 СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
1
2
3
4
5
Угода про Асоціацію України з ЄС
Стратегії стал...
3
Метою Системи моніторингу прогресу реформ є виявлення бар’єрів на
шляху до втілення реформ. Це досягається за допомогою ...
4
Система моніторингу
прогресу реформ
для кожної пріоритетної
реформи представляє
собою набір
20-30 показників,
розподілен...
5
Для кожного показника визначається цільовий
результат. Для операційних та процесних показ-
ників — 100% виконання. Для о...
6
В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕЗУЛЬТАТИ АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА
38% ЗЕЛЕНЕ
50% ЖОВТЕ
12% ЧЕРВОНЕ
ОП...
7
В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
ПРОЦЕСНІ
ДИСКУСІЯ НА НАЦРАДІ РЕФОРМ ПІДТРИМКА ДОНОРІВ ГРОМАДСЬКИЙ ТИС...
КАРТИ
ПОКАЗНИКІВ
СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ
ПРОГРЕСУ РЕФОРМ
2
звіт за ІІ квартал 2015 року
9
КАРТА
ІНДИКАТОРІВ
АНТИКОРУП-
ЦІЙНА СУДОВА
ДЕЦЕНТРА-
ЛІЗАЦІЯ
ДЕРЖАВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
ПРАВО-
ОХОРОННА
СИСТЕМА
НАЦІ...
10 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕЗУЛЬТАТИ АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА
38% ЗЕЛЕНЕ
50% ЖОВТЕ
12% ЧЕРВОН...
11В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
СУДОВА РЕФОРМА РЕЗУЛЬТАТИ
ОПЕРАЦІЙНІ СПРИЙНЯТТЯПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ
Розр...
12 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
СПРИЙНЯТТЯОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’...
13В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИ
ОБ’ЄКТНІПРОЦЕСНІ СПРИЙНЯТТЯО...
14 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
СПРИЙНЯТТЯОПЕРАЦІЙ...
15В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ РЕЗУЛЬТАТИ
Розроблені стан-
дартні опе...
16 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
ОПЕРАЦІЙН...
17В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕЗУЛЬТАТИ
Затверджено План
реалізації рефор...
18 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕЗУЛЬТАТИ ПОДАТКОВА РЕФОРМА
Розроблено та
затверджено Кон-
цепцію п...
19В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИ
СПРИЙНЯТТЯОБ’ЄКТНІПРОЦЕСНІ
Затверджено ...
20 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМА ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СВІТІ
ОПЕРАЦІЙНІ ...
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
Nationalreform broshura 2
of 70

Nationalreform broshura 2

отчет по реформам
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Art & Photos      


Transcripts - Nationalreform broshura 2

 • 1. КАРТИ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ ПРОГРЕСУ РЕФОРМ звіт за 6 місяців 2015 року
 • 2. 1 У країна має значний за обсягом порядок ден- ний реформ. Наявність інструментів для ефективного управління прогресом та коор- динації зусиль багатьох стейкхолдерів — питання першорядної важливості. З цією метою, за підтримки Представництва Євро- пейського Союзу в Україні та Уряду Великої Брита- нії (Програма UK-UA: Підтримка Реформ в Україні), при безпосередній участі коаліції цільових команд реформ Міністерств та Відомств, експертів Грома- дянської Платформи Нова Країна та PwC Україна була створена єдина рамкова модель координації втілення реформ — Система моніторингу прогресу реформ, або КАРТИ ПОКАЗНИКІВ. Дана брошура представляє перший звіт моніторин- гу по 17 реформах (із числа пріоритетних) за підсум- ками 2-го кварталу 2015 року. Система моніторингу прогресу реформ є дієвим інструментом Національної Ради Реформ для ви- явлення перешкод та оптимізації рішень. В її осно- ві — система карт показників, розроблених на ос- нові стратегічних документів країни. Така система дозволяє звести в єдиний план всі зобов’язання, викладені у Стратегії 2020, Коаліційній угоді, Плані дій Уряду та міжнародних угодах і посилює здат- ність НРР відстежувати і координувати реформи.ВСТУП
 • 3. КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РЕФОРМ 1 5 СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 1 2 3 4 5 Угода про Асоціацію України з ЄС Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” Коаліційна Угода Меморандум України з МВФ Програма діяльності Уряду з виконання Стратегії 2020 у 2015р. С истема моніторингу прогресу реформ — це інструмент, який допомагає організувати змістовний і продуктивний діалог у рамках НРР, щоб знайти рішення у просуванні реформ.
 • 4. 3 Метою Системи моніторингу прогресу реформ є виявлення бар’єрів на шляху до втілення реформ. Це досягається за допомогою 18 карт показ- ників, що були спеціально розроблені для кожної пріоритетної реформи. В основі систем показників — п’ять стратегічних документів. Цими доку- ментами є Порядок денний асоціації між Україною та ЄС, Стратегічне ба- чення 2020, Коаліційна угода, Меморандум між Україною і МВФ та План Уряду 2015. Зобов’язання, прийняті Президентом, Верховною Радою та Урядом у цих документах, є всеосяжними та юридично обов’язковими. Ці- льові команди реформ використали ці зобов’язання для підготовки систем показників. УКРАЇНА МАЄ ЗНАЧНИЙ ЗА ОБСЯГОМ ПОРЯДОК ДЕННИЙ РЕФОРМ ТА ІНСТРУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ І КООРДИНАЦІЇ 18 КЛЮЧОВИХ РЕФОРМ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КООРДИНАЦІЇ РЕФОРМ СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РЕФОРМ Антикорупційна реформа Судова реформа Децентралізація Реформа державного управління Дерегуляція Реформа правоохоронної системи Реформа нацбезпеки та оборони Реформа охорони здоров’я Податкова реформа Реформа енергетики Просування інтересів України в Світі Реформа сільського господарства Реформа освіти Управління державною власністю Реформа фінансового сектору Конституційна реформа Виборче законодавство Реформа державних закупівель Президент України Національна Рада Реформ Кабінет Міністрів України Голова ВРУ, Голови комітетів Представники громадянського суспільства Національний Банк України В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА 38% ЗЕЛЕНЕ 50% ЖОВТЕ 12% ЧЕРВОНЕ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ Розроблено Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр. 75% Національне антикорупційне бюро (НАБ) створено та роз- почало роботу 50% НАБ завершило розслідування, за результатами яких конфісковано не менше 20% заарештованого майна Індекс сприйняття корупції зріс і наблизився до цільового показ- ника Спеціалізована антикорупцій- на прокуратура створена та розпочала свою роботу 0% Проведено повну перевірку декла- рацій всіх публічних службовців GRECO позитивно оцінює стан корупції в Україні Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) створено та розпочало роботу 38% Функціонує єдиний державний веб-портал відкритих даних Рівень довіри до НАБ Введено в дію нову систему фінансового контролю активів і доходів державних служ- бовців 0% 5 баз даних оприлюднюються та регулярно оновлюються Відсоток осіб, які мали корупційний досвід Змінено законодавство щодо фінансування політичних пар- тій та виборчих кампаній 25% Суспільство оцінює боротьбу з корупцією як успішну Прийнято законодавство щодо оприлюднення сус- пільно важливої інформації у формі відкритих даних 75% Прийнято законопроект щодо перевірки на доброчесність публічних службовців 25% 36%прогрес за 6 місяців 2015 р. ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ - 36% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ Затверджено основний національний програмний документ у сфері антикорупції – Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014- 2017рр. Законодавчо утворено дві головні державні інституції в цій сфері: Національне антикорупційне бюро (НАБ) та Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). За результатами прозорого конкур- су обрано голову НАБ, але ще не розпочато процес відбору членів НАЗК. Не створено антикорупційну прокуратуру, без якої неможливо розпочати ре- альне функціонування НАБ. Прийнято цілу низку антикорупційних законів, але деякі необхідні зако- нопроекти знаходяться ще на стадії розробки або обговорення - це фінансування політичних партій, створення державного наглядового органу у сфері доступу до інформації та перевірка держслужбовців на доброчесність. Частина запланованих ініціатив не може бути розпочата до початку повноцінної ро- боти НАБ та НАЗК. В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА 38% ЗЕЛЕНЕ 50% ЖОВТЕ 12% ЧЕРВОНЕ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ Розроблено Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр. 75% Національне антикорупційне бюро (НАБ) створено та роз- почало роботу 50% НАБ завершило розслідування, за результатами яких конфісковано не менше 20% заарештованого майна Індекс сприйняття корупції зріс і наблизився до цільового показ- ника Спеціалізована антикорупцій- на прокуратура створена та розпочала свою роботу 0% Проведено повну перевірку декла- рацій всіх публічних службовців GRECO позитивно оцінює стан корупції в Україні Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) створено та розпочало роботу 38% Функціонує єдиний державний веб-портал відкритих даних Рівень довіри до НАБ Введено в дію нову систему фінансового контролю активів і доходів державних служ- бовців 0% 5 баз даних оприлюднюються та регулярно оновлюються Відсоток осіб, які мали корупційний досвід Змінено законодавство щодо фінансування політичних пар- тій та виборчих кампаній 25% Суспільство оцінює боротьбу з корупцією як успішну Прийнято законодавство щодо оприлюднення сус- пільно важливої інформації у формі відкритих даних 75% Прийнято законопроект щодо перевірки на доброчесність публічних службовців 25% 36%прогрес за 6 місяців 2015 р. ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ - 36% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ Затверджено основний національний програмний документ у сфері антикорупції – Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014- 2017рр. Законодавчо утворено дві головні державні інституції в цій сфері: Національне антикорупційне бюро (НАБ) та Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). За результатами прозорого конкур- су обрано голову НАБ, але ще не розпочато процес відбору членів НАЗК. Не створено антикорупційну прокуратуру, без якої неможливо розпочати ре- альне функціонування НАБ. Прийнято цілу низку антикорупційних законів, але деякі необхідні зако- нопроекти знаходяться ще на стадії розробки або обговорення - це фінансування політичних партій, створення державного наглядового органу у сфері доступу до інформації та перевірка держслужбовців на доброчесність. Частина запланованих ініціатив не може бути розпочата до початку повноцінної ро- боти НАБ та НАЗК. В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА 38% ЗЕЛЕНЕ 50% ЖОВТЕ 12% ЧЕРВОНЕ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ Розроблено Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр. 75% Національне антикорупційне бюро (НАБ) створено та роз- почало роботу 50% НАБ завершило розслідування, за результатами яких конфісковано не менше 20% заарештованого майна Індекс сприйняття корупції зріс і наблизився до цільового показ- ника Спеціалізована антикорупцій- на прокуратура створена та розпочала свою роботу 0% Проведено повну перевірку декла- рацій всіх публічних службовців GRECO позитивно оцінює стан корупції в Україні Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) створено та розпочало роботу 38% Функціонує єдиний державний веб-портал відкритих даних Рівень довіри до НАБ Введено в дію нову систему фінансового контролю активів і доходів державних служ- бовців 0% 5 баз даних оприлюднюються та регулярно оновлюються Відсоток осіб, які мали корупційний досвід Змінено законодавство щодо фінансування політичних пар- тій та виборчих кампаній 25% Суспільство оцінює боротьбу з корупцією як успішну Прийнято законодавство щодо оприлюднення сус- пільно важливої інформації у формі відкритих даних 75% Прийнято законопроект щодо перевірки на доброчесність публічних службовців 25% 36%прогрес за 6 місяців 2015 р. ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ - 36% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ Затверджено основний національний програмний документ у сфері антикорупції – Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014- 2017рр. Законодавчо утворено дві головні державні інституції в цій сфері: Національне антикорупційне бюро (НАБ) та Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). За результатами прозорого конкур- су обрано голову НАБ, але ще не розпочато процес відбору членів НАЗК. Не створено антикорупційну прокуратуру, без якої неможливо розпочати ре- альне функціонування НАБ. Прийнято цілу низку антикорупційних законів, але деякі необхідні зако- нопроекти знаходяться ще на стадії розробки або обговорення - це фінансування політичних партій, створення державного наглядового органу у сфері доступу до інформації та перевірка держслужбовців на доброчесність. Частина запланованих ініціатив не може бути розпочата до початку повноцінної ро- боти НАБ та НАЗК.
 • 5. 4 Система моніторингу прогресу реформ для кожної пріоритетної реформи представляє собою набір 20-30 показників, розподілених на 4 групи для забезпечення комплексної збалансованої оцінки. ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ ОСНОВА МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ РЕФОРМ Операційні показники вимірюють доступність та якість інструментів плануван- ня. Їхня мета полягає у забезпеченні виконання роботи відповідно до плану тоді, коли реальні результати ще не доступні для вимірювання. Операційні показники визначаються на щорічній основі у відповідності і вимірюються на щоквартальній основі. Процесні показники вимірюють втілення робочих планів у конкретних управлінських рішеннях та досягнутих результатах. Такі показники визначаються на початку року та оцінюються на щоквартальній основі. Приклад: Дерегуляційна рефор- ма. Кількість скасованих регла- ментів; кількість ліквідованих регулюючих органів серед тих, що підлягають ліквідації тощо. Приклад: Зміни позиції України у світових рейтингах, таких як Простота ведення бізнесу, Індекс глобальної конкурентоспромож- ності тощо. Приклад: Оцінка, отримана у ході соціологічного дослідження за репрезентативною вибіркою громадян (наприклад, суспіль- на довіра до міліції, судів, армії; відчуття гордості за країну тощо). Об’єктні показники дозволяють зрозу- міти, як змінилася Україна в результаті кон- кретних реформ. Об’єктні показники визна- чаються на початку реформи й оцінюються щорічно. Показники сприйняття встановлені, щоб зрозуміти, як суспільство сприймає перебіг реформ. Показники сприйняття визначають- ся один раз на початку реалізації реформи й оцінюються на щоквартальній основі (шляхом соціологічних опитувань або екс- пертних інтерв’ю).
 • 6. 5 Для кожного показника визначається цільовий результат. Для операційних та процесних показ- ників — 100% виконання. Для об’єктних показни- ків — кількісне значення, що відповідає цільовому обсягу зміни або завданню реформи, визначеному у стратегіч- них документах. Для показників сприйняття — кількісне значення, що відповідає цільовому рівню позитивного сприйняття суспільством. Для кожного показника визначається стартове зна- чення, що відповідає його статусу на початку реформи. Для операційних та процесних показників — нуль. Для об’єктних показників і показників сприйняття — кількіс- не значення, що відповідає оцінці на початку реформи. Кожен показник оцінюється у відсотках від поточного стану до бажаного. Для цілей річної оцінки інтегральний показник успіху визначається як середнє арифметичне значення прогре- суповсіх показникахкартиреформи.Дляцілейкварталь- ної оцінки інтегральний показник успіху визначається як середнє арифметичне процесних та операційних показників карти реформи. Кількісна оцінка супро- воджується коротким описом будь-яких перешкод та проблем у реалізації реформи. Кожен показник розфарбований у колір відповідно до дотримання термінів виконання показників. Вико- ристовується наступний принцип: виконується за гра- фіком — зелений колір; значно відстає від графіку — червоний колір; терміни ще не порушені, але існує високий ризик невиконання у визначений термін — жов- тий колір. Така оцінка здійснюється Проектним Офісом Реформ, узгоджується із відповідальним Міністром чи керівником відповідального відомства та представля- ється на засіданні НРР. Такий підхід дозволяє привернути особливу увагу стейкходерів реформи, насамперед членів Національ- ної Ради Реформ до «червоних» показників. Cистема відстежує роботу не лише міністерств, але й Верхов- ної Ради, та дозволяє виявити проблеми на всіх етапах розробки та впровадження реформи. Це дає можли- вість відповідальному Міністру/ Керівнику відомства своєчасно виявити причини затримки та обрати опти- мальне рішення. Детальні карти показників із зазначенням віповідаль- них, термінів виконання, посиланнями на опорні страте- гічні документи, а також поясненнями щодо оцінювання доступні на www.reforms.in.ua ОСНОВА МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ РЕФОРМ
 • 7. 6 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА 38% ЗЕЛЕНЕ 50% ЖОВТЕ 12% ЧЕРВОНЕ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ Розроблено Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр. 75% Національне антикорупційне бюро (НАБ) створено та роз- почало роботу 50% НАБ завершило розслідування, за результатами яких конфісковано не менше 20% заарештованого майна Індекс сприйняття корупції зріс і наблизився до цільового показ- ника Спеціалізована антикорупцій- на прокуратура створена та розпочала свою роботу 0% Проведено повну перевірку декла- рацій всіх публічних службовців GRECO позитивно оцінює стан корупції в Україні Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) створено та розпочало роботу 38% Функціонує єдиний державний веб-портал відкритих даних Рівень довіри до НАБ Введено в дію нову систему фінансового контролю активів і доходів державних служ- бовців 0% 5 баз даних оприлюднюються та регулярно оновлюються Відсоток осіб, які мали корупційний досвід Змінено законодавство щодо фінансування політичних пар- тій та виборчих кампаній 25% Суспільство оцінює боротьбу з корупцією як успішну Прийнято законодавство щодо оприлюднення сус- пільно важливої інформації у формі відкритих даних 75% Прийнято законопроект щодо перевірки на доброчесність публічних службовців 25% 36%прогрес за 6 місяців 2015 р. ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ - 36% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ Затверджено основний національний програмний документ у сфері антикорупції – Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014- 2017рр. Законодавчо утворено дві головні державні інституції в цій сфері: Національне антикорупційне бюро (НАБ) та Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). За результатами прозорого конкур- су обрано голову НАБ, але ще не розпочато процес відбору членів НАЗК. Не створено антикорупційну прокуратуру, без якої неможливо розпочати ре- альне функціонування НАБ. Прийнято цілу низку антикорупційних законів, але деякі необхідні зако- нопроекти знаходяться ще на стадії розробки або обговорення - це фінансування політичних партій, створення державного наглядового органу у сфері доступу до інформації та перевірка держслужбовців на доброчесність. Частина запланованих ініціатив не може бути розпочата до початку повноцінної ро- боти НАБ та НАЗК. КАРТА ПОКАЗНИКІВ ВІДПОВІДАЄ НА 2 ПИТАННЯ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ «ВУЗЬКИХ МІСЦЬ» / ПРОБЛЕМ1
 • 8. 7 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ ПРОЦЕСНІ ДИСКУСІЯ НА НАЦРАДІ РЕФОРМ ПІДТРИМКА ДОНОРІВ ГРОМАДСЬКИЙ ТИСК Національне антикор. бюро (НАБ) створено та розпочало роботу Впроваджено механізм визначення ринкової ціни на енергетичне вугілля 25% Спеціалізована антикор. прокуратура створена та розпочала свою роботу Проведено перший етап приватизації шахт 70% НАЗК створено та роз- почало роботу Створено ефективну системусоціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі 25% Введено в дію нову систему фін. контролю активів і доходів держ. службовців Здійснено заходи щодо синхронізації енергосистеми України з об’єднанням енерго- систем ЄС 20% РЕЗУЛЬТАТИ ДЕ ІСНУЄ ПРОБЛЕМА? ЯК ЇЇ ВИПРАВИТИ? УСУНЕННЯ «ВУЗЬКИХ МІСЦЬ» / ПРОБЛЕМ2 Ф інальний звіт щодо про- гресу реформ розгля- дається на засіданнях Національної Ради Реформ, і є публічним. Цей звіт також вико- ристовується для інформування донорів та сприяння координації серед донорів на основі визна- чених пріоритетів. З метою поси- лення згуртованості міжнародної підтримки навколо пріоритетів, спільний перегляд прогресу за зазначеною моделлю проводити- меться кожні 3 місяці, коли доно- ри й Уряд можуть дійти спільного бачення щодо прогресу реформ і, в разі необхідності, прийняти рішення про заходи, необхідні для подолання перешкод в тих областях,щовідстаютьвідграфіку або є в небезпеці.
 • 9. КАРТИ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПРОГРЕСУ РЕФОРМ 2 звіт за ІІ квартал 2015 року
 • 10. 9 КАРТА ІНДИКАТОРІВ АНТИКОРУП- ЦІЙНА СУДОВА ДЕЦЕНТРА- ЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ПРАВО- ОХОРОННА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ПОДАТКОВА ЕНЕРГО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СВІТІ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ОСВІТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР КОНСТИТУ- ЦІЙНА ВИБОРЧЕ ЗАКОНО- ДАВСТВО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 17 РОЗРОБЛЕНІ 17 ОЦІНЕНІ 1 У РОЗРОБЦІ МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМ (відповідність термінам)
 • 11. 10 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА 38% ЗЕЛЕНЕ 50% ЖОВТЕ 12% ЧЕРВОНЕ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ Розроблено Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр. 75% Національне антикорупційне бюро (НАБ) створено та роз- почало роботу 50% НАБ завершило розслідування, за результатами яких конфісковано не менше 20% заарештованого майна Індекс сприйняття корупції зріс і наблизився до цільового показ- ника Спеціалізована антикорупцій- на прокуратура створена та розпочала свою роботу 0% Проведено повну перевірку декла- рацій всіх публічних службовців GRECO позитивно оцінює стан корупції в Україні Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) створено та розпочало роботу 38% Функціонує єдиний державний веб-портал відкритих даних Рівень довіри до НАБ Введено в дію нову систему фінансового контролю активів і доходів державних служ- бовців 0% 5 баз даних оприлюднюються та регулярно оновлюються Відсоток осіб, які мали корупційний досвід Змінено законодавство щодо фінансування політичних пар- тій та виборчих кампаній 25% Суспільство оцінює боротьбу з корупцією як успішну Прийнято законодавство щодо оприлюднення сус- пільно важливої інформації у формі відкритих даних 75% Прийнято законопроект щодо перевірки на доброчесність публічних службовців 25% 36%прогрес за 6 місяців 2015 р. ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 36% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ Затверджено основний національний програмний документ у сфері антикорупції — Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014-2017рр. Законодавчо утворено дві головні державні інституції в цій сфері: Національне анти- корупційне бюро (НАБ) та Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). За результатами прозорого конкурсу обрано голову НАБ, але ще не розпочато процес відбору членів НАЗК. Не створе- но антикорупційну прокуратуру, без якої неможливо розпочати реальне функціонування НАБ. Прийня- то цілу низку антикорупційних законів, але деякі необхідні законопроекти знаходяться ще на стадії розробки або обговорення — це фінансування полі- тичних партій, створення державного наглядового органу у сфері доступу до інформації та перевірка держслужбовців на доброчесність. Частина запла- нованих ініціатив не може бути розпочата до почат- ку повноцінної роботи НАБ та НАЗК.
 • 12. 11В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ СУДОВА РЕФОРМА РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАЦІЙНІ СПРИЙНЯТТЯПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ Розробка Стратегії ре- фор-мування судоустрою, судо-чинства та суміжних право-вих інститутів та План дій 2015-2020 роки 100% Розробка та прийняття Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» 100% Реформування системи виконання судових рішень 50% Надання безоплатної правової допомоги в 10% цивільних і 20% адмін справ Рівень задоволеності користувачів свідчить про зростання суспільної довіри до правосуддя Нові принципи форму- вання та діяльності орга- нів, які відповідають за формування суддівського корпусу 100% Внесення змін до зако- нодавства, що регулює діяльність адвокатури 30% Щорічне зменшення на 5% за- гальної тривалості кримінальних проваджень Рівень довіри до судової системи населенням України Запровадженя нових процедур проведення відбіркового та кваліфіка- ційного іспитів 20% Приведення повно- важень та діяльності Прокуратури до європей- ських стандартів 20% Щорічне зростання на 5 % застосування домашнього арешту, електронного спостереження та інше. Результати опитувань свідчить про зростання довіри до Прокура- тури і до кримінальної юстиції Запровадження проце- дур кваліфікаційного та регулярного оцінювання суддів (включаючи само- оцінювання) 50% Запровадження системи електрнного правосуддя 20% Щорічний прогрес у виконанні остаточних судових рішень у цивільних та адмін справ Оновлення персональ- ного складу суддівського корпусу 20% Оновлення процесуаль- ного законодавства 50% Покращення рейтингу України у відповідних міжнародних довідниках. ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 51% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ). Розроблено та прийнято Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд». Зміне- ні принципи формування та діяльності органів, які відповідають за формування суддівського корпусу (Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів). Розроблені зміни до процесуального зако- нодавства, проводиться громадське обговорення. Розроблені Проекти законів, що регулюють систему виконання судових рішень. 51%прогрес за 6 місяців 2015 р. 100% ЗЕЛЕНЕ 0% ЖОВТЕ 0% ЧЕРВОНЕ
 • 13. 12 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СПРИЙНЯТТЯОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ 55%прогрес за 6 місяців 2015 р. 33% ЗЕЛЕНЕ 1% ЖОВТЕ 21% ЧЕРВОНЕ Затверджено Концеп- цю реформ. місцевого самовря-дування та терит. організації влади в Україні 100% Прийнято ЗУ щодо вне- сення змін до Конституції України 50% Створено інституційну базу для функціонування ОМС 0% Створено об’єднані територіальні громади Відповідь на опитування, щодо рівня забезпеченості базовими послугами в громаді (освіта, медицина) Прийнято ЗУ «Про місцеві органи виконавчої влад» 25% Створено інституційну базу для функціонування ОМС 0% Надано міжнародну фінансову допо- могу на фінансування проектів Індекс публічності місцевого само- врядування Прийнято ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 25% Створено інституційну базу для функціонування ОМС 0% Кількість проектів, що введено в експлуатацію у 2015 р. за рахунок ДФРР Наявність дієвих методів впливу на місцеву владу та контролю дій місцевої влади Прийнято ЗУ «Про адміні- стративно-територіальний устрій» 25% Створено інституційну базу для функціонування ОМС 0% Утворення підрозділів ДАБІ в орга- нах місцевого самоврядування Наявність в ОМС відповід ресурсів та повноважень для виконання покладених на них функцій Прийнято ЗУ «Про органи самоорганізації населення» 25% Створено інституційну базу для функціонування ОМС 0% Спрощено дозвільні процедури та наближено послуги до громад Прийнято ЗУ «Про добро- вільне об’єднання територі- альних громад» 100% Затверджено Методику формування спроможних територіальних громад 100% Створено муніципальну варту в 100% адмін територіальних одиниць Прийнято ЗУ»Про співро- бітництво територіальних громад» 100% Укладено 17 договорів про співробітництво територі- альних громад 100% Звпроваджено державні стандарти (нормативи) якості адмін послуг Прийнято ЗУ «Про засади державної регіональної політики» 100% Схвалено Державну страте- гію регіонального розвитку 100% Прийнято ЗУ щодо децентр повноважень у сфері архі-буд.контролю 100% Створено онлайн платфор- му Держ фонду регіональ- ного розвитку 100% Прийнято ЗУ «Про внесен- ня змін до Бюджетного та Податкового кодексів» 100% Ріст місцевих бюджеітів за 6 місяців 2015 року на 10,2 млрд. грн 100% Прийнято ЗУ «Про муніци- пальну варту» 100% Комунікаційна підтримка реформи 13% Затверджено державні стандарти (нормативи) якості адмін послуг 10% Надано бюджетну підтрим- ку на фінансування інвест. проектіва 100% Затверджено Перспективні плани територій спромож- них громад 75% Схвалено Регіональні стратегії розвитку 65% схвалити зміни до Конституції України та прийняти нові закони про місцеве самоврядування, про адмі- ністративно-територіальний устрій, про вибори до місцевих рад та ще цілу низку галузевих законів. Однак, ключем до фактичної реалізації реформи має бути відмінний рівень комунікації, взаємодія з усіма заінтересованими сторонами та громадські- стю. На 8 засіданні Національної ради реформ було визначено, відповідального координатора комуні- каційної підтримки реформи — Міністерство інфор- маційної політики України. ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 55% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ). Затверджено основний національний концепту- альний документ у сфері реформування місцево- го самоврядування та територіальної організації влади — Концепцію реформування місцевого са- моврядування та територіальної організації влади. На виконання завдань Концепції ВРУ схвалено близько 10 законодавчих актів. Фактично зробле- ні дуже важливі перші кроки децентралізації — бюджетна та податкова децентралізація, результа- том впровадження яких за перше півріччя є збіль- шення доходів в місцеві бюджети 12 млрд. грн. Також прийнято Закони «Про добровільне об’єд- нання територіальних громад» та «Про співробіт- ництво територіальних громад», які нададуть змогу громадам стати багатшими та впливати на добробут свого середовища. Обласними адміністраціями, за підтримки офісів реформ, що відкрито в кожній області, та при активній участі громад розроблено Перспективні плани територій об’єднаних громад Станом на кі- нець ІІ кварталу вже схвалено обласними радами 79% перспективних планів — це 19 областей. Але, для повноцінної реалізації реформи децентра- лізації сьогодні вкрай необхідно завершити форму- вання необхідного законодавчого підґрунтя, а саме
 • 14. 13В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИ ОБ’ЄКТНІПРОЦЕСНІ СПРИЙНЯТТЯОПЕРАЦІЙНІ 30%прогрес за 6 місяців 2015 р. 18% ЗЕЛЕНЕ 36% ЖОВТЕ 65% ЧЕРВОНЕ Розроблено та за- тверджено концеп- цію реформування держ. управління 40% Прийнято з. Про державну службу + НПА. 60% Кількістьтабюджетнівитрати непрофільнихактивівзмен- шено. Співвідношеннякерівного складу довик.складудерж. службинеперевищує1/3 ГО,бізнесзадоволенірівнем відкритостіпроцесуухвалення рішеньвЦОВВ Прийнятоз.Прослужбу ворганахмісцевого самоврядування+НПА. 70% Українавтоп-40заіндексом конкуренто-спроможності WEF %завчаснооприлюднених проектіврішеньКМУ Громадянипозитивно оцінюютьрезультативність діяльностіУряду Створено аналітич- ний реєстр держав- них службовців 60% УтвореноКомісіюзпитань вищогокорпусудержслужби, призначеноїїсклад «Зайві»функціїЦОВВтапро- грамскороченіу2015мінімум на25% Громадянисприймаютьдер- жавнуслужбуякефективнута відкриту Прийнятізмінидозз. ПроКМУтаПроЦОВВ 50% КількістьМіністерстввяких призначенодержсекретарів зарезультатамиконкурсів %базовихадміністративних послуг,делеговаихорганам місцевогосамоврядування 20%респондентівоцінюють якістьадмінпослугяк«добре» або«дужедобре» Прийнято необхідні зміни до Регламенту роботи КМУ 0% Державніслужбовцінанові вакансіїпризначаютьсячерез відкритіконкурси КількістьЦНАП,якістьроботи якихпідтвердженонезалеж- ноюоцінкою 80%респондентівоцінюють якістьпослугуЦНАПяк«до- бре»або«дужедобре» ПрийнятоНПАщодо розподілусфервідпо- відальності ЦОВВ 0% %держслужбовців,якіпрохо- дятьоцінюваннярезультатів діяльності %скороченихадміністра- тивнихпослуг(дозволів, сертифікатів,...) Ухвалено зз. про децентр. базових адмін. послуг 20% Рівеньсер.з/пнааналогічних посадахуЦОВВвідрізняється max20% СтвореноЄдинийдержавний порталадміністративних послуг Прийнято зз., які регулюють оплату за адміністративні послуги 10% %Зростаннясер.з/пдержав- нихслужбовців Прийнято з. Про адміністративну процедуру 50% МісцеУкраїнивсистеміінди- каторівдержавногоуправлін- ня(заверсієюWB) Затвердженосистему показниківрезульта- тивностіроботидерж служби 0% %оновленнякадр.складудер- жслужбовціввпевнихЦОВВ ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 30% (НИЖЧЕ ОЧІКУВАННЯ). Реформа державної служби: Законопроекти про державну службу проголосовані у першому читанні. Терміни голосування у другому читанні не визначе- ні. Реєстр державних службовців не створений. Реформа КМУ та ЦОВВ: законопроекти не внесен- ні в ВРУ народними депутатами. Функціональне обстеження не розпочато. Фактичний рівень скоро- чення непрофільних функцій та скорочення витрат на утримання державного апарату не оприлюд- нюється Реформа Адмін. послуг: законопроекти не внесенні в ВРУ. Фактичний рівень скорочен- ня та/чи децентралізації адміністративних послуг не оприлюднюється. Оцінку якості надання адмін. послуг не розпочато.
 • 15. 14 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА СПРИЙНЯТТЯОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ 30%прогрес за 6 місяців 2015 р. 80% ЗЕЛЕНЕ 7% ЖОВТЕ 13% ЧЕРВОНЕ Прийнятий ПЛАН дій щодо дерегуляції господарської діяль- ності та спрощення регуляторної бази 100% Виконання пунктів з плану негайної дерегуляції (131 пункт) 8% Концепціяделегуван- няокремихфункцій державишляхом запровадженнямеха- нізмівсаморегуляції 0% Зміни рейтингу Doing Business Індекс ділових очікувань підприємств України в наступні 12 місяців, % Стартове значення = 83.5 (І кв. 2015 року) Визначено проце- дуру моніторингу ПЛАНу 100% Ефективниймеханізм належноїоцінкирегу- ляторноговпливу(ОРВ), щозастосовуєтьсядо усіхзаконодавчихта правовихактів 0% Інвентаризація чинної нор- мативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприєм- ництва. Зміни в кількості органів державного нагляду (контролю) 100% Загальна Концепція всеохопної дерегу- ляції та План дій з ЇЇ реалізації 30% Зміни в закони України «Про адміні- стративні послуги» та «Про дозвільну систе- му у сфері господар- ської діяльності» 0% ЗУ «Про техніч- ні регламенти та процедури оцінки відповідності» 100% Скасовано неактуальні НПА, зменшено кількість документів дозвільно- го характеру, процедур, ліцензій, обов’язковій сертифікації Визначено процедуру мо- ніторингу виконання Плана дій. ЗмінивНПАдля забезпеченняможли- востівидачідокументів дозвільногохарактеру велектронномувигляді 0% Незалежні органи стандартизації та метрології відповід- но до європейської практики 100% Прийняті технічні регламенти на ос- нові директив Ради Європи 89% Оновленийscorecard, паспортіграфікре- формизарезультатами формуванняКонцепції таПлануреформи 0% ЗУ «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір)» 25% Угода АСАА про взаємне визнання систем технічного регулювання з ЄС Електронна база стандартів 1% Новінаціональністан- дартигармонізованііз стандартамиЄС 0% Затверджено та йде виконання Плану дій щодо дерегуляції гос- подарської діяльності та спрощення регуля- торної бази. Маючи в собі велику кількість пунктів, що стосуються розробки та прийняття законів та його прия- няття в квітні — клю- чове навантяження щодо виконання лягає на 3-4 квартали 2015 року. Це формує ризики своєчасного виконан- ня цього плану. Іншим істотним фактором ри- зику є розпорошена відповідальность щодо виконавців плану та недостатній контроль його виконання. Наразі розроблена та узгоджується Концепція та форма проведення всеохопного перегляду/ ревізії регуляторного поля України. Очікуєть- ся, що на протязі липня вона буде затверджена, що започаткує наступну фазу дерегуляції в Укра- їні. Позитивними фактора- ми є виконання пунктів, що стосуються Адміні- стративних послуг (за- конопроекти на фіналь- них стадіях розробки, або вже на погодженні ЦОВВ). Крім того ве- деться дуже активна та продуктивна робота у сфері технічного регу- лювання: підготовлена законодавча база та інфраструктура, актив- но розробляються тех- нічні регламенти (89% від плану на 2015), які є передумовою підписан- ня угоди АСАА про вза- ємне визнання систем техніного регулювання. Проблемною зоною за- лишаються роботи щодо стандартизації, що пов’язано з кризовим станом Національного органу стандартизації, що ли ше зараз після зміни керівництва по- новлює свою роботу. ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 30% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ). ВІД УСЬОГО ОБ’ЄМУ РОБІТ — 14% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ).
 • 16. 15В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ РЕЗУЛЬТАТИ Розроблені стан- дартні операційні процедури/робочі методики 45% Створена та почала функціонувати нова патрульна служба 100% Розроблені та затвер- джені правила носін- ня ідентифікаційних жетонів на формі для поліцейських. Запро- ваджені жетони для усіх патрульних 30% Проведене якісне розсліду- вання за фактами пере- слідування активістів та розстрілів на Майдані Громадяни більше довіря- ють новоствореним підро- ділам патрульної поліції у обраних містах Розроблені та за- тверджені внутрішні документи, які будуть впливати на внутріш- ню дисципліну і до- тримання стандартів 0% Запроваджено систему інформуван- ня та регулярного звітування перед громадськістю 0% Створений та почав функціонувати єдиний універсаль- ний спеціальний підрозділ МВС 0% Структура МВС оптимізована та кількісно приведена у відповідність до європейських норм Громадяни більше довіря- ють міліції Прийнято закон про Національну поліцію 65% Оптимізовано процеси роботи з персоналом в МВС 30% Створене та почало функціонувати Державне бюро розслідування 45% Покращений рейтинг в глобальних індексах, які вимірюють ефективність правоохоронної ситстеми Громадяни стали відчувати себе безпечніше Прийнято Закон про органи внутрішніх справ 65% Проведено децентралізацію ОВС 0% Громадяни вважають, що поліція менш вразлива до корупції Прийнято пакет зако- нів, спрямованих на реформування МВС 33% ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ 32%прогрес за 6 мiс. 2015 р. 92% ЗЕЛЕНЕ 0% ЖОВТЕ 8% ЧЕРВОНЕ ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 40%. Закон про Національну поліцію при- йнято Верховною Радою 2 липня. Щодо роботи патрульної поліції в Києві він набере чинності з дня, наступного за днем опублікування, а біль- шість інших положень — через 3 місяці з дня опу- блікування. Закон про органи внутрішніх справ прийнято Вер- ховною Радою 2 липня. Ще ряд законопроектів у сфері реформи знаходяться на розгляді в пар- ламенті. Так законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдо- сконалення регулювання відносин у сфері забез- печення безпеки дорожнього руху» прийнято за основу 21 травня, він очікує на розгляд Верховною Радою в ІІ читанні. Законопроект «Про сервісні по- слуги та сервісні центри МВС України» зареєстро- ваний у Верховній Раді, схвалений профільним комітетом, але ще не розглянутий в сесійній залі. В Києві завершено весь комплекс роботи по від- бору, навчанню і розробці стандартів функціону- вання патрульної поліції. Патрульні розпочали роботу ввечері 4-го липня. До кінця 2015 року підрозділи патрульної поліції за апробованою в Києві моделлю будуть створені в Одесі, Львові, Харкові та Дніпропетровську. Законопроект про Державне бюро розслідувань прийнято Верховною Радою за основу 21 трав- ня. Він був підготовлений до ІІ читання профіль- ним комітетом, однак поки не проголосований в цілому.
 • 17. 16 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ 36%прогрес за 6 мiс. 2015 р. 73% ЗЕЛЕНЕ 0% ЖОВТЕ 27% ЧЕРВОНЕ Формування засад політики Національної безпеки -Розробка Стратегії нацбез- пеки -Розробка Воєнної доктрини -Розробка Концепції розвит- ку сектору Б О -Розробка державних (цільо- вих) програм -Розробка та прийняття зако- нопроектів: «Про планування у секторі БО», «Про основи нацбезпеки України», «Про цивільний демократичний контроль у секторі БО» -Укази Президента: «Про затвердження Річної на- цпрограми співробітництва України з НАТО на 2015 рік», «Про рішення РНБО України «Про Стратегічний оборон- ний бюлетень України» -Інше 70% Проведення військової реформи -Розробка та прийняття Воєнно-медичної доктрини -Зміни до Законів України: «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготов- ку та мобілізацію», «Про оборону», «Про право- вий режим воєнного стану» (нова редакція) -Перепідпорядкування Дер- жспецтрансслужби ЗСУ -Реформа військової освіти 40% Проведення військової реформи -Організаційна оптимізація МО та Генштабу ЗСУ -Створення Сил спеціальних операцій -Оновлення структур та техза- безпечення розвідки ЗСУ -Оптимізація та оновлення військових комісаріатів -Створення єдиного державно- го реєстру військовозобов’я- заних -Збільшення грошового утри- мання військовослужбовців -Зміни до Закону «Про вій- ськовий обов’язок та військову службу» -Створення кадрового резерву з учасників АТО -Підготовка військових фахівців -Затвердження нового військово-адміністративного поділу -Фінансування житла для військовослужбовців -Оптимізація фінансової діяль- ності «Укроборопрому» -Розробка та прийняття законопроекту «Про Українську військову організацію» 20% Скасування позаблокового статусу України та законо- давче закріплення курсу на вступ до НАТО 100% Створення сектору безпеки -Розробка та прийняття Кон- цепції інформаційної безпеки та кібербезпеки -Зміни до Законів України: «Про державну охорону», «Про державну таємницю», «Про дипломатичну службу» -Законопроект «Про безпеку критичної інформації» -Розробка Морської доктрини -Створення міжвідомчої комі- сії з питань розвитку ОПК -Імпортозаміщення в ОПК 40% Реформа сектора розвідки та контррозвідки -Розробка та прийняття Національної розвідувальної програми -Зміни до Законів України: «Про розвідувальну діяльність», «Про контр- розвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Службу без- пеки України», «Про Службу зовнішньої розвідки України», «Про очищення влади» -Інше 40% Реформовано апарат РНБО 50% Внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» з метою забезпечення інтеграції державних електронних інформаційних ресурсів, баз та банків даних 0% Створення мережі ситуацій- них центрів органів сектору безпеки і оборони 0% Встановлення рівня витрат на оборону та правоохоронну діяльність до 5% ВВП щороку, в т.ч. видатки на оборону – не менше 3% ВВП щорічно. Створення системи плану- вання фінансів для Збройних сил з горизонтом 3-5 років Чисельність професійних військових на 1000 населення складає 5,6 Припинено військово-технічне співробітництво з Росією. Налагоджено військово- технічне співробітництво з країнами НАТО Здійснено повний перехід до стандартів НАТО Підвищення престижу військової професії у суспільстві Довіра суспільства до Збройних Сил України Суспільство оцінює реформу національної безпеки та оборони як успішну ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 36%. Україна відмовилась від поза- блокової політики і відновила курс на євроатлантичну інте- грацію. Схвалено нову Стра- тегію національної безпеки України. Розпочато розробку нової редакції Закону України «Про основи національної без- пеки України». Розроблено Концепцію ре- формування сектору безпеки і оборони, розпочато розробку Закону «Про стратегічне пла- нування в секторі оборони і безпеки України». Створено Головний ситуаційний центр України, розпочато створення мережі Ситуаційних центрів органів сектору безпеки і обо- рони України. Розроблено нову Воєнну док- трину. Розпочато розробку нового законодавства і відпо- відних програмних документів. Створено Об’єднаний комі- тет з питань розвідувальної діяльності при Президентові України, розпочато опрацю- вання нової Національної розвідувальної програми, розпочато опрацювання від- повідних програмних доку- ментів. Розпочато опрацювання від- повідних програмних доку- ментів щодо парамілітарних формувань. 100% 100% 0% 0%45% Розробка та прийняття законопроекту «Про держав- но-приватне партнерство в галузі національної безпеки та оборони» Реформа прикордонної служби та Національної Гвардії -Зміни до Законів України: «Про Державну прикордонну службу України», «Про Наці- ональну гвардію України»
 • 18. 17В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕЗУЛЬТАТИ Затверджено План реалізації реформи системи охорони здоров'я України 30% Створено національ- ний координаційний механізм (НКМ) реформ в СОЗ 40% Внесені зміни до Положення про МОЗ і затверджено Наказ про структуру МОЗ 75% Нормативно визначено поняття медичної послуги та запроваджено Підтримка реформ серед населення Підготовлено проект в рамках позики Світового банку. 100% Створено Нац. центр гром. здоров’я, рег. центри та єдина лабораторна мережа 20% Дерегуляція фармацевтичного ринку 50% Затвердження уніф. Клін. протоколів на основі практики доказової медицини Суб’єктивна оцінка системи охорони здоров’я Утворено РГз питань внесення змін до законодавства щодо реклами ЛЗ 25% Затвердж. формулу розподілу мед. субвен-ції з держ. бюджету місцевим бюджетам 20% Новий Національний перелік основних життєво важливих лікарських засобів 25% Перехід на фінансування на основі подушового нормативу Задоволеність якістю медичної допомоги Розроблено необх. Законодавчі акти щодо ліквідації ко- рупції у сфері держ. закуп. 100% Перехід на фінансування на основі подушового нормативу 20% Успішно завершено закупівлю лікарських засобів 2015 року 40% Автономізація закладів охорони здоров’я Прийнято ЗУ Про заклади охорони здоров’я та медичні послуги 50% ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ 51%прогрес за 5 мiс. 2015 р. 38% ЗЕЛЕНЕ 8% ЖОВТЕ 54% ЧЕРВОНЕ ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 51% (ЗНАЧНО НИЖЧЕ ОЧІКУВАННЯ). Більшість показників мають термін виконання — кінець 1-го або 2-го кварталів, значна частина — значно поза графіком. До переліку індикаторів будуть внесені зміни та доповнення на підставі Плану реалізації реформи, що розробляється.
 • 19. 18 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Розроблено та затверджено Кон- цепцію податкової реформи 20% До ПК України та інших зак. актів вне- сено зміни, які перед- бачені Концепцією податкової реформи 0% Законодавство щодо контролю за транс- фертним ціноутво- ренням приведено у відповідають до прин- ципів ОЕСР (OECD). 75% Рейтинг «Paying Taxes» Сві- тового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Платники податків позитив- но оцінюють реформовану податкову систему Розроблено та затверджено План інституційних змін діяльності ДФС 100% Удосконалено подат- кове адміністрування шляхом внесення змін до Податкового кодексу України 55% Внесено зміни до за- конодавства, якими спрощено процедуру автоматичного від- шкодування ПДВ. 100% Платники податків довіря- ють працівникам ДФС Підписано договори про уникнення подв. оподаткування та дого- вори щодо обміну інф. з країнами, які внесені до переліку офш. зон. 80% Внесено зміни до законодавства, якими забезпечено умови для погашення протермі- нованої заборгованості з відшкодування ПДВ. 75% Платники податків в цілому задоволені рівнем сервісу податкової служби Запроваджено новий режим оподаткування видобувної галузі 30% Запроваджено особисту фін. відпов. працівників ДФС за втрати, понесені платниками податків через незаконні дії або бездіяльність працівників 0% Дію загального ре- жиму оподаткування ПДВ поширено на весь сільськогоспо- дарський сектор 75% Спрощено систему адмі- ністр. при використанні платниками податків реєстраторів розрахун- кових операцій. 100% Систему оподатку- вання ПДВ приве- дено у відповідність до вимог законодав- ства ЄС 100% Підвищено прозорість податкової системи (створено публ. базу індив. податкових консультацій, тощо) 50% Система оподатку- вання приведена у відповідність з вимогами ЄС (окремі аспекти) 0% ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ 57%прогрес за 6 мiс. 2015 р. 73% ЗЕЛЕНЕ 27% ЖОВТЕ 0% ЧЕРВОНЕ ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 57% (НА РІВНІ ОЧІКУВАННЯ). Відбулись обговорення Концепції податкової реформи в рамках комунікаційних платформ (14 індустріальних та 6 відкритих). План інсти- туційних змін діяльності ДФС узгоджено з Міні- стром фінансів 04.06.2015. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платни- ків податків)» (р.№2004) прийнято ВРУ в 1-ому читанні. Розроблено та подано до ВРУ низку за- конопроектів щодо удосконалення податкового адміністрування. Прийнято ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової ре- форми» (запроваджено електронну систему адмі- ністрування ПДВ, переглянуто критерії для авто- матичного відшкодування ПДВ).
 • 20. 19В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИ СПРИЙНЯТТЯОБ’ЄКТНІПРОЦЕСНІ Затверджено Державну цільову програму реформування вугільної промисловості до 2020р. 20% Впроваджено механізм визначення ринкової ціни на енергетичне вугілля 25% Розроблено Закон «Про ринок електричної енер- гіїї» відповідно до вимог Третього енергопакету 20% Проведено перший етап приватизації шахт 70% Гарантовано на рівні за- кону незалежний статусу регулятора у сфері енер- гетики (у т.ч. фінансова незалежність) 15% Створено ефективну системусоціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі 25% Прийнято вторинне законодавство для забез- печення реформування та ліберелізації ринку природного газу відповід- но до вимог Закону «Про ринок природного газу» 40% Здійснено заходи щодо синхронізації енергосистеми України з об’єднанням енерго- систем ЄС 20% Удосконалено систему адресних дотацій соціально вразливим верствам населення для оплати газу та електричної енергії 35% Забезпеченоорганізацію таінфраструктурудлязабез- печенняреорганізаціїНАК «НафтогазУкраїни»згідно звимогамиЗакону«Про ринокприродногогазу» 40% Затверджено «Наці- ональний план дій з енергоефективності на період до 2020 року» 25% Створенні економічні стимули для нарощу- вання вітчизняного видобутку вуглеводнів (з метою зменшення ім- порту) та для залучення приватних інвестицій в енергетичний сектор 30% Запроваджено механізм енергосервісу (ЕСКО контракти) з метою залу- чення приватних інвести- цій для реалізації заходів з енергозбереження в бюджетних установах 25% Проведена ліквідація перехресного субсиді- ювання та вирівнюван- ня цін на газ та е/е для всіх споживачів 20% Створено Фонд енерго- ефективності 20% Ціни на вугілля енергетичних марок визначаються ринком, зокрема на основі електронних біржових торгів Діє система адресних дотацій соціально вразливим верствам населення Громадяни розуміють складові економічно обґрунтованих та- рифів на газ та електроенергію Держпідтримка вугільної галузі зменшена до мінімального рівня (~2 млрд. грн. на рік) та направлена виключно на фінансування водовідливу та консервацію шахт Єдині тарифи для всіх спожи- вачів, у т. ч. для населення, на газ та електроенергію встанов- лені на економічно обгрунтова- ному рівні Споживачі задоволені якістю послуг з постачання газу та електричної енергії Завершена приватизація всіх державних вугледобувних підприємств Впроваджені нові лібералі- зовані моделі ринків газу та електричної енергії Суспільство залучено у впрова- дження програм енергоефек- тивності. Проведена термомодерніза- ція 24% багатоквартирних та індивідуальних будинків До 2020 р. загальний обсяг споживання газу зменшено на 3,66 млрд. на рік 70% респондентів оцінюють си- стему оформлення та отриман- ня адресних дотацій на оплату газу та електричної енергії як «просту» та «ефективну» Енергоємніть ВВП у 2020р. зменшено не менше ніж на 20% порівняно з 2014р. Річний обсяг імпорту в Україну природного газу, нафти/нафто- продуктів, вугілля енерге- тичних марок та палива для атомних електростанцій не перевищує 30% від одного джерела/ постачальника Забезпечено 100% облік спо- живання газу, теплової енергії та води 29%прогрес за 6 місяців 2015 р. 40% ЗЕЛЕНЕ 40% ЖОВТЕ 20% ЧЕРВОНЕ ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ — 29% (НИЖЧЕ ОЧІКУВАННЯ). ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ (РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИ- КИ): ВУГІЛЬНА ГАЛУЗЬ: базові закони щодо дер- жпідтримки та функціо- нування вугільного ринку не розроблені. ЕЛЕКТРО- ЕНЕРГЕТИКА: базовий законопроект про ринок електричної енергії роз- роблено. НАФТОГАЗОВА ГАЛУЗЬ: спостерігається затримка у розробці нової моделі оподаткування видобутку вуглеводнів. ЕНЕРГОЕ- ФЕКТИВНІСТЬ: спосте- рігається затримка із за- твердженням Нацплану дій з енергоефективнос- ті та створення Фонду енергоефективності.
 • 21. 20 В ГРАФІКУ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМА ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СВІТІ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСНІ ОБ’ЄКТНІ СПРИЙНЯТТЯ 56%прогрес за 2 кв. 2015 р. 81% ЗЕЛЕНЕ 19% ЖОВТЕ 0% ЧЕРВОНЕ ЗАГАЛЬНА ОПИСОВА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ — 56% (ЗГІДНО ОЧІКУВАНЬ). Розроблено Положення та План реалізації Про- грами просування інтересів України в світі. Роз- роблено Проект Державної цільової програми на 2016-2018 рр. Зареєстровано сайт invest.in.ua — платформи майбутнього порталу про інвестиційні можливості України. Підготовлено єдиний кален- дар більше 400 подій з політичних, безпекових, економічних, бізнесових та культурних питань, де необхідна участь з боку України; створено єди- ний пул спікерів та єдиний набір повідомлень та система візуальних образів; зібрана база даних агентів впливу України (політики, журналісти, громадські активісти, діячі діаспори тощо). Було впроваджено програму embedded journalism для доступу іноземних журналістів в зону АТО. Були отримані частоти на трансляцію від УТР і БТБ, запуск проекту Ukraine Tomorrow планується після отримання достатнього фінансування, по- передньо — у серпні 2015 р. Було проведено 12 фотовиставок про Україну за кордоном. Було про- ведено міжнародне соціологічне дослідження в ключових фокус-країнах щодо сприйняття євро- пейської перспективи для України. Розроблено Положен- ня та План реалізації Програми просування інтересівУкраїнивсвіті 75% Підготовлені переду- мови для реалізації проектів просування 75% Створено відділи з міжнародних комуні- кацій у ЦОВВ 20% Голосування за резолюції щодо України в ГА ООН, РБ ООН, ЄП, ПАСЕ Отримана найвища оцінка Програми в контексті пере- бігу реформ та дій влади у різних сферах Розроблено Проект Державної цільової програми на 2016—2018 рр. 60% Проведенонавчальні тренінгидляпредстав- никівекономічнихмісій Українизакордоном 50% Проведено серію конференцій про Україну за кордоном 50% Зросла кількість іноземних туристів в Україні Country Brand Index Створення єдиної нац. саморегулівної орга- нізації для супровод. іноземних інвесторів 40% Уможливлено дов- гостр. перебування міжнародних журна- лістів в Україні 40% Проведена серія фотовиставок про Україну на міжнарод- них майданчиках 80% Чисті надходж. ПІІ за 2015-2020 рр. за даними Світового банку складуть понад 40 млрд дол. США Суспільство оцінює зростан- ня позитивного іміджу країни як успішне Запроваджено програму стажувань для іноземців в українських органах державної влади 20% Збільшена присут- ність України на провідних міжнарод- них виставках 60% Збільшено удвічі обсяги експорту товарів вітчизня- ного виробництва до 2019 року Проведено дослідження сприйняття України громад- ськістю в країнах світу Створено якісний український англо- мовний телепродукт Ukraine Tomorrow 70% Збільшенаприсутність України на провідних міжнар. конференціях з доповіддю 2015-2017 70% За результатами загально- нац. опитування 90% грома- дян відчуватимуть гордість за свою державу Просування ство- рення Pan European Russian Speaking Channel 5% Впроваджено програму embedded journalism для доступу іноземних журна- лістів в зону АТО 100% Міжн. соц. дослідження в ключових фокус-країнах показує знання ключ.фактів про Україну Міжн.школадлямоло- дихлідерівуКиєвіпід патронатомПрезиден- таУкраїнирозпочала своюроботу 60% Проведено соц. дослідження щодо європ. перспективи для України 100% Призначено радни- ків з міжнародних комунікацій у ЦОВВ 30%

Related Documents